E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Sakiet, lūdzu, ar ko atšķiras tālmācība no neklātienes? Paldies!

Publicēts: 08-07-2015

Tālmācība ir neklātienes paveids, tāpēc abām šīm izglītības ieguves formām ir daudz līdzīga. Katra augstskola dažādās programmās var tālmācību un neklātieni organizēt atšķirīgi, taču būtiskākās pazīmes ir šādas.

Tālmācībā vai e-studijās studentam tiek nodrošināta iespēja sekot studiju procesam patstāvīgi. Parasti tiek nodrošināta īpaša infrastruktūra (piem. tālmācības sistēma internetā), kurā students var noklausīties lekcijas, iepazīties ar studiju materiāliem, lasīt studējamos tekstus, veikt projektus u.t.t.. Tas nozīmē, ka ievērojamu studiju laiku students var atrasties citā, no augstskolas atšķirīgā ģeogrāfiskā vietā, un studēt patstāvīgi. Tomēr pat tālmācības gadījumā laiku pa laikam nepieciešama studenta klātbūtnes augstskolā (piem. sesiju laikā).

Arī neklātienes studiju forma paredz to, ka students ievērojamu studiju laiku studiju procesu veic pastāvīgi , taču šajā gadījumā parasti netiek nodrošināta tālmācības tiešsaistes sistēma, un klātienes lekcijas notiek daudz biežāk nekā tālmācības gadījumā (tās var tikt organizētas kā nedēļas nogales lekciju sesijas vai arī kā intensīvas lekciju sesijas nedēļas garumā vienreiz mēnesī.)

Par konkrēto tālmācības vai neklātienes organizēšanas veidu jautājiet attiecīgajā augstskolā.

Labdien! Sāku mācīties pēc 9.klases tās pašas skolas vidusskolā..Mani atskaitīja, jo neapmeklēju skolu un atzīmes nebija labas.. Vai man iespējams turpināt ar 10.klasi vakarskolā?

Publicēts: 06-07-2015

Labdien!

Ja esat pabeigusi 9. klases un saņēmusi apliecību par vispārējo pamatizglītību, tad noteikti varat turpināt mācības vakarskolā, kuru sekmīgi pabeidzot, saņemsiet vidējās vispārējās izglītības diplomu. Lai iestātos vakarskolā, nepieciešams personu apliecinošs dokuments un dokumenti par iepriekš iegūto izglītību. Jūsu gadījumā tie ir:

- apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts (tātad 9. klases beigšanas dokumenti). Šis ir nepieciešams obligāti - ja pamatizglītības apliecība ir nozaudēta, ir iespējams saņemt dublikātu.

- šis nav obligāti, bet var būt noderīgi. Savā jautājumā nenorādāt, vai tikāt atskaitīta 10. klasē vai vēlāk. Ja paguvāt beigt 10. vai vairāk klases un jums ir liecība, tad ņemiet līdzi arī to. Ja liecības nav, iespējams, ka jums ir sekmju izraksts par apgūtajiem priekšmetiem pirms atskaitīšanas. Ja būsiet kāda vidējās izglītības priekšmeta daļu apguvusi nepieciešamajā apjomā, tad otrreiz vakarskolā tas nebūs jāmācās. To cik lielā mērā jau apgūtie vidusskolas priekšmeti ņemami vērā, izlems jūsu izvēlētā vakarskola, konsultējoties ar jums.

Apsveicami, ka vēlaties iegūt vidējo izglītību, kas paver daudz plašākas tālākās izglītības iespējas, tai skaitā augstskolā. Ja tomēr kādu iemeslu dēļ izvēlaties neturpināt mācības vakarskolā, jums ir iespēja iegūt profesiju 1 gada laikā "Jauniešu garantijas" projekta ietvaros. Pieteikšanās šajās programmās notiek līdz vasaras beigām. Vairāk lasiet šeit:

http://www.niid.lv/esf_profesijas

Labdien! Ja es vēlos kļūt dibināt savu boksa klubu un vienlaikus tajā vadīt nodarbības, man ir jaiegūst atbilstoša augstākā izglītība vai to es varu darīt arī tad, ja augstāko izglītību neiegūstu LSPA? Paldies!

Publicēts: 01-07-2015

Labdien!

Lai vadītu sporta treniņus (nodarbības), nav obligāti nepieciešama augstākā izglītības sporta jomā. Jums nepieciešams vismaz C kategorijas sporta speciālista sertifikāts, ko var iegūt arī ar vidējo izglītību. Sertifikācijas kārtību nosaka šie Ministru kabineta noteikumi:

http://likumi.lv/doc.php?id=204329

C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

  • ieguvusi vidējo izglītību;
  • saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas (jūsu gadījumā Latvijas boksa federācijas) atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
  • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
  • nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Sertifikācija ir maksas pakalpojums - minētie MK noteikumi arī nosaka maksas apjomu.

C kategorijas profesionālās pilnveides izglītības programmas piedāvā:

Liepājas universitāte 
www.niid.lv/niid_search/program/2682

Latvijas treneru tālākizglītības centrs 
http://www.niid.lv/niid_search/program/3483

Sporta izglītības aģentūra
http://www.niid.lv/niid_search/program/14375

Ja skolēns 9.klasi ir pabeidzis ar 2 nesekmīgām atzīmēm, kā viņš var turpināt savu izglītību?

Publicēts: 05-06-2015

Labdien!

Turpmākās izglītības iespējas pēc 9. klases ir atkarīgas no tā, kādu izglītības dokumentu skolēns ir saņēmis: apliecību par pamatizglītību vai liecību. Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad nav nekādu ierobežojumu: jaunietis var iestāties vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē vai profesionālās vidusskolas (vai arodskolas, tehnikuma) 1. kursā (dažās skolās gan mēdz būt konkurss vai uzņemšanas noteikumos atrunāts, ka visām atzīmēm jābūt sekmīgām – tas jānoskaidro izvēlētajā skolā).

Pabeidzot 9. klasi, apliecību par pamatizglītību nevar saņemt, ja divos vai vairāk priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, t.i., zemāki par 4 ballēm (gadā vai valsts pārbaudes darbos), kā arī, ja vienā priekšmetā nav iegūts vērtējums (n/v). Šādos gadījumos izsniedz liecību. Piemēram, ja saņemta viena nesekmīga gada atzīme matemātikā un tajā pašā matemātikas priekšmetā saņemts arī nesekmīgs vērtējums gala eksāmenā, tad tā tiek uzskatīta par vienu nesekmīgu atzīmi, un apliecību par pamatizglītību var saņemt:

 “Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu”*.

Kā rīkoties, ja ir saņemta liecība.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 32.punktu, “Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, drīkst mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei”*. Tādējādi ir iespējams iestāties 9. klasē no jauna un uzlabot nepieciešamos vērtējumus. Iespējas ir šādas:

  1. Vēlreiz mācīties tās pašas skolas 9. klasē. Tajā pašā skolā vēlreiz mācīties ir ērti kaut vai tādēļ, ka visi priekšmetu skolotāji ir pazīstami, zina, kuros priekšmetos ir zināšanu “robi”, zina, kā palīdzēt. Iepriekšējā gadā iegūtās zināšanas vēl nav aizmirsušās, un, ja skolēns saņemas un ir motivēts, parasti ļoti labi izdodas vērtējumus uzlabot un sekmīgi pabeigt pamatskolu. Turklāt saskaņā ar MK noteikumiem, “izglītojamam, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai”*.
  2. vakarskolas. Vakarskolās tiek piedāvāta iespēja mācīties ne tikai pa dienu, bet arī vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9. klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

  1. eksternāts. Šo pašu minēto MK noteikumu 10.punktā teikts: “Izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas.
  2. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās par samērīgu maksu. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Dažās privātajās skolās ir jāmaksā tikai par tiem priekšmetiem, kuros nepieciešams uzlabot vērtējumu, piemēram:

http://www.niid.lv/niid_search/program/20321

Labu veiksmi!

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243 (skat. 39. p.)

*MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Labdien! Vēlos mācīties par māsu medicīnas koledžā. Man ir 49 gadi. Vai mani uzņems, vai neesmu par vecu studijām?

Publicēts: 04-06-2015

Labdien!

Nav būtiski, cik Jums ir gadu – mācīties nekad nav par vēlu! Augstskolu un koledžu Uzņemšanas noteikumos netiek ierobežots topošo studentu vecums (izņemot īpašus gadījumus, kad tas ir pamatoti, piemēram, karavīriem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem, policistiem). Par māsu var studēt jebkurā vecumā bez ierobežojumiem. Medicīnas koledžās nereti studē pieauguši cilvēki visos vecumos, daudzi jau strādā veselības aprūpes iestādēs un vēlas iegūt augstāko izglītību, lai varētu profesijā strādāt bez ierobežojumiem.

Piemēram, sazinoties ar vairākām medicīnas koledžām, noskaidrojām, ka 1. līmeņa augstākās izglītības programmā “Māszinības” laiku pa laikam studē personas vecumā ap 40 - 50 gadiem. Lai iestātos programmā, ir nepieciešams vidējās izglītības atestāts. Personām, kuras vidusskolu absolvējušas līdz 2004. gadam, tiek ņemtas vērā gada atzīmes, centralizētie eksāmeni papildus nav jākārto. Studijas notiek par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika klātienē, studenti var saņemt stipendijas. Visas māszinību programmas varat aplūkot šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=m%C4%81szin%C4%ABbas&level_1=7%7C5&qualification=M%C4%81sa%404.

Vai man 9. klasē skaitīsies divas nesekmīgas atzīmes, ja es esmu matemātikā gan gadā, gan ari eksāmenā nesekmīgs? Vai saņemšu pamatizglītības apliecību vai liecību?

Publicēts: 01-06-2015

Labdien!

Ja, pamatskolu beidzot, ir saņemta viena nesekmīga gada atzīme kādā priekšmetā un tajā pašā priekšmetā saņemts arī nesekmīgs vērtējums gala eksāmenā, tad tā tiek uzskatīta par vienu nesekmīgu atzīmi, līdz ar to apliecību par pamatizglītību var saņemt.

Apliecību par pamatizglītību nevar saņemt, ja divos vai vairāk priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, t.i., zemāki par 4 ballēm (gadā vai valsts pārbaudes darbos), kā arī, ja vienā priekšmetā nav iegūts vērtējums (n/v). Šādos gadījumos izsniedz liecību*.

Skolēns, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis tikai liecību (t.i., ir bijušas 2 vai vairāk nesekmīgas atzīmes), drīkst mācīties 9.klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei. Visbiežāk skolēni izvēlas mācīties tajā pašā skolā, bet var iet arī uz vakarskolu. Jaunietim, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai**.

Lai veicas!

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243 (skat. 39. p.)

**MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

 

Labdien! Es gribētu iegūt mājas pārvaldnieka profesiju, lai atbilstu "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 13.panta noteikumiem un varētu veikt dzīvojamās mājas, kuras platība pārsniedz 1500 kv.m., pārvaldīšanu. Sāku meklēt informāciju, taču atradu tikai mācību iestādes, kuras piedāvā šo profesiju apgūt kopā ar augstāko izglītību, programmas ilgums nav mazāks par 2,5 gadiem. Man ir liela pieredze jurisprudencē un nekustamo īpašumu projektu īstenošanā. Vai pastāv iespēja atvieglotajā kārtībā iegūt mājas pārvaldnieka trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu? Paldies.

Publicēts: 29-05-2015

Labdien!

Namu pārvaldniekam noteiktās profesionālās kvalifikācijas (izglītības) prasības ir noteiktas ar likumu ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet ārvalstīs, piemēram, Lietuvā, Austrijā, Vācijā, ASV, Austrālijā u.c.

Ja ar 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstoši "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 13.panta noteikumiem Jūsu situācijā ir pietiekoši (nepieciešams juridiski izvērtēt), tad no 2011. gada Latvijas profesionālajā izglītībā pastāv kāda ļoti laba iespēja: ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. Tas nozīmē, ka ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Ar jau iegūto juridisko izglītību un profesionālo pieredzi Jūs varētu pieteikties kvalifikācijas eksāmenam, lai īsā laikā iegūtu 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Namu pārzinis”. Turpmākā rīcība ir šāda:

1.Jāatrod izglītības iestāde, kam piešķirts deleģēšanas līgums eksaminācijai. Iestāžu saraksts atrodams šeit: http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesana.html. Izvēlieties saiti [2]  Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas, atveriet Excel tabulu un ailītē “Profesionālā kvalifikācija” atlasiet namu pārziņa programmas – būs redzams arī izglītības iestāžu saraksts.

2.Jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā (iesnieguma veidlapa šeit): http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesanas-kartiba.html

3.Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. 

4. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai.

5.Nokārtojat eksāmenu - pretendents, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ne zemāk par 5 ballēm, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"

Izglītības iespējas:

1.Visas programmas, kurās mācoties, var iegūt namu pārziņa 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=34&y=7&qualification=Namu+p%C4%81rzinis%403&page=1

Pirms mācību uzsākšanas noteikti nepieciešams pārliecināties, vai programma ir akreditēta – tikai šādā gadījumā var piešķirt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

2.Savukārt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks piedāvā Juridiskā koledža un tās filiāles: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=7&qualification=Namu%20%28nekustam%C4%81%20%C4%ABpa%C5%A1uma%29%20p%C4%81rvaldnieks%404. Ja profesionālo pienākumu veikšanai tomēr izrādās, ka Jums ir nepieciešama 1.līmeņa jeb koledžas augstākā profesionālā izglītība, tad ar Jūsu esošo augstāko juridisko izglītību pastāv iespēja pielīdzināt sekmes un pārskaitīt iegūtos kredītpunktus, uzsākot studijās vēlākos posmos. Piemēram, lai uzsāktu studijas 2.semestrī, ir nepieciešams, lai sekmju pielīdzināšanas rezultātā sakritīgi būtu vismaz 20 KP. Protams, priekšmeti, kuros Jūs jau esat ieguvis vērtējumu, otrreiz nebūs jāapgūst, līdz ar to studiju slodze nebūs tik intensīva.

Labdien, vēlējos noskaidrot, ja 12.klases skolnieks kā izvēles eksāmenus kārto bioloģiju un informātiku, un informātikā saņem vērtējumu zem 4 ballēm, bet bioloģiju nokārto sekmīgi, un pārējās atzīmes ir sekmīgas, vai tad skaitās, ka viņš 12. klasi nepabeidz un eksāmens informātikā ir jāpārliek?

Publicēts: 26-05-2015

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī divus vai vairākus). Ja 12. klases CE, uz kuru skolēns ir pieteicies (kaut viens), nav nokārtots, tad vidusskolas atestātu saņemt nevar, tikai liecību*.

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 48.pantu atestātu par vidējo izglītību saņem tikai tie, kuriem visi vērtējumi mācību priekšmetos gadā ir sekmīgi (4 un augstāk) un valsts pārbaudījumos saņemts vērtējums (5% un vairāk punktu). Ja nav saņemts vērtējums (n/v) vai kāds gada vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, bet eksāmenā nav izdevies pārsniegt 5% barjeru, izglītojamais saņem liecību. Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Nesekmīgās gada atzīmes un nesekmīgos CE vērtējumus nākamajā gadā iespējams labot, stājoties tās pašas vai citas skolas eksternātā: „Ja izglītojamais pēc 12.klases vēlas iegūt vai uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā un par to ir iesniedzis iesniegumu izglītības iestādē, kas īsteno atbilstošu izglītības programmu, izglītojamo uzņem izglītības iestādē kā eksterni. Saņemto gada vērtējumu apliecina eksāmena protokola izraksts”**, kas ir derīgs, iesniedzot dokumentus augstskolās vai koledžās.

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243

**MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Lai veicas eksāmenos!

Labdien, esmu ieguvusi dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Man ir doma mainīt profesiju, gribētos strādāt poliklīnikā par laborantu. Skatījos, ka šādu programmu piedāvā Paula Stradiņa koledžā. Vai man būtu jāmaksā par studijām?

Publicēts: 25-05-2015

Labdien, Jana!

LU P.Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā 1. līmeņa augstākās izglītības programmu “Biomedicīnas laborants”: http://www.psk.lu.lv/index.php?lang=703&p=2324&pp=2025.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem (maksas vietas nav paredzētas). Iestājoties tiek ņemti vērā CE rezultāti latviešu valodā un svešvalodā. Jāstudē ir 2 gadi. Stājoties koledžā, Jūs varat veikt sekmju pielīdzināšanu, un visi kopīgie studiju priekšmeti no iepriekšējām studijām Jums tiks pārskaitīti un otrreiz nevajadzēs mācīties.

Jāpiebilst, ka Augstskolu likums* neaizliedz studēt par valsts budžeta līdzekļiem vienā studiju līmenī vairākas reizes, to tikai nedrīkst darīt vienlaicīgi 2 programmās. Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka “tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā”.

*Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967

Labdien! Esmu ieguvusi psiholoģijas bakalaura grādu un ir doma kļūt par militāro psihologu. Ko dara militārais psihologs? Kur man jāstudē, lai es varētu brīvi strādāt šajā jomā?

Publicēts: 21-05-2015

Labdien!

Militārā psiholoģija ir joma, kurā psiholoģiskās teorijas un principi tiek izmantoti militārā kontekstā. Tā ir plaša, kompleksa un specializēta joma, kurā tiek izmantotas zināšanas no dažādām psiholoģijas apakšnozarēm  (klīniskā, organizāciju, sociālā, personības, ģimenes, eksperimentālā psiholoģija). Militārie psihologi veic psiholoģisko diagnostiku karavīriem un profesionālā dienesta karavīru kandidātiem, palīdz uzlabot Nacionālo bruņoto spēku efektivitāti, karavīru un zemessargu motivāciju, kā arī  labklājību dienesta vietā; sniedz kompleksu  psiholoģisko palīdzību karavīriem un viņu ģimenēm, tajā skaitā karavīriem Starptautisko operāciju rajonos, piedalās karavīru rehabilitācijas un rekreācijas pasākumos. Militārās psiholoģijas jomā psihologam ir papildus jābūt zināšanām par militārās vides specifiku.

Mēģināsim tikt skaidrībā, kāda izglītība nepieciešama, lai Latvijā varētu strādāt par psihologu, un tieši specializēties par militāro psihologu. Lai varētu strādāt par praktizējošu psihologu, ir nepieciešama vismaz psiholoģijas maģistra izglītība un psihologa profesionālā kvalifikācija, t.i., kopumā pilna laika klātienes studijās jāmācās 6 gadi. Šobrīd ir izstrādāts un iesniegts Saeimā apstiprināšanai jauns likumprojektsPsihologu likums (attiecīgi pēc šī likuma pieņemšanas psihologa profesija kļūs par reglamentēto profesiju), kurā tiks paredzētas vēl stingrākas prasības, proti (citēju): “Psihologa profesionālo darbību var veikt tikai sertificēts psihologs vai psihologs (persona, kurai ir psihologa izglītība (valsts akreditēta pamatstudiju un maģistra studiju programma psiholoģijā), kuras kopējais apjoms ir vismaz 240 kredītpunkti un tās ietvaros apgūta prakse ne mazāk kā 40 kredītpunktu apjomā vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta līdzvērtīga izglītība un prakse) psihologa pārrauga (supervizora) pārraudzībā”.

Šajā likumprojektā definētas arī militārā psihologa izglītībai nepieciešamās prasības: “Militārās jomas psihologiem papildus civilajai izglītībai jāiegūst virsnieka speciālista dienesta pakāpe Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (LNAA) Virsnieka speciālista kursā”: http://www.naa.mil.lv/Studijas/Virsnieka_specialista_kurss.aspx. Likumprojektā aprakstīta arī militārā psihologa profesionālās darbības specifika („Psihologu likums” 16. lpp.).

Tādējādi izriet, ka arī Latvijā ir iespējams izstudēt par militāro psihologu.

Vispirms pēc bakalaura jāiegūst maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (ar akadēmiskā bakalaura grādu jāstudē 3 gadi, ar profesionālā – 2 gadi), pēc tam jāstudē LNAA Virsnieka speciālista kursā. Programmas: Profesionālais maģistrs psiholoģijā un psihologs: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8&subject_2=311&page=1&qualification=Izgl%C4%ABt%C4%ABbas+psihologs%405|Psihologs%405|Supervizors%405.

Virsnieks speciālists: http://www.niid.lv/niid_search/program/2071.

Jāpiebilst, ka militārās psiholoģijas nozare Latvijā ir samērā jauna, diskusijas sabiedrībā par to ir sākušās nesen.

Nedaudz par militārās psiholoģijas profesionāļu izglītību NATO un ASV bruņotajos spēkos, informāciju sagatavoja Euroguidance Latvia speciālisti.

NATO starptautiskā militāro psihologu aptauja norāda, ka par militārajiem psihologiem strādā personas ar dažādu specializāciju –  netiek minēta militārā psihologa izglītība.

ASV Psihologu asociācijas apakšvienībā militārajiem psihologiem darbojas speciālisti ar izglītību dažādos psiholoģijas novirzienos un tur militāro psiholoģiju definē kā psiholoģijas instrumentu, pielietojumu militārajā vidē. ASV militāro dienestu veselības zinātņu universitāte (ASV valdības dibināta augstskola) piedāvā tālākizglītības kursus speciālistiem, kuri strādā ar militārpersonām, kuras dodas misijā: http://deploymentpsych.org/training, taču šī mācību iestāde pieņem tikai ASV pilsoņus.

Papildu informācija:

1.Virsnieka speciālista ārsta profesijas apraksts (virsnieka speciālista psihologa darbības principi NBS ir līdzīgi): http://www.profesijupasaule.lv/lv/page/lapas_karte (atrodiet Nacionālos bruņotos spēkus – Virsnieks ārsts speciālists).

2. Ko dara psihologs NBS: http://www.mil.lv/lv/Vienibas/Macibu_vadibas_pavelnieciba/ARPUC/Psihologi/02/a.aspx

3.Latvijā būs militārā psiholoģija: http://www.la.lv/latvija-bus-atseviska-psihologijas-joma-militara-psihologija/

4. Militārā psiholoģija Wikipēdijā: http://en.wikipedia.org/wiki/Military_psychology.

Lai izdodas pieņemt vislabāko lēmumu un lai veicas studijās!

Uzdot jaunu jautājumu.