Aktuālie raksti

 • Atvērto durvju dienas 2021. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 8. septembrī
  Short description

  Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres. NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.

 • Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2021./22. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 7. septembrī
  Short description

  Arī septembrī atsevisķās augstskolās un koledžās vēl turpinās uzņemšana brīvajās studiju vietās. Pamatstudiju programmās uzņem reflektantus ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību, ko apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās uzņem reflektantus pēc bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolvēšanas.

 • Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra un profesionālās kvalifikācijas līmeņi Short description

  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību, kuras rezultātā tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija.

 • Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. mācību gadā
  Published:
  Publicēts 2021. gada 17. augustā
  Short description

  2021./2022. mācību gadā 3. un 6. klasē ir jākārto diagnosticējošie darbi. 9. klases skolēniem jākārto valsts eksāmeni, mazākumtautību skolēniem – arī centralizētais eksāmens latviešu valodā. Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, arī šogad 12. klases skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens, taču to var kārtot, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē. 12. klases svešvalodu eksāmens notiks vienlaikus ar 1. - 11. klašu pavasara brīvdienām.

 • Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2021./22. gadā
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 17. augustā
  Short description

  Kopā 2021. gada jūnija interesenti varēja pieteikties un iesniegt dokumentus mācībām profesionālās izglītības programmās, kuras šogad īsteno 44 profesionālās izglītības iestādes un to filiāles, 11 koledžas un 2 vispārējās izglītības iestādes. Elektroniskā pieteikšanās vairākās izglītības iestādēs arī šogad, tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, tika uzsākta agrāk, jo 9. klašu absolventiem tika atcelti valsts eksāmeni. Pamatskolu vai vidusskolu absolventi, kā arī citi interesenti šogad tika aicināti uzsākt mācības vairāk kā 700 izglītības programmās.

 • Mācības un brīvlaiki 2021./2022. mācību gadā Short description

  Informācija par 2021./2022. mācību gada brīvdienu datumiem, semestru sākuma un beigu datumiem, kā arī mācību gada beigu datumiem visām klašu grupām. Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī. 1.– 8. klasēm un 10. – 11. klasēm mācību gads noslēgsies 2022. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem - 14. jūnijā, bet 12. klašu beidzējiem – 21. jūnijā. Jaunums - ja līdz šim noteikumi 9.un 12. klasēm noteica divus atšķirīgus datumus – kad beidzas mācības un kad beidzas mācību gads, - tad turpmāk noteikts būs tikai mācību gada beigu datums.

 • Video par SkillsLatvia profesijām
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 30. jūlijā
  Short description

  SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem vecumā līdz 22 gadiem (ieskaitot). Konkursā, kas notiek reizi gadā, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties. Konkursā pārstāvētās profesijas arī iepazīstamas video seriālā - noskaties visas epizodes, un, ja kāda no profesijām Tevi ieinteresējusi, saitē zem video atradīsi programmas un izglītības iestādes, kurās mācīties.

 • Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 20. aprīlī
  Short description

  Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kam ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji var saņemt ES fondu atbalstu eksāmena izmaksu segšanai.

 • Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  Published:
  Publicēts 2021. gada 8. aprīlī
  Short description

  Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv) ir apkopota informācija par uzņemšanu 2021./22. mācību gadā profesionālās izglītības programmās gan jauniešiem, gan citu vecuma grupu cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti. Par katru izglītības iestādi rakstā sniegta arī noderīga informācija par papildu iespējām: dienesta viesnīcu, rehabilitācijas iespējām, atbalsta personālu un vides pieejamību.

 • Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves
  Published:
  Aktualizēts 2021. gada 4. februārī
  Short description

  Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

Pages