Latvijas Universitāte - Matemātika - Bak. studijas

Matemātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-04
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs matemātikā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019.
Programmas kods43460
 
Ilgums4 gadi (pilna laika)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsMatemātikas bakalaura studiju programma nodrošina studiju programmā imatrikulētajiem studējošajiem kvalitatīvu akadēmisko izglītību matemātikas zinātnē. Programma sniedz studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi matemātikas zinātnes nozares pamatjomā, sniedzot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām.

Matemātikas bakalaura studiju programmas ietvaros studenti iegūst pamatzināšanas matemātikas zinātnes fundamentālajās apakšnozarēs, matemātikas praktiskajiem pielietojumiem aktuālās apakšnozarēs. Vienlīdz liela vērība tiek veltīta matemātikas teorētiskajiem aspektiem un iegūto prasmju un iemaņu praktiskai izmantošanai. Teorijas un prakses vienotības akcentēšanai kalpo vairāki semināri, kursa un bakalaura darbi. Studiju programmā A daļā paredzēts apgūt kursus 91 kredītpunkta apjomā, B daļā kursus 60 kredītpunktu apjomā, bet C daļā 9 kredītpunktu apjomā. A daļā apgūstamie studiju kursi ir Programmēšana un datori, Algebra, Analītiskā ģeometrija, Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi, Matemātiskā analīze, Diferenciālvienādojumi, Skaitliskās metodes, Matemātiskā statistika, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, Varbūtību teorija.

Bez tam studenti iegūst arī padziļinātas zināšanas atsevišķās izvēlētās matemātikas apakšnozarēs. Izvēles daļā tiek akcentēti divi studiju kursu moduļi:
1) diferenciālvienādojumu un determinēto procesu matemātiskās modelēšanas studiju kursu modulis,
2) nepārtraukto un diskrēto struktūru analīzes un sintēzes studiju kursu modulis.

Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem datortehnikas lietošanas iespēju apguve, īpaši tās izmantošana dažādu matemātikas uzdevumu skaitliskai risināšanai, kā arī matemātikas lietojumu iespējas dabaszinātnēs un tautsaimniecībā. Programmas ietvaros studentiem iespējams apgūt arī interesējošos sociālo un humanitāro zinātņu kursus.

Programma dod nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāļu sagatavošanai matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, matemātiskā statistika), zinātnē un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai. Sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi pielietot praksē.

Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir sagatavoti studijām maģistra studiju programmās matemātikā kā Latvijas, tā arī citu ES valstu universitātēs. Izmantojot studiju programmas piedāvātās iespējas, studiju programmas absolventi var turpināt maģistra studijas arī zinātņu nozarēs, kuru attīstībai kvalificētas matemātikas zināšanas ir būtiskas, tā dodot ieguldījumu šo zinātņu nozaru attīstībai. Dabaszinātņu bakalaura grāda matemātikā ieguvēji ir arī gaidīti tūlītējā darbā dažādu īpašuma formu uzņēmumos, firmās un iestādēs kā analītiķi vai pētnieki.

Darba iespējas: programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi augstas kvalifikācijas profesionāliem matemātikas lietojumiem tautsaimniecībā (matemātiskā modelēšana, tehnomatemātika, matemātiskā statistika) un visu līmeņu matemātiskās izglītības nodrošināšanai.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/lv/nc/studijas/studiju-celvedis/kursu-katalogi/programmu-mekletajs/programma/21001
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - Latviešu valoda, matemātika
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv