Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības programmās 2024./25. gadā

Aktualizēts 2024. gada 03. jūlijā
Publicēts 2024. gada 11. jūnijā

No 2024. gada 12.jūlija augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt reflektantus pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas var sākt reģistrēt un uzņemt jau no 1.marta. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas katru gadu nosaka Ministru kabinets.

Uzņemšana studiju programmās pēc vidusskolas

Studiju programmās pēc vidusskolas uzņem reflektantus ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību, ko apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana pilna laika programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Augstākās izglītības iestādes var noteikt arī papildu kritērijus uzņemšanas konkursam, tostarp organizēt iestājpārbaudījumus.

Īsā cikla programmas pēc vidusskolas (īsteno augstskolas un koledžas):

Īsā cikla (koledžas) augstākās profesionālās izglītības programmas (5.LKI) - dod iespēju iegūt 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Īsā cikla programmas var būt daļa no pirmā cikla programmām. Jāstudē 2-3 gadi;

Pirmā cikla programmas pēc vidusskolas (īsteno augstskolas):

Bakalaura studiju programmas (6.LKI) – dod iespēju iegūt bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē, jāstudē 3-4 gadi;

Profesionālā bakalaura studiju programmas (6.LKI) – dod iespēju iegūt bakalaura grādu un 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 4-5 gadi;

Profesionālās studiju programmas pēc vidējās izglītības (6.LKI) – dod iespēju iegūt 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 4-5 gadi;

Otrā cikla programmas pēc vidusskolas (īsteno augstskolas):

Garā cikla profesionālās studiju programmas (7.LKI) - dod iespēju iegūt ārsta, farmaceita vai zobārsta grādu, vai veterinārārsta profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 5-6 gadi. Pēc šo programmu absolvēšanas var uzreiz stāties trešā cikla studiju programmās - doktorantūrā vai rezidentūrā.

Pieteikties studijām pēc vidusskolas 2024. gadā reflektanti var elektroniski vai klātienē.

Elektroniskās pieteikšanās iespēju nodrošina gan Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv, gan arī vairāku augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotās elektroniskās pieteikšanās sistēmas.

Reflektantu pieteikšanās 2024./2025. studiju gadam:

  • elektroniski, pašam apstiprinot pieteikumu – no 16. jūlija līdz 22. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv,
  • elektroniski, pašam neapstiprinot pieteikumu – no 16. jūlija līdz 22. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv. Izveidotais pieteikums jāapstiprina klātienē vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Vairāk par pieteikšanās kārtību Vienotajā sistēmā lasiet portālā Latvija.lv.

Pieteikties studijām augstākās izglītības iestādēs, kas nav iekļautas Vienotās pieteikšanās sistēmā, reflektanti var caur augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotajām elektroniskās pieteikšanās sistēmām, kā arī, ierodoties klātienē un iesniedzot dokumentus uzņemšanas komisijai augstskolu un koledžu noteiktajos termiņos.

Uzņemšana studiju programmās pēc pamatstudijām

Studiju programmās pēc pamatstudijām uzņem reflektantus pēc  īsā cikla, bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības (pirmā cikla) studiju programmas absolvēšanas.

Pirmā cikla programmas pēc koledžas jeb īsā cikla (īsteno augstskolas):

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programmas pēc koledžas (6.LKI) - dod iespēju iegūt 6. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un/ vai bakalaura grādu. Jāstudē 1-3 gadi.

Otrā cikla studiju programmas pēc pamatstudijām (īsteno augstskolas):

Maģistra studiju programmas (7.LKI) - dod iespēju iegūt maģistra grādu noteiktā zinātnes nozarē, jāstudē 1-2 gadi;

Profesionālā maģistra studiju programmas (7.LKI) - dod iespēju iegūt maģistra grādu un 7. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 1,5-3 gadi;

Profesionālās studiju programmas pēc bakalaura līmeņa studijām (7.LKI) - dod iespēju iegūt 7. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Jāstudē 1-3 gadi.

Uzņemšana doktorantūrā un rezidentūrā (trešais cikls)

Doktorantūrā uzņem pēc otrā cikla programmu absolvēšanas. Rezidentūrā uzņem pēc ārsta vai zobārsta grāda ieguves.

Doktorantūras un rezidentūras studijas (8.LKI) – doktora programmās jāstudē 3-4 gadi, iegūst zinātņu doktora grādu noteiktā zinātnes nozarē vai profesionālā doktora grādu mākslās. Rezidentūrā jāstudē 2-6 gadi, iegūst 7. līmeņa kvalifikāciju kādā no medicīnas specialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm.

Pieteikties studijām studiju programmās pēc pamatstudijām, kā arī doktorantūrā un rezidentūrā, reflektanti var caur augstskolu un koledžu mājaslapās izveidotajām elektroniskās pieteikšanās sistēmām vai ierodoties klātienē un iesniedzot dokumentus uzņemšanas komisijai augstskolu un koledžu noteiktajos termiņos.

Normatīvie dokumenti, kuri reglamentē uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs

  • Augstskolu likums.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.134 “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 2024. gadā”.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās un valsts atbalstu pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to”.
PIETEIKŠANĀS UN DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅI AUGSTSKOLĀS UN KOLEDŽĀS

 

NIID.LV apkopotā informācija tiek regulāri papildināta.


AUGSTSKOLAS

BANKU AUGSTSKOLA

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās 1. cikla studijās (iepriekšējo gadu vidusskolu absolventiem), 2. cikla - maģistra un 3. cikla - doktora programmām Banku augstskolas uzņemšanas portālā – 01.06. - 15.08. Skat.info

BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA

Graudu iela 68, Rīga

Leona Paegles iela 1, Cēsis

Rīgas iela 50, Liepāja

Brīvības iela 29, Talsi

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana visās studiju programmās: 2.04. – 10.08., pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves - 12.07. - 10.08.

E-studijās uzņemšana norit visu gadu. Skat.info

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA "RISEBA"

Meža iela 3, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās 1. cikla (bakalaura) studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās 1., 2. un 3. cikla studijās un tālmācībā: 01.03. – 31.08. augstskolas elektroniskajā pieteikšanās sistēmā: Skat.info

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Vienības iela 13, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās pamatstudijām - tiem, kas nepieteicās Vienotās pieteikšanās 1. un 2. kārtā: 06.08. – 19.08.

Pieteikšanās 2.cikla (maģistra) un 3. cikla (doktorantūras) studijām: 25.06. - 22.07. (I kārta); 23.07. – 19.08. (II kārta) Skat.info

Papilduzņemšana brīvajās studiju vietās: līdz 25.09.!

EIROPAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

Vienības prospekts 23, Jūrmala (Bulduri)

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01.07. – 30.08. Skat.info

EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA

Pērnavas iela 62, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās elektroniski vai klātienē 1. cikla un 2. cikla studijām: 01.07. -  30.08. Skat.info

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA

Valērijas Seiles iela, 1-6.korpuss, Rīga

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana augstskolā elektroniski un klātienē: 07.05. -  30.08. Skat.info

JĀZEPA VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA

Krišjāņa Barona iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.07. – 14.07. Iestājpārbaudījumi: 16.07. – 19.07. Skat.info

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS

Katoļu iela 16, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

elektroniskā pieteikšanās: 01.08. – 16.08.

dokumentu iesniegšana klātienē un uzņemšana: 19.08. - 23.08. Skat.info

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS TEOLOĢIJAS INSTITŪTS

Katoļu iela 16, Rīga

Uzņemšana: augustā. Dokumentu iesniegšana: no 03.07. Skat.info

LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE

Lielā iela 2, Jelgava

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās 2. cikla (maģistra) studijām (elektroniski un klātienē): 16.07. – 22.07.

Pieteikšanās 3 cikla (doktora) studijām: 12.08. - 23.08.

Skat.info

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA

Ludzas iela 24, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: bakalaura programmās 12.07. – 22.07. (programmām "Audiovizuālā māksla" un "Laikmetīgās dejas māksla" pieteikšanās norisināsies līdz 19.07.; maģistra programmās 01.07. – 22.07. (programmai "Audiovizuālā un skatuves māksla" pieteikšanās norisināsies līdz 19.07.); doktora programmās 12.07. – 22.07. Skat.info

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA

Kalpaka bulvāris 13, Rīga

Baznīcas iela 34A, Rēzekne

Elektroniskā dokumentu iesniegšana bakalaura studiju programmai (Rīgā un Rēzeknē): 15.07. – 19.07.

Iestājpārbaudījumi: 22.07. – 25.07.

Elektroniskā dokumentu iesniegšana maģistra studiju programmai: 01.05. – 19.07.
Elektroniskā dokumentu iesniegšana doktora un profesionālā doktora studiju programmai: 01.05. – 10.07.

Skat.info.

LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA

Ezermalas iela 6/8, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: līdz 09.08. (bakalaura un 2.cikla augstākās izglītības programmās); līdz 20.09. (maģistra programmā) Skat.info

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Raiņa bulvāris 19, Rīga

Rīgas iela 8, Bauska

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis

Rīgas iela 210A, Jēkabpils

Kalna iela 19, Kuldīga

Saieta laukums 1 – 406, Madona

Pils iela 14, Tukums

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās 2. cikla (maģistra līmeņa) studijām Rīgā (elektroniski un klātienē): 01.07. – 12.07.

Pieteikšanās 2. cikla (maģistra līmeņa) studijām filiālēs (elektroniski un klātienē): 01.07. – 12.07.

Pieteikšanās 3. cikla (doktora) studijām: 19.08. - 30.08.

Pieteikšanās 3. cikla (rezidentūras) studijām (tikai elektroniski): 01.06. – 08.07.

Skat.info

LUTERA AKADĒMIJA

Alksnāja iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 22.07. - 05.08. Skat.info

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

Rīgas iela 113/117, Līvāni

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās 2. cikla (maģistra līmeņa) studijām (elektroniski un klātienē): 01.07. – 25.07.

Pieteikšanās 3. cikla (doktora) studijām: 01.07. - 28.08.

Skat.info

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Mežkalna iela 9, Rīga

Kandavas iela 17, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 12.07. - 30.08. (2024.gada vidusskolu absolventiem); 03.06. - 30.08. (iepriekšējo gadu vidusskolu absolventiem, augstskolu absolventiem) Skat.info

RĪGAS EKONOMIKAS AUGSTSKOLA

Strēlnieku iela 4A, Rīga

Pieteikšanās: līdz 16.04. (bakalaura studijām) Skat.info; līdz 1.06. (maģistrantūras studijām) Skat.info

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Dzirciema iela 16, Rīga

Riņķu iela 24/26, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana RSU e-pieteikšanās sistēmā:

Pieteikšanās 1. cikla studijām (Rīgā un Liepājā): 01.06. – 22.07.

Pieteikšanās 2. cikla (maģistra) studijām (Rīgā un Liepājā): 01.06.-11.07.

Pieteikšanās 3. cikla (doktora) studijām: 01.07. - 09.08.

Pieteikšanās 3. cikla (rezidentūras) studijām: 01.06. - 08.07.

Pieteikšanās studijām vēlākos posmos: 01.06.-01.08.  Skat.info

RSU LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Brīvības gatve 333, Rīga

(sākot ar 2024. gada 1. jūliju, LSPA tika iekļauta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ekosistēmā)

Elektroniskā pieteikšanās un dokumentu iesniegšana RSU e-pieteikšanās sistēmā:

Īsā cikla studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”: 10.07. - 12.07. Iestājpārbaudījums 12.07.

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Sporta zinātne” un “Fizioterapija” pilna laika studijās - 10.07. - 16.07. Programmas Sporta zinātne reflektantiem paredzēts iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā 17. un 18.07.

Profesionālā bakalaura studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” pilna laika studijās - 10.07. - 12.07. Reflektantiem paredzēts iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā 17. un 18.07., kā arī rakstisks un mutisks skolotāja profesijas izvēles pamatojuma iestājpārbaudījums 18.07.

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Sporta zinātne”,  “Fizioterapija” un “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” nepilna laika studijās: 22.07.-24.07.

Profesionālā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”: 22.07. – 23.07. Iestājpārbaudījums: 24.07.

Profesionālā maģistra studiju programmā “Sporta zinātne”: 25.07.  – 27.07. Iestājpārbaudījums: 28.07.

Doktora studiju programmā “Sporta zinātne”: 01.07.  – 09.08. Skat.info

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Ķīpsalas iela 6 (115., 116.telpa), Rīga

Āzenes iela 6, Rīga

Smilšu iela 90, Daugavpils

Lielā iela 14, Liepāja

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās profesionālā bakalaura studijām pēc īsā cikla (koledžas) programmu absolvēšanas: līdz 08.09.

Pieteikšanās 2. cikla (maģistra līmeņa) studijām (elektroniski un klātienē): 16.07. – 22.07.

Pieteikšanās 3. cikla (doktora) studijām: informācija tiks precizēta.

Pieteikšanās maksas studijām (pilna/ nepilna laika): līdz 30.08.

Skat.info

RTU RĪGAS BIZNESA SKOLA
(Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība)

Skolas iela 11, Rīga

Bakalaura programmā:

TOEFL vai IELTS angļu valodas zināšanu pārbaudes eksāmens: 11.12.2023. – 10.06.2024.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana RTU RBS: 10.06.

RBS matemātikas iestājeksāmens: 17.06.

Individuāla intervija: 18.06. – 05.07.

Skat. info

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studijām maģistra programmā (MBA, Executive MBA): līdz 05.12. Skat.info

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Valērijas Seiles iela 4, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Liedaga iela 3, Liepāja

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Pilna laika studijās - īsā cikla un bakalaura līmeņa programmās: līdz  31.08.

Nepilna laika studijās, maģistra un doktora līmeņa programmās: līdz 27.09.

Skat.info

RĪGAS JURIDISKĀ AUGSTSKOLA

Strēlnieku iela 4 k-2, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: līdz 17.06. (agrīnā uzņemšana); līdz 22.07. (vispārējā uzņemšana) Skat.info

TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS

Lauvas iela 2, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: no 12.07. Skat.info

VENTSPILS AUGSTSKOLA

Inženieru iela 101A, Ventspils

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās maģistra studijām: elektroniski vai klātienē – līdz 22.07.

Pieteikšanās doktorantūras studijām elektroniski vai klātienē – līdz 23.08. Skat.info

VIDZEMES AUGSTSKOLA

Cēsu iela 4, Valmiera

Elektroniskā pieteikšanās īsā cikla un 1. cikla studijām Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās klātienē: 16.07.-22.07.

Pieteikšanās 2. kārta: 26.07. – 30.07.

Pieteikšanās maģistra un doktora studijām: elektroniski – 01.03. - 20.08. Skat.info

 


KOLEDŽAS

ALBERTA KOLEDŽA

Skolas iela 22, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski un klātienē: 01.07. – 30.08. Skat.info

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA

Alberta iela 13, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana elektroniski un klātienē: 01.07. – 15.10. Skat.info

DU DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA

Varšavas iela 26A, Daugavpils

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studijām koledžā (elektroniski un klātienē): 15.07.-09.08. Skat.info

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽA

Valērijas Seiles iela 4-222, Rīga

Dzelzceļu iela 3, Daugavpils

Elektroniskā pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 20.05.- 06.09. Pirmajā gadā pēc vidējās izglītības ieguves – 12.07. – 06.09.  Skat.info

"HOTEL SCHOOL" VIESNĪCU BIZNESA KOLEDŽA

Smilšu iela 3, Rīga

Informācija tiks precizēta

JURIDISKĀ KOLEDŽA

Kronvalda bulvāris 1A, Rīga

Līkā iela 21, Gulbene

Dunikas iela 9/11, Liepāja

Leona Paegles iela 40, Valmiera

Kuldīgas iela 1, Ventspils

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana:

Rīgā: 02.07.- 20.09; filiālēs 16.08.-20.09. Skat.info

LBTU MALNAVAS KOLEDŽA

Koledža, Malnava, Malnavas pag.

“Višķu tehnikums”, Višķu pag.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 03. 07. - 15.08. (pilna laika studijām); 03.07. – 19.09. (nepilna laika studijām) Skat.info

LKA LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA

Bruņinieku iela 57, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana elektroniski / klātienē: 12.07. - 30.07. (konkursam uz valsts budžeta finansētajām pilna laika klātienes studiju vietām). 12.07. - 19.08. (konkursam uz pilna/ nepilna laika maksas studiju vietām).

Skat.info

LU P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Vidus prospekts 38, Jūrmala

N.Rancāna iela 32A, Rēzekne

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: 09.07.-25.07. Skat.info

LU RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA

Tomsona iela 37, Rīga

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana elektroniski / klātienē: 03.07.-02.08. Skat.info

LU RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA

Hipokrāta iela 1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pieteikšanās elektroniski 25.06. - 12.07.; pieteikšanās klātienē 01.07. - 23.07.Skat.info

NOVIKONTAS JŪRAS KOLEDŽA

Duntes iela 17A, Rīga

Personas var pieteikties nepilna laika studijām visu gadu. Studijas tiek organizētas pēc individuāla plāna.

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA

Gaiziņa iela 3, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studiju programmās (elektroniski un klātienē):  no Skat.info

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA

Braslas iela 16, Rīga

Strādnieku iela 16, Daugavpils

Valteru iela 6, Kandava

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna un nepilna laika studijās 22. 07.- 16.08. Skat.info 

RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Jāņa Asara iela 5, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: elektroniski – 03.06. – 26.07.; klātienē - 12.07. – 26.07.  Skat.info

RTU LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA

Uliha iela 5, Liepāja

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana studiju programmās 01.07.-30.08. Skat.info

RTU OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA

 T.Zeiferta iela 2, Olaine

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: 01.07.- 28.08. Skat.info

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA

Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikšanās studijām un dokumentu iesniegšana: līdz 23.08. Lai pieteiktos valsts apmaksātām studijām, cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana Skat.info

UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOLEDŽA

Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 15.07. – 26.07., iestājpārbaudījumu kārtošana: 06.08. – 09.08.;

nepilna laika studijām 19.08. – 30.08. Skat.info

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

Ezermalas iela 8A, Rīga

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana pilna laika studijām 08.07. – 21.07. Iestājpārbaudījumi: 24.07. – 25.07. Skat.info

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA

Zavoloko iela 8, Rēzekne

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana: pilna laika studijām 10.06. – 22.08.; nepilna laika studijām 2024. gadā neuzņem. Skat.info 

 

 

 

Ieteikt rakstu