E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 269 ieraksti.

Labdien! Vēlējos uzzināt, vai kaut kur ir pieejami fitnesa trenera kursi, programmas? Vēlos mācīties Rīgā.

Publicēts: 19-08-2015

Labdien!

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" 11. un 12. punktā noteiktajam, personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts (izņemot, ja ir augstākā pedagoģiskā izglītība sportā, tad pēc diploma saņemšanas bez sertifikāta var strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus piecus gadus).

Tātad, lai uzsāktu strādāt par treneri, Jums jaiegūst augstākā izglītība sportā vai jāsaņem vismaz C kategorijas sertifikāts.

1) Fitnesa trenera kvalifikāciju Jūs varat iegūt, apgūstot 1.līmeņa augstākās izglītības programmu. Saraksts ar  augstākās izglītības iestādēm Rīgā:
http://www.niid.lv/niid_search?qualification=Fitnesa%20treneris%404%7CSporta%20veida%20treneris%404&qy=&level_1=&location=R%C4%ABga
Sarakstā ir norādītas izglītības iestādes, kurās Jūs varat iegūt trenera kvalifikāciju 2.5 gadu laikā, taču papildus informējam, ka Jūs varat arī studēt kādā no augstākās izglītības iestādēm Skolotāja programmā, pēc kuras apguves var saņemt Sporta skolotāja kvalifikāciju.

2) Jūs varat apgūt akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Pēc programmas apguves Jums būs jākārto sertifikācijas eksāmens. Atbilstoši Sporta likumā noteiktajam, sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). Federācijas mājaslapā ir aprakstīta kārtība, kā Jums jārīkojas, ja vēlaties sertificēties kā C kategorijas sporta speciālistes (treneris):http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sporta_specialistu_sertifikacija.

Saraksts ar profesionālās pilnveides izglītības iestādēm Rīgā, kurās var apgūt 320 stundu sporta speciālistu pilnveides programmu:
http://www.niid.lv/niid_search?subject_1=81%7C21&qy=C%2Bkategorijas&level_1=&subject_2=813&location=R%C4%ABga&page=1

Ņemot vērā, ka vēlaties kļūt par fitnesa treneri, tad no sarakstā norādītajām izglītības iestādēm, Jums piemērotākas būs "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" un "Sporta izglītības aģentūra". Vēršam Jūsu uzmanību, ka abās izglītības iestādēs jau septembrī ir iespēja uzsākt mācības sporta speciālistu pilnveides programmā.

Labdien! Vai ir iespējams pārkvalificēties no sanitārā feldšera uz medicīnas māsu vai māsas palīgu, un kur to var izdarīt? Paldies!

Publicēts: 18-08-2015

Labdien!

Par Māsas profesiju
Māsas profesija LR ir reglamentēta profesija, kurā var darboties tikai pēc atļaujas saņemšanas vai reģistrācijas (ietveršanas attiecīgo profesiju praktizējošo personu reģistrā, profesionālās asociācijas biedru sarakstā u.tml.).
Latvijā ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrē Veselības inspekcija. Reģistrācija ir saistīta ar valsts likumdošanā izvirzītu prasību pēc noteikta veida izglītības un profesionālās apmācības.
Vispārējās prasības māsas izglītībai ir noteiktas likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14.pantā, kurā norādīts, ka tiesības veikt profesionālo darbību ir Ārstniecības personu reģistrā iekļautām personām:

 • Ar vidējo profesionālo izglītību (māsas profesijā);
 • Ar 1.līmeņa augstāko vai augstāko izglītību māsas profesijā. 1.līmeņa programmās ir jāmācās vismaz 3 gadi (jāiegūst 120 kredītpunkti), izņēmums var būt divgadīgās programmas tām personām, kurām ir vidējā profesionālā izglītība tikai un vienīgi māsas profesijā. 

Mūsdienās māsas izglītību vidējās profesionālās izglītības līmenī (3. kvalifikācijas līmenis) vairs nevar iegūt. Turklāt profesionālās vidējās izglītības diplomus nevar pielīdzināt augstākas izglītības pakāpes izglītībai, jo pielīdzināšanu var veikt vienas izglītības pakāpes ietvaros. Līdz ar to, ja Jūs vēlaties iegūt māsas kvalifikāciju, Jums būs jāstudē Māszinību augstākās izglītības programmā.
Visas māszinību pamatstudiju programmas (1. līmeņa augstākā vai profesionālā bakalaura izglītība), ko piedāvā Latvijas koledžas un augstskolas 2015./16. gadā, varat aplūkot šeit: SARAKSTS

Par Māsas palīga profesiju
Atbilstoši profesiju standartam, māsas palīgam ir nepieciešams 2.kvalifikācijas līmenis. Attiecīgās arodizglītības programmas (jāmācās 1 gads) skatiet šeit: 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=16&y=17&qualification=M%C4%81sas+pal%C4%ABgs%402&page=1

Taču, kā telefonsarunā mūs informēja Veselības inspekcijas pārstāve (t. 67387662), Jūsu gadījumā būtu ar izglītības dokumentu jādodas uz Veselības inspekciju, kur, ņemot vērā Jūsu izglītību, apstākli, vai esat / neesat iepriekš bijusi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā, kā arī, cik ilgi neesat strādājusi savā profesijā un vai ir apmeklēti profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi, speciālisti varēs sniegt Jums iespējamos risinājumus, lai Jūs varētu uzsākt māsas palīga darbu. 

Veselības inspekcijas kontaktinformācija:
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija.

Tāpat zināšanai Jūs informējam, ka pārejas posmā, līdz 2014. gadam, Latvijā bija pieejama dažādu līmeņu medicīnas darbinieku pārkvalifikācija apjomīga ESF projekta ietvaros. Iespējams, Jūs bijāt dzirdējusi par šādu iespēju. Tika piedāvātas 4 mēnešu (600 stundu) garas programmas ārstu palīgu (feldšeru) un vecmāšu (arī ar vidējo profesionālo izglītību) pārkvalifikācijai par māsām. Beidzot šos pārkvalifikācijas kursus, students saņēma apliecību par kursu beigšanu, nevis augstākās izglītības diplomu, un tas varēja radīt šķēršļus, stājoties darbā. Šobrīd neviens medicīnas darbinieku pārkvalifikācijas projekts netiek īstenots.

Labdien! Manam dēlam drīz būs 1 gads un man drīz jāatgriežas darbā. Vai mana māsasmeita (19 gadi, pabeigta vidusskola) oficiāli drīkst auklēt manu bērnu un saņemt valsts pabalstu? Esmu dzirdējusi par bērnu uzraudzibas pakalpojumu sniegšanas iespēju, ka to drīkst darīt arī radinieki. Kas viņai būtu jādara, kādos kursos jāmācās? Vai viņa var pieteikties ESF programmai, kur iegūst aukles kvalifikāciju? Un vai ar šo izglītību viņa pēc tam varēs strādāt par auklīti bērnudārzā? Paldies!

Publicēts: 06-08-2015

Labdien!

Lai Jūsu radiniece varētu sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu un saņemt valsts atbalstu, viņai ir jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (BUPS) reģistrā. BUPS reģistrā personas reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Savukārt valsts atbalstu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu izmaksā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Prasības personai, kura vēlas reģistrēties par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukli), kā arī reģistrācijas kārtība BUPS reģistrā nosaka 16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.404. Lai varētu reģistrēties BUPS reģistrā, personai jāatbilst minēto noteikumu 9.punktā norādītajiem kritērijiem:

 1. Persona nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;
 2. Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
 3. Personai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros;
 4. Persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija.

Saraksts ar izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā, ir apskatāms IKVD mājas lapā (skatīt IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, KAS PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BĒRNU APRŪPES JOMĀ). Būtiski, lai par iegūto izglītību tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments, tātad izglītības programmai ir jābūt akreditētai. Līdz ar to ir nepieciešams noskaidrot, kas īstenos Jūsu jautājumā minēto ESF programmu un kādu izglītības dokumentu paredzēts izsniegt pēc šīs programmas apguves. Tāpēc pirms Jūsu radiniece uzsāk mācības, iesakām sazināties ar IKVD, lai noskaidrotu, vai izvēlētās izglītības programmas apguve būs atbilstoša, lai sniegtu bērnu uzraudzības pakalpojumu un strādātu pirmsskolas izglītības iestādē par auklīti.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt arī ar aukles 3.līmeņa kvalifikāciju, tostarp iegūtu ESF finansētās  "Jauniešu garantijas" programmas ietvaros. Uzņemšanas nosacījumus un izglītības programmu sarakstu skatiet šeit: http://www.niid.lv/esf_profesijas.
Kā telefoniski mūs informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis, auklītēm pirmsskolas izglītības iestādēs nav noteiktas prasības izglītībai, jo atbilstoši amata aprakstam auklīte pirmsskolas izglītības iestādē parasti neveic pedagoģisko darbu.

Plašāka informācija par reģistrāciju BUPS reģistrā ir IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html.
Jautājumu gadījumā par reģistrāciju BUPS reģistrā un prasībām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem lūdzam sazināties ar IKVD (Tālrunis: 67358077; e-pasts: jana.veinberga@ikvd.gov.lv vai inese.galeja@ikvd.gov.lv).

Papildus informējam, ka personai, kura vēlas sniegt bērna uzraudzības pakalpojumu, ir jāreģistrējas arī Valsts ieņēmuma dienestā (VID) kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam. Jums var noderēt VID publikācija, kurā sniegts nodokļu maksāšanas režīmu salīdzinājums: „Nodokļu maksāšanas režīmi no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ienākuma”.

Valsts atbalsts par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu

Valsts atbalsta piešķiršanu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu nosaka 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.843. Valsts atbalsts tiek sniegts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta. Valsts atbalsts 142 EUR mēnesī paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu vienam bērnam. Pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus.

Informācija par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem: IZM mājas lapā.
Jautājumu gadījumā par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem varat sazināties ar IZM telefoniski katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984. IZM Jums varēs sniegt informāciju, vai arī 2016.gadā valsts turpinās sniegt atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, jo to planots izvērtēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Labdien. Sakiet lūdzu, vai, uzsākot mācības septembrī ESF projektā, līdz septembrim (augustā) drīkst strādāt kādā oficiālā darbā, kā piemēram, ogu lasīšana?

Publicēts: 04-08-2015

Labdien!

No uzdotā jautājuma secināms, ka septembrī plānojat uzsākt mācības Eiropas Savienības fondu pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros". Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.207 3. punktā noteiktajam,  mācības ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti. Tātad līdz mācību uzsākšanai septembrī Jūs varat būt oficiālās darba attiecībās, taču 1.septembrī Jūs vairs nevarat būt oficiāli nodarbināta.

*MK noteikumi Nr. 207:  http://m.likumi.lv/doc.php?id=274081

*Materiāls par “Jauniešu garantijas” programmām: http://www.niid.lv/esf_profesijas

Labdien. Man ir augstākā izglītība, iegūta Baltkrievijā. Vai ir iespēja studēt Latvijā, valsts budzeta vietā, lai mācības būtu krievu valodā? Interesē visi varianti. Paldies.

Publicēts: 23-07-2015

Labdien!

Savā jautājumā nebijāt norādījusi vairākas būtiskas nianses: vai vēlaties studēt Latvijā maģistrantūras līmenī (vai otrreiz pamatstudijās); vai Jums ir Latvijas pilsonība/ pastāvīgā iedzīvotāja statuss (vai citas valsts pilsonība); vai vidusskolu pabeidzāt Latvijā; vai Jūs varētu studēt arī bilingvāli vai multilingvāli; kādā jomā Jūs vēlaties studēt? Tomēr mēģināsim soli pa solim vispārīgos vilcienos atbildēt uz Jūsu jautājumu.

1.Par tiesībām studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 45. panta otro daļu*, tiesības studēt Latvijas augstskolās ir vienādas Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas (Savienības) pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīgas uzturēšanās atļaujas.

Minētajā normā noteiktās vienādās tiesības studēt ietver sevī arī tiesības pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētās studiju vietās. Visas šīs personas tiek uzņemtas studiju programmās atklātā un vienlīdzīgā konkursā.

Ārvalstu (trešo valstu) pilsoņi, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bet nav iegūts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, nevar pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā.

*Augstskolu likums: http://likumi.lv/doc.php?id=37967

2. Par studiju iespējām krievu valodā par personīgajiem vai budžeta līdzekļiem.

Latvijā augstākā izglītība krievu valodā no valsts puses netiek finansēta. Vienīgās programmas, kurā par valsts līdzekļiem var studēt krievu valodā, atbilstoši profilam ir Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē piedāvātās akadēmiskās studiju programmas “Krievu filoloģija” (bakalaura un maģistra līmenī):

http://www.niid.lv/niid_search/program/78

http://www.niid.lv/niid_search/program/61

http://www.niid.lv/niid_search/program/425

http://www.niid.lv/niid_search/program/375

Vairākas augstskolas (gan valsts, gan privātās) piedāvā studijas bilingvāli (divās valodās: krievu un latviešu, vai latviešu un angļu) un pat multilingvāli (latviešu, krievu un angļu valodā), taču ir arī tādas augstskolas, kurās piedāvā izvēlēties starp divām vai trim valodām (latviešu, krievu vai angļu). Visas iespējas (krievu valodā vai bilingvāli/ multilingvāli) gan pamatstudijās, gan maģistrantūrā) skatiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8%7C7&language=ru.

Pēdējos gados vairākas privātās augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt par augstskolas budžeta līdzekļiem (tas nav valsts budžets, bet pašas augstskolas piešķirts budžets, kas pilnīgi vai daļēji sedz studiju maksu). Parasti budžeta vietas piešķir 2-3 sekmīgākajiem studentiem vai reflektantiem ar labākajiem CE rezultātiem utt. Šie nosacījumi katru gadu var mainīties, nepieciešams rūpīgi izlasīt augstskolas uzņemšanas noteikumus. Var būt arī tā, ka budžetu piešķir tikai 1. semestrim vai gadam, vai kā daļēju atlaidi studiju maksai.

Visas studiju iespējas par valsts vai augstskolas budžeta līdzekļiem krievu valodā vai bilingvāli/ multilingvāli 2015./16. gada uzņemšanā skatiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8%7C7&language=ru&budget=1.

Visas studiju iespējas par valsts vai augstskolas budžeta līdzekļiem neatkarīgi no mācību valodas (kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem): http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8%7C7&budget=1.

Labdien! Pēs vidusskolas beigšanas plānoju iestāties Latvijas Universitātē, bet pēc 2-3 gadiem mana ģimene plāno pārcelties uz citu Eiropas valsti ( Vāciju vai Austriju). Vai man būs iespēja pabeigt iesākto augstāko izglitību citas valsts universitātē? Ja LU es mācīšos budžetā, vai tad arī citā valstī man būs iespēja pretendēt uz valsts budžeta vietām? Paldies!

Publicēts: 21-07-2015

Labdien!

Iespēja pabeigt Latvijas Universitātē iesākto studiju programmu citas valsts augstskolā būs atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, vai šādu studiju programmu piedāvā ārvalstu augstskola. Otrkārt, cik lielā mērā studiju programmas savstarpēji sakrīt. Treškārt, vai valodas zināšanas ļauj studēt attiecīgajā programmā. Pieņemot, ka, pārejot uz citas valsts augstskolu, pieteiksieties analogā studiju programmā, tiks ieskaitīti kredītpunkti par tiem studiju priekšmetiem, kurus uzskatīs par atbilstošiem uzņemošās valsts studiju programmai. Ļoti labi, ka Jūs jau savlaicīgi interesējaties par turpmākajām studiju iespējām – būs pietiekoši daudz laika izpētīt, cik sakritīgas ir Jūsu izvēlētās studiju programmas Latvijā un Vācijā/ Austrijā. Jūs varat arī sazināties ar šo valstu ENIC/NARIC (diplomatzīšanas informācijas) centru speciālistiem un precizēt informāciju: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis. Labajā pusē izvēlieties valsti:  http://www.enic-naric.net/europe-and-north-america.aspx.

Vācijā nepastāv tāds jēdziens kā „budžeta vietas”. Izņemot Lejas-Saksijas zemē, augstskolas Vācijā ES pilsoņiem pašlaik neprasa studiju maksu, bet gan semestra maksu, kas sedz administrācijas izdevumus, iemaksu studentu arodbiedrībā, iespējams, arī vietējā transporta biļeti. Semestra maksa var būt starp 100 un 250 EUR. Studiju maksa Lejas-Saksijā ES pilsoņiem ir 500 EUR semestrī. Maksa par augstāko izglītību ir politisks jautājums, kas atkarīgs no Vācijas federālo zemju valdības nostājas. Svarīgi pārliecināties par situāciju tajā laikā, kad pārcelsieties.

Arī Austrijā nav budžeta vietu. Austrijā valsts universitātēs ES pilsoņiem nav jāmaksā studiju maksa, bet ir jāmaksā semestra maksa (18 EUR). Valsts lietišķo zinātņu universitātēs (Fachhochschulen –  FH), kā arī privātajās universitātēs un augstskolās ir studiju maksa. Maksu augstākās izglītības iestādes ir tiesīgas pašas noteikt.  

Lai Jums izdodas īstenot mērķus!

Labdien! Sakiet, lūdzu, ar ko atšķiras tālmācība no neklātienes? Paldies!

Publicēts: 08-07-2015

Tālmācība ir neklātienes paveids, tāpēc abām šīm izglītības ieguves formām ir daudz līdzīga. Katra augstskola dažādās programmās var tālmācību un neklātieni organizēt atšķirīgi, taču būtiskākās pazīmes ir šādas.

Tālmācībā vai e-studijās studentam tiek nodrošināta iespēja sekot studiju procesam patstāvīgi. Parasti tiek nodrošināta īpaša infrastruktūra (piem. tālmācības sistēma internetā), kurā students var noklausīties lekcijas, iepazīties ar studiju materiāliem, lasīt studējamos tekstus, veikt projektus u.t.t.. Tas nozīmē, ka ievērojamu studiju laiku students var atrasties citā, no augstskolas atšķirīgā ģeogrāfiskā vietā, un studēt patstāvīgi. Tomēr pat tālmācības gadījumā laiku pa laikam nepieciešama studenta klātbūtnes augstskolā (piem. sesiju laikā).

Arī neklātienes studiju forma paredz to, ka students ievērojamu studiju laiku studiju procesu veic pastāvīgi , taču šajā gadījumā parasti netiek nodrošināta tālmācības tiešsaistes sistēma, un klātienes lekcijas notiek daudz biežāk nekā tālmācības gadījumā (tās var tikt organizētas kā nedēļas nogales lekciju sesijas vai arī kā intensīvas lekciju sesijas nedēļas garumā vienreiz mēnesī.)

Par konkrēto tālmācības vai neklātienes organizēšanas veidu jautājiet attiecīgajā augstskolā.

Labdien! Sāku mācīties pēc 9.klases tās pašas skolas vidusskolā..Mani atskaitīja, jo neapmeklēju skolu un atzīmes nebija labas.. Vai man iespējams turpināt ar 10.klasi vakarskolā?

Publicēts: 06-07-2015

Labdien!

Ja esat pabeigusi 9. klases un saņēmusi apliecību par vispārējo pamatizglītību, tad noteikti varat turpināt mācības vakarskolā, kuru sekmīgi pabeidzot, saņemsiet vidējās vispārējās izglītības diplomu. Lai iestātos vakarskolā, nepieciešams personu apliecinošs dokuments un dokumenti par iepriekš iegūto izglītību. Jūsu gadījumā tie ir:

- apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts (tātad 9. klases beigšanas dokumenti). Šis ir nepieciešams obligāti - ja pamatizglītības apliecība ir nozaudēta, ir iespējams saņemt dublikātu.

- šis nav obligāti, bet var būt noderīgi. Savā jautājumā nenorādāt, vai tikāt atskaitīta 10. klasē vai vēlāk. Ja paguvāt beigt 10. vai vairāk klases un jums ir liecība, tad ņemiet līdzi arī to. Ja liecības nav, iespējams, ka jums ir sekmju izraksts par apgūtajiem priekšmetiem pirms atskaitīšanas. Ja būsiet kāda vidējās izglītības priekšmeta daļu apguvusi nepieciešamajā apjomā, tad otrreiz vakarskolā tas nebūs jāmācās. To cik lielā mērā jau apgūtie vidusskolas priekšmeti ņemami vērā, izlems jūsu izvēlētā vakarskola, konsultējoties ar jums.

Apsveicami, ka vēlaties iegūt vidējo izglītību, kas paver daudz plašākas tālākās izglītības iespējas, tai skaitā augstskolā. Ja tomēr kādu iemeslu dēļ izvēlaties neturpināt mācības vakarskolā, jums ir iespēja iegūt profesiju 1 gada laikā "Jauniešu garantijas" projekta ietvaros. Pieteikšanās šajās programmās notiek līdz vasaras beigām. Vairāk lasiet šeit:

http://www.niid.lv/esf_profesijas

Labdien! Ja es vēlos kļūt dibināt savu boksa klubu un vienlaikus tajā vadīt nodarbības, man ir jaiegūst atbilstoša augstākā izglītība vai to es varu darīt arī tad, ja augstāko izglītību neiegūstu LSPA? Paldies!

Publicēts: 01-07-2015

Labdien!

Lai vadītu sporta treniņus (nodarbības), nav obligāti nepieciešama augstākā izglītības sporta jomā. Jums nepieciešams vismaz C kategorijas sporta speciālista sertifikāts, ko var iegūt arī ar vidējo izglītību. Sertifikācijas kārtību nosaka šie Ministru kabineta noteikumi:

http://likumi.lv/doc.php?id=204329

C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

 • ieguvusi vidējo izglītību;
 • saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas (jūsu gadījumā Latvijas boksa federācijas) atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
 • nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Sertifikācija ir maksas pakalpojums - minētie MK noteikumi arī nosaka maksas apjomu.

C kategorijas profesionālās pilnveides izglītības programmas piedāvā:

Liepājas universitāte 
www.niid.lv/niid_search/program/2682

Latvijas treneru tālākizglītības centrs 
http://www.niid.lv/niid_search/program/3483

Sporta izglītības aģentūra
http://www.niid.lv/niid_search/program/14375

Ja skolēns 9.klasi ir pabeidzis ar 2 nesekmīgām atzīmēm, kā viņš var turpināt savu izglītību?

Publicēts: 05-06-2015

Labdien!

Turpmākās izglītības iespējas pēc 9. klases ir atkarīgas no tā, kādu izglītības dokumentu skolēns ir saņēmis: apliecību par pamatizglītību vai liecību. Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad nav nekādu ierobežojumu: jaunietis var iestāties vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē vai profesionālās vidusskolas (vai arodskolas, tehnikuma) 1. kursā (dažās skolās gan mēdz būt konkurss vai uzņemšanas noteikumos atrunāts, ka visām atzīmēm jābūt sekmīgām – tas jānoskaidro izvēlētajā skolā).

Pabeidzot 9. klasi, apliecību par pamatizglītību nevar saņemt, ja divos vai vairāk priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, t.i., zemāki par 4 ballēm (gadā vai valsts pārbaudes darbos), kā arī, ja vienā priekšmetā nav iegūts vērtējums (n/v). Šādos gadījumos izsniedz liecību. Piemēram, ja saņemta viena nesekmīga gada atzīme matemātikā un tajā pašā matemātikas priekšmetā saņemts arī nesekmīgs vērtējums gala eksāmenā, tad tā tiek uzskatīta par vienu nesekmīgu atzīmi, un apliecību par pamatizglītību var saņemt:

 “Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu”*.

Kā rīkoties, ja ir saņemta liecība.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 32.punktu, “Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, drīkst mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei”*. Tādējādi ir iespējams iestāties 9. klasē no jauna un uzlabot nepieciešamos vērtējumus. Iespējas ir šādas:

 1. Vēlreiz mācīties tās pašas skolas 9. klasē. Tajā pašā skolā vēlreiz mācīties ir ērti kaut vai tādēļ, ka visi priekšmetu skolotāji ir pazīstami, zina, kuros priekšmetos ir zināšanu “robi”, zina, kā palīdzēt. Iepriekšējā gadā iegūtās zināšanas vēl nav aizmirsušās, un, ja skolēns saņemas un ir motivēts, parasti ļoti labi izdodas vērtējumus uzlabot un sekmīgi pabeigt pamatskolu. Turklāt saskaņā ar MK noteikumiem, “izglītojamam, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai”*.
 2. vakarskolas. Vakarskolās tiek piedāvāta iespēja mācīties ne tikai pa dienu, bet arī vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9. klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

 1. eksternāts. Šo pašu minēto MK noteikumu 10.punktā teikts: “Izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas.
 2. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās par samērīgu maksu. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Dažās privātajās skolās ir jāmaksā tikai par tiem priekšmetiem, kuros nepieciešams uzlabot vērtējumu, piemēram:

http://www.niid.lv/niid_search/program/20321

Labu veiksmi!

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243 (skat. 39. p.)

*MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Uzdot jaunu jautājumu.