Latvijas Universitāte - Dabaszinātnes (Ģeoloģija) - Doktora studijas

Dabaszinātnes (Ģeoloģija)
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-16
Programmas veidsDoktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)
GrādsZinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.12.2029.
Programmas kods51421
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2023./24.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsDoktora programmas "Dabaszinātnes" apakšprogramma "Dabaszinātnes (Ģeoloģija)".

LU doktora studiju programmas ģeoloģijā mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi:

ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru (pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) teoriju studijām;
jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to pielietošana praksē;
augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija);
promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē;
pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos;
piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorantu skolās u.c.;
informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču apguve;
radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju attīstība, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana;

patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un pirmsaizstāvēšana doktora studiju padomē.

Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs – pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija.

Studiju programmas apgūšanas rezultātā tās beidzēji papildus maģistra kompetencēm spēj demonstrēt, ka pārzina un izprot aktuālākās Zemes zinātņu teorijas un koncepcijas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētījumu metodes ģeoloģijā un saskarīgajās dabas zinātņu nozarēs, spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt pētījumus ģeoloģijā saskarē ar citām dabas zinātnēm, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un risināt praktiskas ievirzes profesionālus uzdevumus, sniegt ieguldījumu ģeoloģijas nozares attīstībā un integrēties globālajā zinātnisko pētījumu vidē.

LU doktora studiju programmas ģeoloģijā realizācijas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un mācībspēki ģeoloģijā, kā arī ģeoloģijas nozares profesionāļi ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/doktorantura/dabaszinatnes-geologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasĢeoloģijas zinātnes doktora studiju programmā var pieteikties personas, kam ir maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs. Izņēmuma kārtā iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir cits akadēmiskais grāds, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze ģeoloģiskos pētījumos konkrētā zinātnes apakšnozarē un ir uzkrāts ievērojams un kvalitatīvs oriģināls faktisko novērojumu un zinātnisko pētījumu materiāls.
Uzņemšana doktora studiju programmā notiek pārrunu kārtībā. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā. Pārrunās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis ģeoloģijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv