Latvijas Universitāte - Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs (B) - Pedagogu B programmas

Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs (B)
Ieraksts atjaunots:2018-10-16
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - B programmas
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums160 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsMērķauditorija

Programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija tās pašas izglītības jomas citā mācību priekšmetā: kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas – angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas, kā arī latviešu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju.
Plānotie rezultāti (zināšanas, prasmes, iemaņas)

Programmas saturs nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, kas nepieciešama skolotāja profesionālās darbības veikšanai un atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim. Programmas dalībnieki spēs:

parādīt svešvalodu skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, spēs izprast profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības;
izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas skolotāja profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā.

Programmas dalībnieki – valodu jomas pedagogi:

būs attīstījuši valodu skolotāja kompetenci, papildinot zināšanas par izvēlētās svešvalodas didaktiku;
iepazinušies ar jaunākajām tendencēm un metodiskajām nostādnēm svešvalodu mācībās;
pilnveidojuši savas svešvalodu prasmes (attiecīgi angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas), integrējot visus valodas apguves aspektus;
būs pilnveidojuši savas prasmes izglītojamo svešvalodu prasmju novērtēšanā;
būs iepazinušies ar paņēmieniem, kā organizēt svešvalodu apguves procesu izglītojamajiem ar dažādiem svešvalodu apguves līmeņiem, īpašu uzmanību pievēršot jaunākā skolas vecuma skolēnu svešvalodu apguves īpatnībām;
spēs pielietot svešvalodu apguves procesā jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un pratīs izmantot to sniegtās priekšrocības mācību procesa intensificēšanai, individualizēšanai un savas mūžizglītības veicināšanai.

Pēc programmas apguves skolotāji spēs īstenot atbilstoši valsts pamatizglītības standartā norādītos konkrēto mācību priekšmetu mērķus, uzdevumus un mācību satura apguves pamatprasības.
Programmas mājaslapawww.ppmf.lu.lv/par-fakultati/strukturvienibas/centri/pieaug-pedag-izgl/talakizgl-piic/visp-pamatizglitibas-svesvalodu-skolotajs-b-progr-160
Iepriekšējā izglītība, prasības2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un tās pašas izglītības jomas cita mācību priekšmeta pamatizglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija. Mācāmās svešvalodas apguves līmenis: vismaz B1 līmenis saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē (CEFR).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv