Latvijas Universitāte - Informācijas pārvaldība - Bak. studijas

Informācijas pārvaldība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-30
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods43322
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2100 EUR gadā (pilna laika); 1575 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsInformācijas pārvaldības bakalaura studiju programma nodrošina zināšanu un prasmju ieguvi divās specializācijās: informācijas pārvaldība bibliotēkās un informācijas centros, un informācijas pārvaldība dažādās institūcijās.

Kursu tematiskās grupas ir šādas:

Informācijas pārvaldības teorētiskie pamati
Informācijas resursu pārvaldība
Informācijas pakalpojumu pārvaldība


Apgūstamie priekšmeti aptver tematus par informācijas iestādēm un informācijas resursiem mūsdienu sabiedrībā, informācijas resursu pārvaldību, informācijas sistēmām un pakalpojumiem, iestāžu pārvaldību, kā arī ekonomiku, saskarsmes psiholoģiju, elektronisko izdevējdarbību, datu bāžu un www lapu veidošanu, kultūras vēsturi u.c.

Informācijas pārvaldības studiju programmas studenti var doties apmaiņas studijās uz Dāniju, Zviedriju, Poliju un Igauniju.
Programmas mērķis un uzdevumi

Programmas mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas un prasmes informācijas pārvaldībā dažādās institūcijās (bibliotēkās, informācijas dienestos vai centros, arhīvos, muzejos, citās valsts un privātajās iestādēs un uzņēmumos), aptverot šādus galvenos informācijas speciālista kompetences tematiskos blokus: informācijas resursu pārvaldība; informācijas institūciju pārvaldība; informācijas pakalpojumu pārvaldība; informācijas tehnoloģiju pārvaldība.

Lai sasniegtu mērķus, studiju programmas realizācijas gaitā ir paredzēts veikt šādus uzdevumus:

nodrošināt studiju procesu infomācijas pārvaldībā (t.i., organizēt lekcijas, praktiskos darbus, seminārus u.c., studentu pētnieciskos darbus u.tml.);
organizēt akadēmisko praksi institūcijās, kuras vāc, apstrādā un saglabā dokumentos fiksēto informāciju;
iesaistīt augsta līmeņa Latvijas un ārzemju mācībspēkus un profesionāļus programmas kursu docēšanā;
sistemātiski novērtēt studiju kursu un studiju programmas kvalitāti atbilstoši izstrādātajiem pašnovērtējuma kritērijiem u.c. pasākumiem;
regulāri papildināt studiju kursu saturu ar jauninājumiem nozarē, veicinot docētāju aktīvu dalību nozares praktisko problēmu risināšanā, pētniecībā, konferencēs, zinātnisku publikāciju, kā arī mācību un metodisko materiālu izstrādē;
kursu docēšanai pielietot atbilstošākās didaktikas metodes un mūsdienu studiju formas (piem., e-kursus);
veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, grāmatzinātnē, dokumentu pārvaldībā, arhīvzinātnē u.c.;
īstenot sadarbību ar darba devējiem, ārvalstu partneriem u. c. ieinteresētajām organizācijām un personām;
nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, grāmatzinātnē, arhīvzinātnē un dokumentu pārvaldībā, kā arī citās sociālajās zinātnēs, kas nepieciešama, lai studijas turpinātu maģistra studiju līmenī.

Programmas studiju rezultāti

Programmas apguve nodrošina absolventam vispārējās un speciālās kompetences.

Absolvents iegūst šādas vispārējās kompetences:

prasmi iegūt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem;
prasmi komunicēt ar dažādām sociālām grupām;
prasmi strādāt komandā (grupā);
prasmi kritiski domāt un analizēt jautājumu sistēmiski;
prasmi risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
prasmi patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas zināšanas;
prasmi radoši domāt un piedāvāt inovatīvus risinājumus.

Absolvents iegūst šādas specifiskās kompetences:

zināšanas, kas nepieciešamas informācijas pārvaldības procesu sistēmiskai izpratnei:

a. zināšanas par faktoriem, kas ietekmē informācijas vajadzību veidošanos,

b. zināšanas par informācijas avotiem, to funkcijām un plūsmu sabiedrībā, institūcijās,

c. zināšanas par institūcijām, kas nodrošina organizētu informācijas plūsmu pārvaldību sabiedrībā,

d. zināšanas par informācijas pakalpojumiem un to atbilstību informācijas lietotāju vajadzībām;

zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas fizisku un digitālu krājumu veidošanai un uzturēšanai;
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas avotu apstrādei (organizēšanai, pārvaldībai), to izguves nodrošināšanai;
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas avotu meklēšanai un izguvei;
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas izplatīšanai par informācijas avotiem (informācijas sistēmu, informācijas pakalpojumu izstrāde un piedāvājums, informācijpratības apmācība);
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanai.

Darba iespējas

Bibliotēkas, informācijas centri, valsts, pašvaldību institūcijas un komercstruktūras, kas veic informācijas resursu vākšanu, organizēšanu un izplatīšanu, darbu ar klientiem un informācijas lietotājiem, informācijas sistēmām.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/informacijas-parvaldiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā;
gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā;
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv