Rīgas Tehniskā universitāte - Visaptverošā kvalitātes vadība - Prof. bak. studijas

Visaptverošā kvalitātes vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-07
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs kvalitātes vadībā
Profesionālā kvalifikācijaProcesu kvalitātes vadības inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42526
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1075 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus kvalitātes sistēmu veidošanā, ieviešanā, pilnveidošanā un vadīšanā, atbilstības novērtēšanā un kvalitātes nodrošināšanā, veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, paplašināt redzesloku, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību kvalitātes vadībā un atbilstības novērtēšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām kvalitātes vadītājam vai procesu kvalitātes vadības inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu kvalitātes un procesu vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju programmas absolventi:

- izprot sistēmas, procesus un produktus reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt sistēmām, procesiem un produktiem piemērojamos standartus un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj identificēt organizācijas sistēmu, procesu un produktu kvalitāti ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt kvalitātes riskiem atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot organizācijas procesus un to mijiedarbību, prot definēt organizācijas mērķus un noteikt īstenojamos procesu, produktu, sistēmu kvalitātes pilnveides pasākumus;
- izprot organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, operacionālās darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus sistēmu, procesu un produktu kvalitātes nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt darbinieku nepieciešamo kompetenci, pienākumu un pilnvaru sadalījumu sistēmu, lai nodrošinātu un pilnveidotu procesu un produktu kvalitāti;
- pārzina un spēj veikt atbilstības novērtēšanas darbības un pielietot kvalitātes vadības instrumentus;
- spēj izveidot, ieviest un pilnveidot organizācijas kvalitātes vadības sistēmu, pārzina integrētās kvalitātes vadības sistēmas izveides pamatprincipus;
- spēj vadīt kvalitātes vadības struktūrvienības darbu, rosināt organizācijas pārmaiņu procesus, kā arī uzraudzīt procesu kvalitāti, veikt kvalitātes mērījumus, novērtēšanu, ar kvalitāti saistīto risku identificēšanu un izvērtēšanu;
- spēj izprast un virzīt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā, vadīt darbu grupās un panākt vienošanos;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši bakalaura studiju līmenim ar zinātnisku vērtību kvalitātes vadības un/vai atbilstības novērtēšanas jomās un interpretēt un analizēt to rezultātus.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.131
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv