Latvijas Universitāte - Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Ģermānistika - Mag. studijas

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Ģermānistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-28
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodas un kultūras studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 07.12.2029.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Kredītpunkti ECTS120
Mācību valodabilingvāli - latviešu, vācu (BL/LV-DE)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2500 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStarpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” apakšprogramma "Ģermānistika"

Apakšprogramma sagatavo akadēmiski kvalificētus ģermānistikas speciālistus un sniedz izglītību, kas ļauj pievērsties zinātniski pētnieciskajai darbībai Baltijas reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu ģermānistikas aktuālo jautājumu izpētē. Apakšprogramma izgaismo dažādus ģermānistikas aspektus kopējā humanitāro zinātņu kontekstā, bet starpkultūru skatījumā – Baltija-Vācija-Skandināvija – īpaša uzmanība ir pievērsta Baltijai svarīgo vēsturisko un mūsdienās aktuālo saikņu izzināšanai.
Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ineta Balode, e-pasts: ineta.balode@lu.lv

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogrammā “Ģermānistika”:
Vāciskās kultūrvides reģionālie un transnacionālie aspekti; Kultūrzinātnes paradigmas ģermānistikā; Mediji, komunikācija un kultūras mediālie procesi ģermānistikā; Mūsdienu literatūras teorijas attīstības tendences; Vārds diahronijā un leksikogrāfijas vēsture; Valoda un reģionalitāte; Lingvistiskā pragmatika; Ziemeļvalstu valodu un kultūru kontakti un kontrasti; Starpkultūru komunikācija ekonomikā un lietišķo tekstu translatoloģiskie aspekti; Literāro tekstu tulkošana u.c.
Studiju valoda – vācu, latviešu, angļu.

Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/valodnieciba-literaturzinatne-un-regionu-kulturstudijas
Iepriekšējā izglītība, prasības1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;
3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;
Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā:
Studiju valoda: latviešu un vācu;
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);
Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta vācu valodā, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko vācu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par vācu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā));
Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu angļu valodā:
Studiju valoda: angļu un vācu;
Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta vācu valodā, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko vācu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par vācu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)); angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv