Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 67814322, e-pasts: info@viaa.gov.lv. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: das@viaa.gov.lv

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, apstrādājamo personas datu apjomu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Ja Jūs vēlaties iepazīties ar informāciju par Personas datu apstrādi VIAA, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni: https://www.viaa.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade-valsts-izglitibas-attistibas-agentura

2.Kāpēc un kādus personas datus apstrādā VIAA?

VIAA apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat tīmekļa vietnē https://www.niid.lv sniegto iespēju uzdot sev neskaidro jautājumu VIAA. VIAA, saņemot Jūsu ziņu, par Jums apstrādā šādus personas datus: vārds, vecums, e-pasta adrese, izglītība, kā arī tos personas datus, ko Jūs norādāt, uzdodot VIAA jautājumu.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir VIAA funkcijas – nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par valsts politikas izglītības jomā īstenošanu, kā arī nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos, proti, nodrošina Jums informāciju par izglītības un karjeras iespējām.

3.Personas datu glabāšanas termiņš un datu saņēmēji

VIAA Jūsu personas datus glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu saziņu ar Jums, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinātu VIAA tiesisko interešu aizsardzību.

VIAA kā pārzinis Jūsu personas datu nenodot trešajām pusēm, izņemot, ja to neparedz normatīvie akti.

4. Kādas ir Jūsu tiesības?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību VIAA, ziņojiet par to VIAA e-pastā: info@viaa.gov.lv vai sūtiet informāciju VIAA personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: das@viaa.gov.lv, kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

5. Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tikt regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: https://www.niid.lv/

 

Ieteikt rakstu