Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija - Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs - Pedagogu B programmas

Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs
Ieraksts atjaunots:2021-04-28
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - ar sertifikātu
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums72 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsMērķauditorija: Profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotāji

1. Programmas mērķis: dot iespējas
1)mūzikas vai mākslas, vai horeogrāfijas nozares augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem iegūt tiesības veikt pedagoģiskās darbības procesus profesionālajās izglītības iestādēs, un
2) mūzikas, mākslas un horeogrāfijas vidusskolu absolventiem iegūt tiesības atbilstoši iepriekšējā izglītībā iegūtajai kvalifikācijai mācīt profesionālās ievirzes izglītības mūzikas vai dejas, vai mākslas izglītības programmu mācību priekšmetus,
nodrošinot pedagoģiskā sastāva kompetences pilnveidi un profesionālās kultūrizglītības konkurētspēju.

2. Programmas uzdevumi: sniegt zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, mācību priekšmeta didaktikā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā pedagoģiskā procesa organizēšanai profesionālās ievirzes izglītības mūzikas, mākslas vai dejas izglītības programmās.

3. Plānotie rezultāti:
Programmas apguves rezultātā klausītājs ir ieguvis:
- zināšanas par pedagoģiskā procesa norisi mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, t.sk.: mācību un audzināšanas mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, mācību priekšmeta pedagoģiskā procesa plānošanā un vadībā, drošas un atbalstošas mācību vides nodrošināšanā, audzēkņa personības izaugsmes veicināšanā, audzēkņa darbības motivēšanas metodēs, zinātkāres un izziņas intereses mācību priekšmetā rosināšanā, audzēkņa sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mācību materiālu sagatavošanā, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, skolotāja profesionālajā ētikā;
- zināšanas par profesionālo mācību priekšmetu satura apguves metodēm, izpratni par mūzikas/ mākslas vai dejas pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, izteiksmes līdzekļu nozīmi mākslinieciskā tēla atklāsmē, atklāsmes paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas/ mākslas vai dejas attīstības likumsakarībām.
Iegūto zināšanu rezultātā klausītājs spēj:
- parādīt mūzikas, mākslas vai dejas pedagoģijas nozarei, profesionālās ievirzes izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, profesionālās ievirzes izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs
- pielietot Latvijas Republikas tiesību normas mūzikas/mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanas jomā,
- plānot savu un audzēkņu mākslinieciskās jaunrades darbu,
- noteikt audzēkņu individuālās īpatnības, radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu un īstenot izvirzītos mērķus un uzdevumus, motivēt un ieinteresēt audzēkņus mācību darbam, spēj iemācīt apgūt konkrēta mācību priekšmeta saturu;
- atbildīgi un patstāvīgi veikt profesionālās ievirzes izglītības skolotāja pienākumus,
- analizēt, vērtēt un izstrādāt atbilstošās izglītības programmas mācību priekšmetu programmas;
- atlasīt un veidot mācību līdzekļus, mācību saturu, kā arī aktualizēt to saturu,
- plānot, organizēt un vadīt mācību stundas, mācīšanas un mācīšanās procesu,
- vērtēt un analizēt audzēkņu izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes,
- izskaidrot mācīšanās paņēmienus,
- formulēt mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus,
- patstāvīgi strukturēt savu un audzēkņu mācīšanos, virzīt savu tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā, izprot pedagoga profesionālo ētiku.
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālā augstākā izglītība mūzikas/dejas vai mākslas nozarē, iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija, vai profesionālā vidējā izglītība mūzikas/dejas vai mākslas nozarē, iegūta atbilstoša profesionālā kvalifikācija, vai apgūta profesionālās ievirzes mūzikas/dejas vai mākslas izglītības programma līdztekus pamatizglītībai un vispārējai vidējai izglītībai.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Tel:66102822; 29353116
E-pasts:birojs@jvlma.lv  www.jvlma.lv