Latvijas Universitāte - Romāņu valodu un kultūru studijas - Mag. studijas

Romāņu valodu un kultūru studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-25
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs romānistikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, franču/itāļu/spāņu (BL/LV-FR/IT/ES)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2100 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsRomāņu valodu un kultūru MSP galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus romāņu valodu speciālistus

valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un tulkošanas jomās. Tā nodrošina

akadēmiskās pētniecības turpināšanos un attīstību romānistikas jomā Latvijā.

Programmas uzdevumi:

nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture, translatoloģija un veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;
atbalstīt studentus maģistra darba sagatavošanā un aizstāvēšanā;
veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā, un spēju pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);
veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās izglītības turpināšanai doktorantūrā;
pilnveidot studējošo radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs un veicinot viņu iesaistīšanu studentu starptautiskās apmaiņas programmās;
sagatavot studentus starpdisciplināram darbam, zināšanu pilnveidei un mūzizglītībai;
veicināt argumentācijas, aktīvas pozīcijas un kritiski analītiskās prasmes veidošanu studentiem, nostiprinot viņu spējas specializācijā (valodniecības, kultūrvēstures, literatūrzinātnes, valodu apguves un translatoloģijas jomā);
izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā, nodrošinot efektīvu individuālu un grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi,
veicināt starptautisku sadarbību romānistikas pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā pieaicinot nepieciešamos speciālistus no ārzemēm.

Programmas studiju rezultāti

Jomas specifiskās prasmes:

veikt patstāvīgus pētījumus romānistikā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā, leksikogrāfijā, vispārīgā un sastatāmā valodniecībā, valodas politikā, terminoloģijā, starpkultūru komunikācijā, sociolingvistikā, pragmatikā, psiholingvistikā, metodikā, translatoloģijā;
spēja brīvi komunicēt divās romāņu valodās, kā arī angļu valodā;
mācīšanās prasmes, turpinot autonomas studijas, lai pilnveidotu savu profesionālo izaugsmi un pētniecības prasmes doktorantūras programmā;
projektu izstrāde un vadīšana, spēja veikt pētniecības darbu gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;
spēja pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmrisināšanas prasmi jaunās vai nepazīstamās situācijās plašākos vai starpdisciplināros kontekstos saistībā ar savu studiju jomu;
zināšanu integrācijas prasme, spēja risināt sarežģītus jautājumus un formulēt spriedumus, balstoties reizēm arī uz nepilnīgu vai ierobežotu informāciju, apzinoties savu sociālo un ētisko atbildību par savu zināšanu un lēmumu pielietojumu;
spēja skaidri un nepārprotami izklāstīt savus secinājumus, un sniegt to pamatojumu speciālistu un nespeciālistu auditorijām;
spēja dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot gan izglītības jomā, gan dažādās sociālās dzīves sfērās (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);

Pamata akadēmiskās prasmes:

spēja analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus;
spēja izvēlēties un pielietot adekvātas metodes un tehnoloģijas datu iegūšanai un raksturojumam;
spēja pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā;
spēja kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību.
Personības un pamatprasmes:

nodrošināt efektīvu un ekonomisku studiju darbības vadību, savienojot studijas ar profesionālo darbību;
piedalīties publiskās diskusijās;
dinamizēt zināšanas interaktīvajā saskarsmē;
orientēties daudzveidīgās komunikācijas situācijās;
darboties starptautiskā kontekstā;
izvērtēt un pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci;
attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru saziņā.

Programmas absolventi pēc studiju beigšanas strādā kā izglītības jomā, tā dažādās sociālās dzīves sfērās: kā franču,spāņu, itāļu valodas, literatūras un kultūras pētnieki, pasniedzēji, tulki, tulkotāji, valodu politikas un terminoloģijas speciālisti, konsultanti romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos. Pēc MSP "Romāņu valodu un kultūru studijas" absolvēšanas iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/romanu-valodu-un-kulturu-studijas/
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;
Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventi, nepieciešama franču valodas prasme, kuru apliecina DELF (Diplôme d'études en langue française) B2 vai DALF (Diplôme approfondi de langue française) vismaz C1, vai TCF (Test de connaissance du français) vismaz 400 punkti, vai TEF (Test d’Evaluation du Français) vismaz 541 punkts, vai itāliešu valodas prasme, kuru apliecina CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Universita per Stranieri di Siena) B2 vai CELI (Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia) B2, vai PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) B2, vai spāņu valodas prasme, kuru apliecina DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) B2, vai apliecinājums par franču, itāliešu vai spāņu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums franču, itāliešu vai spāņu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb „labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču, itāliešu, vai spāņu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv