Latvijas Universitāte - Zobārstniecība

Zobārstniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-22
Programmas veidsProfesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls
GrādsZobārsta grāds
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods49724
 
Ilgums5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti200
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa15 000 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: http://www.lu.lv/studentiem/stipendijas-krediti-un-studiju-maksa/
 
Programmas aprakstsZobārstniecības studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus nozares speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās iemaņas ir atbilstošas, lai patstāvīgi uzsāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā.

Studiju programmas uzdevums ir sagatavot Latvijas tautsaimniecības un ārvalstu vajadzībām nepieciešamus speciālistus profesionālajai karjerai un/vai tālākām studijām kurā tiks izmantotas programmā apgūtās prasmes un iemaņas. Šī uzdevuma sasniegšanai programma regulāri tiks izvērtēta gan no darba tirgus pieprasījuma, gan studentu vajadzību viedokļa. Programma tiek cieši saistīta ar pētniecību un studenta izvēlētās specializācijas jomas praktisku apgūšanu. Uzdevuma sasniegšanai programmas pasniedzēji koncentrējas ne tikai uz saturu, bet mācīšanas formām, veicinot argumentācijas, aktīvas pozīcijas veidošanas prasmes studentos, ne tikai apmācot, bet arī nostiprinot spējas specializācijā. Svarīgs uzdevums ir attīstīt studentos augstu profesionālo ārsta ētiku. Situācija darba tirgū prasa radošus un zināšanās elastīgus speciālistus, kas izglītosies mūža garumā, tāpēc programma sniedz pamatu studenta turpmākajai izglītībai, zināšanas un iemaņas, kuras programmas beidzējiem ļaus strādāt mutes veselības aprūpes jomā - gan uzņēmējdarbībā, gan valstiskajā sektorā.


Attīstīt studentu intelektuālās un praktiskās iemaņas un prasmes analizēt un interpretēt zinātniskos datus. Sagatavot studentus starpdisciplināram darbam un zināšanu apmaiņai. Izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā. Visi zobārstniecības specializācijas kursi tiks piedāvāti e-universitātes Moodle formā. Paredzēts izmantot visas e-universitātes iespējas. Kā apmācību rīki tiks izmantoti Moodle vidē pieejamie Wiki rīki, diskusiju un sarunu forumi, dažādas testu formas, kas nodrošina efektīvu grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi.
Attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās, kā arī sniegt pietiekamas zināšanas par tiesisko bāzi, kas saistīta ar zobārstniecības praksi gan Latvijā, gan ārvalstīs;
Nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz iespējamām izmaiņām valsts veselības aprūpes sistēmā;
Veicināt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurētspējīgu, augsti kvalificētu zobārstu sagatavošanai.

Programmas studiju rezultāti

Pēc sekmīgi apgūtas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ‘’Zobārstniecība” students ir ieguvis sekojošas kompetences:

medicīniskās anamnēzes noteikšana, zobu un mutes stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu dokumentēšana;
mutes, sejas un žokļu rajona slimību diagnostika un ārstēšanas plānošana;
neatliekamās palīdzības sniegšana gan ar zobārstniecību, gan ar vispārējo veselību saistītajos gadījumos;
ķirurģisku manipulāciju veikšana mutes dobuma cietajos un mīkstajos audos;
sāpju kontrole un psiholoģiska diskomforta novēršana pacientiem;
zoba cieto audu patoloģiju ārstēšana;
zobu endodontiskā ārstēšana;
periodonta ārstēšana;
zobu formas, funkcijas un estētikas atjaunošana;
zobu un žokļu attīstības, augšanas traucējumu identificēšana un iespējamās ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamības noteikšana;
mutes dobuma gļotādas patoloģiju, diferenciāldiagnostika un ārstēšana;
preventīvo pasākumu veikšana;
ētisko un tiesisko principu ievērošanu;
profesionālās stājas ievērošana un nozares attīstības veicināšana.

Spēja parādīt un pielietot zobārstniecības profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisko izpratni:

zināšanas zobārstniecības pamatnozarēs un izpratni par zinātnisko metožu lietošanu, kā arī par bioloģisko funkciju mērīšanas, zinātniski pierādītu faktu un datu analīzes principiem;
zināšanas par vesela un slima cilvēka anatomiju, fizioloģiju un uzvedību, kā arī par fiziskās un sociālās vides ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli;
zināšanas par veselu un bojātu zobu, alveolāro izaugumu, mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu struktūru un funkcijām, to saistību ar pacienta vispārējo veselības stāvokli un fizisko un sociālo labklājību;
zināšanas par klīniskajām disciplīnām un metodēm, kas sniedz priekšstatu par mutes dobuma anatomisko struktūru anomālijām, bojājumiem un slimībām, kā arī par profilaktisko, diagnostisko un terapeitisko zobārstniecību
klīnisko pieredzi.

Spēja izmantojot iegūtās teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas:

veidot profesionālo karjeru;
veidot praktisko pieredzi zinātniskā un pētnieciskā darba veikšanā individuāli un kolektīvi;
sniegt zināšanas LU akadēmiskajā darbā un pētniecībā;
veikt profesionālās un pētnieciskās darbības Latvijā;
izmantot jaunākās apmācības tehnoloģijas, izmantot tālākizglītības iespējas.

Analīzes, sintēzes un novērtēšanas prasmes:

pārvaldīt, atlasīt, apgūt un analizēt speciālo zinātnisko literatūru;
pielietot teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, lai identificētu, analizētu, interpretētu un risinātu pētnieciskās problēmas, tajā skaitā uzņēmējdarbībā;
veidot slēdzienus un spēt formulēt to tapšanā izmantoto argumentāciju;
patstāvīgi noformēt, plānot un veikt pētījumu un analizēt iegūtos datus;
pārvaldīt medicīnā pielietojamo pētniecisko instrumentāriju;
nodibināt saikni ar informantiem;
kritiski izvērtēt pētniecisko atbildību;
īstenot ētisku attieksmi pret pacientiem un kolēģiem;
izmantot kritisku un analītisku domāšanu.

Komunikācijas prasmes:

pārvaldīt akadēmiskās rakstības un komunikācijas amatprasmes – orientēties akadēmiskajā procesā, īstenot un veicināt akadēmiskās ētikas principu pielietošanu;
akadēmiski saprotami pasniegt pētījuma pieteikumu, iegūtos izpētes rezultātus un secinājumus.

Tālākās izglītības prasmes, attīstot izglītības patstāvīgai pilnveidošanai nepieciešamās prasmes, uzņēmību un atbildību:

regulāri atjaunot zināšanas ar tālākizglītības un mūžizglītības palīdzību;
profesionāli pilnveidoties.

Citas vispārējas prasmes:

darboties radoši;
strādāt starpdisciplinārās komandās;
strādāt dinamiski, izmantojot virtuālās saziņas priekšrocības;
izmantot dažādas grupu darba prasmes.

Darba iespējas

Pēc diploma un profesionālā sertifikāta iegūšanas studiju programmas "Zobārstniecība” absolvents ir tiesīgs uzsākt patstāvīga darba gaitas gan veselības centros, privātpraksēs, gan izveidot savu praksi.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/medicinas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/zobarstnieciba-anglu
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā
CE angļu valodā
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada atzīme ķīmijā
gada atzīme bioloģijā
gada atzīme angļu valodā

vai

gada atzīme dabaszinībās
gada atzīme angļu valodā

Īpaši nosacījumi:
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb „gandrīz labi”)
2) vidējās izglītības dokumentā jābūt vērtējumam angļu valodā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”); atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu – TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv