Latvijas Universitāte - Vācu filoloģija - Mag. studijas

Vācu filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-16
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, vācu (BL/LV-DE)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsVācu filoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir:

dot iespēju studentiem iegūt grādu vācu filoloģijā;
padziļināt zināšanas par filoloģijas zinātņu nozaru saturu, metodoloģiju un attīstības virzieniem, norādot uz teorētisko zināšanu saistību ar praksi, tādējādi sagatavojot augstas kvalifikācijas speciālistus darbam dažādās LR institūcijās, tai skaitā, mācību un zinātniskajās iestādēs, īpaši augstskolās, tulkošanas birojos, redakcijās, izdevniecībās un citās iestādēs;
sagatavot studijām doktorantūrā valodniecības un literatūrzinātnes nozarē.

Vācu filoloģijas maģistra programmas uzdevumi:

sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus;
veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu. Maģistra studiju obligāta sastāvdaļa ir maģistra darbs, kura mērķis ir pilnveidot zinātniskā darba iemaņas un prasmes, veicot patstāvīgu pētījumu izvēlētajā apakšnozarē;
motivēt studējošos studijām doktorantūrā.

Programma nepiedāvā šauri profesinālu izglītību. Tās respektē faktu, ka darba tirgū eksistē dažādu profesiju un amatu apraksti un nosacījumi, kuros nepieciešams kvalifikāciju un personības kvalitāšu kopums, bet konkrētā darba specifika un iemaņas apgūstamas, balstoties reālos darba mērķos un uzdevumos. Šādi ņemot, absolventi izglītības līmenim atbilstoši, apguvuši šādas prasmes un iemaņas:

dažādu svešvalodu, pirmām kārtām vācu valodas, zināšanas, kuras papildina angļu valodas, kādas ziemeļvalstu (šobrīd zviedru) valodas zināšanas;
zināšanas par Vācijas un citu vāciski runājošo valstu kultūru, sabiedrību u.tml., kas papildinātas ar zināšanām par Zviedriju pārējo ziemeļvalstu un Eiropas kontekstā, bet īpaši ar zināšanām par šo valstu un kultūru saikni ar Baltijas reģionu;
spēja orientēties kultūrzinātnē un literatūrzinātnē, zināšanas par medijiem;
zināšanas par dažādiem (vācu) valodas lietojuma aspektiem, piemēram, dažādu nozaru jomā, un laba pieredze darbā ar tekstiem (piem., tekstveidē un tulkojot);
izpratne par zinātniskā pētniecības darba būtību un analītiski pētnieciskās iemaņas;
pieredze projekta darbu realizēšanā u.c.

Studiju programmas absolventi ir kvalificējušies augstāka līmeņa akadēmiskajām un profesionālajām studijām un vienlaicīgi ir spējīgi iesaistīties darba tirgū tādās jomās, kur pieprasīta vispārīgi humanitārā izglītība un specifiskas zināšanas saistībā ar minētajiem izglītības aspektiem.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/augstaka-limena-studijas/vacu-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasHumanitāro zinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība; Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Vācu filoloģija” absolventi, un ārvalstniekiem, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas vācu valodas zināšanas, kuras apliecina DSD (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) vismaz 2. pakāpe vai DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) vismaz 2. pakāpe, vai TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) vismaz 4. pakāpe visās daļās, vai KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom), vai GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom), vai ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung), vai apliecinājums par vācu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) vai „gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad vācu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta vācu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv