Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Ekonomika un uzņēmējdarbība - Doktora studijas

Ekonomika un uzņēmējdarbība
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-11-12
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 14.10.2027.
Programmas kods51345
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa4550 EUR gadā (2021./22.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana (pilna laika studijās latviešu valodā): pieteikšanās un dokumentu iesniegšana no 2022.gada 17.janvāra līdz 31.janvārim.

Studiju programmu īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Studiju programmas mērķis

Programmas mērķis ir īstenot doktora līmeņa akadēmiskās studijas uzņēmējdarbībā un ekonomikā, sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus), kuri spēj radīt jaunas zināšanas nozarē, un iegūst starptautiskajiem standartiem atbilstošu doktora grādu (PhD).

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

Izprot ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības teorijas, to veidošanos un attīstību, kā arī aktuālās tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Izprot sociālo zinātņu nozīmi sabiedrības attīstībā, pievienotās vērtības radīšanā, valsts labklājības veicināšanā un problēmsituāciju risināšanā atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un ekonomikā kopumā.
Izprot faktorus, kas ietekmē noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un jaunu pieeju izmantošanu organizāciju vadībā nenoteiktības un mainīgos apstākļos.
Pārzina jaunu un pārbaudītu metožu atlasi, pamatošanu, pielāgošanu (gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētniecības metodes) un metodoloģijas izstrādi ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības nozarēs un saskarē ar citām zinātņu nozarēm, starpdisciplināru pieeju pētniecībā.
Pārzina efektīvu un elastīgu pieeju aktuālo un vēsturisko pētniecības datu izmantošanā un uzkrāšanā, autortiesību nosacījumus.

Prasmes

Prot analizēt un interpretēt globālus procesus, teorijas, politikas, izmantojot pasaulē atpazīstamu organizāciju pieredzi un piemērus, ekonomikā, vadībzinātnē un uzņēmējdarbībā.
Prot izmantot informācijas tehnoloģijas risinājumus pētniecībā un uzņēmējdarbībā, t.sk. datu vizualizācijas metodes.
Prot lietot tehnoloģijas, lielo datu analīzi un prognozēšanu (Forecast un Foreseen) nākotnes scenāriju izveidē, īstenojot oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

Kompetences

Spēj patstāvīgi un sistemātiski atrast, analizēt un sintezēt informāciju, izmantojot zinātniskās datubāzes u.c. informācijas avotus.
Spēj patstāvīgi izvērtēt un argumentēti izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes un metodoloģiju nenoteiktības un mainīgos apstākļos, lai radītu inovatīvus risinājumus ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmei.
Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt un diskutēt par ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības literatūru, aktuālajiem pētījumiem un atklājumiem ar studējošajiem, zinātniekiem, profesionāļiem un sabiedrību kopumā Latvijā un starptautiskā vidē.
Spēj vadīt uzņēmējdarbības, pārvaldības un pētniecības procesus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, izmantojot jaunākās pētniecībā balstītas zināšanas un prasmes un ievērojot ētiskas un sociāli atbildīgas rīcības principus.
Risināt ar nozari saistītas problēmas un pieņemt kompleksus lēmumus, lietojot dizaina domāšanas principus un izmantojot zināšanas par patērētāju vajadzībām, uzvedības maiņu, aprites ekonomiku, atbildīgu uzņēmējdarbību, vispārējās sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.
Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.
Programmas saturs
Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvantitatīvās pētījumu metodes

Tendences uzņēmējdarbībā un ekonomikā

Kompetenču novērtējums

Zinātniskā rakstība

Zinātnes komunikācija

Zinātniskais darbs, t.sk. publikācijas, ziņojumi konferencēs, vasaras/ziemas skola, kolokvijs.

Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā attīstīs doktorantu kritiski analītiskās pētnieciskās iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas ar lietišķajiem pētījumiem, problēmu risinājumiem. Tika sagatavoti zinātnieki, lietišķie pētnieki, eksperti, augsta līmeņa profesionāļi analītiskajam, pētnieciskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kas kopumā paaugstinās pētniecības kvalitāti un kapacitāti Latvijā, Eiropā un kopējā pētniecības telpā.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=92
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds sociālajās zinātnēs. Ja iepriekš iegūtā izglītība nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam Ministru kabineta noteikumos Nr.505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7.līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Pretendentam jāiesniedz promocijas darba izvērsts pieteikums, ietverot problēmas formulējumu, galvenās aktualitātes, atziņas par pētāmo tēmu literatūrā, teorētisko pamatojumu, pētījuma mērķi, provizoriskā pētījuma darba gaitu un metodes (vēlams vizualizēt) 2 līdz 3 A4 lapu apjomā.”
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368; 25774486
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv