Latvijas Universitāte - Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika (B) - Pedagogu B programmas

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika (B)
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - B programmas
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums160 vai 240 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas apraksts160 stundu programmai: Programmas mērķauditorija ir izglītības iestāžu atbilstošās izglītības jomas, cita mācību priekšmeta pedagogi, kuri vēlas iegūt sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.
240 stundu programmai: Programmas mērķauditorija ir izglītības iestāžu citas izglītības jomas, cita mācību priekšmeta skolotāji, kuri vēlas iegūt sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju.

Programmas mērķis ir paaugstināt strādājošo skolotāju profesionālo kompetenci un nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošu vispārējās izglītības sociālo zinātņu jomas - sociālo zinību skolotāju izglītību, sekmējot šīs jomas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos un dodot iespēju iegūt papildkvalifikāciju sociālo zinātņu jomas mācību priekšmeta mācīšanai.
Programmas apguves rezultātā skolotāji:

Zinās:
sociālo zinātņu jomas izvēlētā virziena skolotāja kvalifikācijai nepieciešamo teoriju;
profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības;
pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus;
darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
ar izglītību saistīto normatīvo materiālu nozīmi un lietojuma principus un ievēros profesionālo ētiku.

Pratīs:
izmantot praktiski pedagoģijas un didaktikas teorijas atziņas;
iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, to profesionāli formulēt, analītiski aprakstīt un izmantot pedagoģiskā procesa organizēšanā un vadīšanā;
pielietot sociālo zinātņu satura integrāciju mācību procesā;
izvēlēties un piemērot dažādiem mērķiem atbilstošas vērtēšanas procedūras (darba mapes, testus, pašvērtējumu u.c.);
izskaidrot skolēniem un vecākiem vērtēšanas būtību, mērķtiecīgumu un nozīmīgumu;
izstrādāt izglītojamo darbības vērtēšanas kritērijus un pārbaudes darbus;
risināt problēmas atbilstoši savai kvalifikācijai, kā arī tās skaidrot un argumentēti diskutēt par tām ar speciālistiem, vai citiem iesaistītajiem;
izvērtēt savu profesionālo darbību
patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, mērķtiecīgi virzīt savu tālāko mācīšanos un profesionālo pilnveidi;
uzņemties atbildību un iniciatīvu;
pieņemt skolotāja profesijā svarīgus lēmumus, rast radošus risinājumus problēmu situācijās, arī mainīgos apstākļos.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām mācīt sociālās zinības.
Programmas mājaslapawww.ppmf.lu.lv/par-fakultati/strukturvienibas/centri/pieaug-pedag-izgl/talakizgl-piic/soc-zin-160h
www.ppmf.lu.lv/par-fakultati/strukturvienibas/centri/pieaug-pedag-izgl/talakizgl-piic/soc-zin-240h
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv