LU Kuldīgas filiāle - Izglītības zinātnes - Mag. studijas

Izglītības zinātnes
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-30
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsIzglītības zinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods45142
 
IlgumsĪsais modulis (50 KP): nepilna laika klātiene - 1,8 gadi.
Garais modulis (80 KP): nepilna laika klātiene - 2,5 gadi.
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti50 vai 80
Kredītpunkti ECTS75 vai 120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1800 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

Programmā ir definēti vairāki uzdevumi:

veicināt studentu pētniecisko lietpratību, integrējot jaunākās zinātniskās atziņas un inovatīvās idejas starpdisciplināros kontekstos;
veicināt studentu pedagoģiskās kompetences attīstību, gatavību plānot, īstenot, novērtēt un attīstīt izglītojošo darbu atbilstīgi izglītības mērķgrupu mācīšanās vajadzībām, dažādām spējām un priekšzināšanām, izglītības institūciju un izglītības sistēmas attīstības iekšējiem un ārējiem nosacījumiem un daudzveidīgiem kontekstiem;
veicināt studentu vadības un līdera kompetenci, īstenojot pārmaiņu vadību;
sekmēt studentu līdzdalību un līdzatbildību, veicinot kompetentas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
veicināt studentu profesionālās un akadēmiskās ētikas standartu izpratni un to ievērošanu praktiskajā darbībā.

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos:

Īsajā modulī 4 specializācijās: “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un izglītība”;
Garajā modulī - “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējās pedagoģiskās izglītības.

Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle, kurā modulī un kurā specializācijā studēs.

Īsajā modulī 4 specializācijās: “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un izglītība”.

Specializācijas virzienā “Cilvēku uzvedība un izglītība” tiks risināts pēdējā desmitgadē izglītībā aktualizējušos izglītojamo uzvedības aspektu. Izglītības darbiniekiem nepieciešamas gan zināšanas, gan prasmes un kompetences, lai izprastu šo fenomenu un zinātu iespējamos pedagoģiskos paņēmienus uzvedības jautājumu risināšanā. Specializācijā studenti padziļināti studēs daudzveidīgus faktorus, kas ietekmē cilvēka uzvedību, kā arī apgūs praktiskus pedagoģiskus risinājumus pozitīvas uzvedības veicināšanā izglītības vidē.

Specializācijas virzienā “Izglītības vadība” tiks attīstīta studentu izpratne un papildinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par izglītības vadību, par izglītības politiku valstī un pašvaldībās, organizāciju vadību, līderību izglītībā, izglītības ekonomiku, izglītības darba vadīšanu.

Specializācijas virzienā “Mācīšanās un mācīšanās lietpratībai” studenti risinās mūsdienu izglītības daudzveidīgās problēmas, kas saistītas ar jaunajiem izaicinājumiem un pārmaiņām izglītības politikā un praksē, projekta “Skola 2030” īstenošanu Latvijas skolās, jauno izglītības standartu ieviešanu.

Specializācijas virziena “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” apguve sekmēs izpratni par cilvēka dažādību kā bagātinošu faktoru izglītībā. Globalizācijas un digitalizācijas laikmetā dažādība ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Termins „dažādība" ietver atšķirības un līdzības, piemēram, dzimums, vecums, pieredze, uzskati, uzvedības modeļi, valoda, etniskā un reliģiskā piederība, speciālās vajadzības un seksuālā orientācija.

Garajā modulī “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību

Stājoties programmā, reflektantam jāizdara sava izvēle par to, kurā modulī un kurā specializācijā students studēs.

Visu specializāciju un abu moduļu ietvaros būs iespēja izvēlēties B daļas kursus, kas nav tieši saistīti ar specializāciju. Tiks piedāvāts izvēlēties tādus kursus: “Metodisko materiālu izstrāde”, “Mentordarbība izglītībā”, “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”, “Vadības psiholoģija”, “Kritiskā domāšanas pieeja mācību procesā”, “Sociāli emocionālā mācīšana”, “Sistēmpieeja izglītības vadībā”, “Izglītības socioloģija”, “Vērtības un cilvēka paštēls kultūras kontekstā”, “Starpkultūru dialogs izglītībā” , “Vardarbība skolā”, “Vērtēšana un izvērtēšana mūsdienu pedagoģijā”.

Darba iespējas

Nodarbinātības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 3., 2. un 1. pamatgrupas līmenī.

Vadītāji: likumdevēji, amatpersonas un vadītāji; biedrību un nodibinājumu amatpersonas; administratīvie vadītāji un komercdirektori; pētniecības un attīstības jomas vadītāji; ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji; bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji; izglītības jomas vadītāji;

Speciālisti: komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti, konferenču un pasākumu organizatori.

Vecākie speciālisti: izglītības jomas vecākie speciālisti, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, profesionālās izglītības pedagogi, vidējās izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmsskolas pedagogi, citi izglītības jomas vecākie speciālisti, izglītības metodikas speciālisti, speciālās izglītības pedagogi, citi mūzikas skolotāji, informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji, citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti, apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/izglitibas-zinatnes
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Iepriekšējā izglītība (apakšprogrammās “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”: pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
2) Iepriekšējā izglītība (apakšprogrammās “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība”: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;
3) Iepriekšējā izglītība (apakšprogrammā “Pedagoģija”: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.
Iestājpārbaudījums. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā.
Piesakoties studijām angļu valodas grupā apakšprogrammā "Mācīšana un mācīšanās lietpratībai": angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Latvijas augstskolas filiāle
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tel:63323457
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit