Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle - Būvniecība (transportbūves) - 1. līm. prof. studijas

Būvniecība (transportbūves)
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-07-24
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaBūvdarbu organizators transportbūvēs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods41582
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti122
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1500 EUR semestrī (pilna laika); 900 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma, kuras izveidē piedalījušies vadošie Nīderlandes augstākās profesionālās izglītības eksperti, sagatavo kvalificētus būvdarbu organizatorus vienai no Latvijas straujāk augošajām nozarēm - ceļu būvniecībai. Studijās izmantoti moduļveida apmācības elementi. Praktiskās iemaņas topošie transportbūvju inženieri iegūst praksēs vadošajos nozares uzņēmumos, kas bieži kļūst par viņu darbavietām.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;
- spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties;
- ir motivēti turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu;
- spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.

Karjera

Būvdarbu organizators transportbūvēs (Ceļu/tiltu būvniecība un projektēšana) pārzina Latvijas būvniecības likumdošanu un ceļu būvniecības standartus; pārzina uzņēmuma vadīšanas pamatus; prot veikt būvdarbu operatīvu plānošanu, orientējas darba likumdošanā; izprot ceļu projektēšanas un aprēķinu pamatus; spēj novērtēt būvmateriālu īpašības un izvēlēties tos; spēj novērtēt ceļu būvmašīnas, iekārtas, mazās mehanizācijas līdzekļus, būves tehnoloģisko aprīkojumu un izvēlēties to; pārzina būvuzņēmējdarbības pamatus; prot nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši darba rasējumiem, darbu veikšanas projektam un būvnormatīviem, kā arī darba drošības un aizsardzības prasībām; prot organizēt un vadīt būvdarbus pareizā tehnoloģiskā secībā, kvalitatīvi, ar ekonomisku materiālu un darba laika patēriņu; prot veikt autoceļa un to būvju nospraušanas darbus un realizēt būvdarbu ģeodēzisko kontroli; pārzina tiltu konstrukcijas un to elementus, slodžu shēmas un darbību; spēj aprēķināt vienkāršus tilta elementus; pārzina tiltu būvniecības pamatus; spēj veikt būvdarbu apjomu uzmērījumus un aprēķinus, materiālu patēriņa, transporta līdzekļu, energoiekārtu un mehānismu darba uzskaiti; spēj kvalificēti analizēt būvdarbu tehnoloģiskos procesus, piedalīties uzņēmuma darba ekonomiskajā analīzē; prot sastādīt un realizēt mazā būvuzņēmuma biznesa plānu.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/VBKB?department=02700&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601
Tel:63624710; 29164310
E-pasts:vineta.gobina@rtu.lv  vf.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit