Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Ekonomika - Prof. bak. studijas

Ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-02-14
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)
GrādsProfesionālais bakalaurs ekonomikā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (6. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 08.04.2027.
Programmas kods42311
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1630 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis

Sagatavot kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus ekonomikas jomā saskaņā ar ekonomista profesijas standarta prasībām, kas atbilst LKI 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencēm.
Studiju programmas rezultāti

Zināšanas (zināšanas un izpratne):

Demonstrēt ekonomista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daļai zināšanu iesniedzoties ekonomikas nozares augstākajos sasniegumos;
Demonstrēt ekonomikas nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes (spēja lietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

Izmantojot apgūtos ekonomikas teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību ekonomista profesionālās kompetences ietvaros;
Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus ekonomikas nozarē; tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem;
Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):

Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt ekonomikas informāciju un to izmantot, pieņemot lēmumus un risināt problēmas ekonomikas nozarē;
Izvērtēt profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, parādīt izpratni par profesionālo ētiku ekonomista profesijā un piedalīties ekonomikas jomas attīstībā.

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Profesionālā svešvaloda (angļu), Ievads cilvēkzinībās (angļu un latv.v.), Ievads pētniecībā (angļu un latv.v.), Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (angļu v.un latv.v.), Stratēģiskā komunikācija, Otra svešvaloda (vācu v.), Organizāciju uzvedība un līderība u.c.

Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

Ekonomikas teoriju attīstības vēsture, Uzņēmējdarbība , Ekonomiskā statistika, Pētniecības metodes ekonomikā, Mikroekonomika, Makroekonomika, Tirgzinība, Dokumentu pārvaldība, Starptautiskā ekonomika, Ekonometrija u.c.

Nozares specializācijas kursi - B daļa

Grāmatvedība, Finanšu grāmatvedība, Publiskā sektora ekonomika, Darba un komerctiesības, Monetārā un banku ekonomika, Finanšu pārvaldība, Vienkāršā ieraksta grāmatvedība, Risku vadība un apdrošināšana, Digitālā ekonomika, Vērtspapīru tirgus, Projektu vadīšana, Audita pamati, Inovāciju ekonomika, , Vadības grāmatvedība, Nodokļi un nodokļu politika, Investīcijas, Budžeta plānošana un kontrole, Nodokļu administrēšana, Attīstības ekonomika, studiju darbs I;II;II u.c.

Brīvās izvēles kursi - C daļa

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

studēt akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
strādāt valsts iestādēs un privātajā sektorā izvēlētajā nozarē par ekonomistiem vai finanšu direktoriem, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē;
piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā un projektu izvērtēšanā.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/studiju-programmas/ekonomika
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.
Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2023./2024. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv