E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 269 ieraksti.

2013. gadā ieguvu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību sporta speciālistu C kategorijas sertifikāta iegūšanai. Kursus (320 stundu apmērā) pabeidzu, bet eksāmenu sertifikāta iegūšanai neesmu likusi. Vai tagad  vēl varu likt eksāmenu un iegūt sertifikātu ar šo izglītību? Pieredzes trenera darbā nav. Kursos mācījos intereses dēļ, bet tagad gribētu iegūt arī sertifikātu.

Publicēts: 31-03-2015

Labdien!

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām": http://likumi.lv/doc.php?id=204329. Saskaņā ar Noteikumiem C kategorijas sertifikātu var saņemt persona ar vidējo izglītību, kas pēdējo 5 gadu laikā apguvusi IZM licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Tādējādi Jūsu iepriekšējā izglītība atbilst prasībām, un pieredzes trūkums arī nav šķērslis. Noteikumos arī atrunāts, kādi dokumenti jāiesniedz un cik jāmaksā par sertifikācijas eksāmenu, sertifikāta izsniegšanu, resertifikāciju utt.

Saskaņā ar Sporta likumu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). Federācijas mājaslapā ir aprakstīta kārtība, kā Jums jārīkojas, ja vēlaties sertificēties kā C kategorijas sporta speciāliste (trenere): http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sporta_specialistu_sertifikacija.

Jums jāraksta LSFP iesniegums, jāsagatavo nepieciešamie dokumenti: vidējās izglītības dokuments, profesionālās pilnveides izglītības apliecība, izvēlētā sporta veida federācijas atzinums (jāņem vērā, ka federācija var izvirzīt trenera kandidātam kādas īpašas prasības, var likt nokārtot noteikta veida pārbaudījumu - tas jānoskaidro federācijā), ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokļa atbilstību un dokuments, kas apliecina veikto samaksu par sertifikāciju. Pēc tam Jums jākārto sertifikācijas eksāmens (eksāmena paraugu sk. iepriekš minētajā LSFP mājaslapā).

Veiksmi, un lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

Labdien, man ir pabeigtas deviņas klases, eksāmenus nekārtoju, saņēmu liecibu. Pasreiz strādāju par aprūpētāju pansionātā, un ļoti vēlētos iet mācīties par māsas palīgu , jo profesija interesē un patīk. Mācos arī dažādos kursos, kas saistīti ar šo profesiju. Vai man ir iespēja kaut kur macities par māsas paligu?

Publicēts: 17-03-2015

Labdien!

Programmu “Māszinības”, kuru beidzot, var iegūt māsas palīga kvalifikāciju, piedāvā trīs medicīnas koledžas”:

Ar pamatizglītību (no 17-18 gadiem) uzņem divās izglītības iestādēs: Rīgas 1. medicīnas koledžā un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā:

http://www.niid.lv/niid_search/program/4849

http://www.niid.lv/niid_search/program/4848

Mācības šajās programmās ir par valsts budžeta līdzekļiem. Jāmācās ir klātienē 1 gads. Programmās mācās ne tikai jaunieši no 18 gadu vecuma, bet arī visu vecumu pieauguši cilvēki, liela daļa jau strādā veselības aprūpes iestādēs. Programmu beidzot, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību; iegūtās zināšanas arī ļoti noder praktiskajā ikdienas darbā.

Par iespējām iestāties šajās programmās. Abu koledžu uzņemšanas noteikumi paredz, ka nepieciešama pabeigta pamatizglītība – jāuzrāda apliecība par pamatizglītību, un ar liecību vien nepietiek.

Kā Jums rīkoties, lai iegūtu apliecību par pamatizglītību.

Pabeigt 9. klasi un iegūt apliecību par pamatizglītību iespējams dažādās izglītības ieguves formās, ne tikai dienas mācībās. Iespējas ir šādas:

1. vakarskolas. Arī valsts vakarskolās mūsdienās tiek piedāvāta iespēja mācīties vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9.klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

Izvēloties piemērotāko skolu un programmu, noteikti sazinieties un noskaidrojiet visas nianses: vai un kad iespējams pieteikties, kādi dokumenti jāiesniedz, kāds būs mācīšanās režīms utt. Reizēm diemžēl mēdz būt tā, ka vakarskola nevar nokomplektēt pamatskolas klasi, un tādēļ mācības netiek uzsāktas. Tādēļ noteikti jāsazinās ar skolu un jāprecizē par iespējām.

2. eksternāts. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 10.punktu,“izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās, kas īsteno Jums atbilstošu programmu – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas. Vienīgi jāņem vērā, ka eksternātā lielākā daļa mācību vielas ir jāapgūst patstāvīgi, kas nav viegli.

3. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās - par samērīgu maksu; turklāt mācīšanos var viegli apvienot ar darbu. Mācīšanās tiek īstenota pēc individuāla plāna, un skolu var pabeigt īsākā laikā. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Labdien! Vai tas ir iespējams - studēt divās bakalaura programmās vienlaicīgi? Un vai tas ir iespējams RSU?

Publicēts: 16-03-2015

Labdien!

Augstskolu likums* neaizliedz vienlaicīgi studēt vairākās studiju programmās. Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka “tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā”. T.i., ja Jūs izvēlēsieties studēt divās studiju programmās vienlaicīgi, tad viena no tām noteikti būs par maksu.

Arī RSU pastāv šāda iespēja – formāli ikviens drīkst noslēgt divus studiju līgumus, no kuriem viens var būt par budžeta līdzekļiem (vispārējā konkursa kārtībā), bet otrs - par maksu. Taču jāņem vērā, ka studentiem vajadzētu vienmēr rūpīgi izvērtēt savas spējas un iespējas, pirms sāk studijas divās programmās vienlaicīgi, jo tas var negatīvi ietekmēt sekmes. Pēc RSU Studiju daļas speciālistu sniegtās informācijas, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, parasti augstskola neiesaka studēt vienlaikus divās programmās un mēģina šāda veida studiju pretendentus atrunāt. RSU ir bijusi vairākkārt negatīva pieredze, kad jaunieši iestājas un studē divās programmās, bet nespēj tikt galā, un rezultātā ir jāpamet abas. Mācību slodze ir liela. Ir jārēķinās arī ar to, ka, ja abās ir pilna laika dienas studijas, tad pavisam noteikti nāksies kavēt lekcijas, un vienlaicīgas studijas nav pietiekami attaisnojošs iemesls, lai augstskola veiktu izmaiņas lekciju plānā.

Ja vēlaties precizēt savas iespējas un noskaidrot visas nianses, lūdzu, sazinieties ar RSU Studiju daļu, tālrunis 67409075.

*Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967

Labdien! Uzsāku mācības ES finansētajā viengadīgajā programmā. Vēlējos pajautāt, vai skolai ar izglītojamo nav jāslēdz līgums? Kā notiek stipendiju izmaksa par nepilnu mēnesi? Kur var iepazīties ar stipendiju izmaksu kārtību? Mums bija vajadzīga apdrošināšana, kuru pieprasīja skola, vai nav paredzēti līdzekļi no ES jauniešu apdrošināšanai? Vai ir kāda iespēja uzzināt, ko īsti paredz apmaksāt ES projekts, un kas jāpērk pašiem?

Publicēts: 09-03-2015

Labdien!

Projekta īstenošanas noteikumi neparedz līgumu slēgšanu starp izglītojamo un profesionālās izglītības iestādi. Līgumu slēgšana ir iespējama, ja to paredz izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, piemēram, ja izglītojamais izmanto dienesta viesnīcu.

Stipendiju izmaksa par nepilnu mēnesi, tas ir, ja mācības uzsāktas pēc 15.datuma, bet līdz mēneša beigām ir ne mazāk kā 5 darba dienas, ir paredzēta 35 EUR apmērā pie noteikuma, ja izglītojamajam nav neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos ir saņemts sekmīgs vērtējums, (vērtējums nav mazāka par 4 ballēm), kā arī atbilstoši izglītības iestādes vadītāja apstiprinātam mērķstipendiju piešķiršanas/izmaksu nolikumam nav pārkāpti izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.

Ar mērķstipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību/nolikumu var iepazīties katrā profesionālās izglītības iestādē, kurā tiek īstenota Jauniešu garantiju projekta 2.kārta. Projekta grupas audzinātājiem ir pienākums visus izglītojamos iepazīstināt ar attiecīgās izglītības iestādes mērķstipendiju piešķiršanas/izmaksu nolikumu.

Par apdrošināšanu lūdzam precizēt, par kādu (veselības, dzīvības, nelaimes gadījumu, civiltiesiskā) apdrošināšanu ir jautājums.  No projekta līdzekļiem ir paredzēta izglītojamo civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku.

Projekta ietvaros jauniešiem tiek garantēta bezmaksas izglītības iegūšana, tai skaitā mācību līdzekļi teorētiskajām nodarbībām, materiāli un spectērpi praktiskajām nodarbībām, bezmaksas dienesta viesnīca, naktsmītnes un ceļa izdevumu apmaksa kvalifikācijas prakses laikā no dzīvesvietas līdz prakses vietai kopā nepārsniedzot 71 EUR/mēnesī, STEM priekšmetu papildapmācība, iegūstamajai kvalifikācijai darba tirgū nepieciešamo papildus sertifikātu/apliecību iegūšana (piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevējiem – sertifikāts par elektroniskā kases aparāta lietošanu).

Sveicināti! Vai ir iespēja neklātietnē vai tālmācībā pabeigt 9.klasi? Jeb vai ir obligāti skola jāapmeklē klātienē?

Publicēts: 06-03-2015

Labdien!

Pabeigt 9. klasi un iegūt apliecību par pamatizglītību iespējams dažādās izglītības ieguves formās, ne tikai dienas mācībās. Iespējas ir šādas:

  1. vakarskolas. Arī valsts vakarskolās mūsdienās tiek piedāvāta iespēja mācīties vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9.klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

Izvēloties piemērotāko skolu un programmu, noteikti sazinieties un noskaidrojiet visas nianses: vai un kad iespējams pieteikties, kādi dokumenti jāiesniedz, kāds būs mācīšanās režīms utt. Reizēm diemžēl mēdz būt tā, ka vakarskola nevar nokomplektēt pamatskolas klasi, un tādēļ mācības netiek uzsāktas. Tādēļ noteikti jāsazinās ar skolu un jāprecizē par iespējām.

  1. eksternāts. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 10.punktu,“izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas. Vienīgi jāņem vērā, ka eksternātā lielākā daļa mācību vielas ir jāapgūst patstāvīgi, kas nav viegli.
  2. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās par samērīgu maksu. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Lai Jums veicas!

Labdien, Pašlaik studēju LU 2. kursā, un mani interesē: Vai var pabeigt augstskolu (Ne tikai LU ,bet arī RTU un citas) eksternātā, un ja var, tad kā un kādi ir nosacījumi?

Publicēts: 24-02-2015

Labdien!

Eksternāts (jeb pašizglītība) kā iespējamā izglītības ieguves forma Latvijā ir pieejama tikai vidējās izglītības pakāpē. Augstākajā izglītībā ir noteiktas šādas izglītības ieguves formas:

1) klātiene;

2) neklātiene; neklātienes formas paveids — tālmācība;

(skat. LR izglitības likuma 8. pantu. http://likumi.lv/doc.php?id=50759#p8 )

No jūsu jautājuma var secināt, ka vēlaties pēc iespējas samazināt klātienes studiju kontaktstundu skaitu. Tādā gadījumā piemērotākas var būt tālmācības vai neklātienes studijas, taču jāsaka,ka arī neklātienes studijās augstskolas katrā konkrētā programmā var noteikt obligāto kontaktstundu skaitu (piem., sesiju veidā).

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat vai nevēlaties turpināt esošās studijas, Jums ir iespēja pāriet uz citu studiju programmu vai līdzīgu studiju programmu (ar citu izglītības ieguves formu) vai pat uz citu augstskolu. To nosaka augstskolu likuma 47 pannts (http://likumi.lv/doc.php?id=37967#p47) un MK noteikumi  "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" http://likumi.lv/doc.php?id=96800

Skaidrojošu informāciju par šādu pāreju uz citu programmu vai augstskolu var izlasīt šeit:

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/254792-ka-pariet-uz-citu-studiju-programmu-vai-augstskolu/

Labu veiksmi!

Labdien! Vai jaunietim pēc Adamovas speciālās internātpamatskolas 9.klases beigšanas ir iespēja mācīties par pavāru vai pavāra palīgu?

Publicēts: 13-02-2015

Labdien!

Tālākās izglītības iespējas pēc speciālās pamatizglītības iegūšanas ir atkarīgas no tā, kāda īpašā veida speciālās izglītības programma tiek beigta. Saskaņā ar mums pieejamo informāciju Adamovas speciālā internātpamatskolā tiek piedāvātas divu veidu programmas.

1) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem;
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Sekmīgi pabeidzot jebkuru no šīm programmām, tiek iegūta pilna pamatizglītība, kas ļauj turpināt izglītību jebkurā vidējās izglītības pakāpes programmā (vidējā vispārējā izglītība, t.sk. vakarā, profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība). Protams, katrā individuālajā gadījumā ir jāizvērtē jaunieša spēja iekļauties izglītības procesos konkrētās izglītības iestādes vidē.

‘Pavāra palīga’ kvalifikācija atbilst 1. profesionālās kvalifikācijas līmenim un to ir iespējams iegūt profesionālās pamatizglītības programmās. Beidzot programmu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūst Apliecību par profesionālo pamatizglītību ar Pavāra palīga profesionālo kvalifikāciju.

Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&qualification=Pav%C4%81ra%20pal%C4%ABgs%401&level_2=401

Lielākā daļa šo programmu gan ir domātas jauniešiem, kas nav beiguši pamatizglītību – tā saucamās pedagoģiskās korekcijas programmas. Iespējams, ka jūsu klienta bērna konkrētajā gadījumā, skolas būtu gatavas pieņemt arī jaunieti, kurš ir beidzis  speciālās pamatizglītības programmu. Tas ir jāskaidro ar konkrēto profesionālās izglītības iestādi, ņemot vērā jaunieša konkrēto situāciju un diagnozi. Savukārt Alsviķu arodskolas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas programmas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.

‘Pavāra’ kvalifikācija atbilst - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim - un to ir iespējams iegūt arodizglītības programmās. Šīs ir 3-gadīgas arodizglītības programmas, kurās jaunietis mācīsies kopā ar citiem pamatizglītības beidzējiem. Programmas rezultātā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, iegūst Atestātu par arodizglītību ar Pavāra profesionālo kvalifikāciju.  Pēc programmas beigšanas iespējams turpināt izglītību t.s. izlīdzinošajā kursā (1 gads), kas ļauj iegūt pilnu vidējo izglītību.

Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=402&qualification=Pav%C4%81rs%402

(NB – šajā saitē redzamais programmu saraksts bija aktuāls uz 2014./15. gada uzņemšanu, iespējams, ka uz nākamā gada uzņemšanu būs kādas izmaiņas – kāda skola nāks klāt vai kādā citā uzņemšana nenotiks. Lielāka skaidrība par 2015. gada uzņemšanu varētu būt, sākot ar martu.)

‘Pavāra palīga’ kvalifikāciju iespējams iegūt arī profesionālās pamatizglītības programmās, ko piedāvā speciālās izglītības iestādes. Taču šīs programmas paredzētas speciālās izglītības beidzējiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem., t.i. pēc būtības tās nav paredzētas tādu programmu beidzējiem, kādas piedāvā Adamovas speciālā internātpamatskola.  Ja tomēr jūs vai jūsu klients uzskata, ka tieši šī programmas būtu piemērotas klienta bērnam, tad, lai turpinātu izglītību šajā programmās, ir jāsaņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) atzinums (pirms tam saņemot psihologa vai psihiatra atzinumus).  Vairāk par komisijas darbu varat lasīt šeit:

http://visc.gov.lv/specizglitiba/vpmk_par_darbu.shtml

Šajā lapā arī norādīts VPMK kontakttālrunis, uz kuru zvanot, saņemsiet izsmeļošu skaidrojumu par šo vai citu programmu piemērotību jūsu klienta bērnam.

Pamatizglītības programmas, ko piedāvā speciālās izglītības iestādes ar pavāra palīga kvalifikāciju. Programmu un iestāžu sarakstu skatiet šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=407&qualification=Pav%C4%81ra%20pal%C4%ABgs%401

Cik šogad var būt nesekmīgas atzīmes, lai skolēnu pārceltu nākamajā klasē?

Publicēts: 12-02-2015

Labdien!

Saskaņā ar spēkā esošo MK noteikumu Nr.149 (pieņemti 28.02.2012.) 26. punktu, 1.-4.klasē un 10.-12.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, savukārt no 5.līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā. Saskaņā ar noteikumiem, uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.

Visos gadījumos, kad 1.-4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Atstāšana uz otru gadu būs pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mācību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam.

Saskaņā ar noteikumiem, ja 10.-12.klasē ir saņemts nepietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, skola nosaka papildu mācību pasākumus pēc mācību gada beigām un nodrošina iespēju kārtot pēcpārbaudījumu. Ja nav nokārtots arī pēcpārbaudījums, tad šis mācību priekšmets ir jāapgūst pašam - pašizglītības formā. Uz otru gadu vidusskolā var palikt tikai izņēmuma gadījumos, ja attaisnotu kavējumu dēļ nav iespējams saņemt gada vērtējumu.

Ja skolēns nav spējis izpildīt Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības apliecības par pamatizglītību saņemšanai, 9.klasē viņš drīkst mācīties atkārtoti.

Pamatskolā

1) no 1.–4.klases – bez nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus (vērtējums vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu (kavējumu dēļ nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā), mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamo var nepārcelt nākamajā klasē;

2) no 5.–8.klases – ja izglītojamais visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu un saņēmis ne vairāk kā vienu vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm;

Vidusskolā

3) no 10.–11.klases – ja izglītojamais visos izglītības programmā noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm;

4) vakara (maiņu), neklātienes un tālmācības programmās – ja izglītojamais ir saņēmis gada vērtējumu visos mācību priekšmetos un saņēmis ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, nosakot individuālu plānu nepietiekamo vērtējumu uzlabošanai nākamā mācību gada pirmā semestra laikā.

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243

*MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Labdien! Ja vēlos strādāt par metinātāju, bet nav atbilstošās izglītības, man, lai strādātu par metinātāju, nepieciešama speciāla apliecība? Kas jādara, lai kļūtu par sertificētu metinātāju?

Publicēts: 05-02-2015

Labdien!

Metinātāja profesija ir reglamentēta, t.i., tāda profesija, kurā var darboties tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas (sertifikācijas), reģistrācijas. Šādas atļaujas saņemšana vai reģistrācija parasti ir saistīta ar prasību pēc noteikta veida izglītības un profesionālās apmācības. Par to, kādas ir reglamentētās sfēras metināšanā un kas jādara, lai varētu iegūt metinātāju sertifikātu atbilstoši LV un starptautiskajiem standartiem, varat izlasīt MK noteikumos Nr. 588 “Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”: http://m.likumi.lv/doc.php?id=140191&from=off.

Dažreiz darba devējam pietiek arī ar neformālās izglītības dokumentu, kas apliecina prasmes konkrētā metināšanas jomā, lai pieņemtu darbā – tas jānoskaidro pie konkrētā darba devēja. Taču visbiežāk, lai varētu nokārtot sertifikāciju un brīvi konkurēt Latvijas un ES valstu darba tirgū, ir nepieciešama nopietnāka profesionālā izglītība un valsts atzīts izglītības dokuments, pēc kura iegūšanas Jūs varat sertificēties, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu sertificētu metinātāju.

Pieaugušiem cilvēkiem ir pieejamas 4 veidu programmas metināšanā:

1.Profesionālās tālākizglītības programmas – iegūst metinātāja (MAG, MIG, TIG, MMA, OAW lokmetinātāja) 2.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, saņem valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību (programmai jābūt akreditētai!). Programmas ilgums – 480 stundas, dažās programmās - 640 stundas, ietverta kvalifikācijas prakse uzņēmumā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=506

2.Profesionālās pilnveides programmas. Netiek piešķirta kvalifikācija, tomēr, akreditētu programmu beidzot, iegūst valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību. Programmas ilgums – 160 stundas vai vairāk, ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=602

3. Neformālās izglītības programmas. Ilgums – no 24 līdz 159 vai vairāk stundām, netiek piešķirta kvalifikācija. Programmu beidzot, saņem izglītības iestādes izsniegtu  apliecību vai sertifikātu. Neformālās izglītības programmas noder, ja, piemēram, vēlaties apgūt kādas nozares pašus pamatus, noteiktu tēmu/ moduli, vai ja Jums jau ir kvalifikācija, bet vēlaties (vai darba devējs nosūta/ pieprasa) apgūt papildus vēl kādu metināšanas veidu vai niansi. Jāņem vērā, ka, neformālās izglītības programmas beidzot, netiek izsniegts valsts atzīts dokuments, līdz ar to var būt problēmas, meklējot darbu Latvijā vai ES – ne visi darba devēji atzīs neformālās izglītības dokumentu. http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=603&page=1

4.Vēl atsevišķi jāpiemin profesionālās izglītības programmas jauniešiem no 17 līdz 29 gadiem ar ESF finansējumu (un ikmēneša stipendiju līdz 115 EUR; dokumentus vēl šoziem var iesniegt līdz 17. februārim, arī 2015. gada vasarā plānota uzņemšana ESF programmās, informācija būs www.niid.lv jūnijā). Iegūst valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, jāmācās 1 gads, ir prakse uzņēmumā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=metin%C4%81%C5%A1ana&level_2=503.

5. Papildus iespēja tiem, kas patstāvīgi apguvuši metināšanu vai strādājošiem metinātājiem. Jau vairākus gadus tiek piedāvāta arī iespēja nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt metinātāja kvalifikācijas dokumentu par prasmēm, kuras esat apguvis patstāvīgi (ārpus formālās izglītības), strādājot vai mācoties dažādos kursos. Pirms eksāmena ir pieejama viena vai vairākas konsultācijas, lai varētu sagatavoties. Pieteikties var tajās izglītības iestādēs, kurām ir noslēgts līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu profesijās, kas apgūtas ārpus formālās izglītības.

Eksāmens ir par maksu, un tā kārtošanas cena ir noteikta MK cenrādī un ir atkarīga no tā, cik daudz cilvēku kārto eksāmenu (1-12 personas). MK cenrādi varat aplūkot šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=259780

Vairāk informācijas par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu NIID.LV veidotajā materiālā: http://www.niid.lv/node/729

Par metinātāju sertifikāciju.

Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai metinātāja kvalifikācija atbilst attiecīgo izstrādājumu izgatavošanas prasībām. Sertifikācijas eksāmena laikā metinātājs demonstrē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, veicot vienu vai vairākus metināšanas darbus uz procedūras pamata. Sertifikācija īpaši nepieciešama, ja gatavojaties strādāt ārpus Latvijas vai uzņēmumā, kas izpilda pasūtījumus no ārzemēm.

Lai atrastu uzņēmumus, kuriem ir tiesības veikt sertifikāciju, ieskatieties Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja mājas lapā: http://www.latak.lv/. Šī ir institūcija, kas metinātāju sertifikācijas institūcijas akreditē. Akreditētas metinātāju sertificēšanas iestādes ir, piemēram, SIA TUV Nord Baltik: http://www.tuv-nord.com/lt/lv/personala-sertifikacijas-centrs/metinataju-sertificasana-499.htm , SIA “Inspecta Latvija” http://www.inspecta.com/lv/Pakalpojumi/Sertificesana/personala-sertificesana/Personala-sertificesana/ vai SIA “Sertifikācijas centrs”: http://www.persc.lv/lv/pages/jaunumi, kuros var iegūt metinātāju sertifikātu atbilstoši LV un EU standartiem.

Organizācijas / iestādes, kurās varat griezties pēc informācijas, palīdzības vai padoma:

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija: http://www.masoc.lv/masoc/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=20&lang=1

Nozaru ekspertu padome – metālapstrāde un mašīnbūve: http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-kvalifikaciju-sistema/metala-apstrade-masinbuve-un-masinzinibas

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs: http://www.3arodskola.lv/mmec

Lai Jums izdodas īstenot savas ieceres!

Labdien! Esmu 25 piecus gadus vecs, vidējo izgītību ieguvu 2009. gadā. Vai vēl varu paspēt iegūt profesionālo izglītību bez maksas un vai mani eksāmenu rezultāti joprojām ir derīgi?

Publicēts: 27-01-2015

Labdien!

Ziemas uzņemšana 1,5 gadīgajās programmās diemžēl jau ir beigusies (mācības tika uzsāktas 2015. gada 12. janvārī), taču līdz 17. februārim var iesniegt dokumentus viengadīgajās programmās (programmas beidzot, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju). Lai tajās iestātos, nepieciešama pamatizglītība vai vidējā izglītība, 17 – 29 gadi. Šajās programmās var iegūt, piemēram, lietveža, metinātāja, virpotāja, motorzāģa operatora, dārzkopja, pārdevēja, friziera, pavāra, konditora u.c. kvalifikācijas.

Centralizēto eksāmenu sertifikātiem nav ierobežots derīguma termiņš. Parasti CE sertifikāti ir nepieciešami, stājoties augstskolās/ koledžās, savukārt profesionālās skolas tos var pieprasīt gadījumos, kad ir konkurss uz kādu programmu. Stājoties ESF finansētajās programmās, jāiesniedz atestāts par vidējo izglītību (vai attiecīgi apliecība par pamatizglītību), atkarībā no iepriekšējās izglītības prasībām.

Detalizētu informāciju par iestāšanos un izglītības iespējām “Jauniešu garantijas” ietvaros, kā arī programmu sarakstu tabulā (paskrollējot uz leju, sk. 1 g. programmas), varat izlasīt šeit: http://www.niid.lv/esf_profesijas

1 gadīgajās un 1,5 gadīgajās ESF programmās šovasar varēs stāties atkal (mācības sāksies 2015. gada 1. septembrī). Tiek plānots, ka informācija par uzņemšanu programmās varētu būt zināma 2015. gada jūnija sākumā (tiks publicēta arī NIID.lv), un  dokumentus varēs iesniegt visu vasaru. Sekojiet līdzi informācijai www.niid.lv, www.viaa.gov.lv un profesionālo skolu mājas lapās.

Uzdot jaunu jautājumu.