Latvijas Universitāte - Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Romānistika - Mag. studijas

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Romānistika
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-09-26
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 16.06.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, franču/itāļu/spāņu (BL/LV-FR/IT/ES)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2300 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStarpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” apakšprogramma "Romānistika"

Apakšprogramma sagatavo augsti kvalificētus romāņu – franču, spāņu, itāļu – valodu speciālistus maģistra līmenī, līdz ar akadēmisko izglītību romānistikas jomā sniedzot profesionālo ievirzi kulturoloģijā, valodu mācīšanā un tulkošanā.
Zināšanas un prasmes romānistikas jomā apvienotas ar starpdisciplināru vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas, politikas u. tml. jautājumu izziņu.
Apakšprogrammas vadītāja – prof. Jeļena Vladimirska, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogramma “Romānistika”:
Starpkultūru komunikācija; Nacionālā specifika un aktuālas tendences romāņu valodu telpas literatūrā; Mutvārdu runa romāņu valodās: teorētiskās pieejas un lingvistiskā analīze; Tulkojumzinātne romāņu valodu kontekstā; Romāņu valodu apguve: pieejas un inovācijas; Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze; Franču kultūras semiotika: kino un teātris; Franču valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valoda un diplomātija; Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā; Mūsdienu Spānijas kultūra un sabiedrība; Spāņu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Valodu kontakti un valodu politika Spānijā; Sabiedrība un diskursa daudzveidība mūsdienu Itālijā; Itāļu valodas leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija; Lingvistiskā daudzveidība un variācijas mūsdienu Itālijā; Valodu kontakti un valodu politika Itālijā u.c.
Studiju valoda: franču, spāņu vai itāļu (pēc studējošo izvēles), latviešu, angļu.

Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/valodnieciba-literaturzinatne-un-regionu-kulturstudijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.
Papildu nosacījumi apakšprogrammā “Romānistika”:
Personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventi, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisku franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā.
Ārvalstniekiem franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi apliecina starptautisku franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti, kas atbilst vismaz B2 līmenim, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv