Rīgas Tehniskā universitāte - Loģistika un piegādes ķēdes drošība - Prof. mag. studijas

Loģistika un piegādes ķēdes drošība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-03-04
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)
GrādsProfesionālais maģistrs piegādes ķēdes vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaPiegādes ķēdes vadītājs (7. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 14.12.2022., tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods47840
 
Ilgums1, 1,5 vai 2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti40, 60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2350 EUR gadā (2023./24.)
 
Programmas aprakstsProgramma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa piegādes ķēdes vadītājus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju kursu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Studiju procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir veidot studentu profesionālo kompetenci darbam loģistikas un piegādes ķēdes vadīšanas un tās drošības jomā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, lai sagatavotu speciālistus, kuri spēj nodrošināt augstu kvalitāti visos piegādes ķēdes procesos, kā arī veidot izpratni par piegādes ķēdes ietekmi uz vidi un atbildīgu saimniekošanu.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt maģistra līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un piegādes ķēdes drošības jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskajai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu doktorantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- veicināt studentu un akadēmiskā personāla sadarbošanos zinātnisko pētījumu jomā, pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu gan studiju procesā, gan praksē, kā arī veicināt starptautisko mobilitāti un dalību vietējos un starptautiskos projektos;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents:
- spēj noteikt organizācijas piegādes ķēdes vadības stratēģiju atkarībā no darbības specifikas;
- spēj analizēt ražošanas, tirdzniecības un pārvadājumu globalizācijas un specializācijas tendences un noteikt galvenos piegādes ķēdes KPI (galvenie veiktspējas rādītāji);
- spēj organizēt piegādes ķēdes vadību un kontroli saskaņā ar organizācijas noteikto stratēģiju;
- spēj pilnveidot piegādes ķēdes procesu, meklējot iespējamos risinājumus;
- spēj identificēt un novērst vājās vietas piegādes ķēdes vadības procesos;
- spēj uzraudzīt izveidotās piegādes ķēdes drošības risku vadības sistēmas darbību;
- spēj strādāt gan individuāli, gan komandā, izmantojot savas zināšanas un prasmes, kā arī spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem;
- spēj patstāvīgi veikt pētījumus ar zinātnisku un praktisku vērtību loģistikas un piegādes ķēdes drošību jomā, argumentēti aizstāvēt un prezentēt savu viedokli.

Karjera

Piegādes ķēdes vadītājs nosaka organizācijas vispārējās piegādes ķēdes vadības stratēģiju, tās pārvaldību un kontroli, vada piegādes ķēdē iesaistīto darbinieku komandu, atbild par visas piegādes ķēdes procesu uzlabošanu (aptverot visus piegādes ķēdē esošos procesus sākot no izejmateriālu ieguves un galaproduktu ražošanas līdz to izplatīšanai galapatērētājam, t.sk. ietverot informācijas sistēmu izmantošanu, kas nepieciešamas šo darbību koordinēšanai, vides aizsardzību u.c. faktorus), izmantojot inovācijas un tehnoloģiskos jauninājumus piegādes ķēdes darbībā. Studiju programmas absolventi strādās uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/CGH?department=22000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1 gads - profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā un loģistikas vadītāja profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība;
1,5 gadi - profesionālais bakalaura grāds un/vai 1. cikla profesionālā augstākā izglītība komerczinību un administrēšanas, ekonomikas, tiesību, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās vai tam pielīdzināma izglītība un vismaz viena gada darba pieredze loģistikas jomā;
2 gadi - akadēmiskais bakalaura grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, vides zinātnēs, ekonomikā, vadībzinātnē un administrēšanā vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv