Latvijas Universitāte - Vides zinātne - Bak. studijas

Vides zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-13
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43850
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsVides zinātne ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kurā pēta dabas sistēmas un to mijiedarbību ar cilvēkvidi. Šajā jomā izmanto sistēmisku pieeju, veidojot izpratni un secinājumus, kas balstīti uz pētījumiem gan dabas, gan sociālo zinātņu jomā. Studiju programmas struktūru veido obligātās daļas studiju kursi un brīvās izvēles kursi radniecīgās nozarēs, kas palīdz iepazīt vides zinātni. Studiju procesā studentiem ir iespēja padziļināti apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, resursu vērtēšanu un pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un pārvaldību, kā arī citas vides zinātnes speciālistiem nepieciešamās zināšanas, kompetences un iemaņas. Praktiskās iemaņas un prasmes studenti apgūst laboratorijas un praktiskajos darbos, lauku kursos dažādās Latvijas vietās, lietišķās prakses ietvaros uzņēmumos, valsts pārvaldē vai nevalstiskās organizācijās. Studiju noslēgumā studenti veic patstāvīgus pētījumus vides zinātnē, bakalaura darbā atspoguļojot galvenos rezultātus.

Programmas struktūru veido obligātās daļas (A daļa) studiju kursi (84 kredītpunkti), obligātās izvēles daļas (B daļa) studiju kursi (34 kredītpunkti) un brīvās izvēles daļas (C daļa) citu zinātnes nozaru studiju kursi (2 kredītpunkti). Vides zinātnes bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju moduļi ietver šādus studiju kursus:

Ievads vides zinātnes studijās,
Bioloģija,
Zemes fizika,
Ķīmija,
Zemes zinātnes,
Datu analīze vides un Zemes zinātnēs,
Vides ķīmija,
Vides piesārņojums,
Ekoloģija ar ainavu ekoloģijas pamatiem,
Vides tehnoloģijas,
Vides ekonomika,
Vides tiesības,
Vides pārvaldība.
Studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, resursu vērtēšanu un pārvaldību un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pārvaldību, kā arī citas vides zinātnes speciālistiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Praktiskās iemaņas un prasmes studenti apgūst laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī lauku kursos dažādās Latvijas vietās. Studiju ietvaros studenti veic patstāvīgus pētījumus vides zinātnē, izstrādājot bakalaura darba projektu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no vides zinātnes jomām.


Vides zinātnes studiju programmas studentiem ir iespējams atsevišķus kursus, gan arī vairākus semestrus studēt Eiropas un ASV augstskolās. Sadarbība pastāv ar Ziemeļu valstu augstskolām - Stokholmas, Lundas, Linčepingas, Gēteborgas Universitātēm un Karalisko Tehnisko Institūtu Zviedrijā; Helsinku, Ivaskilas, Turku Universitātēm Somijā, Roskildes, Kopenhāgenas Universitātēm Dānijā. Sadarbība pastāv arī ar Plimutas Universitāti Lielbritānijā, Rietummičiganas Universitāti ASV un citām universitātēm un pētniecības institūtiem.v

Programmas mērķis un uzdevumi
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem pamata akadēmiskās un profesionālās zināšanas vides kā starpdisciplinārā zinātnē, tanī skaitā vides zinātnes un ar to saistīto zinātņu nozaru teorētisko un metodoloģisko pamatu apguvi, vienlaikus, studentiem pastāvīgi risinot vides zinātnē aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas, nodrošinot šo zināšanu pielietošanu pētniecībā un praksē. Studiju programmas apakšmērķis ir studentu vispārējā izglītības un kultūras līmeņa paaugstināšana.

Galvenie uzdevumi vides zinātnes bakalaura studiju programmai:

paaugstināt zināšanas, prasmes un iemaņas dabas zinātnēs (fizikā, ķīmijā, bioloģijā un Zemes zinātnēs);
pilnveidot zināšanas par dabiskās vides sfērām un to savstarpējo mijiedarbību – biosfēru, litosfēru, hidrosfēru un pedosfēru;
radīt izpratni par sabiedrības attīstības procesiem un to ietekmi uz vidi;
sniegt zināšanas par nozīmīgākajiem politiskajiem, tiesiskajiem, ekonomiskajiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai novērstu vai samazinātu sabiedrības ietekmi uz vidi un nodrošinātu vides kvalitātes uzlabošanos;
nodrošināt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē – praktisko darbu, lietišķo studiju kursu, laboratorijas darbu un lauku kursu veidā, līdz ar to sekmējot studentu prasmju un iemaņu paaugstināšanu;
attīstīt studentiem no vienas puses pastāvību, bet no otras puses iemaņas un prasmes strādāt grupā;
attīstīt studentiem pētnieciskās iemaņas, kas izpaužas bakalaura darba projekta un bakalaura darba izstrādāšanā.
Programmas studiju rezultāti
Zināšanas: studenti ir apguvuši teorētiskās un praktiskās zināšanas vides zinātnē, kas dod iespēju visaptveroši analizēt un novērtēt vides stāvokli un kvalitāti, un to ietekmējošos faktorus. Pēc programmas absolvēšanas studenti, balstoties uz savām zināšanām, kā arī piesaistot ekspertus un sabiedrību kopumā, spēj pieņemt lēmumus, lai novērstu iespējamo ietekmi un uzlabotu vides kvalitāti. Zināšanas dod iespēju studentiem sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā Latvijas un citu valstu augstskolās.

Prasmes:

Studenti atbilstoši risināmajai vides problēmai spēj to visaptveroši izvērtēt un balstoties uz to izvēlēties atbilstošas pētījumu metodes vai iespējamos risinājumus, problēmai izpētei vai tās novēršanai, kas parāda studentu spēju zināšanu pielietošanu praksē. Studenti ir arī apguvuši vides objektu ķīmiskās analīzes metodes, lauku pētījumu metodes, vides datu statistiskās apstrādāšanas un modelēšanas metodes, kā arī spēju vides datu apkopošanā, analīzē un secinājumu izdarīšanā, kas dod iespēju uz kvalitatīvo vai kvantitatīvi datu pamata pieņemt lēmumu saistībā ar vides ilgtspējīgas attīstības plānošanu un vides kvalitātes uzlabošanu.

Kompetences:

Studenti ir spējīgi veikt individuāli un komandā vides problēmu analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, kā arī nākt klajā ar savām idejām problēmas risināšanā.

Darba iespējas

Pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Vienlaikus pastāv iespējas atrast darbu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un tās pakļautās institūcijās: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Valsts vides dienestā, kā arī Zemkopības ministrijā un tās pakļautās institūcijās, pašvaldībās. Daudzi studiju programmu absolventi strādā privātās vides konsultatīvās firmās, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos. Latvijas tautsaimniecībā aizvien nozīmīgāka kļūst vides kvalitātes vadība, videi draudzīgas ražošanas risinājumi un vides tehnoloģiju ieviešana, kur tiek piesaistīti vides zinātnes studiju programmu absolventi.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/vides-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
GA ģeogrāfijā
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ģeogrāfijā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv