E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 253 ieraksti.

Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai ir iepējams vienlaikus mācīties profesionālā bakalaura programmā budžetā vietā un papildus iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību - arī budžetā vietā? Iepriekš pateicos par atbildi!

Publicēts: 18-12-2018

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (t.sk. 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības jeb koledžas programmām) fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

Labdien! Esmu 12. klases skolniece un apgūstu vispārējo vidējo izglītību. Vēlos noskaidrot, vai skolotājam ir  tiesības aizliegt labot nesekmīgu vērtējumu (1,2 vai 3) bez pamatojuma? Ja ir, tad kādos gadījumos? Paldies!

Publicēts: 18-12-2018

Labdien!

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību vidējā izglītībā, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu 10 ballu skalā nosaka valsts vidējās izglītības standarts – MK noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, katrā skolā tiek izstrādāts iekšējais normatīvais dokuments – izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā detalizētāk tiek noteikta kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi, t.sk. vērtējumu labošanas iespējas. Tāpat skolām, izstrādājot vērtēšanas kārtību, jāņem vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 2018. gadā izstrādātie ieteikumi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

Skolēniem un vecākiem jābūt iespējai iepazīties ar vērtēšanas kārtību, piemēram, gadījumos, ja rodas jautājumi par vērtēšanas principiem vai vērtējumu labošanas iespējām. Jautājums, kādēļ nevar labot nesekmīgos vērtējumus, ir skolas kompetence. Pašpārvalde/ skolas padome var vērsties pie skolas administrācijas ar ieteikumiem mainīt vērtēšanas kārtību.

Jautājumu vai nesaprašanās gadījumā skolēnam vai viņa vecākiem vispirms jāgriežas pie konkrētā mācību priekšmeta pedagoga, klases audzinātāja vai skolas direktora, savukārt gadījumā, ja risinājumu neizdodas atrast, – pie pašvaldības izglītības speciālista (pašvaldības izglītības pārvaldes). Ja jautājumu joprojām neizdodas atrisināt, tad var vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar iesniegumu, lūdzot izvērtēt konkrēto gadījumu.

Labdien. Vai un kā iespējams iegūt māsas palīga profesiju tālmācībā? Ja jā, vai diploms der iesniegšanai darba vietās?

Publicēts: 17-12-2018

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt tikai medicīnas koledžās viengadīgās arodizglītības programmās (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību), kas tiek īstenotas pilna laika klātienes formā (tālmācībā netiek īstenotas): http://bit.ly/2nYBBvX

Ņemot vērā, ka daudzi, kas mācās šajās programmās, arī strādā, ir iespējams, ka izglītības iestāde piedāvā mācību norisi tā, ka Jūs varēsiet apvienot vēlamās profesijas apguvi ar darbu.

Jāmācās ir 1 gads, akreditētu programmu beidzot, tiek saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas ir derīga iesniegšanai darba vietā. Pēc izglītības dokumenta ieguves māsu palīgiem ir jāreģistrējas Veselības inspekcijas uzturētajā Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Labdien! Aizbraucu no Latvijas, kad man bija tikai 12 gadi. Esmu Anglijā pabeigusi skolu un koledžu, ieguvusi tiesas sekretāres kvalifikāciju un šobrīd strādāju firmā par sekretāri testamentu daļā. Mans jautājums ir šāds: cik reāli man būtu atgriezties un iegūt darbu šajā jomā arī Latvijā? Tālāko nākotni domāju saistīt vai nu ar tieši testamentiem/notāro daļu vai virzīt savas mācības uz krimināllietu sektoru. Kas būtu jāmācās, lai tiktu tālāk un vai Anglijas izglītība man derētu arī Latvijā? Vai ir iespējams kaut kur tālmācībā iegūt latviešu valodas sertifikātu (vai ir kādi kursi, kur var uzlabot latviešu valodas zināšanas)?

Publicēts: 11-12-2018

Labdien!

Par ārvalstīs iegūta izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā

Lai turpinātu izglītības ieguvi vai strādātu reglamentētā profesijā Latvijā, Jums jāveic iepriekš ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atzīšana.  To veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Vairāk informācijas par izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt AIC mājaslapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija.

Lai precizētu informāciju, iesakām Jums personīgi sazināties ar AIC speciālistiem (tālrunis: 67225155, e-pasts: aic@aic.lv).

Par juridiskajām profesijām Latvijā

Lielākā daļa juridisko profesiju (amatu) Latvijā ir reglamentētas, t.i., tajās  strādājošajiem izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka likumdošana.

Piemēram, prokurora un prokurora palīga amatam nepieciešamās prasības ir noteiktas Prokuratūras likumā. Atbilstoši šā likuma 33. panta 4. punktā noteiktajam, par prokuroru var iecelt personu, kura ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu. Savukārt (48. pants) par prokurora palīgu var būt persona, kura uzsākusi studijas augstākās izglītības mācību iestādē jurista kvalifikācijas iegūšanai vai ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē (4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju) vai citu augstāko izglītību (5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Prasības zvērināta advokāta un advokāta palīga kvalifikācijai un profesionālajai pieredzei noteiktas Latvijas Republikas Advokatūras likumā. Tiesneša vai tiesneša palīga izglītību reglamentē likums Par tiesu varu, zvērināta notāra un notāra palīga – Notariāta likums u.c.

Tiesnesim jābūt augstākajai profesionālajai vai akadēmiskajai izglītībai (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikācijai, kā arī maģistra vai doktora grādam, savukārt par tiesneša palīgu var būt perona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība (nav detalizēti norādīts, kāda). Tiesas sēžu sekretāram speciālas izglītības prasības netiek izvirzītas. Notāram nepieciešama augstākā juridiskā izglītība un jurista kvalifikācija, pēc tam noteiktu laiku (no 2-7 gadi) jāstrādā kādā no juridiskajām profesijām - notāra palīga, tiesneša, advokāta, tiesu izpildītāja vai citā (precīzāk skatiet jau minētajā likumā), tad jānokārto zvērinātu notāru eksāmens, un tikai pēc tam var pretendēt uz zvērināta notāra amatu. Personām, kas kārto notāru eksāmenu, ir nepieciešams arī maģistra grāds tiesību zinātnē, kā arī iepriekšēja darba pieredze jurista amatā. Notāra palīgam vispirms jāiegūst augstākā juridiskā izglītība un jurista kvalifikācija, pēc tam 2 gadi jāstrādā zvērināta notāra vadībā.

Papildus jāņem vērā, ka pretendentam uz prokurora, tiesneša, notāra u.c. amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens Turklāt jābūt nevainojamai reputācijai, nedrīkst būt sodāmības utt. (konkrētas prasības skat.minētajos likumos).

Par izglītības iespējām juridiskajās profesijās

Ja vēlaties būt juriste (vai prokurore, tiesu izpildītāja, tiesnese, advokāte, notāre – profesijas, kurās sākotnēji nepieciešama jurista kvalifikācija, pēc tam jāiegūst attiecīgais sertifikāts), - jārēķinās, ka pēc pamatstudijām vajadzēs arī pabeigt maģistrantūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Kopā (bakalaurs + maģistratūra) jāstudē 5-6 gadi. Juriskonsultam (bieži tieši juriskonsulta izglītību izvēlas valsts un pašvaldības iestādēs strādājošie) jāstudē 4-4,5 gadi profesionālā bakalaura programmā, bet jurista palīgs studē 2-2,5 gadus koledžas programmās. Tiesību zinātņu programmās iespējama arī specializācija un/vai padziļināta priekšmetu apguve, piemēram, medicīnas tiesībās, uzņēmējdarbības tiesībās, starptautiskajās/Eiropas tiesībās, krimināltiesībās, privāttiesībās, diplomātijā, mediācijā utt. (skat. studiju programmu aprakstos).

Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens (jāiegūst sertifikāts).

Ar iegūtu vidējo izglītību tiesību zinātņu jomā var studēt šādās pamatstudiju programmās:

Pēc pamatstudijām var iestāties profesionālā maģistra programmā tiesību zinātnēs un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju.

Par latviešu valodas apguvi

Tiešsaistē ir pieejami vairāki noderīgi resursi latviešu valodas apguvei.

 • Latviešu valodas aģentūras veidotā platforma “Māci un mācies latviešu valodu” (valodas apguve, spēles, video utt. – visiem zināšanu līmeņiem): http://maciunmacies.valoda.lv/
 • Latviešu valoda ārzemēs – interaktīvā karte. Varbūt Jūs varētu sazināties ar tuvāko skolu un apmeklēt latviešu valodas kursus Anglijā, turklāt ir vērts noskaidrot, vai mācību iestāde izsniedz arī sertifikātu / apliecību par valodas apguvi: http://maciunmacies.valoda.lv/vva/.
 • “Saziņas tilts” – resurss latviešu valodas apguvei tālmācībā. Atbalsts tiem, kuri apgūst latviešu valodu vai cenšas pilnveidot savu valodas prasmju līmeni ar mērķi integrēties Latvijas sabiedrībā: http://www.sazinastilts.lv/
 • “50 languages” – tiešsaistes resurss valodu apguvei, arī latviešu. Pieejami tiešsaistes materiāli, uzdevumi un mobilā aplikācija valodu apguvei: https://www.50languages.com/.
 • Latviešu valodas apguve caur Skype (par maksu): http://languagelifeschool.com/en/land/learn-latvian-language-via-skype/.

Ja vēlaties iegūt arī apliecinājumu par Jūsu iegūtajām valodas zināšanām, Jūs varat pieteikties latviešu valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (VISC): https://visc.gov.lv/valval/info.shtml. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs saņemsiet apliecību par valsts valodas prasmes līmeni: https://visc.gov.lv/valval/limeni.shtml. Lai precizētu informāciju, Jūs varat sazināties ar VISC speciālistiem pa tālruni 67281232 vai e-pastu visc@visc.gov.lv.

Personām ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja arī pieteikties centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai latviešu valodā. Nokārtojot CE, tiek saņemts sertifikāts, kurā norādīti iegūtie procenti un atbilstība Eiropas valodu prasmes līmenim. Informācija, kā pieteikties CE kārtošanai augstskolās: http://www.niid.lv/CE_augst. Augstskolas rīko arī sagatavošanas kursus eksāmeniem, diemžēl latviešu valodas kursi pieejami tikai klātienē: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Labdien! Ja pēc vidusskolas beigšanas ir pagājuši 10 gadi un ja vēlos iestāties universitātē, tad iepriekš nokārtotie eksāmeni vidusskolā vairs netiek ņemti vērā (piemēram, pēc 12 gadiem)? Vai mani ir jāpārkārto tie eksāmeni, kuri ir nepieciešami attiecīgajā studiju programmā?

Publicēts: 30-11-2018

Labdien!

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas, sākot ar 2004. gadu, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. Vēršam uzmanību, ka augstskolu noteiktās uzņemšanas prasības var būt atšķirīgas, līdz ar to ir jāskatās katras attiecīgās augstākās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumi. Jāatceras arī, ka augstskolai un koledžai ir tiesības noteikt papildu iestājpārbaudījumus. Tas var būt zināšanu tests, pārrunas, radošais darbs – atkarībā no studiju specifikas.

Ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos, kā arī NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

CE sertifikātam nav ierobežots derīguma termiņš. Taču augstākās mācību iestādes var izvirzīt prasību, ka reflektanta sertifikātam jābūt izdotam noteiktā laika periodā – par to jāinteresējas katrā konkrētā augstskolā.

Zināšanai informējam, ka personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās. Kārtojot eksāmenu atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais CE iegūtais rezultāts. Par CE kārtošanu augstskolās vairāk lasiet NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/CE_augst.

Labdien! Jautājums par nepieciešamo izglītību, lai pasniegtu matemātikas un fizikas mācību priekšmetus pamatskolā un vidusskolā. Šobrīd esmu fizikas doktorante, tā kā man ir studenta statuss, saprotu, ka varu mācīt skolā bez papildus pedagoģiskās izglītības (ne tagad, ne iepriekš neesmu apguvusi kursus saistībā ar pedagoģiju)? Kādi papildus kursi, kāda apjomā ir jāapgūst pirms un/ vai pēc doktora grāda iegūšanas, lai varētu pasniegt pamatskolā un vidusskolā matemātiku un fiziku?

Publicēts: 29-11-2018

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (fizikā) ir vairākas iespējas, kā uzsākt darbu pamatskolā un/ vai vidusskolā kā fizikas (un matemātikas, ja studijās ir apgūti attiecīgi moduļi) skolotājai:

1.  Jūs jau tagad, paralēli studijām doktorantūrā, varat uzsākt darbu skolā, taču viena gada laikā Jums jāuzsāk izglītības programmas apguve pedagoģijā, kuras saturā ietverta mācību priekšmeta didaktika, metodika u.c. Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Tādējādi Jūs varat vai nu

 1. 1-2,5 gadu laikā iegūt fizikas skolotāja (vai pielīdzināmu) kvalifikāciju kādā no 2. līmeņa augstākās izglītības programmām vai profesionālā maģistra programmām, vai
 2. Iegūt sertifikātu, mācoties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:
 • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
 • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu):  http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

2. Studējot doktorantūrā, izvēlēties doktora darba tēmu, kas saistīta ar pedagoģiju (fizikas metodiku, didaktiku u.c.).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, Iesakām Jums sazināties ar B. Bašķeri pa tālruni 67047835 vai e-pastu baiba.baskere@izm.gov.lv.

Labdien! Man ir 15 gadi, šogad beigšu 9. klasi, un meklēju labu vidusskolu/augstskolu, kur studēt aktiermākslu. Nevaru atļauties studēt aktiermākslu Latvijā, taču nezinu par citām augstskolām ārvalstīs. Ko man darīt un, kur man meklēt palīdzību?

Publicēts: 25-11-2018
Labdien!
 
Studiju iespējas ārvalstīs
 
Nav apkopotā veidā pieejama informācija par iespējām bez maksas apgūt aktiermākslu vidējās izglītības līmenī ārvalstīs.
 
Lai studētu aktiermākslu kādā valstī, ir labā līmenī jāprot šīs valsts valoda. Tālāk seko saraksts ar valstīm, kurās studijas ir bez studiju maksas (norādes par valodu un ar studijām saistītajām pakalpojumu maksām iekavās). Ar augstskolu sarakstu var iepazīties aktīvajā saitē pie attiecīgās valsts.
 
Austrija (studijas vācu valodā; maksa par studentu arodbiedrību 19.20 EUR semestrī) http://www.studienwahl.at/studies/art-studies/music-and-performing-arts/performing-arts/
 
 
Norvēģija (brīvi jārunā norvēģu vai citā skandināvu valodā; valsts augstskolās studijas ir bez maksas;  studentu pakalpojumu grozs 32-64 EUR semestrī) https://utdanning.no/sok#fq={!tag=ss_menu_1}ss_menu_1%3Ae_organisasjonsmeny&q=scenekunst Atsevišķa programma angļu valodā: https://www.studyinnorway.no/Masters-and-Bachelor-course-search/Programme/acting
 
Skotija (studijas angļu valodā; studiju maksu sedz Skotijas valdība) http://www.studyinscotland.org/course-search/?k=acting&q=Undergraduate&m=&u=
 
Somija (aktieriem studijas somu vai zviedru valodā) https://www.tinfo.fi/en/Theatre_Education
 
 
 
Zināšanai informējam, ka, studējot ārvalstīs, jārēķinās ar uzturēšanās izdevumiem, kas var būt lielāki, nekā Latvijā. Lai saņemtu finansiālu atbalstu, iespējams izmantot studējošā kredītu. Par kredītu nosacījumiem var uzzināt Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā: http://www.sza.gov.lv/index.php/2015-05-20-11-49-13/kredits-studijam-arvalstis
 
Studiju un mācību iespējas Latvijā
 
Arī Latvijā ir iespējams studēt aktiermeistarību bez maksas – par valsts budžeta līdzekļiem. Piemēram, valsts finansētas budžeta vietas ir pieejamas Latvijas Kultūras akadēmijas programmā “Dramatiskā teātra aktiera māksla” (uzņemšana notiek reizi 2 gados): https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/bak1/dramatiska-teatra-aktiera-maksla.
 
Pēc 9. klases šobrīd Latvijā aktiera kvalifikāciju iegūt nevar, taču ir iespēja apgūt profesijas pamatus, mācoties, piemēram
 
-          Profesionālās ievirzes izglītības programmā paralēli vidusskolai – šādu iespēju piedāvā, piemēram, Siguldas Mākslu skola “Baltais flīģelis”: http://niid.lv/niid_search/program/11316. Skolā tiek īstenota arī interešu programma jauniešiem, kuri vēlas apgūt aktiermeistarību.
-          Profesionāli orientētā vidusskolas programmā, kurā paralēli vidusskolas priekšmetiem padziļināti apgūst teātra mākslu. Šādu programmu īsteno, piemēram, Rīgas 64. vidusskola: http://r64vsk.lv/uznemsana/10-12klase vai Valmieras Viestura vidusskola: http://niid.lv/niid_search/program/13655.
-          Apmeklējot interešu izglītības programmas (pulciņus), kurās apgūst aktiermākslu, vai aktiermākslas pašdarbības kolektīvus (tiek īstenoti par nelielu samaksu vai bez maksas). Par iespējām jāinteresējas konkrētajā pašvaldībā. Piemēram, Rīgas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu un aktiermākslas kolektīvu sarakstu var atrast šajā katalogā: http://izglitiba.riga.lv/media/recentevents/5NfUJfx0G2iSB05rwk0WFdbhvw9RAC8T.pdf.
-          Apmeklējot aktiermeistarības maksas kursus jauniešiem. Piemēram, Gaļinas Poļiščukas aktiermeistarības studijā jauniešus uzņems, sākot ar 2019. gada janvāri. Maksa mēnesī – 20 EUR: http://riga.lideris.lv/teatra.php.

Labdien! Kur 9. klases jaunietis varētu papildus mācīties, lai sekmīgāk nokārtotu matemātikas eksāmenu?

Publicēts: 23-11-2018

Labdien!

Lai skolēni varētu labāk sagatavotos 9.klases valsts eksāmenu kārtošanai, tiek piedāvātas dažādas iespējas.

 1. Sagatavošanas kursi. NIID.LV katru gadu apkopo informāciju par sagatavošanas kursiem valsts un centralizētajiem eksāmeniem, t.sk. 9. klases eksāmeniem: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi. Piemēram, tieši šobrīd Rīgas Valsts 3. ģimnāzija aicina pieteikties 9.klašu audzēkņus sagatavošanas kursiem matemātikā. Ja Jūsu ir ieinteresējusi šī iespēja, varat interesēties pa programmas aprakstā norādīto tālruni vai e-pastu.
 2. Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu kārtošanai var palīdzēt:
 3. Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv”, t.sk. matemātikā 9. klasei (“digitālais privātskolotājs”-  maksa 5 EUR mēnesī): http://www.uzdevumi.lv/prof.
 4. Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda" (~ 7 – 15 EUR par nodarbību): http://manaprivatstunda.lv
 5. Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram: https://www.ss.com/lv/work/courses-education/coaching/primary-school-subjects
 6. Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”): https://ikvd.gov.lv/registracija/registri.
 7. Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos, t.sk. matemātikas uzdevumi 9. klasei:
   http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

Lai veicas eksāmenos!​

Labdien! Kāda kvalifikācija ir nepieciešama, lai varētu vadīt pārgājienus un nometnes pamatskolas jauniešiem? Vai ir pieejami kursi, kas ļautu iegūt šādas tiesības?

Publicēts: 09-11-2018

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamenta vecāko eksperti Intu Kraskeviču, kura informēja, ka valstī nav noteiktas īpašas prasības nometņu vadītāju izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, taču ir noteikti ierobežojumi:

 • Personai, kas vada un organizē bērnu/ jauniešu nometni, jābūt pilngadīgai;
 • Nedrīkst būt sodāmības.

Latvijā nometņu organizēšanu un darbību regulē 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Atbilstoši tiem nometni var organizēt:

 • valsts un pašvaldību institūcija,
 • fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs,
 • juridiska persona.

Noteikumi reglamentē gan nometnes organizētāja, gan vadītāja tiešos pienākumus un kompetenci.  Atbilstoši 11.punktam par nometnes vadītāju var būt tikai tāda persona, kura ieguvusi atbilstošu apliecību. To iegūst, izejot Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nometņu vadītāju kursu programmu, ko organizē VISC. Kursi ilgst 72 stundas (parasti tās ir 6 pilnas darba dienas), tajos dalībnieki apgūst  nometnes plānošanas un organizēšanas jautājumus, saskaņošanas kārtību ar saistītām iestādēm - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Veselības inspekciju (VI), pašvaldību, iegūst praktisko pieredzi nometnes personāla piesaistē un pirmās palīdzības sniegšanā u.c. jautājumus. Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās grupām, kas mācības uzsāks janvārī, februārī, martā, aprīlī un maijā. Kursu maksa ir 80 EUR.

Gatavojot nometnes programmu, tajā ir jāietver nometnes darbības mērķi, uzdevumi, mērķgrupa un citi jautājumi, kurus organizētājs uzskata par būtiskiem. VISC izstrādātajā "Bērnu nometņu vadītāja rokasgrāmatā" ir minēti 11 dažādi nometņu tipi, kas atšķiras pēc tajās īstenotās programmas un satura. Atpūtas un piedzīvojuma nometnes parasti saviem dalībniekiem piedāvā piedalīties aizraujošos piedzīvojumos, un to ilgums parasti ir 2-5 nedēļas. Nometnēm, kuru aktivitātes paredzētas ārpus telpām (t.sk. pārgājieni, ekskursijas u.c.) nav nepieciešams VUGD un VI atzinums, darbība jāsaskaņo tikai ar PVD un pašvaldību, kuras teritorijā plānots nometni organizēt.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām sazināties ar I. Kraskeviču, tālrunis 60001629, e-pasts nometnes@visc.gov.lv.

Noderīga informācija:

VISC izstrādātie metodiskie materiāli nometņu vadītājiem: http://nometnes.gov.lv/lapa/metodiskie-materiali-parents

LV portāla 28.04.2014. raksts “Vēlos organizēt un vadīt bērnu nometni!

Labdien! 2009. gadā saņēmu vispārējās izglītības sertifikātu, bet vienā priekšmetā man ir nesekmīgs vērtējums (matemātikā). Vai ir iespējams labot šo atzīmi? Paldies!

Publicēts: 09-11-2018

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, kā arī NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/eksameni.

Papildu informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (raksts tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Zināšanai informējam, ka personas ar iegūtu vidējo izglītību atkārtoti iestāties un mācīties vidusskolā nevar (ja, piemēram, vēlas uzlabot vērtējumu kādā no vidusskolas priekšmetiem).

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

Uzdot jaunu jautājumu.