Rīgas Tehniskā universitāte - Dzelzceļa elektrosistēmas - Prof. mag. studijas

Dzelzceļa elektrosistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-17
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs dzelzceļa elektrosistēmās
Profesionālā kvalifikācijaInženieris dzelzceļa elektrosistēmās (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47522
 
Ilgums1,5 vai 3 gadi (pilna laika); 2 vai 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (pilna laika); 1200 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:

1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās
2) profesionālā maģistra grāds dzelzceļa elektrosistēmās un inženieris dzelzceļa elektrosistēmās.

Studiju programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa elektrosistēmu nozarē.

Profesionālā maģistra studiju programmas apjoms ir 60 kredītpunkti, apmācības ilgums ir 1,5 gadi vai 120 kredītpunktu apjoms un apmācības ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās, un 2 vai 3,5 gadi attiecīgi nepilna laika (neklātienes) studijās.

Pirmajā studiju gadā tiek apgūti dzelzceļa elektrosistēmas nozares teorētisko pamatu priekšmeti.

Studiju programmā “Dzelzceļa elektrosistēmas” studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles mācību priekšmeti dod iespēju izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs.
Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos semināros, kā arī ikgadējās RTU studentu zinātniskajās un tehniskajās konferencēs. Šo konferenču materiāli arī tiek publicēti.
Mērķis
Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus dzelzceļa elektrosistēmu projektēšanai un zinātniski pētniecisku darbu veikšanai.
Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa elektrosistēmās;
- attīstīt studentu prasmes apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu procesu un algoritmu izstrādei dzelzceļa elektrosistēmās;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām dzelzceļa elektrosistēmu jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu zinātnisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.
Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas elektrosistēmas, kuras nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu un pasažieru efektīvus pārvadājumus;• spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus dzelzceļa elektrosistēmu nozarē;
• spēj veikt eksperimentālos pētījumus, lai novērtētu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un iekārtu darbību;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa automātikas un telemehānikas, kā arī elektrotransporta un tā elektroapgādes sistēmu tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un diagnostikas darbus, pilnveidot dzelzceļa transporta uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt dzelzceļa elektriskās sistēmas un ar tām saistītos tehnoloģiskos procesus, lietojot datortehniku un programmatūras;
• spēj uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmiskām aprindām, turpināt studijas doktorantūrā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.34
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija dzelzceļa elektrosistēmās vai tai pielīdzināma izglītība;
2) inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv