Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2023./24. gadā

Aktualizēts 2023. gada 8. septembrī
Publicēts 2023. gada 6. jūnijā

No 2023. gada 12.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt jau no 1.marta. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas katru gadu nosaka Ministru kabinets.

Uzņemšana studiju programmās pēc vidusskolas

Studiju programmās pēc vidusskolas uzņem reflektantus ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību, ko apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana pilna laika programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Augstākās izglītības iestādes var noteikt arī papildu kritērijus uzņemšanas konkursam, tostarp organizēt iestājpārbaudījumus.

Īsā cikla programmas pēc vidusskolas (īsteno augstskolas un koledžas):

Īsā cikla (koledžas) augstākās profesionālās izglītības programmas (5.LKI) - dod iespēju iegūt 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Īsā cikla programmas var būt daļa no pirmā cikla programmām. Jāstudē 2-3 gadi;

Pirmā cikla programmas pēc vidusskolas (īsteno augstskolas):

Bakalaura studiju programmas (6.LKI) – dod iespēju iegūt bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē, jāstudē 3-4 gadi;

Profesionālā bakalaura studiju programmas (6.LKI) – dod iespēju iegūt bakalaura grādu un 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 4-5 gadi;

Profesionālās studiju programmas pēc vidējās izglītības (6.LKI) – dod iespēju iegūt 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 4-5 gadi;

Otrā cikla programmas pēc vidusskolas (īsteno augstskolas):

Garā cikla profesionālās studiju programmas (7.LKI) - dod iespēju iegūt ārsta, farmaceita vai zobārsta grādu, vai veterinārārsta profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 5-6 gadi. Pēc šo programmu absolvēšanas var uzreiz stāties trešā cikla studiju programmās - doktorantūrā vai rezidentūrā.

Pieteikties studijām pēc vidusskolas 2023. gadā reflektanti var elektroniski vai klātienē.

Elektroniskās pieteikšanās iespēju nodrošina gan Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv, gan arī vairāku augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotās elektroniskās pieteikšanās sistēmas.

No 2023. gada 14. jūlija līdz 24. jūlijam studētgribētāji valsts un pašvaldību portāla Latvija.lv e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" var pieteikties uzņemšanai 11 Latvijas augstākās izglītības iestādēs un to reģionālajās filiālēs.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām, kurām var piešķirt līdz 20 prioritātēm. Reģistrācijas maksa par pieteikuma noformēšanu ir 40 EUR neatkarīgi no prioritāšu skaita. No maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā, otrās kārtas rezultāti - 1. augustā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti e-pakalpojumā “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Vairāk par pieteikšanās kārtību Vienotajā sistēmā lasiet portālā Latvija.lv.

Pieteikties studijām augstākās izglītības iestādēs, kas nav iekļautas Vienotās pieteikšanās sistēmā, reflektanti var caur augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotajām elektroniskās pieteikšanās sistēmām, kā arī, ierodoties klātienē un iesniedzot dokumentus uzņemšanas komisijai augstskolu un koledžu noteiktajos termiņos.

Uzņemšana studiju programmās pēc pamatstudijām

Studiju programmās pēc pamatstudijām uzņem reflektantus pēc  īsā cikla, bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības (pirmā cikla) studiju programmas absolvēšanas.

Pirmā cikla programmas pēc koledžas jeb īsā cikla (īsteno augstskolas):

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programmas pēc koledžas (6.LKI) - dod iespēju iegūt 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un/ vai bakalaura grādu. Jāstudē 1-3 gadi.

Otrā cikla studiju programmas pēc pamatstudijām (īsteno augstskolas):

Maģistra studiju programmas (7.LKI) - dod iespēju iegūt maģistra grādu noteiktā zinātnes nozarē, jāstudē 1-2 gadi;

Profesionālā maģistra studiju programmas (7.LKI) - dod iespēju iegūt maģistra grādu un 7. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 1,5-3 gadi;

Profesionālās studiju programmas pēc bakalaura līmeņa studijām (7.LKI) - dod iespēju iegūt 7. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 1-3 gadi.

Uzņemšana doktorantūrā un rezidentūrā (trešais cikls)

Doktorantūrā uzņem pēc otrā cikla programmu absolvēšanas. Rezidentūrā uzņem pēc ārsta vai zobārsta grāda ieguves.

Doktorantūras un rezidentūras studijas (8.LKI) – doktora programmās jāstudē 3-4 gadi, iegūst zinātņu doktora grādu noteiktā zinātnes nozarē vai profesionālā doktora grādu mākslās. Rezidentūrā jāstudē 2-6 gadi, iegūst 7. līmeņa kvalifikāciju kādā no medicīnas specialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm.

Pieteikties studijām studiju programmās pēc pamatstudijām, kā arī doktorantūrā un rezidentūrā, reflektanti var caur augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotajām elektroniskās pieteikšanās sistēmām vai ierodoties klātienē un iesniedzot dokumentus uzņemšanas komisijai augstskolu un koledžu noteiktajos termiņos.

Normatīvie dokumenti, kuri reglamentē uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs

  • Augstskolu likums.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.62 “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 2023. gadā”.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”.
 
PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅI AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.


AUGSTSKOLAS

BANKU AUGSTSKOLA

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās pamatstudiju, maģistra un doktora programmām Banku augstskolas uzņemšanas portālā – 01.04. - 21.08. Skat.info

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA

Graudu iela 68, Rīga

Leona Paegles iela 1, Cēsis

Rīgas iela 50, Liepāja

Brīvības iela 29, Talsi

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana visās studiju programmās: 1.04. – 11.08., pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves - 14.07. - 11.08.

E-studijās uzņemšana norit visu gadu. Skat.info

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Meža iela 3, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās pamatstudijās, augstākā līmeņa studijās, doktorantūrā un tālmācībā: 01.03. – 20.08. augstskolas elektroniskajā pieteikšanās sistēmā: Skat.info

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Vienības iela 13, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās pamatstudijām - tiem, kas nepieteicās Vienotās pieteikšanās 1. un 2. kārtā: 08.08. – 21.08.

Pieteikšanās augstākā līmeņa un doktorantūras studijām: 13.07. - 21.08. Skat.info

EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Vienības prospekts 23, Jūrmala (Bulduri)

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 03.07. – 31.08. Skat.info

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās elektroniski vai klātienē pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām: 03.07. -  31.08. Skat.info

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

Lomonosova iela 1 k-7, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstskolā elektroniski un klātienē: 01.05. -  31.08. Skat.info

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA

Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.07. – 15.07. Iestājpārbaudījumi: 18.07. – 21.07. Skat.info

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Katoļu iela 16, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

elektroniskā pieteikšanās: 01.08. - 08.08.

dokumentu iesniegšana klātienē un uzņemšana: 21.08. - 25.08. Skat.info

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS TEOLOĢIJAS INSTITŪTS

Katoļu iela 16, Rīga

Uzņemšana: augustā. Dokumentu iesniegšana: no 3.07. Skat.info

LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE

Lielā iela 2, Jelgava

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maģistra studijām (elektroniski un klātienē): 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās doktora studijām: 21.08. - 30.08.

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās pamatstudiju un maģistra studiju vietās - 07.08. - 31.08.! Skat.info

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA

Ludzas iela 24, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 14.07. – 24.07. Skat.info

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA

Kalpaka bulvāris 13, Rīga

Baznīcas iela 34A, Rēzekne

Elektroniskā dokumentu iesniegšana bakalaura studiju programmai (Rīgā un Rēzeknē): 17.07. – 21.07.

Iestājpārbaudījumi: 24.07. – 27.07.

Elektroniskā dokumentu iesniegšana maģistra studiju programmai: 01.06. – 06.07.
Elektroniskā dokumentu iesniegšana doktora un profesionālā doktora studiju programmai: 11.07. – 14.07.

Skat.info.

 

LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA

Ezermalas iela 6/8, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 12.08. (bakalaura un 2. līmeņa augstākās izglītības programmās); līdz 25.09. (maģistra programmā) Skat.info

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

Īsā cikla studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”: 12.07. - 14.07.

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Sporta zinātne” un “Fizioterapija” pilna laika studijās - 12.07. - 18.07.

Profesionālā bakalaura studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” pilna laika studijās - 12.07. - 18.07.

Iestājeksāmens studiju programmu “Sporta zinātne” un “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” reflektantiem: 19.07. – 20.07.

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Sporta zinātne”,  “Fizioterapija” un “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” nepilna laika studijās: 24.07.-26.07.

Profesionālā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”: 17.07. – 18.07. Iestājpārbaudījums: 19.07.

Profesionālā maģistra studiju programmā “Sporta zinātne”: 29.07. Iestājpārbaudījums: 30.07.

Doktora studiju programmās “Sporta zinātne”: 27.07. Iestājpārbaudījums: 29.07. Skat.info

Papilduzņemšana maģistra studiju programmā "Veselības aprūpes speciālists sportā": 22.08., iestājpārbaudījums - 23.08.; Maģistra un doktora programmās "Sporta zinātne": 28.08. un 29.08.; Bakalaura programmās klātienē/ neklātienē: 29.08.; īsā cikla programmā: 29.08. - 31.08.! (ir budžeta vietas)

Skat.info

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Raiņa bulvāris 19, Rīga

Pils iela 21, Alūksne

Rīgas iela 8, Bauska

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Kalna iela 19, Kuldīga

Saieta laukums 1 – 406, Madona

Pils iela 14, Tukums

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maģistra studijām Rīgā (elektroniski un klātienē): 03.07. – 14.07.

Pieteikšanās maģistra studijām filiālēs (elektroniski un klātienē): 03.07. – 14.07.

Pieteikšanās doktora studijām: 21.08. - 31.08.

Pieteikšanās rezidentūras studijām (tikai elektroniski): 29.07.

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās pamatstudiju un maģistra studiju vietās - līdz 31.08. (ir budžeta vietas; skat. uzņemšanas grafikus fakultātēs)! Skat.info

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Lielā iela 14, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām: 18.07.-27.07.

Pieteikšanās doktorantūras studijām: 21.08. – 29.08. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās bakalaura un maģistra studiju programmās (ir budžeta vietas): 08.08. - 22.08.! Skat.info

LUTERA AKADĒMIJA

Alksnāja iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 17.07. - 28.07. Skat.info

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Rīgas iela 113/117, Līvāni

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām (elektroniski un klātienē): 03.07. – 27.07.

Pieteikšanās doktora studijām: 03.07. - 25.08.

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās īsā cikla, bakalaura un maģistra programmās (ir budžeta vietas): 07.08. - 25.08.! Skat.info

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Mežkalna iela 9, Rīga

Kandavas iela 17, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 31.08. Skat.info

RĪGAS EKONOMIKAS AUGSTSKOLA

Strēlnieku iela 4A, Rīga

Pieteikšanās: līdz 09.05. (bakalaura studijām) Skat.info; līdz 1.06. (maģistrantūras studijām) Skat.info

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Dzirciema iela 16, Rīga

Riņķu iela 24/26, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana RSU e-pieteikšanās sistēmā:

Pieteikšanās pamatstudijām (Rīgā un Liepājā): 05.07. – 24.07.

Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām (Rīgā un Liepājā): 05.07.-07.08.

Pieteikšanās doktora studijām: 05.07. - 11.08.

Pieteikšanās rezidentūrai: 01.07. - 08.07.

Pieteikšanās studijām vēlākos posmos: 05.07.-31.07.  Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās pamatstudiju vietās: 02.08. - 11.08.!

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Ķīpsalas iela 6A, Rīga

Flotes iela 5B, Rīga (RTU Latvijas Jūras akadēmija)

Piebalgas iela 3, Cēsis

Smilšu iela 90, Daugavpils

Vānes iela 4, Liepāja

Kuldīgas iela 55, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maksas studijām (pilna/ nepilna laika): 14.07.-25.08.

Pieteikšanās maģistra studijām: elektroniskā pieteikšanās: 14.07.-24.07. Dokumentu iesniegšana klātienē: 18.07.-24.07.

Pieteikšanās doktora studijām: 05.01. - 20.01. (ziemas uzņemšana).

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās 1. līmeņa un bakalaura programmās (ir budžeta vietas): līdz 25.08.! Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās maģistra programmās (ir budžeta vietas): līdz 25.08.! Skat.info

RTU RĪGAS BIZNESA SKOLA
(Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība)

Skolas iela 11, Rīga

Bakalaura programmā:

TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmens: 25.03., 5.04., 15.04., 29.04., 08.05.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana RTU RBS: 15.05.

RBS matemātikas iestājeksāmens: 27.05.

Individuāla intervija: 29.05. – 14.06.

Skat. info

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studijām maģistra programmā (MBA, Executive MBA): līdz 04.12. Skat.info

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Lomonosova iela 4, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Liedaga iela 3, Liepāja

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Pilna laika studijās - īsā cikla un bakalaura līmeņa programmās: līdz  31.08.

Nepilna laika studijās, maģistra un doktora līmeņa programmās: līdz 23.09.

Skat.info

RĪGAS JURIDISKĀ AUGSTSKOLA

Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: līdz 17.04. (agrīnā uzņemšana); līdz 24.07. (vispārējā uzņemšana) Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās maģistra studiju vietās: līdz 24.08.! Skat.info

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Lomonosova iela 1, Rīga

Varšavas iela 43B, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 14.07. - 31.08. Skat.info

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Inženieru iela 101A, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maģistra studijām: elektroniski - 17.07.-24.07.; klātienē - 18.07.-24.07.

Pieteikšanās doktorantūras studijām (elektroniski/ klātienē) – 18.07.-22.08.

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 07.08. – 31.08.!

VIDZEMES AUGSTSKOLA

Cēsu iela 4, Valmiera

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 14.07.-24.07.

Pieteikšanās klātienē: 18.07. – 24.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 28.07. – 01.08.

Pieteikšanās maģistra un doktora studijām: elektroniski – 01.07. - 18.08.

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: 08.08. – 18.08.!

 


KOLEDŽAS

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA

Varšavas iela 26A, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studijām koledžā (elektroniski un klātienē): 11.07.-11.08. Skat.info

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA

Lomonosova iela 4-222, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 15.05.- 02.09. Pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves – 14.07. – 02.09.  Skat.info

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

Smilšu iela 3, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 01.03. - 28.08. Skat.info

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA

Pasta iela 1, Jēkabpils

Dzirnavu iela 1, Barkava

2023./2024. mācību gadā uzņem tikai vidējās profesionālās izglītības programmās.

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri Jēkabpils Agrobiznesa koledža maina statusu un nosaukumu, kļūstot par tehnikumu.

JURIDISKĀ KOLEDŽA

Kronvalda bulvāris 1A, Rīga

Līkā iela 21, Gulbene

Dunikas iela 9/11, Liepāja

Leona Paegles iela 40, Valmiera

Kuldīgas iela 1, Ventspils

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Rīgā: 4.07.- 25.08; filiālēs 18.08.-22.09. Skat.info

MALNAVAS KOLEDŽA

Koledža, Malnava, Malnavas pag.

“Višķu tehnikums”, Višķu pag.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 03. 07. - 18.08. (pilna laika studijām); 03.07. – 22.09. (nepilna laika studijām) Skat.info

LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA

Bruņinieku iela 57, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Pilna laika studijām:

Pieteikšanās elektroniski 12.07. - 21.07.. Pieteikšanās klātienē: 26.07. – 28.07. (Kultūras un mākslas procesu organizēšanas specializācijās);

Pieteikšanās elektroniski 12.07. - 31.07.. Pieteikšanās klātienē: 26.07. – 28.07. (Deju specializācijās). Iestājpārbaudījums: 01.08.

Nepilna laika studijām: Pieteikšanās elektroniski 12.07. - 31.07.

Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (ir budžeta vietas): līdz 28.08.! Skat.info

P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Vidus prospekts 38, Jūrmala

Raiņa iela 5A, Rēzekne

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 4.07.-20.07. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (ir budžeta vietas): 01.08. – 17.08.! Skat.info

RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA

Hipokrāta iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pieteikšanās elektroniski 26.06. - 14.07.; pieteikšanās klātienē 03.07. - 28.07.Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (ir budžeta vietas): 07.08. – 18.08.! Skat.info

NOVIKONTAS JŪRAS KOLEDŽA

Duntes iela 17A, Rīga

Personas var pieteikties nepilna laika studijām visu gadu. Studijas tiek organizētas pēc individuāla plāna.

LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA

Uliha iela 5, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studiju programmās 14.07.-29.08. (pilna laika); 03.07. – 29.08. (nepilna laika) Skat.info

OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA

 T.Zeiferta iela 2, Olaine

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 30.06.- 28.08. Skat.info

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Braslas iela 16, Rīga

Lēdmanes iela 3, Rīga

Strādnieku iela 16, Daugavpils

Valteru iela 6, Kandava

Ventspils iela 51, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna un nepilna laika studijās 3. 07.- 18.08. Skat.info 

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA

Tomsona iela 37, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstākās un profesionālās izglītības programmās (elektroniski un klātienē): 05.07. – 04.08. Skat.info

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA

Gaiziņa iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studiju programmās (elektroniski un klātienē):  12.07. – 31.07. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (ir budžeta vietas): 07.08. – 25.08.! Skat.info

Uzņemšana jaunajā studiju programmā "Būves informācijas modelēšana" - 11.09. - 21.09. Skat.info

SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Jāņa Asara iela 5, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: elektroniski – 01.06. – 24.07.; klātienē - 12.07. – 24.07.  (studijām par valsts budžeta līdzekļiem);   elektroniski – 01.06. – 28.07.; klātienē - 12.07. – 28.07.  (studijām par maksu) Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās īsā cikla programmā "Farmācija" (studijas par maksu): līdz 11.08.! Skat.info

ALBERTA KOLEDŽA

Skolas iela 22, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski un klātienē: 01.07. – 30.08. Skat.info

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA

Alberta iela 13, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 01.07.-29.09. Skat.info

STARPTAUTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA

Graudu iela 68, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 01.04. – 20.08. Skat.info

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA

Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

30.06. - 21.08. (Komercdarbības organizācijas, Grāmatvedības un nodokļu, Cilvēku resursu vadības un Surdotulku studiju programmās); līdz 22.01. (ziemas uzņemšana - Viesnīcu servisa studiju programmā)

UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOLEDŽA

Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 12.07. – 26.07., iestājpārbaudījumu kārtošana: 08.08. – 11.08.;

nepilna laika studijām 21.08. – 01.09. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (budžeta vietas): 08.08. – 15.08.! Skat.info

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

Ezermalas iela 8A, Rīga

Vaļņu iela 27, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana pilna laika studijām 01.07. – 11.07. Iestājpārbaudījumi: 13.07. – 15.07. Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (budžeta vietas): 04.08. – 09.08.! Skat.info

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

Zavoloko iela 8, Rēzekne

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 12.06. – 23.08.; nepilna laika studijām – 2024. gada ziemā. Skat.info 

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās (budžeta vietas): līdz 04.08.! Skat.info

 

Ieteikt rakstu