LU Kuldīgas filiāle - Sporta treneris - 1. līm. prof. studijas

Sporta treneris
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-27
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaSporta treneris (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods41813
 
Ilgums2,3 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1200 EUR gadā (2021./22.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām. Pēc programmas beigšanas studenti spēs formulēt un analizēt praktiskās problēmas sporta trenera darbā, iegūt nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā, kā arī spēs plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt treniņu procesu noteiktā sporta veidā (basketbolā un futbolā), pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

Izprot sporta nozares terminoloģiju, teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas un saskata to pielietošanas iespējas profesionālajā darbībā;
Raksturo sporta treniņu metodes un tehnoloģijas, pamato to izvēli un pielietojumu praksē.
Izprot tiesiskos un sporta nozares konceptuālos principus sporta trenera profesionālās darbības jomā.
Raksturo sporta trenera darba pienākumus un tiesības.
Analizē dažādu nozaru atziņu pielietojumu sporta trenera darbībā.

Prasmes:

Pamato un izvēlas sporta trenera praksē piemērotākās tehnoloģijas, metodes un paņēmienus sporta treniņu programmu un plānu izstrādē un novērtēšanā.
Pamatoti izvēlas un pielieto praksē organizācijas formas, metodes, paņēmienus un tehnoloģijas sporta treniņu pasākumu, sacensību plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā.
Analizē un novērtē mērķgrupas individuālās īpatnības un spējas, atbilstīgi novērtējumam plāno un organizē sporta treniņu procesu.
Izstrādā, noformē un atbilstīgi pielieto sporta trenera darbā nepieciešamo dokumentāciju.
Komunicē par savu profesionālo darbību ar klientiem, kolēģiem, nozares profesionāļiem un plašāku sabiedrību.

Kompetence:

Formulē un analizē praktiskās problēmas sporta trenera darbā, atlasa nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmanto to skaidri definētu problēmu risināšanai sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā.
Plāno, organizē, vada un izvērtē treniņu procesu noteiktā sporta veidā, pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā.
Veic konsultatīvo un izglītojošo darbu sporta treniņa procesā, apliecinot un veicinot pozitīvu un aktīvu attieksmi pret sportu un fiziskajām aktivitātēm.
Izvirza pamatotus priekšlikumus savai profesionālajai pilnveidei un sporta treneru profesionālās darbības jomas attīstības sekmēšanai, apzinoties savas profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

Darba iespējas

Studiju programmas “Sporta treneris” absolventi var turpināt studijas profesionālajās bakalaura sporta studiju programmās LU, Latvijā un pasaulē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Sporta treneris” absolventiem ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/koledzas-limena-studijas/sporta-treneris-kuldigas-filiale
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā;
gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā;
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiāle
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tel:63323457
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit