E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 284 ieraksti.

Labdien! Es vēlējos uzzināt, vai ir iespējams sākt studijas no augstāka kursa, ja pārklājas studiju kursi, tādi kā, piemēram, matemātika, lietišķā svešvaloda, projektu vadība u.c. Iegūtā izglītība ir profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā. Vēlos studēt programmēšanu un datortīklu administrēšanu vai līdzīgu IT nozares programmu.

Publicēts: 08-01-2016

Labdien!

Studiju praksē pastāv iespēja, pielīdzinot kredītpunktus, tikt ieskaitītam tās pašas vai līdzīgas jomas bakalaura līmeņa programmā vēlākos studiju posmos – 2. vai 3. kursā, t.i., bakalaura studijas pabeigt īsākā laika posmā. Precīzi par šo iespēju jānoskaidro izvēlētajā augstskolā, jo iepriekš iegūtās izglītības izvērtēšanu un pielīdzināšanu veic izvēlētā augstākās izglītības iestāde.

Jūsu gadījumā ir jāņem vērā, ka uzņēmējdarbība un programmēšana, datortīklu administrēšana ir atšķirīgu jomu izglītības programmas (izglītības tematiskā joma "Komerczinības un administrēšana" un izglītības tematiskā joma "Datorika"), līdz ar to minētā kredītpunktu pielīdzināšana, lai varētu uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, visticamāk, nebūs iespējama. Taču, iespējams, varēs veikt iepriekš apgūtu atsevišķu studiju priekšmetu pielīdzināšanu. Arī šajā gadījumā attiecīgu apgūto studiju priekšmetu izvērtēšanu, pielīdzināšanu un kredītpunktu ieskaitīšanu,  ja tas ir iespējams, veic izvēlētā augstākās izglītības iestāde.

Nosūtām Jums sarakstu ar augstākās izglītības pamatstudiju profesionālajām programmām Jums interesējošā jomā bit.ly/1kRAFXi. Sarakstā ir iekļautas arī 1.līmeņa augstākās izglītības programmas (koledžas programmas), kuru ilgums ir 2 - 3 gadi. Tāpat nosūtām sarakstu ar akadēmiskajām bakalaura studiju programmām datorzinību jomā, pēc kuru apguves netiek piešķirta profesionālā kvalifikācija bit.ly/1Rd7VGD.

Labdien! Es mācijos 12 klasē tālmācības programmā, bet otrajā semestrī nopelnīju nesekmīgas atzīmes, jo nebija iespēja mācīties, turklāt neierados uz centralizētajiem eksāmeniem. Vai man ir iespēja no jauna stāties vakarskolā tālmācības programmā 12 klasē un pabeigt vidusskolu?

Publicēts: 04-01-2016

Labdien!

Ja Jūs vēlaties iegūt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu), Jūs varat uzsākt mācības vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā. Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. 
Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar izglītības iestādēm, kurās neklātienē vai tālmācībā var iegūt vispārējo vidējo izglītību: http://bit.ly/1Z1wvyM.

Papildu informācija par iespēju gatavoties Centralizētajiem eksāmeniem patstāvīgi:

Labdien! Esmu pabeidzis arodvidusskolu 2006.gadā, un vienlaikus pabeidzu 12.klasi vakarskolā, bet diemžēl sekmes nav pārāk labas. Vai es varu atkārtoti pabeigt 12.klasi? Paldies!

Publicēts: 22-12-2015

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Informējam Jūs, ka līdz 06.11.2015. bija spēkā Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumi Nr. 149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi", kuru 39. punkts paredzēja, ka, ja persona pēc 12.klases vēlējās uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā, viņu varēja uzņemt vispārējās izglītības iestādē kā eksterni. Jauns izglītības dokuments par vispārējās vidējās izglītības ieguvi netika atkārtoti izsniegts, taču saņemto (uzlaboto) gada vērtējumu attiecīgā mācību priekšmetā apliecināja eksāmena protokola izraksts.
No 06.11.2015. ir spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi", kuros diemžēl vairs nav iekļauta iespēja pēc 12.klases (pēc atestāta iegūšanas) uzlabot atestātā norādīto gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā. 
Tātad, ja Jūs esat ieguvis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, tajā norādīto mācību priekšmetu gada vērtējumus nevarēs uzlabot.

Taču Jums ir iespēja, ja tas ir nepieciešams, uzlabot centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, atkārtoti piesakoties to kārtošanai. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot CE augstskolās, ar kurām VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu:

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/. Vairākas augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanaiAugstskolu organizētos sagatavošanas kursus atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=302&provider_type=Augstskola.

Papildu informācija
Pastāv iespēja sagatavoties CE patstāvīgi, piemēram, izmantojot digitālo zināšanu trenažieri eksāmenu priekšmetos (“digitālo privātskolotāju”): http://www.uzdevumi.lv/prof.

Varat patstāvīgi izpētīt CE paraugus no iepriekšējiem gadiem: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml

Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem ‘Vidusskola’)

Labdien! Esmu pabeigusi pamatskolu. Kādai ir jābūt izglītībai, lai varētu iet mācīties augstākās izglītības iestādēs par apģērba dizainieri?

Publicēts: 21-12-2015

Labdien!

Uzņemšanas prasības, tas ir, prasības iepriekšējai izglītībai tiek norādītas izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos vai izglītības iestāžu mājas lapās, kā arī zemāk norādītajos izglītības programmu sarakstos pie katras izglītības programmas (skatīt katrai programmai sadaļu: Iepriekšējā izglītība, prasības).

Profesijas apguves iespējas pēc pamatizglītības
Apģērbu dizaina speciālista (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)), apģērbu modelētāja (3.PKL) vai tērpu stila speciālists (3. PKL) profesiju var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs 4-gadīgās programmās, kurās uzņem ar iegūtu pamatizglītību. Nosūtām šo programmu sarakstu: http://bit.ly/1Ml3OQH

Profesijas apguves iespējas pēc vispārējās vidējās izglītības
Apģērbu dizaina speciālista un  apģērbu modelētāja kvalifikāciju var iegūt, apgūstot 2-gadīgās profesionālās vidējās izglītības programmas, kurās uzņem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību (saraksts ar programmām: http://bit.ly/1T5ShKP.

Augstākā izglītība
Augstākās izglītības programmās uzņem ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību + centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti. Piemēram, Rēzeknes augstskolā 2.5-gadīgā 1.līmeņa profesionālā studiju programmā, pēc kuras apguves tiek piešķirta Izstrādājumu (apģērbu) projektētāja (4. PKL) kvalifikācija, uzņemšanas prasības ir vidējā izglītība un divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): latviešu valoda un literatūra, svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu), matemātika.
Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura studiju programmā, pēc kuras apguves piešķir Apģērbu un tekstila ražošanas inženiera (5. PKL) kvalifikāciju, uzņem ar vidējo izglītību un CE matemātikā, fizikā vai svešvalodā. Plašāku informāciju par augstākās izglītības programmām apģērbu ražošanas jomā skatīt šeit: http://bit.ly/1JgutOF
Augstākajā izglītībā var apgūt arī akadēmiskās programmas dizaina jomā, pēc kuru pabeigšanas neiegūst kvalifikāciju. Piemēram, Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programma "Dizains" Modes mākslas apakšnozares programma http://lma.lv/index.php?parent=1980 (uzņemšanas prasības: vidējā izglītība, CE - latviešu valoda un svešvaloda. Svešvalodas CE (angļu, vācu, franču) vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.).

Papildinformācija
Ar apģērbu ražošanas jomu saistītas profesijas (piemēram, apģērbu modelētājs (3. PKL), apģērbu piegriezējs (2. PKL), apģērbu šuvējs (2. PKL)) var apgūt arī 480 vai 960 stundu tālākizglītības programmās: http://bit.ly/1lWonhy.
Tālākizglītības programmās, pēc kuru apguves piešķir 2.PKL, piemēram, apģērbu šuvējs, uzņem ar iegūtu pamatizglītību un programmas ilgums ir vismaz 480 stundas. Savukārt tālākizglītības programmās, pēc kuru apguves piešķir 3.PKL, piemēram, apģērbu modelētājs, uzņem ar iegūtu vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību un programmas ilgums ir vismaz 960 stundas. 

Labdien! Ja es mācos Kandavas lauksaimniecības tehnikumā neklātienes nodaļā, vai ir kāda ES stipendija, ko es varu sanemt, jo iepriekš esot tāda bijusi?

Publicēts: 15-12-2015

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu.

Kā telefoniski informēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktora vietnieks mācību darbā, līdz 2015.gada 31.augustam tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kura ietvaros arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikums izmaksāja mērķstipendijas klātienes audzēkņiem.
Šobrīd tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. Šī projekta  ietvaros 2015./16. gadā ziemā Kandavas Lauksaimniecības tehnikums uzņem jauniešus (no 17-29 gadu vecumam) izglītības programmā "Enerģētika un elektrotehnika", iegūstamā kvalifikācija - elektromontāžas tehniķis. Apgūstot klātienes  programmu Enerģētika un elektrotehnika, ir iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. Plašāku informāciju par šo programmu lūdzu skatīt šeit: http://kandavastehnikums.lv/?page_id=1757.

Labdien! Esmu 12. klases skolniece. Iepriekšējā skolā mācījos ekonomiku, taču šogad 12. klasē pārgāju uz tālmācību, kur diemžēl šādu priekšmetu nepasniedz. Plānoju kārtot izvēles eksāmenu ekonomikā, taču tagad uzzināju, ka tālmācības skola nepiedāvā šo eksāmenu. Vai man ir iespējams to kārtot kaut kur citur? Tas ir ļoti svarīgi universitātei, kurā plānoju studēt.

Publicēts: 09-12-2015

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītība satura centru (VISC). VISC speciālists informēja, ka 12.klasē ekonomikā ir paredzēts valsts pārbaudījums nevis centralizētais eksāmens, tas ir, eksāmens ekonomikā tiek sastādīts centralizēti, taču izglītojamā aizpildītais eksāmena darbs netiek nogādāts vērtēšanai VISC, eksāmena pārbaude / vērtēšana tiek veikta izglītības iestādē. Plašāku informāciju par valsts pārbaudījumiem lūdzu skatīt šeit: http://www.niid.lv/eksameni.
Ja centralizētajiem eksāmeniem ir iespēja pieteikties arī tad, ja izglītības iestāde nemāca attiecīgo mācību priekšmetu (ir iespēja kārtot centralizēto eksāmenu citā izglītības iestādē), tad valsts pārbaudījumus var kārtot mācību priekšmetos, kurus skola piedāvā. Līdz ar to, ja izglītības iestāde nepiedāvā kārtot pārbaudes darbu (eksāmenu) ekonomikā, Jums diemžēl nav iespēja šo pārbaudes darbu kārtot.

Varbūt Jūs varat sazināties ar augstākās izglītības iestādi, kurā plānojat studēt, un noskaidrot uzņemšanas prasības, tas ir, vai ir iespējams aizvietot mācību priekšmeta ekonomika vērtējumu ar cita mācību priekšmeta vērtējumu vai arī ar 11.klasē iegūto vērtējumu ekonomikā (jo norādāt, ka esat apguvusi ekonomiku iepriekšējā izglītības iestādē).

Ja Jums vēl ir jautājumi par valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem, iesakām sazināties ar kompetento iestādi Valsts izglītības satura centru (Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa).

Labdien! Ja nokavēju pieteikšanos uz kīmijas centralizēto eksāmenu, bet, lai iestātos augstskolā, vajag šo eksāmenu kārtot, vai ir iespēja to izdarīt līdz iestāšanās laikam un kur?

Publicēts: 07-12-2015

Labdien!

Lai sniegtu Jums konkrētu atbildi, būtu nepieciešama precīzāka informācija par Jūsu izglītību. NIID.LV jautājuma formā par izglītību Jūs norādījāt: Profesionālā vidējā izglītība. Taču no jautājumā sniegtās informācijas, ka esat nokavējusi pieteikšanos centralizētajam eksāmenam (CE) ķīmijā, var secināt,  ka vēl apgūstat profesionālo vidējo izglītību un mācāties 3.kursā, jo vispārizglītojošā satura priekšmetos CE profesionālajās vidējās izglītības iestādēs kārto 3.kursā. 
Informējam Jūs, ka, saskaņā ar 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 22.punktu, izglītojamais līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, norādot centralizētos eksāmenus, kurus izglītojamais kārtos. Tātad iesniegumu par vēlmi kārtot CE ķīmijā var iesniegt izglītības iestādē līdz šī gada 15.decembrim.

Ja tomēr ir tā, ka jau esat pabeigusi profesionālās vidējās izglītības iestādi (ir saņemts diploms), tad informējam, ka ir iespēja kārtot CE arī pēc profesionālās vidējās izglītības diploma iegūšanas. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurai nepieciešams kārtot CE, lai saņemtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas iesniedz augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot CE, kurus vēlas kārtot (noteikumu Nr.355 23.punkts). CE ir iespējams kārtot šajās augstskolās: 

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.

Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/.

Ja ir jautājumi vai nepieciešama skaidrojoša informācija, droši sazinieties ar mums.

Labdien! Šobrīd mācos vidusskolas programmā ar komercnovirzienu, 12.klasē. Gribētu zināt, vai ir kādas izgītības iespējas medicīnas nozarē, konkrētāk vecmātes profesijā. Apmācības programmā nav ne ķīmijas ne bioloģijas, bet ir dabaszinības, kurās šogad būs piloteksāmens. Vai ar šo eksāmenu ir iespējams kaut kur iestāties? Vai varbūt ir iespēja apgūt ķīmiju un/vai bioloģiju (tikai šos priekšmetus), lai varētu kaut kādā veidā šo/s eksāmenus nokārtot. Paldies!

Publicēts: 04-12-2015

Labdien!

Nosūtām informāciju par izglītības iestādēm, kurās var apgūt Vecmātes (4.prof. kvalifikācijas līmenis) vai Galvenās vecmātes (5. prof. kvalifikācijas līmenis) profesiju: SARAKSTS.

1. Rīgas 1.medicīnas koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ārstniecība" (kvalifikācija "Vecmāte") uzņemšanas prasības ir vidējā izglītība, centralizētā eksāmena (CE) sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā). Tātad, lai iestātos šajā programmā CE bioloģijā nav obligāts. 
Pēc šīs programmas absolvēšanas pastāv iespēja iestāties Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura programmā "Vecmāte" un 1-2 gadu laikā iegūt kvalifikāciju "Galvenā vecmāte".

2. Rīgas Stradiņa universitātē uzņemšanas prasības bakalaura studiju programmā "Vecmāte" (kvalifikācija Galvenā vecmāte) ir vidējā izglītība un trīs CE sertifikāti: svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments); latviešu valodā; bioloģijā.
Tātad, ja Jūs gribēsiet pēc vidusskolas absolvēšanas iestāties RSU bakalaura programmā, Jums ir jābūt CE sertifikātam bioloģijā.

Iespējamie varianti CE nokārtošanai:
1.variants
Kaut arī Jūs neapgūstat bioloģijas priekšmetu vai skolā netiek īstenots mācību priekšmets bioloģija, Jūs varat savā skolā rakstīt iesniegumu par vēlmi kārtot CE bioloģijā, tālāko formalitāšu kārtošanu būtu jāuzņemas skolai. Ja Jūsu skolā netiks organizēts CE bioloģijā, var būt situācija, ka CE kārtot būs jādodas uz citu izglītības iestādi. Iesakām Jums par šo iespēju interesēties savā skolā. 
Šajā mācību gadā CE bioloģijā (rakstiski) ir paredzēts 2016. gada 26. maijā http://www.niid.lv/eksameni. Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz 2015. gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu. Ja Jūs vēlēsieties kārtot CE bioloģijā šajā mācību gadā, Jums ir aptuveni pusgads, lai pašmācības ceļā vai kursos (mācību iespējas norādītas zemāk) sagatavotos eksāmenam.

2.variants - Ja, tomēr ir pārāk īss laiks, lai sagatavotos CE, vai arī šajā mācību gadā CE nevarat kārtot citu iemeslu dēļ, ir iespēja kārtot CE arī pēc vidusskolas pabeigšanas, tas ir, nākamajā mācību gadā. Tikai šajā gadījumā Jums sanāk gadu gaidīt.
Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot CE, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu, ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās: 

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.


Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/.

Mācību iespējas
Augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanai. Augstskolu organizētos sagatavošanas kursus bioloģijā atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?subject_2=421&qy=&level_1=&level_2=302. Vēršam uzmanību, ka CE sagatavošanās kursus Jūs varat apgūt jebkur, piemēram arī RSU, taču CE Jūs varat kārtot tikai kādā no 4 iepriekš uzskaitītajām augstākās izglītības iestādēm.

Pašmācības iespējas:

Labdien! Vai vispārizglītojošās dienas vidusskolas ir tiesīgas atteikt iestāšanās iesniegumu, pamatojoties uz pretendenta vecumu? un vai tas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta 1. punktu, tiesībām uz izglītības apguvi bez vecuma ierobežojuma?

Publicēts: 02-12-2015

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).
IKVD speciālists informēja, ka iestāšanos vispārējās izglītības iestādē nevar atteikt vecuma dēļ. Taču vispārējās vidējās izglītības iestāde var atteikt iestāšanos citu iemeslu dēļ, piemēram, izglītības iestāde nevar nodrošināt atbilstošu vispārējās vidējās izglītības programmu vai nevar nodrošināt izglītojamajam vietu attiecīgajā klasē (ir sasniegts maksimālais pašvaldības noteiktais izglītojamo skaits klasē).
Ja Jums ir vēl jautājumi vai neskaidrības, iesakām sazināties ar kompetentās institūcijas IKVD speciālistiem.

PAPILDINFORMĀCIJA

# Varbūt Jūsu varat izvērtēt iespēju uzsākt mācības neklātienes vai tālmācības vispārējās izglītības programmā. Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana. Jāatzīst, ka šobrīd šādu mācību formu vairāk izvēlas cilvēki, kuri iepriekš ir pārtraukuši mācības un tagad vēlas turpināt mācības, savienojot ar darbu. Tālmācība nevar aizstāt izglītības ieguves formu klātienē, taču tā ir piemērota noteiktās dzīves situācijās, kā arī veids izglītības pieejamības veicināšanai. 
Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt vispārējo vidējo izglītību neklātienē (tai skaitā tālmācibā): SARAKSTS.

# Saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" pilngadīgām personām ir iespēja apgūt izglītības programmu eksternātā. Eksternis ir pilngadīga persona, kura pašizglītības veidā gada laikā apgūst atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartu prasībām noteikto izglītības satura daļu, lai iegūtu dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) izglītības programmā.

Sveiki! Šogad beigšu 12. klasi, dabaszinību programmu. Vai man ir iespēja iestāties Rīgas Stradiņa Universitātē, žurnālistikas programmā?

Publicēts: 30-11-2015

Labdien!

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) uzņemšanas prasības studiju programmā "Žurnālistika" ir norādītas RSU mājas lapā (dokumenta 40.lpp.): http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas-noteikumi-pamatstudijas_2015_16.pdf.
Uzņemšanai šajā studiju programmā nepieciešama vidējā izglītība un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā. Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais CE vērtējums latviešu valodā un svešvalodā. Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums svešvalodā un vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Studiju programmā Žurnālistika parasti tiek iesniegts liels pieteikumu skaits, piemēram, 2015.gadā tika iesniegti 109 pieteikumi, taču bužeta vietu skaits bija 2 un maksas vietu skaits - 28. Citu gadu statistiku varat apskatīties RSU mājas lapā: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-statistika.
Ņemot vērā lielo pieteikumu skaitu, lai veiksmīgi iestātos RSU studiju programmā Žurnālistika, Jums jācenšas iegūt iespējami augsts vērtējums CE, kā arī izšķiroša nozīme var būt vidējās izglītības atestāta vidējai atzīmei.

Uzdot jaunu jautājumu.