Latvijas Universitāte - Skolotājs - Prof. mag. studijas

Skolotājs
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-15
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs izglītībā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms ;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods47141
 
Ilgums1 gads (pilna laika); 1,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti40
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1900 EUR gadā (pilna laika klātiene); 1500 EUR gadā (nepilna laika klātiene) (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" (bez kvalifikācijas ieguves)

Latvijas Universitātes piedāvātā starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programma Skolotājs nodrošina uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālā maģistra studijas skolotāju izglītībā, veicinot starpdisciplināru pedagoģiskās un pētnieciskās darbības integrāciju un patstāvīgu uz ilgtspējīgu attīstību orientētu pedagoģiskās kompetences attīstību, iegūstot profesionālā maģistra grādu izglītībā vai profesionālo maģistra grādu izglītībā un kādu no 34 mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijām.

Programma sniedz iespēju studentiem ar dažādu akadēmisko zinātņu bakalaura (vai maģistra) izglītību iegūt skolotāja kvalifikāciju attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta mācīšanai un profesionālā maģistra grādu izglītībā (80 kredītpunkti/120 ECTS), kā arī skolotājiem, ar jau esošu augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību, iegūt profesionālā maģistra grādu izglītībā (40 kredītpunkti/60 ECTS) vai profesionālā maģistra grādu izglītībā un vēl cita mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju (80 kredītpunkti/ 120 ECTS).
Programmas realizācijā tiek izmantoti mācību uzdevumi konverģentās un diverģentās domāšanas attīstībai, studijas bilingvāli – latviešu un angļu valodā, formālās, neformālās un informālās izglītības saistīšana, prakse vietējās kopienas un globālās izglītības kontekstā, personiskās nozīmības izvērtēšana. Maģistra studijas orientē uz starpdisciplināru un interdisciplināru pedagoģisko darbību un saistās ar personības attīstību un profesionālo karjeru.

SP paredz pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā, kuru studējošie var veikt gan Latvijas, gan ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās.
SP studenti var doties ERASMUS+ apmaiņas programmās uz kādu no ES sadarbības partneraugstskolām.

Apakšprogramma: Skolotājs – maģistra grāds izglītībā sniedz iespēju skolotājiem, ar jau esošu augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību, iegūt profesionālā maģistra grādu izglītībā, apgūstot moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”.
Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību.
Studenti padziļina starpdisciplināru izpratni par efektīvākajām didaktikas pieejām un pilnveido prasmes tās pielietot izglītības praksē ar labizjūtu un saskaņotu attīstību saistītu problēmjautājumu aktualizēšanai un risināšanai, veicot maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālā maģistra studijas skolotāju izglītībā, veicinot starpdisciplināru pedagoģiskās un pētnieciskās darbības integrāciju un patstāvīgu uz ilgtspējīgu attīstību orientētu pedagoģiskās kompetences attīstību, iegūstot mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju.

Programmas mērķis atbilst LU kā vienas no vadošajām zinātnes universitātēm darbībai, un raksturo LU stratēģijā aprakstīto misiju, vīziju un tās atbalstošās vērtības, kā arī LU kvalitātes politiku.

Programmas uzdevumi:

nodrošināt kritiski reflektējošu izpratni par izglītību un pedagoģisko darbību personīgās labizjūtas un sabiedrības saskaņotas attīstības veicināšanai, uz ilgtspējīgu attīstību orientētu pētniecisko prasmju attīstību un kompetenci to integrēšanai pedagoģiskajā darbībā dažādās sociālās vidēs;
veicināt darba tirgus prasībām, vietējām un globālajām sociālajām, vides un ekonomiskajām vajadzībām, profesijas standartiem un piektā līmeņa kvalifikācijai atbilstošu pedagoģiskās kompetences attīstību;
izglītot piektā līmeņa skolotāju profesionālās kvalifikācijas speciālistus, nodrošinot profesionālā maģistra grāda vai profesionālā maģistra grāda un mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju, tādējādi sekmējot pedagogu konkurētspēju mainīgajos vietējos un globālajos sociālekonomiskajos apstākļos;
veicināt piederības izjūtu vienotai Eiropas izglītības telpai un prasmi konstruktīvi izvērtēt tās dažādību, pilnveidojot pedagoga profesionālo darbību nacionālajā kultūrtelpā un veicinot savu profesionālo izaugsmi mūžizglītības kontekstā.

Programmas studiju rezultāti

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja:
• gūt kritiski reflektējošu izpratni par izglītības attīstības tendencēm savas un nākamo paaudžu dzīves kvalitātes nodrošināšanai, personīgās labizjūtas un sabiedrības saskaņotas attīstības veicināšanai;
• izvērtēt un pilnveidot pedagoģisko kompetenci atbilstoši piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai un virzīt pašizglītību mūžizglītības kontekstā;
• īstenot pedagoģiski pētniecisko praksi saskaņā ar darba tirgus prasībām, sociālajām vajadzībām un inovatīvajām izglītības zinātnes un prakses tendencēm;
• izstrādāt un aizstāvēt ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā.

Darba iespējas

SP absolventi var strādāt valsts un privātajās izglītības iestādēs u. c.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/augstaka-limena-studijas/skolotajs-profesionala-magistra-studiju-programma
Iepriekšējā izglītība, prasībasOtrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar skolotāja kvalifikāciju. Iestājpārbaudījums: 1. Pārrunas par motivācijas vēstules saturu; 2. Profesionālās darbības vērtējums un studijas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv