Latvijas Universitāte - Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Romānistika - Mag. studijas

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Romānistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-03-26
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodas un kultūras studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 07.12.2029.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, franču/itāļu/spāņu (BL/LV-FR/IT/ES)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2300 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStarpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” apakšprogramma "Romānistika"

Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus romāņu – franču, spāņu, itāļu – valodu speciālistus maģistra līmenī, līdz ar akadēmisko izglītību romānistikas jomā sniedzot profesionālo ievirzi kulturoloģijā, valodu mācīšanā un tulkošanā.
Zināšanas un prasmes romānistikas jomā apvienotas ar starpdisciplināru vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, politikas u. tml. jautājumu izziņu.
Apakšprogrammas vadītāja – prof. Jeļena Vladimirska, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogramma “Romānistika”:
Starpkultūru komunikācija; Nacionālā specifika un aktuālas tendences romāņu valodu telpas literatūrā; Mutvārdu runa romāņu valodās: teorētiskās pieejas un lingvistiskā analīze; Tulkojumzinātne romāņu valodu kontekstā; Romāņu valodu apguve: pieejas un inovācijas; Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze; Franču kultūras semiotika: kino un teātris; Franču valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valoda un diplomātija; Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā; Mūsdienu Spānijas kultūra un sabiedrība; Spāņu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valodu kontakti un valodu politika Spānijā; Sabiedrība un diskursa daudzveidība mūsdienu Itālijā; Itāļu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Lingvistiskā daudzveidība un variācijas mūsdienu Itālijā; Valodu kontakti un valodu politika Itālijā u.c.
Studiju valoda: franču, spāņu vai itāļu (pēc studējošo izvēles), latviešu, angļu.

Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/valodnieciba-literaturzinatne-un-regionu-kulturstudijas
Iepriekšējā izglītība, prasības1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagogu izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;
3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule;
Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā:
Studiju valoda: latviešu un franču; itāļu; spāņu;
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).
Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)). Franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi var apliecināt arī LU HZF Romānistikas nodaļas Itālistikas, Ibēristikas vai Franču valodas un frankofonijas centru speciālistu atzinums reflektantu kvalificēšanās pārbaudē intervijas formā.
Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu angļu valodā:
Studiju valoda: angļu un franču; itāļu; spāņu.
Īpaši nosacījumi: personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)). Franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi var apliecināt arī LU HZF Romānistikas nodaļas Itālistikas, Ibēristikas vai Franču valodas un frankofonijas centru speciālistu atzinums reflektantu kvalificēšanās pārbaudē intervijas formā; angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv