Latvijas Universitāte - Pedagoģija - Mag. studijas

Pedagoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsIzglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods45142
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1900 EUR gadā (pilna laika), 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsMaģistra studiju programma „Pedagoģija” ir 7.līmeņa programma, kas piedāvā teorētisku un praktisku studiju kursu apguvi, sagatavo patstāvīgai pētnieciskai darbībai izglītības iestādē vai citā ar izglītību saistītā institūcijā.

Pedagoģijas maģistra studiju programmā ir iespēja padziļināti apgūt kompetenci, ko piedāvā studiju kursu jaukta tipa modeļi, kuru galvenais saturs: -izglītības filozofija un pedagoģisko paradigmu maiņa; pedagoģiskā procesa teorija un prakse; didaktikas teorijas un modeļi; pedagoģiskās domas attīstība Latvijā un pasaulē; personības attīstības un sociālo procesu mijsakarības; izglītības tendences Eiropā; prasības izglītības kvalitātei un ilgtspējai zināšanu sabiedrībā; studenti apgūst pētniecisko procesu pedagoģijā.

Maģistra programma dod iespēju veidot kompetenci vienā no 5 studiju apakšprogrammām, kuru galvenais saturs ir šāds:
Vispārīgās pedagoģijas apakšprogramma piedāvā vispārīgās pedagoģijas teoriju un metodiku; izglītības un mācību programmu teoriju un praksi; iekļaujoša pedagoģiskā procesa teoriju un praksi; izglītības iestādes attīstības tendences un mācīšanās motīvu veidošanu pedagoģiskajā procesā; skolotāja kompetences veidošanos mūžizglītības procesā; supervīziju un mentora darba metodiku izglītības iestādē.

Pirmsskolas pedagoģijas apakšprogrammā studenti padziļināti apgūst pirmsskolas pedagoģiskā procesa teoriju un praksi; rotaļas teoriju un metodiku; bērna socializāciju pirmsskolā; skolas un pirmsskolas pedagoģiskā procesa pēctecību; pirmsskolas skolotāja profesionālās kompetences veidošanos.

Speciālās pedagoģijas apakšprogramma aptver speciālās izglītības teorijas, praksi un izpētes metodoloģiju; logopēdiju un autiskā spektra traucējumu novēršanas teoriju un praksi Eiropā, Latvijā un pasaulē aktuālajā un vēsturiskajā pieredzē; veido pedagoģisko kompetenci darbam speciālajās skolās un iekļaujoša procesa organizēšanai vispārējās izglītības iestādēs.

Mākslas pedagoģijas apakšprogramma piedāvā mākslas filozofijas idejas izglītībā; mākslas pedagoģijas teoriju un praksi; mākslas ideju vienotību pedagoģijā; mākslas pedagoģiju skolas pedagoģiskajā procesā; novērtēšanas teoriju un metodiku mākslas pedagoģijā; supervīziju un mentora darba metodiku izglītības iestādē.

Augstskolas un pieaugušo pedagoģijas apakšprogrammā studenti apgūst pieaugušo mācīšanās, organizēta augstskolas studiju procesa, studiju programmu izstrādes teoriju un praksi; efektīva docētāja un pieaugušo tālākizglītotāja kompetenci un nepārtrauktas mācīšanās pašvadību un zināšanu pārvaldību; pētniecisku procesu augstskolā. Apakšprogramma sagatavota apguvei angļu valodā.

Maģistra programmas ‘Pedagoģija’ absolventi turpina studijas doktorantūrā, strādā izglītības iestādēs; bērnu, skolēnu, pieaugušo interešu vai izglītības centros; citās sfērās, īpaši tajās, kur tiek organizēta personāla izglītība vai mentoru darbs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/augstaka-limena-studijas/pedagogija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; Iestājpārbaudījums, kas sastāv no:
1) rakstiska maģistra studiju motivācija ar detalizētu pamatojumu - jāsagatavo iepriekš rakstiski 1 lpp. apjomā un jāņem līdzi uz iestājpārbaudījumu.
2) rakstiska analītiski vērtējoša anotācija par jaunāko pedagoģisko literatūru pēc pretendenta izvēles - viena monogrāfija vai vienas problēmas (vairākos darbos) risinājums izvēlētajā darbā/darbos
3) pārrunas par iespējamo pētāmo problēmu, tās kontekstu, aktualitāti un pamatojumu teorijā un praksē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv