E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Vai jaunietim pēc Adamovas speciālās internātpamatskolas 9.klases beigšanas ir iespēja mācīties par pavāru vai pavāra palīgu?

Publicēts: 13-02-2015

Labdien!

Tālākās izglītības iespējas pēc speciālās pamatizglītības iegūšanas ir atkarīgas no tā, kāda īpašā veida speciālās izglītības programma tiek beigta. Saskaņā ar mums pieejamo informāciju Adamovas speciālā internātpamatskolā tiek piedāvātas divu veidu programmas.

1) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem;
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Sekmīgi pabeidzot jebkuru no šīm programmām, tiek iegūta pilna pamatizglītība, kas ļauj turpināt izglītību jebkurā vidējās izglītības pakāpes programmā (vidējā vispārējā izglītība, t.sk. vakarā, profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība). Protams, katrā individuālajā gadījumā ir jāizvērtē jaunieša spēja iekļauties izglītības procesos konkrētās izglītības iestādes vidē.

‘Pavāra palīga’ kvalifikācija atbilst 1. profesionālās kvalifikācijas līmenim un to ir iespējams iegūt profesionālās pamatizglītības programmās. Beidzot programmu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūst Apliecību par profesionālo pamatizglītību ar Pavāra palīga profesionālo kvalifikāciju.

Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&qualification=Pav%C4%81ra%20pal%C4%ABgs%401&level_2=401

Lielākā daļa šo programmu gan ir domātas jauniešiem, kas nav beiguši pamatizglītību – tā saucamās pedagoģiskās korekcijas programmas. Iespējams, ka jūsu klienta bērna konkrētajā gadījumā, skolas būtu gatavas pieņemt arī jaunieti, kurš ir beidzis  speciālās pamatizglītības programmu. Tas ir jāskaidro ar konkrēto profesionālās izglītības iestādi, ņemot vērā jaunieša konkrēto situāciju un diagnozi. Savukārt Alsviķu arodskolas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas programmas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.

‘Pavāra’ kvalifikācija atbilst - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim - un to ir iespējams iegūt arodizglītības programmās. Šīs ir 3-gadīgas arodizglītības programmas, kurās jaunietis mācīsies kopā ar citiem pamatizglītības beidzējiem. Programmas rezultātā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūst Atestātu par arodizglītību ar Pavāra profesionālo kvalifikāciju.  Pēc programmas beigšanas iespējams turpināt izglītību t.s. izlīdzinošajā kursā (1 gads), kas ļauj iegūt pilnu vidējo izglītību.

Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=402&qualification=Pav%C4%81rs%402

(NB – šajā saitē redzamais programmu saraksts bija aktuāls uz 2014./15. gada uzņemšanu, iespējams, ka uz nākamā gada uzņemšanu būs kādas izmaiņas – kāda skola nāks klāt vai kādā citā uzņemšana nenotiks. Lielāka skaidrība par 2015. gada uzņemšanu varētu būt, sākot ar martu.)

‘Pavāra palīga’ kvalifikāciju iespējams iegūt arī profesionālās pamatizglītības programmās, ko piedāvā speciālās izglītības iestādes. Taču šīs programmas paredzētas speciālās izglītības beidzējiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem., t.i. pēc būtības tās nav paredzētas tādu programmu beidzējiem, kādas piedāvā Adamovas speciālā internātpamatskola.  Ja tomēr jūs vai jūsu klients uzskata, ka tieši šī programmas būtu piemērotas klienta bērnam, tad, lai turpinātu izglītību šajā programmās, ir jāsaņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) atzinums (pirms tam saņemot psihologa vai psihiatra atzinumus).  Vairāk par komisijas darbu varat lasīt šeit:

http://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk_par_darbu.shtml

Šajā lapā arī norādīts VPMK kontakttālrunis, uz kuru zvanot, saņemsiet izsmeļošu skaidrojumu par šo vai citu programmu piemērotību jūsu klienta bērnam.

Pamatizglītības programmas, ko piedāvā speciālās izglītības iestādes ar pavāra palīga kvalifikāciju. Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=407&qualification=Pav%C4%81ra%20pal%C4%ABgs%401

Cik šogad var būt nesekmīgas atzīmes, lai skolēnu pārceltu nākamajā klasē?

Publicēts: 12-02-2015

Labdien!

Saskaņā ar spēkā esošo MK noteikumu Nr.149 (pieņemti 28.02.2012.) 26. punktu, 1.-4.klasē un 10.-12.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, savukārt no 5.līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā. Saskaņā ar noteikumiem, uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.

Visos gadījumos, kad 1.-4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Atstāšana uz otru gadu būs pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mācību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam.

Saskaņā ar noteikumiem, ja 10.-12.klasē ir saņemts nepietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, skola nosaka papildu mācību pasākumus pēc mācību gada beigām un nodrošina iespēju kārtot pēcpārbaudījumu. Ja nav nokārtots arī pēcpārbaudījums, tad šis mācību priekšmets ir jāapgūst pašam - pašizglītības formā. Uz otru gadu vidusskolā var palikt tikai izņēmuma gadījumos, ja attaisnotu kavējumu dēļ nav iespējams saņemt gada vērtējumu.

Ja skolēns nav spējis izpildīt Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības apliecības par pamatizglītību saņemšanai, 9.klasē viņš drīkst mācīties atkārtoti.

Pamatskolā

1) no 1.–4.klases – bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā), mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamo var nepārcelt nākamajā klasē;

2) no 5.–8.klases – ja izglītojamais visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu un saņēmis ne vairāk kā vienu vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm;

Vidusskolā

3) no 10.–11.klases – ja izglītojamais visos izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm;

4) vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības programmās – ja izglītojamais ir saņēmis gada vērtējumu visos mācību priekšmetos un saņēmis ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, nosakot individuālu plānu nepietiekamo vērtējumu uzlabošanai nākamā mācību gada pirmā semestra laikā.

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243

*MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Labdien! Ja vēlos strādāt par metinātāju, bet nav atbilstošās izglītības, man, lai strādātu par metinātāju, nepieciešama speciāla apliecība? Kas jādara, lai kļūtu par sertificētu metinātāju?

Publicēts: 05-02-2015

Labdien!

Metinātāja profesija ir reglamentēta, t.i., tāda profesija, kurā var darboties tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas (sertifikācijas), reģistrācijas. Šādas atļaujas saņemšana vai reģistrācija parasti ir saistīta ar prasību pēc noteikta veida izglītības un profesionālās apmācības. Par to, kādas ir reglamentētās sfēras metināšanā un kas jādara, lai varētu iegūt metinātāju sertifikātu atbilstoši LV un starptautiskajiem standartiem, varat izlasīt MK noteikumos Nr. 588 “Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”: http://m.likumi.lv/doc.php?id=140191&from=off.

Dažreiz darba devējam pietiek arī ar neformālās izglītības dokumentu, kas apliecina prasmes konkrētā metināšanas jomā, lai pieņemtu darbā – tas jānoskaidro pie konkrētā darba devēja. Taču visbiežāk, lai varētu nokārtot sertifikāciju un brīvi konkurēt Latvijas un ES valstu darba tirgū, ir nepieciešama nopietnāka profesionālā izglītība un valsts atzīts izglītības dokuments, pēc kura iegūšanas Jūs varat sertificēties, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu sertificētu metinātāju.

Pieaugušiem cilvēkiem ir pieejamas 4 veidu programmas metināšanā:

1.Profesionālās tālākizglītības programmas – iegūst metinātāja (MAG, MIG, TIG, MMA, OAW lokmetinātāja) 2.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, saņem valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību (programmai jābūt akreditētai!). Programmas ilgums – 480 stundas, dažās programmās - 640 stundas, ietverta kvalifikācijas prakse uzņēmumā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=506

2.Profesionālās pilnveides programmas. Netiek piešķirta kvalifikācija, tomēr, akreditētu programmu beidzot, iegūst valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību. Programmas ilgums – 160 stundas vai vairāk, ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=602

3. Neformālās izglītības programmas. Ilgums – no 24 līdz 159 vai vairāk stundām, netiek piešķirta kvalifikācija. Programmu beidzot, saņem izglītības iestādes izsniegtu  apliecību vai sertifikātu. Neformālās izglītības programmas noder, ja, piemēram, vēlaties apgūt kādas nozares pašus pamatus, noteiktu tēmu/ moduli, vai ja Jums jau ir kvalifikācija, bet vēlaties (vai darba devējs nosūta/ pieprasa) apgūt papildus vēl kādu metināšanas veidu vai niansi. Jāņem vērā, ka, neformālās izglītības programmas beidzot, netiek izsniegts valsts atzīts dokuments, līdz ar to var būt problēmas, meklējot darbu Latvijā vai ES – ne visi darba devēji atzīs neformālās izglītības dokumentu. http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=603&page=1

4.Vēl atsevišķi jāpiemin profesionālās izglītības programmas jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem ar ESF finansējumu (un ikmēneša stipendiju līdz 115 EUR; dokumentus vēl šoziem var iesniegt līdz 17. februārim, arī 2015. gada vasarā plānota uzņemšana ESF programmās, informācija būs www.niid.lv jūnijā). Iegūst valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, jāmācās 1 gads, ir prakse uzņēmumā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=503.

5. Papildus iespēja tiem, kas patstāvīgi apguvuši metināšanu vai strādājošiem metinātājiem. Jau vairākus gadus tiek piedāvāta arī iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt metinātāja kvalifikācijas dokumentu par prasmēm, kuras esat apguvis patstāvīgi (ārpus formālās izglītības), strādājot vai mācoties dažādos kursos. Pirms eksāmena ir pieejama viena vai vairākas konsultācijas, lai varētu sagatavoties. Pieteikties var tajās izglītības iestādēs, kurām ir noslēgts līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu profesijās, kas apgūtas ārpus formālās izglītības.

Eksāmens ir par maksu, un tā kārtošanas cena ir noteikta MK cenrādī un ir atkarīga no tā, cik daudz cilvēku kārto eksāmenu (1-12 personas). MK cenrādi varat aplūkot šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259780

Vairāk informācijas par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu NIID.LV veidotajā materiālā: http://www.niid.lv/node/729

Par metinātāju sertifikāciju.

Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai metinātāja kvalifikācija atbilst attiecīgo izstrādājumu izgatavošanas prasībām. Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata. Sertifikācija īpaši nepieciešama, ja gatavojaties strādāt ārpus Latvijas vai uzņēmumā, kas izpilda pasūtījumus no ārzemēm.

Lai atrastu uzņēmumus, kuriem ir tiesības veikt sertifikāciju, ieskatieties Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja mājas lapā: http://www.latak.lv/. Šī ir institūcija, kas metinātāju sertifikācijas institūcijas akreditē. Akreditētas metinātāju sertificēšanas iestādes ir, piemēram, SIA TUV Nord Baltik: http://www.tuv-nord.com/lt/lv/personala-sertifikacijas-centrs/metinataju-sertificasana-499.htm , SIA “Inspecta Latvija” http://www.inspecta.com/lv/Pakalpojumi/Sertificesana/personala-sertificesana/Personala-sertificesana/ vai SIA “Sertifikācijas centrs”: http://www.persc.lv/lv/pages/jaunumi, kuros var iegūt metinātāju sertifikātu atbilstoši LV un EU standartiem.

Organizācijas / iestādes, kurās varat griezties pēc informācijas, palīdzības vai padoma:

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija: http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang=1

Nozaru ekspertu padome – metālapstrāde un mašīnbūve: http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-kvalifikaciju-sistema/metala-apstrade-masinbuve-un-masinzinibas

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs: http://www.3arodskola.lv/mmec

Lai Jums izdodas īstenot savas ieceres!

Labdien! Esmu 25 piecus gadus vecs, vidējo izgītību ieguvu 2009. gadā. Vai vēl varu paspēt iegūt profesionālo izglītību bez maksas un vai mani eksāmenu rezultāti joprojām ir derīgi?

Publicēts: 27-01-2015

Labdien!

Ziemas uzņemšana 1,5 gadīgajās programmās diemžēl jau ir beigusies (mācības tika uzsāktas 2015. gada 12. janvārī), taču līdz 17. februārim var iesniegt dokumentus viengadīgajās programmās (programmas beidzot, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju). Lai tajās iestātos, nepieciešama pamatizglītība vai vidējā izglītība, 17 – 29 gadi. Šajās programmās var iegūt, piemēram, lietveža, metinātāja, virpotāja, motorzāģa operatora, dārzkopja, pārdevēja, friziera, pavāra, konditora u.c. kvalifikācijas.

Centralizēto eksāmenu sertifikātiem nav ierobežots derīguma termiņš. Parasti CE sertifikāti ir nepieciešami, stājoties augstskolās/ koledžās, savukārt profesionālās skolas tos var pieprasīt gadījumos, kad ir konkurss uz kādu programmu. Stājoties ESF finansētajās programmās, jāiesniedz atestāts par vidējo izglītību (vai attiecīgi apliecība par pamatizglītību), atkarībā no iepriekšējās izglītības prasībām.

Detalizētu informāciju par iestāšanos un izglītības iespējām “Jauniešu garantijas” ietvaros, kā arī programmu sarakstu tabulā (paskrollējot uz leju, sk. 1 g. programmas), varat izlasīt šeit: http://www.niid.lv/esf_profesijas

1 gadīgajās un 1,5 gadīgajās ESF programmās šovasar varēs stāties atkal (mācības sāksies 2015. gada 1. septembrī). Tiek plānots, ka informācija par uzņemšanu programmās varētu būt zināma 2015. gada jūnija sākumā (tiks publicēta arī NIID.lv), un  dokumentus varēs iesniegt visu vasaru. Sekojiet līdzi informācijai www.niid.lv, www.viaa.gov.lv un profesionālo skolu mājas lapās.

Labdien. Vai ir iespējams apgūt zemūdens masāžas kursus, ja nav medicīniskās izglītības?

Publicēts: 22-01-2015

Labdien!

Saskaņā ar Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) sniegto informāciju, zemūdens masāžu drīkst veikt tikai ārstniecības personas, proti, medicīnas māsas, ārstu palīgi, ārsti, fizioterapeiti u.c. Tādējādi arī LFMA Fizikālās medicīnas un kosmetoloģijas centra piedāvātajos zemūdens masāžas kursos drīkst pieteikties tikai personas ar augstāko medicīnisko izglītību.

Izņēmuma gadījumos LFMA zemūdens masāžas kursos uzņem māsu palīgus (ārstniecības personas ar arodizglītību) – tikai tad, ja ir saņemts pieprasījums no darba vietas.

Plašāku informāciju varat saņemt LFMA: tālr. 67069345.

Labdien! Kur pēc 9. klases absolvēšanas var mācīties par policistu?

Publicēts: 17-01-2015

Labdien!

Latvijā policista profesionālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc vidusskolas. Taču, ja ļoti patīk un interesē policista profesija, pēc 9. klases var doties uz vispārizglītojošajām vidusskolām, kas piedāvā apgūt profesionāli orientētās vidusskolas programmas ar ievirzi policista darbā.

Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā “Policijas darbs” (jāmācās 1 gads, iegūst kvalifikāciju “Ierindas sastāva policists”) var iestāties tikai ar pabeigtu vidējo izglītību: http://www.niid.lv/niid_search/program/1447. Lai stātos programmā, jābūt 18-40 gadiem, vidējai izglītībai, jānokārto tests par piemērotību dienestam policijā, tests vērīguma un atmiņas pārbaudei, fiziskās sagatavotības pārbaude. Sekmīgi pabeidzot arodizglītības programmu, nākamajā gadā var iestāties koledžas profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs”: http://www.niid.lv/niid_search/program/916

Iemaņas policista profesijā pēc 9. klases (neiegūstot kvalifikāciju) var apgūt arī dažās Latvijas vidusskolās, mācoties profesionāli orientētajās vidusskolas programmās. Šādas programmas īsteno Valmieras 5. vidusskola, Pumpuru vidusskola Jūrmalā, Priekules vidusskola, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Jāņa Poruka vidusskola; kā arī Jelgavas 6. vidusskola (mazākumtautību programmas): http://www.niid.lv/niid_search?qy=policija&level_1=11 Kāds sekmju līmenis nepieciešams, stājoties katrā no šīm skolām, jānoskaidro, sazinoties ar izvēlēto skolu.

Profesionāli orientētajās vidusskolas programmās ar ievirzi policista darbā var apgūt ne tikai vidusskolas priekšmetus, bet arī dažus ar policista profesiju saistītos speciālos mācību priekšmetus - kriminālistiku, šaušanu, tuvcīņu u.c. Šo programmu ietvaros netiek piešķirta kvalifikācija, bet tiek sniegts ieskats profesijā. Ja patiešām šī profesija būs ieinteresējusi, tad doties pēc vidusskolas mācīties tālāk uz Valsts policijas koledžu būs pareizā izvēle.

Es esmu vecmāte. Vai ir iespējams pārkvalificēties no vecmātes uz medmāsu, un kur to var izdarīt?

Publicēts: 12-01-2015

Labdien!

Diemžēl ESF projekts, kura ietvaros varēja apgūt medicīnas personāla pārkvalifikācijas programmas “vecmāte – māsa”, ir beidzies 2014. gadā: http://www.talakizglitiba.lv/programmas/cilvekresuru-parkvalifikacija/parkvalifikacijas-programma-vecmate-masa

Līdz ar to šajās specializācijas programmās vairs nevar iestāties. Jāsaka, ka, beidzot šo kursu, students saņēma apliecību par kursu beigšanu, nevis augstākās izglītības diplomu, un bija gadījumi, kad tas bija šķērslis, stājoties darbā.

RSU Māszinību fakultāte piedāvā reflektantiem, kas absolvējuši medicīnas koledžu un ieguvuši arī 1. līmeņa augstākās izglītības kvalifikāciju “Vecmāte” (tikai, ja koledžā esat apguvusi augstāko izglītību, nevis vidējo profesionālo māsas kvalifikāciju), stāties Māszinību profesionālā bakalaura programmas vēlākos studiju posmos:

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsana-velakos-studiju-posmos-maszinibas

http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/pamatstudijas/medicinas-un-veselibas-aprupes-studiju-programmas/maszinibas

Šīs programmas priekšrocības: studējot kvalitatīvā programmā, Jūs iegūstat vēl vienu augstākās izglītības diplomu, profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kādu no māsas pamatspecialitātēm:

  • ambulatorās aprūpes māsa;
  • ķirurģiskās aprūpes māsa;
  • operāciju māsa;
  • garīgās veselības aprūpes māsa;
  • internās aprūpes māsa;
  • anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa;
  • bērnu aprūpes māsa.

Stājoties programmā, sākumā Jūs varētu uzņemt tikai maksas studijās, taču, sākot ar 4. kursu (kad sākas specializācija), Jūs varat pretendēt uz budžeta vietām, attiecīgā gada vasarā rakstot iesniegumu.

Ar kvalifikāciju “Māsa” jāmācās tikai 1 gadu, savukārt vecmātēm vai ārstu palīgiem studiju ilgums varētu būt 1,5-2 gadi – atkarībā no iepriekš apgūtajiem studiju priekšmetiem (katrā koledžā nedaudz atšķiras). Stājoties RSU, tiek individuāli izvērtēts Jūsu diploms – notiek studiju kursu pielīdzināšana. Parasti visi bāzes kursi, tādi kā fizioloģija, anatomija u.c., tiek pārskaitīti.

Kurā mācību iestādē var iegūt augtāko izglītību darba aizsardzības speciālista kvalifikācijā?

Publicēts: 09-01-2015

Labdien!

1. Pamatstudiju līmenī var iegūt “Darba aizsardzības speciālista” (1. līmeņa augstākās izglītības programma, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis, piedāvā RPIVA) vai “Darba aizsardzības vecākā speciālista” (profesionālā bakalaura programma, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, piedāvā RTU) kvalifikāciju.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija: “Darba aizsardzība”. 1.līmeņa profesionālā studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/6737

Rīgas Tehniskā universitāte: “Drošības inženierija”. Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā: http://www.niid.lv/niid_search/program/12755

2. Augstākajā studiju līmenī var iegūt “Darba aizsardzības vecākā speciālista” (profesionālā vai profesionālā maģistra programma, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, piedāvā LLU, LU, RTU, DU) kvalifikāciju ar vai bez profesionālā maģistra grāda:

Daugavpils Universitāte: “Darba aizsardzība”. Profesionālā maģistra studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/4901

Rīgas Tehniskā universitāte: “Darba aizsardzība”. Profesionālā maģistra studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/551

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: “Darba aizsardzība un drošība”. Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (pēc koledžas): http://www.niid.lv/niid_search/program/217

Latvijas Universitāte: “Darba vides aizsardzība un ekspertīze”. Profesionālā maģistra studiju programma: http://www.niid.lv/niid_search/program/326

Vai bezmaksas izglītības iespējas ESF pusotrgadīgajās programmās tiks piedāvātas arī nākamajā mācību gadā? Esmu šobrīd ārzemēs un labprāt izmantotu iespēju mācīties nākamgad. Paldies.

Publicēts: 05-01-2015

1-gadīgajās un 1,5-gadīgajās programmās šovasar varēs stāties atkal (mācības sāksies 2015. gada 1.septembrī). Tiek plānots, ka informācija par uzņemšanu programmās varētu būt zināma 2015. gada jūnija sākumā, un  dokumentus varēs iesniegt visu vasaru.

Vai pēc studijām E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas - profesionālā bakalaura studiju programmā iegūtais diploms ļauj strādāt par finanšu speciālistu?

Publicēts: 28-10-2016

Labdien!

Jautājumā norādīto profesionālā bakalaura studiju programmu "E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas" var apgūt Latvijas Universitātē (LU). Šīs programmas ilgums ir 4 gadi (pilnā laikā), 4,5 gadi (nepilnā laikā) un pēc programmas apguves iegūst kvalifikāciju "Elektroniskās komercijas speciālists".

Plašāku informāciju par LU studiju programmu "E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas", tostarp par darba iespējām pēc studiju beigšanas, var skatīt šeit: http://www.niid.lv/niid_search/program/361?qy=E-biznesa%20un%20lo%C4%A3istikas%20vad%C4%ABbas%20sist%C4%93mas&level_1=.

Vai ar elektroniskās komercijas speciālista izglītību varēs strādāt par finanšu speciālistu, atkarīgs no darba devēja noteiktajām izglītības prasībām. Piemēram, pārsvarā darba sludinājumos finanšu speciālistiem tiek prasīta augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai banku jomā. Līdz ar to ar augstāko izglītību elektroniskajā komercijā varētu pretendēt uz finanšu speciālista amatu, jo izglītība ir iegūtu ekonomikas jomā. 

Par kopējo un atšķirīgo abās profesijās var secināt, apskatot profesiju standartus. Profesijas standarts nosaka profesijas pamatuzdevumus, pienākumus, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Valstī noteikto profesijas standartu elektroniskās komercijas speciālistam varat skatīt šeit: http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0135.pdf. un  finanšu speciālistam - http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0216.pdf.
Kā atšķirīgo abās profesijās noteikti var minēt, ka, studējot elektronisko komerciju, noteikti būs jāapgūst vairāk informācijas tehnoloģiju jomas studiju priekšmeti - datu bāzu vadības sistēmas, programmēšana u.tml. Savukārt kopējais abu profesiju apguvē ir, ka studiju laikā būs jāapgūst grāmatvedība, tirgzinība, ekonomika u.tml. studiju priekšmeti.
Ja ir vēlme strādāt par finanšu speciālistu, varbūt ir vērts apsvērt iespēju studēt tieši šīs specialitātes vai tai radniecīgas specialitātes (piemēram, finanšu analītiķis, grāmatvedis, uzņēmējdarbības speciālists vai tml.) studiju programmā. Nosūtām zināšanai sarakstu ar izglītības programmām, kurās var iegūt finanšu speciālista profesiju vai tai radniecīgu profesiju: SARAKSTS. Vēršam uzmanību, ka sarakstā iekļautas programmas, kurās profesijas Finanšu speciālists, Banku speciālists, Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists var apgūt 2 vai 2,5 gadu laikā (1.līmeņa augstākā izglītība).

Tātad primārais ir darba devēja noteiktās izglītības prasības finanšu speciālista amatam. Ne vienmēr tiek prasīta tieši finanšu speciālista kvalifikācija, un pretendēt uz minēto amatu varēs arī ar augstāko izglītību ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai banku jomā. Turklāt vienmēr ir iespēja papildus iegūtajai augstākajai izglītība regulāri apgūt finanšu jomas kursus, lai profesionāli pilnveidotos.

Uzdot jaunu jautājumu.