Latvijas Universitāte - Sociālais pedagogs - Prof. bak. studijas

Sociālais pedagogs
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-15
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs izglītībā
Profesionālā kvalifikācijaSociālais pedagogs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods42141
 
Ilgums4 gadi (pilna laika) vai 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene nedēļas nogales
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1900 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs ietver daudzveidīgus kursus pedagoģija un psiholoģijā, tiesību zinātnēs, sociālajā pedagoģijā un tās apakšnozarēs, sociālajā rehabilitācija, sociālajā politikā un sociālajā darbā, svešvalodās un modernajās tehnoloģijās.

Programmas apguves rezultātā absolventi spēs: izprast sociālpedagoģiskos procesus mūsu valstī un ārzemēs, tos kritiski analizēt; varēs sniegt sociālpedagoģisko palīdzību bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm un citiem, kuriem tā nepieciešama, veikt sociālā pedagoga funkcijas jebkura veida (tipa) izglītības un bērnu aprūpes iestādēs, pašvaldību institūcijās u.c. atbilstoši profesijas standartam; pārzinās sociālpedagoģiskās rehabilitācijas iespējas un šo iespēju izmantošanu konkrētās situācijās, atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām.

Mācību prakse ir 26 KP apjomā: 4.semestrī vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, 5. semestrī ārpusģimeņu aprūpes iestādēs, 6.semestrī – valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī 8. semestrī brīvi izvēlētā prakses institūcijā, atbilstoši diplomdarba tēmai un nākotnes profesionālās darbības jomai.

Studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Odenses, Viļņas, Lodzas u.c augstskolas. Studenti var izmantot iespējas arī doties praksē no 3 līdz 6 mēnešiem uz citu valstu izglītības iestādēm, bērnu un jauniešu brīvā laika centriem, nometnēm, ģimeņu krīzes centriem.
Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju sociālā pedagoga kvalifikācijas ieguvei, kas ir pamats sociālpedagoģiskās darbības veikšanai atbilstoši sociālā pedagoga profesijas standartam.
Studiju programmas uzdevumi ir realizēt iespēju studentiem:

izprast sociālpedagoģiskos procesus mūsu valstī un ārzemēs, tos kritiski analizēt;
apgūt sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanas metodikas un tehnoloģijas bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm un citiem, kuriem tā nepieciešama;
veikt sociālā pedagoga funkcijas jebkura veida (tipa) izglītības un bērnu aprūpes iestādēs, pašvaldību institūcijās u.c. atbilstoši profesijas standartam;
pārzināt sociālpedagoģiskās rehabilitācijas iespējas un šo iespēju izmantošanu konkrētās situācijās atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām;
rosināt studentus veikt zinātniskos pētījumus;
veidot pašizglītības vajadzības, sekmējot tālākas studijas un mūžizglītību.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un izpratne:

izprot un spēj demonstrēt zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā un citās saskares zinātnēs, kas ir būtiskas, lai spētu risināt sociālpedagoģiskās problēmas;
zina sociālās pedagoģijas vēsturisko attīstību, attīstības tendences mūsdienās, izprot sociālpedagoģiskā darba būtību un specifiku;
prot formulēt, aprakstīt un analizēt sociālās un izglītības problēmas;
prot identificēt un izprot sociālā riska grupu vajadzības un risku mazināšanas iespējas;
prot izvēlēties konkrētajai situācijai atbilstošākās sociālpedagoģiskās darbības tehnoloģijas, metodikas un metodes;
izprot uzņēmējdarbības teorētiskos aspektus un to izmantošanas iespējas profesionālajā darbībā;
zina projektu izstrādes un īstenošanas posmus, finansējuma iegūšanas iespējas.

Spēja pielietot zināšanas:

spēj risināt indivīda un grupu sociālpedagoģiskās problēmas;
spēj diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi,
spēj veikt pētniecisko darbību, izmantojot gan teorētisko, gan empīrisko pētījumu metodes, apstrādāt, analizēt un prezentēt iegūtos rezultātus
spēj iegūt, atlasīt un apstrādāt profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju;
spēj koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā
spēj veikt regulāru preventīvo darbu;
spēj praksē realizēt izstrādātos projektus.

Analīze, sintēze, novērtēšana:

var patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot;
var pieņemt lēmumus un risināt problēmas sociālpedagoģiskajā jomā; var plānot sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā;
prot izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz socializācijas vidi un sabiedrību kopumā.

Attieksmes un kompetences:

prot darboties patstāvīgi, radoši un inovatīvi risinot sociālpedagoģiskā darba problēmas;
prot darboties komandā, sadarbību balstot uz savstarpējas cieņas ievērošanu un viedokļu dažādības respektēšanu;
ir motivēti tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei;
izprot sociālā pedagoga darba nozīmību;
prot atbilstoši komunicēt ar saviem kolēģiem, bērniem un jauniešiem un viņu vecākiem;
izprot un ievēro sociālā pedagoga profesionālo ētiku.

Komunikācija:

spēj formulēt un analītiski raksturot informāciju, problēmas un risinājumus sociālās
pedagoģijas jomā;
spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par sociālpedagoģiskām problēmām gan ar
speciālistiem, gan nespeciālistiem.

Tālākā mācīšanās:

prot patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos,
prot rosināt savu un savu padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi.

Vispārējās prasmes:

uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan arī komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
pieņemt lēmumus un rast risinājums mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Darba iespējas

Vispārējās un profesionālās izglītības un sociālās korekcijas iestādēs, bērnu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, grupu mājās (dzīvokļos), krīzes centros, tiesību aizsardzības un iekšlietu sfērā, kā arī pašvaldībās.

Pēc studiju programmas apguves ir iespējams turpināt izglītību atbilstošās maģistra studiju programmās.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv