Latvijas Universitāte - Ārstniecība

Ārstniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-21
Programmas veidsProfesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls
GrādsĀrsta grāds
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods49721
 
Ilgums6 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti240
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (latviešu valodā) vai maksas: 3004 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi: nodrošināt ārsta izglītību, kas atbilst Eiropas Savienības Padomes direktīvai 2005/36/EEK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un LR Likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu prasībām un sagatavo ārstu, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku, veicot slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju; sagatavot ārstus, kas iekļaujas salīdzināmā grādu sistēmā Eiropā, radot darbaspēka brīvas pārvietošanās iespējas, un nodrošina sabiedrību ar kvalificētu ārstniecisko aprūpi; ārsta izglītību kopumā veido teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, ārsta cienīga (profesionāla) attieksme un uzvedība.

Studiju programmas uzdevumi:

apgūt zinātņu nozares un metodes, uz kurām balstās medicīna;
apgūt veselu un slimu cilvēku morfoloģiju (struktūru), funkcijas (fizioloģiju), un psiholoģiju;
iegūt zināšanas par veselību un tās veicināšanu, kā arī slimībām, to profilaksi un aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā, apgūt pamata klīniskās prasmes (ievākt anamnēzi, veikt vispārēju objektīvo izmeklēšanu un interpretēt rezultātus, kompetenti veikt noteiktas manipulācijas), un personāla savstarpējās attiecības, kas nodrošina augstu medicīniskās aprūpes standartu. Apgūt modernas tehnoloģijas, diagnostiku, ārstniecību un profilaksi;
apgūt problēmu risināšanas iemaņas, spēju patstāvīgi pilnveidot zināšanas profesionālās dzīves laikā;
apgūt teorētisko zināšanu, praktisko un pētniecības iemaņu līmeni, kas ļauj turpināt studijas rezidentūrā un doktorantūrā;
sagatavot topošo ārstu un piedalīties profesionālā mūžizglītībā.

Programmas studiju rezultāti

Programmas absolventam būs šādas zināšanas, prasmes, kā arī attieksmes un īpašības:

Spēja pielietot medicīnas praksē biomedicīnas zinātnes principus, metodes un zināšanas anatomijā, bioķīmijā, šūnu bioloģijā, ģenētikā, imunoloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, patoloģijā, farmakoloģijā un fizioloģijā:

izprast cilvēka ķermeņa normālu struktūru un funkcijas; zināt slimību izpausmju zinātnisko skaidrojumu;
izvēlēties atbilstošus izmeklējumus slimības gadījumiem;
zināt izmeklēšanas tehnoloģiju darbības principus;
izvēlēties atbilstošas slimību aprūpes metodes;
zināt medikamentu darbības mehānismus, farmakokinētiku, blakusefektus, mijiedarbību, efektus populācijā;
veikt klīniskos novērojumus un datu kritisku analīzi.

Pielietot psiholoģijas un sociālās medicīnas principus, metodes un zināšanas medicīnas praksē.


Spēja konsultēt pacientu:

ievākt anamnēzi;
veikt fizikālo izmeklēšanu;
izdarīt klīniskus novērtējumus un pieņemt lēmumus;
nodrošināt skaidrojumu un ieteikumus;
sniegt atbalstu un mierinājumu;
novērtēt pacienta mentālo stāvokli.

Klīnisko izpausmju novērtēšana, izmeklējumu nozīmēšana, diferenciālās diagnozes veikšana aprūpes plāna apspriešana:

atpazīt un novērtēt klīnisko izpausmju smagumu;
nozīmēt atbilstošus izmeklējumus un interpretēt rezultātus;
veikt diferenciālo diagnozi;
apspriest atbilstošu aprūpes plānu ar pacientu un aprūpes sniedzējiem;
sniegt aprūpi mirstošajiem un viņu ģimenēm;
aprūpēt hroniskas slimības.

Medicīnisko neatliekamo stāvokļu tūlītēja aprūpe, ieskaitot pirmo palīdzību un atdzīvināšanu:

atpazīt, novērtēt un ārstēt akūtus neatliekamos stāvokļus;
sniegt pamata pirmo palīdzību;
sniegt neatliekamo aprūpi un kardiopulmonālo atdzīvināšanu atbilstoši Eiropas vadlīnijām;
sniegt traumas aprūpi atbilstoši Eiropas vadlīnijām.

Izrakstīt zāles:

izrakstīt medikamentus skaidri un precīzi;
kombinēt atbilstošus zāļu līdzekļus un citus terapijas veidus klīniskā kontekstā;
izskatīt zāļu un citu ārstēšanas veidu atbilstību un novērtēt potenciālos labumus un riskus;
ārstēt sāpes un distresu.

Profesionālās īpašības:

godīgums, krietnums, ētiskums,
kritikas, paškritikas un pašrefleksijas spēja, rūpes par kvalitāti,
empātija,
radošums,
iniciatīva, vēlme gūt panākumus,
interpersonālās iemaņas.

Profesionāls darbs:

spēja atpazīt ierobežojumus un lūgt palīdzību;
spēja darboties ar neparastām situācijām un adaptēties jaunām situācijām;
spēja noslogot pārējos komandas locekļus;
spēja darboties autonomi, kad nepieciešams;
spēja risināt problēmas;
spēja pieņemt lēmumus;
spēja darboties multidisciplinārā komandā;
spēja organizēt un plānot (ieskaitot laika menedžmentu).

Ārsts – eksperts:

spēja analizēt un sintezēt;
spēja mācīties (ieskaitot paša mūžizglītību);
spēja pielietot zināšanas praksē;
spēja mācīt citus;
pētnieciskās iemaņas.

Ārsts pasaulē:

dažādības un kultūru daudzveidības novērtēšana, citu valstu kultūru un paražu sapratne,
spēja strādāt starptautiskā kontekstā,
otras valodas zināšanas,
vispārējas zināšanas aprūpes medicīnā.

Darba iespējas

Turpināt studijas rezidentūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, kā arī stāties doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/medicinas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/arstnieciba-latviesu
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4 vērtējumam 1) bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv