E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Vai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija (JVLMA) uzņem reflektantus, kuriem ir iegūts atestāts par vidējo izglītību, bet ar nekārtotiem valsts centralizētajiem eksāmeniem? Ja ir ārsta atbrīvojums, bet nav piešķirta invaliditāte.

Publicēts: 20-02-2016

Labdien!

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Uzņemšanas noteikumu 2016./2017. akadēmiskajam gadam 16.1. punktā ir norādīts, ka personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu sertifikāta kopijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina vidējās izglītības gala pārbaudījumu vērtējumu noteiktos mācību priekšmetos.
Tā kā norādāt, ka Jums ir ārsta atbrīvojums no pārbaudījumu kārtošanas, taču netika piešķirta invaliditāte, tad saskaņā ar MK noteikumiem Nr.112 secināms, ka  ģimenes ārsta atzinumā norādīta diagnoze, kura bija par pamatu Jūsu atbrīvošanai no CE un atbrīvojuma termiņš.
Ja Jums ir bijis terminēts (uz noteiktu laiku) nevis patstāvīgs atbrīvojums no CE kārtošanas, tad, lai iestātos JVLMA, Jums ir jānokārto attiecīgās programmas uzņemšanas prasībās noteiktie CE. To arī apstiprināja JVLMA Uzņemšanas komisijas speciālists. Taču iesakām Jums personīgi sazināties ar JVLMA Uzņemšanas komisiju (t.67227184), jo, iespējams, jautājumā neesat norādījis nianses, kuras var ietekmēt uzņemšanas prasības JVLMA.
Reflektantiem, kuri nav kārtojuši CE, ir iespēja nokārtot CE augstskolās, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu:
1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.
CE kārtošanai var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/. Vairākas augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanaiAugstskolu organizētos sagatavošanas kursus atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=302&provider_type=Augstskola.

Papildu informācija

Labdien! Šobrīd studēju Rēzeknes Augstskolā. Arvien vairāk jūtu, ka mani interesē prokurora, tiesneša, tiesneša palīga, tiesas sekretāra u.c. līdzīgas profesijas. Kādai izglītībai jābūt un kādās studiju programmās man būtu jāmācās? Paldies jau iepriekš!

Publicēts: 12-02-2016

Labdien!

Savā jautājumā neesat norādījusi, kādā programmā šobrīd studējat Rēzeknes augstskolā (šobrīd – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā). RTA starp citām programmām var apgūt arī profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra programmas tiesību zinātnē, kas ir laba un pietiekama izvēle, ja vēlaties turpmāk strādāt kādā no Jūsu nosauktajām profesijām:

http://www.niid.lv/niid_search/program/505

http://www.niid.lv/niid_search/program/504

  1. Par nepieciešamo izglītību un karjeras iespējām jurisprudences jeb tiesību zinātņu jomā.

Juridiskajai izglītībai LR ir vairākas pakāpes. Izvēloties pakāpi un programmu, kurā studēsiet, Jums jau vajadzētu savlaicīgi plānot, kāda veida karjeru tieslietās Jūs vēlētos veidot, kāds ir Jūsu mērķis. Ar juridisko izglītību var strādāt gan valsts, gan privātajā sektorā; var atvērt privātpraksi, sniegt iedzīvotājiem konsultācijas utt. Ja vēlaties būt juriste, (vai prokurore, tiesu izpildītāja, tiesnese, advokāte, notāre – profesijas, kurās sākotnēji nepieciešama jurista kvalifikācija, pēc tam jāiegūst attiecīgais sertifikāts), - jārēķinās, ka pēc pamatstudijām vajadzēs arī pabeigt maģistratūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Kopā (bakalaurs + maģistratūra) būs jāstudē vismaz 5-6 gadi. Juriskonsultam (bieži tieši juriskonsulta izglītību izvēlas valsts un pašvaldības iestādēs strādājošie) jāstudē 4-4,5 gadi profesionālā bakalaura programmā, bet jurista palīgs studē 2-2,5 gadus koledžas programmās. Tiesību zinātņu programmās iespējama arī specializācija un/vai padziļināta priekšmetu apguve, piemēram, medicīnas tiesībās, uzņēmējdarbības tiesībās, starptautiskajās/Eiropas tiesībās, krimināltiesībās, diplomātijā, mediācijā utt.

Lielākā daļa juridisko profesiju (amatu) LR ir reglamentētas, t.i., tādas, kurās var darboties tikai pēc atļaujas saņemšanas vai reģistrācijas (ietveršanas attiecīgo profesiju praktizējošo personu reģistrā, profesionālās asociācijas biedru sarakstā u.tml.). Šajos amatos strādājošajiem izglītības prasības nosaka likumdošana.

Piemēram, prokurora un prokurora palīga amatam nepieciešamās prasības ir ierakstītas Prokuratūras likumā. Atbilstoši šā likuma 33. panta 4. punktā noteiktajam, par prokuroru var iecelt personu, kura ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu. http://likumi.lv/doc.php?id=57276. Savukārt (48. pants) par prokurora palīgu var būt persona, kura uzsākusi studijas augstākās izglītības mācību iestādē jurista kvalifikācijas iegūšanai vai ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē (4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju) vai citu augstāko izglītību (5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Tiesneša, tiesneša palīga, tiesas konsultanta, tiesas sēžu sekretāra izglītību reglamentē likums “Par tiesu varu”: http://likumi.lv/doc.php?id=62847&version_date=27.02.1997. Tiesnesim jābūt augstākajai profesionālajai vai akadēmiskajai izglītībai (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikācijai, kā arī maģistra vai doktora grādam, savukārt par tiesneša palīgu var būt perona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība (nav detalizēti norādīts, kāda). Tiesas sēžu sekretāram speciālas izglītības prasības netiek izvirzītas.

Papildus jāņem vērā, ka pretendentam uz prokurora, tiesneša, notāra u.c. amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens Turklāt jābūt nevainojamai reputācijai, nedrīkst būt sodāmības utt. (konkrētas prasības skat.minētajos likumos).

  1. Par izglītības iespējām tiesību zinātņu jomā.

1.līmeņa (jeb koledžas) augstākā profesionālā izglītība, jāstudē 2-2,5 gadi, iegūst jurista palīga kvalifikāciju, kas ļauj strādāt par biroja administratoru juridiskajos birojos un iestādēs; par prokurora palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru u.c.: http://www.niid.lv/niid_search?qualification=Jurista%20pal%C4%ABgs%404

Pamatstudijas – akadēmiskais/ profesionālais bakalaurs, profesionālā augstākā izglītība – jāstudē 3-4 gadi. Profesionālajās programmās iegūst juriskonsulta kvalifikāciju. Turpmākās karjeras iespējas – ļoti daudzveidīgas, skatiet programmu aprakstos: http://www.niid.lv/niid_search?qy=~ekonom*&level_1=7&level_2=703|704|702&subject_1=38&page=1

Augstākā līmeņa studijas – akadēmiskais/ profesionālais maģistrs. Jāstudē 1-2 gadi. Profesionālā maģistra programmās iegūst jurista kvalifikāciju, kas pēc papildu nosacījumu izpildes ļauj pretendēt uz prokurora, advokāta, notāra u.c. amatiem: http://www.niid.lv/niid_search?qy=~tulk*+~bizness&level_1=8&subject_2=380&x=0&y=0

Ja vēlaties plašāk uzzināt par studiju iespējām juridiskajās profesijās, iesakām Jums apmeklēt izstādi “Skola-2016”, kas norisināsies no 26. februāra līdz 28. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā un kurā būs sastopami visu augstskolu un koledžu pārstāvji vienuviet: http://www.bt1.lv/skola.

Labdien! Gribu jautāt, kā tiek aprēķināta 5% barjera matemātikas centralizētajā eksāmenā? Cik aptuveni punktus nepieciešams iegūt, lai pārvarētu to barjeru?

Publicēts: 10-02-2016

Labdien!

Vērtējums centralizētajā eksāmenā (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita. Ja saņemts no 5-100%, tad eksāmens ir nokārtots.

Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Piemēram, ja kādā eksāmena daļā maksimālais punktu skaits ir 30 punkti, tad, ja skolēns iegūst 15 punktus no 30 (pusi no iespējamā punktu skaita), tad rezultātā parādās 50%.

CE vērtējumu veido visa eksāmena kopvērtējums procentos, nevis katras daļas vērtējums. Eksāmena rezultāta kopprocentu veido visā eksāmena darbā iegūto punktu skaita attiecība pret maksimāli iespējamo punktu skaitu.

Piemēram, iepriekšējos divos gados maksimāli iegūstamo punktu skaits matemātikas CE bija 80 punkti, tātad, lai iegūtu 5%, bija nepieciešams saņemt 4 punktus.

Sīkāk par to, kā veidojas CE vērtējums (arī matemātikā), var izlasīt VISC mājas lapā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20130708_ce_vert_izteiksana.pdf

Ja ir vēl kādas neskaidrības jautājumos par CE, sazinieties ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformāciju skatiet šeit: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml#vaditajs.

Labu veiksmi eksāmenos!

Labdien! Vai man ir iespēja pieteikties Jauniešu garantijas programmā, ja 2014/2015. mācību gadā pabeidzu arodizglītības programmu? Vēlētos uzsākt mācības šā gada septembrī. Kur varētu uzzināt informāciju par uzņemšanu? Paldies.

Publicēts: 08-02-2016

Labdien!

Jauniešu garantijas (JG) programmās var pieteikties arī tie jaunieši 17-29 gadu vecumā, kuri iepriekš pabeiguši kādu no arodizglītības programmām, ja kvalifikācija iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 

Plašāk par profesijas ieguves nosacījumiem JG projekta ietvaros un piedāvātajām izglītības programmām varat izlasīt šajos materiālos: http://www.niid.lv/JGprofesijas un http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/.

Nākamā uzņemšana JG programmās gaidāma 2016. gada vasarā (mācību sākums – septembrī), un tiek plānots, ka skolu un programmu saraksti šogad tiks publicēti jau martā/ aprīlī. Sekojiet līdzi aktualitātēm www.niid.lv un www.viaa.gov.lv!

Labdien! Vai ir iespēja saņemt augstāko - C līmeni latviešu valodā, ja esmu beigusi universitāti latviešu valodā? Vai man jākārto eksāmens, lai saņemt augstāko kategoriju? Pēc universitātes beigšanas diplomā nav rakstīts, kura kategorija man piešķirta.

Publicēts: 08-02-2016

Labdien!

Saskaņā ar MK „Noteikumu par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”  12. punkta  1. daļu valsts valodas pārbaude nav jākārto personām, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā: http://likumi.lv/doc.php?id=194735.

Tādējādi, ja esat absolvējusi akreditētu universitātes programmu latviešu valodā (informācijai jābūt norādītai diploma pielikumā), Jūsu diploms tiek automātiski pielīdzināts augstākajam (C) valodas prasmes līmenim, un papildus kārtot valsts valodas pārbaudījumu nav nepieciešams.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai konsultācija par valsts valodas prasmes pārbaudes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija šeit: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml#vaditajs.

Labdien! Vai es varu mācīties vakarskolā (vakara maiņā) un vienlaikus apgūt Jauniešu garantijas programmā kādu profesiju?

Publicēts: 01-02-2016

Labdien!

Jauniešu garantijas projekta ietvaros īstenotajās profesionālajās programmās var mācīties jaunieši, kuri mācās vakarskolā (tai skaitā tālmācībā) vidējās izglītības ieguvei.

Plašāk par profesijas ieguves nosacījumiem Jauniešu garantija projekta ietvaros un piedāvātajām izglītības programmām lūdzu skatīt http://www.niid.lv/JGprofesijas un 
http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/.

Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana Jauniešu garantijas 1 gadu ilgajās profesionālajās programmās, uzņemšana 1,5 gadīgajās profesionālajās programmās ir noslēgusies. Informējam, ka 2016.gada rudenī Jauniešu garantija projekta ietvaros atkal būs uzņemšana 1 gadu un 1,5 gadu ilgajās profesionālajās programmās. Sekojiet aktualitātēm http://www.niid.lv/.

Sakiet, lūdzu, kur ir jāvēršas, ja vēlamies savu programmu licencēt kā profesionālās pilnveides programmu, kas īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves? Vēlamies arī šo programmu akreditēt. Mūsu izglītības centrs reģistrēts kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde.

Publicēts: 27-01-2016

Labdien!

Profesionālās pilnveides izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Labdien! Vai varu pieteikties Jauniešu garantijas izglītības programmā, ja šobrīd strādāju, kā arī esmu pirms 5 gadiem ieguvis augstāko izglītību. Vēlos mācīties Jelgavā par atslēdznieku. Paldies!

Publicēts: 20-01-2016

Labdien!

Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši 17 - 29 gadu vecumā, kuri ir nodarbināti un kuriem ir iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas Jauniešu garantijas programmā.
Plašāka informācija par Jūs interesējošo programmu:

Labdien! Šobrīd mācos vidusskolas 10.klasē, un arvien biežāk domāju par pāriešanu uz kādu profesionālo skolu.Vai pēc 10. klases es varētu iestāties 2.kursā kādā no profesionālajām vidusskolām vai arodskolām?

Publicēts: 15-01-2016

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības programma, kas tiek īstenota profesionālās vidējās izglītības iestādē, atšķiras no vispārējās vidējās izglītības iestādē īstenotās vispārējās vidējās izglītības programmas satura.

Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Profesionālā izglītības iestāde izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā kursā Jums būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Tātad, ja ir vēlēšanās pāriet no vispārējās izglītības iestādes uz profesionālo izglītības iestādi, par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā profesionālajā izglītības iestādē. 

Tā kā neesat norādījis, kādu tieši profesiju vēlaties apgūt, nosūtām sarakstu ar profesionālās vidējās izglītības programmām, kurās iestājas ar iegūtu pamatizglītību un pēc kuru apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis): 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=4&qy=&x=14&y=19&page=1&level_2=403.
Tāpat nosūtām sarakstu ar arodizglītības programmām, pēc kuru apguves iegūst profesiju (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), bet neiegūst vidējo izglītību: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=402%7C503&page=1. Arodizglītības programmu sarakstā ir iekļautas arī bezmaksas profesijas ieguves programmas ESF projekta "Jauniešu garantija" ietvaros, kuras paredzētas jauniešiem vecumā no 17 - 29 gadiem. Plašāku informāciju lūdzu skatīt šeit: http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/. ESF projekta "Jauniešu garantija" īstenošanas laiks ir līdz 2018. gada 31. augustam.

Labdien! Esmu 12.klases skolniece. Gribēju jautāt, ja man vidusskolā 10 un 11 klasē bija tādi priekšmeti kā ekonomika un ģeogrāfija, bet divpadsmitajā klasē šo priekšmetu nebija, vai vērtējumi šajos priekšmetos arī parādīsies 12. klases atestātā?

Publicēts: 12-01-2016

Labdien!

Mācību priekšmetu Ekonomika un Ģeogrāfija vērtējums tiks iekļauts vispārējās vidējās izglītības atestātā, ja 10. un 11.klasē ir apgūts attiecīgajā izglītības programmā noteiktais mācību priekšmetu Ekonomika un Ģeogrāfija stundu skaits. Piemēram, saskaņā ar vispārējās vidējās izglītības standartā http://likumi.lv/doc.php?id=257229 noteikto Vispārējās vidējās izglītības programmas paraugu, mācību priekšmetam Ekonomika mācību stundu skaits ir 105 un arī mācību priekšmetam Ģeogrāfija mācību stundu skaits ir 105. 

Ja pēc 11.klases neesat mainījusi izglītības iestādi vai izglītības programmu, tad, visticamāk, abu minēto mācību priekšmetu nepieciešamo stundu apguve 2 gados (10., 11.klasē), nevis 3 gados (10., 11., 12.klasē)  ir noteikta Jūsu izglītības iestādes attiecīgās izglītības programmas īstenošanas plānā.

Uzdot jaunu jautājumu.