E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Vai ir obligāti stāties augstskolā vai koledžā uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas? Vai es varu iesniegt dokumentus arī pēc gada?

Publicēts: 28-01-2019

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni. Likumdošanā nav noteikti nekādi ierobežojumi, cik ilgā laikā pēc vidusskolas beigšanas jāstājas augstskolā – Jūs varat iestāties gan tajā pašā gadā, gan nākamajā, gan pēc vairākiem gadiem. Turklāt centralizēto eksāmenu sertifikātiem nav ierobežots derīguma termiņš.

Labdien! Ja es tehnikumā, beidzot 3 kursu, saņemu sertifikātus par Vidējas izglitibas centralizētajiem eksāmeniem, bet 4. kursa beigās nenokārtoju profesionālo priekšmetu eksāmenu, vai man ir vidējā izglītība?

Publicēts: 16-01-2019

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja esat sekmīgi pabeigusi 3 kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojusi centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Ja nav nokārtots kvalifikācijas centralizētais eksāmens un līdz ar to nav saņemts diploms par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Lai iegūtu dokumentu par vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Atrast iespēju tomēr pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu (tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē), pieteikties atkārtotai centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai nākamajā gadā, sekmīgi nokārtot to un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi to pabeidzot, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Izvēloties 2. variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

Labdien! Kādi dokumenti ir nepieciesami, lai uzsāktu īstenot manipulatora operatoru kursus jau esošā autoskolā? Vai nepieciešama licence? Vai jāreģistrē arī pašvaldībā šādi kursi?

Publicēts: 16-01-2019

Labdien!

No Jūsu jautājumā ietvertās informācijas saprotams, ka vēlaties īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas manipulatoru operatoru apmācībai.

Izglītības likuma 46. pants nosaka, ka izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Tātad, ja Jūsu jautājumā minētā autoskola ir oficiāli reģistrēta kā izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), neformālās programmas pašvaldībā nav jālicencē un/ vai jāreģistrē. Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sastāvdaļa un tajā iekļautās ziņas ir publiski pieejamas. Lai pārliecinātos, vai izglītības iestāde ir reģistrēta, spiediet uz izvēlnes “Publiski pieejamā informācija” -> Iestādes -> Ievadiet meklētājā iestādes nosaukumu (ja nezināt precīzi, atslēgas vārdu no nosaukuma, reģistrācijas numuru vai citu Jums zināmu parametru) -> Meklēt.

Savukārt, ja izglītības iestāde nav reģistrēta, tad nepieciešams saņemt licenci pašvaldībā. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānots programmu īstenot citā pašvaldībā, tad jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Labdien! Vai ar pamatizglītību ir iespēja iestāties Alberta koledžā?

Publicēts: 15-01-2019

Labdien!

Alberta koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas īsteno tikai 1. līmeņa augstākās izglītības programmas. Šajās programmās var iestāties tikai personas ar vidējo izglītību. Līdz ar to ar pamatizglītību Alberta koledžā iestāties nevar.

Zināšanai informējam, ka vairākas citas koledžas piedāvā apgūt ne tikai augstākās izglītības programmas, bet arī profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatskolas.

Labdien! Vai ir iespēja nokārtot krievu valodas centralizēto eksāmenu, ja vēl nav pabeigta vidējā izglītība, bet tā ir nepieciešama turpmākajām studijām Universitātē? Mūsu skolā nav iespējams kārtot šo centralizēto eksāmenu.

Publicēts: 14-01-2019

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC). VISC speciāliste informēja, ka nav aizliegts pieteikties kārtot centralizētos eksāmenus (CE) mācību priekšmetos, kuri izvēlētajā skolas izglītības programmā nav apgūti. Lai pieteiktos CE, kura kārtošana skolā netiek organizēta, Jums jāraksta iesniegums skolas direktoram, norādot, ka vēlaties pieteikties krievu valodas eksāmena kārtošanai. Skolas direktors ar Jūsu iesniegumu griezīsies Izglītības pārvaldē, kura sniegs informāciju par tuvāko skolu, kurā iespējams kārtot krievu valodas CE.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 29. punktu papildus CE kārtošanai var pieteikties ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Krievu valodas CE kārtošanas datumi ir 2019. gada 14. un 15. marts.

Labdien! Šobrīd studēju "Pirmsskolas un sākumsskolas skolotāja" bakalaura programas 4. kursā. Vēlos mainīt programmu vai augstskolu. Vai man var izsniegt dokumentu vismaz par 1. līmeņa apguvi?

Publicēts: 14-01-2019

Labdien!

Jūs varat pāriet uz citu augstākās izglītības iestādi un/ vai studiju programmu. Normatīvajos aktos pāreja no vienas augstākās izglītības iestādes uz citu vai arī citu studiju programmu tajā pašā vai citā augstskolā vai koledžā ir definēta kā studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos. MK noteikumi Nr. 932 “Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos” paredz, ka studijas augstskolā vai koledžā vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Līdz ar to Jūs varat pāriet uz citu bakalaura programmu, tāpat Jūs varat iestāties 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) programmas vēlākajos posmos, veicot iepriekš apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšanu. Augstskola nevar izsniegt diplomu par apgūtu 1. līmeņa augstākās izglītības programmu, ja šādā programmā neesat studējusi. Pārtraucot studijas, Jūs varat saņemt akadēmisko izziņu par apgūtajiem studiju kursiem/ kredītpunktiem.

Lai pārietu uz citu studiju programmu vai augstskolu, ir jādodas uz izvēlēto augstskolu ar iesniegumu par reģistrāciju studijām. Iesniegumam jāpievieno iepriekšējās augstākās mācību iestādes izsniegta izziņa par apgūtajiem kredītpunktiem.

Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Jāņem vērā, ka augstākās izglītības iestāde var atteikt studiju sākšanu, ja attiecīgajā studiju programmā nav brīvu vietu. Tāpat, pārejot uz citu augstākās izglītības iestādi, students zaudē savu budžeta vietu, bet jaunajā augstskolā vai programmā uz budžeta vietu būs jāpretendē no jauna, vispārējā kārtībā.

Katrai augstskolai ir izstrādāta studiju uzsākšanas kārtība vēlākos posmos (augstskolas iekšējais dokuments).

Papildu informācija:

Labdien! Mani interesē, kur var apgūt kopīraitera profesiju.

Publicēts: 08-01-2019

Labdien!

Kopīraitera (Copywriter) jeb reklāmas tekstu autora profesija Latvijas darba tirgū ir ienākusi salīdzinoši nesen, un no 2017. gada tā ir oficiāli iekļauta LR profesiju klasifikatorā.

Profesijai nav izstrādāts standarts, un šobrīd neviena izglītības iestāde nepiedāvā apgūt šādu kvalifikāciju. Līdz ar to darba devēji paši nosaka prasības pretendentiem uz reklāmas/ sabiedrisko attiecību tekstu autoru vakancēm. Darba sludinājumos visbiežāk īpašas iegūtās izglītības/ profesionālās kvalifikācijas prasības netiek izvirzītas, taču atkarībā no uzņēmuma darbības virziena tiek prasītas šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

  • Valodu zināšanas (visbiežāk - latviešu, angļu un/ vai krievu);
  • Laba rakstu valoda, gramatikas un stilistikas pārzināšana,
  • Prasme strādāt ar tekstu (rakstīt oriģinālmateriālus vai relīzes, pārrakstīt, tulkot, optimizēt, adaptēt tekstus, veidot SEO saturu utt.) un vizuālo materiālu;
  • Radošums, sadarbības prasmes;
  • Prasme orientēties sociālajos medijos;
  • Zināšanas mārketingā un reklāmā;
  • Dažreiz papildus tiek prasītas arī zināšanas SEO, digitālajā mārketingā, mājaslapu veidošanā, IT, multimediju jomā utt.

Augstākajā izglītībā reklāmas tekstu autora prasmes var apgūt, piemēram, studējot informācijas un komunikāciju jomā (žurnālistiku, komunikāciju) vai mārketinga un reklāmas tematiskajā jomā (mārketings, sabiedriskās attiecības, reklāma). Lielākā daļa augstskolu un koledžu piedāvā arī apgūt atsevišķus studiju kursus esošo studiju programmu ietvaros klausītāja statusā. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura programmas “Sabiedriskās attiecības” ietvaros ikviens interesents kopā ar studentiem var apmeklēt studiju kursu “Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana” klausītāja statusā, saņemot attiecīgus kredītpunktus. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA var pieteikties kursiem “Žurnālistikas pamati” vai “Netradicionālas reklāmas un PR kampaņas” utt. Par iespējām apgūt atsevišķus studiju kursus varat interesēties izvēlētajā augstskolā, kas īsteno programmas minētajos virzienos.

Izglītības iestādes (augstskolas, pieaugušo mācību centri) organizē arī kursus, kuros var apgūt reklāmas tekstu rakstīšanu. Piemēram, “Baltic media” valodu mācību centrs organizē kursus komunikācijā, mediju pratībā un sabiedriskajās/ publiskajās attiecībās. “Digital Guru” piedāvā kursus “Satura veidošana interneta vietnēm” u.c.

Labdien! Es vēlos izveidot programmēšanas kursus. Ja pareizi  saprotu, tam ir vajadzīga licence. Esmu ieguvis datorzinātnes bakalaura grādu, kā arī strādāju nozarē 5 gadus. Vai ar to pietiek, lai īstenotu kursus un strādātu par lektoru? Vai man vajadzētu iegūt pedagoģisko izglītību?

Publicēts: 08-01-2019

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir jāstājas darbā reģistrētā izglītības iestādē vai jāreģistrē izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu piedāvātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

3) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts JKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā: https://lvportals.lv/skaidrojumi/269627-pedagoga-privatpraksei-nepieciesams-sertifikats-2015.

Prasības pedagogu izglītībai

Personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība (ja izvēlēsieties licencēt programmu pašvaldībā) var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības*. Ja izvēlēsieties programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par Jūsu atbilstību pieņems darba devējs, izvērtējot Jūsu iegūto izglītību un pieredzi.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (Jums ir datorzinātnes bakalaura grāds) visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu):  http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

Esmu sākusi mācības vidusskolā (10. klasē) un pārtraukusi slimības dēļ, Tagad domāju turpināt mācības vakarskolā. Vēlētos uzzināt, vai mācibas var tupināties ar jauno semestri vai jāgaida jauns mācību gada sākums? Man nav izliktas šī semestra gala atzīmes.

Publicēts: 28-12-2018

Labdien!

Vakarskolās (arī neklātienes vai tālmācības vidusskolās) parasti var iestāties jebkurā laikā mācību gada ietvaros. Vakarskolā, izvērtējot skolēna iesniegtos dokumentus – liecību, sekmju izrakstu u.c., tiek veikts iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanas process, pēc kura skolas vadība pieņem lēmumu, no kura semestra Jūs varat uzsākt mācības. Nepieciešamības gadījumā skola var noteikt mācību priekšmetus, kas jāapgūst eksternātā patstāvīgi pēc sastādīta individuālā plāna (iekļautas arī konsultācijas ar pedagogiem).

Nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/1MEesns.

Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c. Savukārt, virs programmas saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat aplūkot sarakstu ar izglītības iestādēm, kuras piedāvā vakara, neklātienes vai tālmācības programmas.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs. Precīzākas informācijas noskaidrošanai par iestāšanos un izglītības pielīdzināšanu iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Labdien! Vai Latvijā ir mācību iestādes, kur pēc 9. klases māca tikai priekšmetus attiecīgai profesijai, bet vidusskolas programmas vispār nav? Paldies.

Publicēts: 18-12-2018

Labdien!

Personas ar pabeigtu pamatizglītību var iegūt profesionālo kvalifikāciju šādās izglītības programmās:

1)Profesionālās vidējās izglītības programmas - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 4 gadi, apgūst arī vidusskolas priekšmetus, kārto valstī noteiktos centralizētos eksāmenus (CE) un centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?level_2=403&qy=.

2)Arodizglītības programmas - 2. PKL, jāmācās 3 gadi, vidusskolas priekšmetus apgūst daļēji, CE nekārto, bet kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst atestātu par arodizglītību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=402.

3)Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17-18 gadu vecuma. 2. PKL, jāmācās 1 gads, vidusskolas priekšmetus neapgūst, CE nekārto, bet kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_2=503&page=1. Daļu no šīm programmām īsteno “Jauniešu garantijas” ietvaros – plānots, ka nākamā uzņemšana būs 2018./19. gada vasarā, bet pagaidām nav zināms, kāds būs apgūstamo profesiju klāsts.

4)Profesionālās tālākizglītības programmas. 2. PKL, jāmācās 480 – 640 stundas (izglītības iestādes mācības organizē dažādi, līdz ar to dažāds programmas apguves ilgums). Vidusskolas priekšmetus neapgūst, kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Mācoties akreditētā izglītības programmā, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību. Galvenokārt tiek īstenotas par maksu. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=5&level_2=506.

Atverot sarakstus, NIID.lv lapas kreisās puses izvēlnēs varat atlasīt programmas pēc to tematiskajām jomām, kvalifikācijām, valodām, izglītības iestāžu veidiem utt.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs (informācija var nebūt aktuāla esošajā brīdī), tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai šobrīd attiecīgā programma tiek īstenota (plānota).

Dažādas profesiju apguves iespējas, t.sk. bez maksas, jauniešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Vairāk informācijas – NVA mājaslapā: http://nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491.

Uzdot jaunu jautājumu.