Valsts pārbaudes darbi 2017./2018. mācību gadā

Published: 

Publicēts 2017. gada 10. oktobrī

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

3. klasē jākārto diagnosticējošais darbs mācībvalodā un matemātikā. 6. klasē jākārto trīs diagnosticējošie darbi: mācībvalodā, matemātikā un dabaszinībās. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem gan 3., gan 6. klasē papildus jākārto diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

Šajā mācību gadā visi 3. un 6. klases diagnosticējošie darbi visos mācību priekšmetos būs jākārto februārī un martā. Diagnosticējošo darbu būtība ir ļaut skolotājiem novērtēt bērnu apgūtās zināšanas, ko nosaka priekšmetu izglītības standarts, un  izvērtēt, kādas zināšanas vēl būtu jānostiprina līdz mācību gada beigām, pārejot uz nākamo izglītības posmu.

2017./18. gadā skolām netiks piedāvāti diagnosticējošie darbi matemātikā 8. klasei un dabaszinātnēs 9. klasei.

9. klasē obligāti jākārto četri eksāmeni: mācībvalodā, matemātikā, vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, krievu, vācu vai franču) un Latvijas vēsturē. Mazākumtautību izglītības programmu skolēniem papildus jākārto centralizētais latviešu valodas eksāmens atbilstoši valodas atestācijas prasībām, un skolēnu zināšanas novērtē trijos valsts valodas prasmes līmeņos - pamata, vidējais vai augstākais.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

Lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmju nozīmi mācību priekšmetu apguvē un lai iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē, 2017./18.mācību gadā skolām tiks piedāvāti diagnosticējošie laboratorijas darbi 11. klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2018. gada aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties. Diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā 10. klasē Valsts izglītības satura centrs (VISC) šogad vairs neveidos.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus). Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuālajā novērtējumā (no 2013. gada). Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrā eksāmena daļā. Eksāmenus (kas nav centralizētie eksāmeni) vērtē 10 ballu skalā un par tajos iegūtajiem vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

Ar 2017./18. mācību gadu centralizētā eksāmenā svešvalodā (angļu, franču, krievu, vācu) mutvārdu daļā tiek mainīts uzdevumu skaits un izpildes laiks. Lai sagatavotos paredzamajām izmaiņām, VISC ir izstrādājis metodisko materiālu "Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts".

Svešvalodu centralizēto eksāmena rezultātus izsaka Eiropā atzītos līmeņos: B1, B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbildīs vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiks norādīts tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%). Svešvalodu prasmju līmeņiem atbilst šāda eksāmena procentuālā izpilde: B1 līmenis ir 40-69%, B2 līmenis ir 70-94%, C1 līmenis ir 95-100%.

Jau trešo gadu 12. klases svešvalodas eksāmenu var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Taču skolēni pēc brīvas izvēles var kārtot arī abus - VISC un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu. Jāievēro, ka atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms svešvalodas eksāmena norises. Valsts centralizētie svešvalodas eksāmeni notiks 2018. gada martā.

Šogad centralizētais vācu valodas eksāmens ir tikai vienu dienu, tieši tāpat kā franču valodā.

Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Centralizēto eksāmenu sertifikātus vispārējā vidējā izglītībā plānots izsniegt 2018. gada 29. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sacensību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, saskaņā ar 2010. gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2017./2018. mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Papildu informācija:

 

12.08.2017. stājās spēkā grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosakot, ka 9. un 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. Jaunie grozījumi vidējās izglītības pakāpē centralizēto eksāmenu kārtotājiem stāsies spēkā ar 2017./18.mācību gadu, bet 9. klašu absolventiem latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda pilnībā tiks ieviesta ar 2019./20.mācību gadu.

 

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI

PAMATSKOLĒNIEM

3. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 22. februāris, (mutiski) - 2018. gada 8. janvāris - 21. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 28. februāris

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2018. gada 22. februāris, (mutiski) - 2018. gada 8. janvāris - 21. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2018. gada 8. marts

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 28. februāris

6. klasē

Diagnosticējošie darbi:

latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 21. februāris, (mutiski) - 2018. gada 8. janvāris - 20. februāris

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 27. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2018. gada 6. marts

 

Diagnosticējošie darbi mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2018. gada 21. februāris, (mutiski) - 2018. gada 8. janvāris - 20. februāris

latviešu valodā (rakstiski un mutiski) - 2018. gada 1. marts

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 27. februāris

dabaszinībās (rakstiski) - 2018. gada 6. marts

9. KLASĒ

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā vai apvienoti attiecīgajā administratīvajā teritorijā)

latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 23. maijs, (mutiski) - 2018. gada 23. un 24. maijs

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2018. gada 29. maijs, (mutiski) - 2018. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijs

 

Eksāmeni mazākumtautību programmās:

mazākumtautību valodā (rakstiski) - 2018. gada 7. jūnijs, (mutiski) - 2018. gada 7. un 8. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 23. maijs, (mutiski) - 2018. gada 23. un 24. maijs (centralizētais eksāmens: sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (rakstiski) - 2018. gada 29. maijs, (mutiski) - 2018. gada 29. un 30. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijs

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijs

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

latviešu valodā - 2018. gada 20. jūnijs

vienā svešvalodā pēc izvēles - 2018. gada 22. jūnijs

matemātikā - 2018. gada 26. jūnijs

Latvijas vēsturē - 2018. gada 28. jūnijs

 

latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2018. gada 18. jūnijs (centralizētais eksāmens)

mazākumtautību valodā mazākumtautību programmās - 2018. gada 20. jūnijs

VIDUSSKOLĒNIEM

11. klasē**

Diagnosticējošais darbs:

fizikā vai ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada 10. aprīlis

12. KLASĒ

3 obligātie centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

vienā svešvalodā pēc izvēles:

angļu valodā (rakstiski) - 2018. gada 13. marts, (mutiski) - 2018. gada 13., 14. un 15. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2018. gada 14. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2018. gada 15. marts, (mutiski) - 2018. gada 15. un 16. marts

franču valoda (rakstiski/ mutiski) - 2018. gada 16. marts

latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 22. maijs

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 25. maijs

Ne mazāk kā 1 izvēles eksāmens individuāli izvēlētā mācību priekšmetā

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti):

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 28. maijs

bioloģijā (rakstiski) - 2018. gada 30. maijs

ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada 6. jūnijs

fizikā (rakstiski) - 2018. gada 4. jūnijs

otrajā vai trešajā svešvalodā:

angļu valodā (rakstiski) - 2018. gada 13. marts, (mutiski) - 2018. gada 13., 14. un 15. marts

vācu valodā (rakstiski/ mutiski) - 2018. gada 14. marts

krievu valodā (rakstiski) - 2018. gada 15. marts, (mutiski) - 2018. gada 15. un 16. marts

franču valoda (rakstiski/ mutiski) - 2018. gada 16. marts

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

informātikā (rakstiski) - 2018. gada 21. maijs, (praktiskā daļa) - 2018. gada 21. un 22. maijs

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2018. gada 1. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2018. gada 8. jūnijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību programmās (rakstiski) - 2018. gada 11. jūnijs

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus tajos mācību priekšmetos, kas noteikti vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet augstāk nav norādīti, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvalde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laika posmā no 2018. gada 21. maija līdz 21. jūnijam. Mācību priekšmetu apjoms nedrīkst būt mazāks par 105 h.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*

pirmajā svešvalodā (rakstiski/ mutiski): 2018. gada 13. jūnijs

otrajā vai trešajā svešvalodā: 2018. gada 22. jūnijs

latviešu valodā (rakstiski): 2018. gada 14. jūnijs

matemātikā (rakstiski): 2018. gada 15. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski): 2018. gada 18. jūnijs

bioloģijā (rakstiski): 2018. gada 19. jūnijs

fizikā (rakstiski): 2018. gada 20. jūnijs

ķīmijā (rakstiski): 2018. gada 21. jūnijs

informātikā (kombinēti): 2018. gada 25. jūnijs

ģeogrāfijā (rakstiski): 2018. gada 26. jūnijs

ekonomikā (rakstiski) - 2018. gada 27. jūnijs

mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski): 2018. gada 28. jūnijs

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

**Skola var izvēlēties, kurā priekšmetā skolēni kārto diagnosticējošo darbu.

Social Sharing