Latvijas Universitāte - Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-15
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītībā
Profesionālā kvalifikācijaSākumizglītības skolotājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods42141
 
Ilgums4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1900 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens sākumizglītības skolotājs .

Studiju laikā tiek apgūti dažādi pedagoģijas un psiholoģijas kursi, 1.–6. klašu mācību priekšmetu saturs un metodikas, kas ietver dzimto valodu, matemātiku, dabas zinības, vizuālo mākslu, mūziku, rokdarbus, sociālās zinības u.c. Studiju programmā iekļauti studiju kursi, kas nodrošina sagatavotību klases audzinātāja darbībai.

Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas).

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt sākumizglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā.
Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:

radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem;
nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā;
iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;
attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās;
veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Programmas studiju rezultāti

Sekmīgi apgūstot pilnu studiju programmu 160 kredītpunktu apjomā un nokārtojot Valsts pārbaudījumu: aizstāvēts diplomdarbs, valsts eksāmens izvelētā specializācijā, studējošais iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un divas skolotāja profesionālās kvalifikācijas.
Paredzēts, ka studiju rezultātā būs sagatavoti konkurētspējīgi skolotāji, kuri būs ieguvuši:

profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences;
profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes;
profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.

Programmu apguvis speciālists, stratēģiski un analītiski formulējot un risinot pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās problēmas, spēs sagatavot jauniešus dzīvei un darbam informācijas tehnoloģiju sabiedrībā, nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību. Studenti pēc šīs studiju programmas beigšanas:

spēj izprast bērna, pusaudža un jaunieša kognitīvo un socioemocionālo attīstību, balstoties uz jaunākajām mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām;
spēj izprast dažādu kognitīvo procesu (uztveres, atmiņas, uzmanības noturības, loģiskās domāšanas) saistību ar mācīšanās procesu;
spēj atpazīt iespējamus traucējumus bērnu izziņas un socioemocionālajā attīstībā, rast risinājumus to mazināšanai, kopīgi sadarbojoties ar citiem profesionāļiem ( psihologu, sociālo pedagogu u.c.);
spēj izprast un veicināt skolēnu zinātkāri, motivāciju mācīties, radošās izpausmes un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā;
spēj komunicēt un iekļaut skolēnus ar dažādām spējām, interesēm, vajadzībām un pieredzi izglītības procesos, saskarsmē ar citiem skolēniem;
spēj argumentēti diskutēt par aktualitātēm izglītībā un savā darbā/darbībā ar skolēniem dažādās auditorijās un kontekstos;
spēj veicināt pozitīvu savstarpēju komunikāciju, sadarbību un toleranci starp kolēģiem un vecākiem;
spēj saprasties ar dažādi domājošiem cilvēkiem un cilvēkiem ar dažādām pieredzēm;
spēj demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci;
spēj reflektēt un izvērtēt savu profesionalitāti, profesionālo darbību, vērtības, pārliecības, uzvedību;
spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
spēj sistēmiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
spēj izprast ētisko atbildību par pedagoga profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā;
spēj darboties daudzkultūru vidē, izprast kultūru un kontekstu atšķirības.

Darba iespējas

Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv