Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Interjera dizains - Prof. bak. studijas

Interjera dizains
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-05-18
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)
GrādsProfesionālais bakalaurs mākslā
Profesionālā kvalifikācijaInterjera dizainers (6. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods42214
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2330 EUR gadā (2023./24.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir sagatavot mākslas, arhitektūras, interjera dizaina un radniecīgo nozaru teorijā balstītus, interjera dizainera profesijas standartam atbilstošus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālas pamatiemaņas apguvušus interjera dizainerus, kas ir kompetenti plānot un īstenot pamatoti funkcionālas un augstvērtīgas estētiskas telpiskās vides izveidi un orientēti uz mūžizglītību, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES valstu darba tirgū.

Programmas struktūru veido vispārizglītojošie studiju kursi, kas ietver humanitāro, sociālo zinātņu bloku un uzņēmējdarbības moduli, nozares teorētiskie pamatkursi: Mākslas valoda un kompozīcija, Dizains un bionika, Dizaina vēsture, Interjera stili u.c., nozares profesionālās specializācijas kursi: Zīmēšana, Interjera projektēšana un ergonomika, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas, Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās: ArchiCad, AutoCad, 3Dmax u.c., prakse un brīvās izvēles kursi.

Programmu realizē kvalificēti docētāji ar atbilstošu izglītību un praktisku pieredzi mākslas un dizaina jomā, ieguvuši augstu darba devēju atzinību un turpina izglītoties. Programmas realizācijā regulāri tiek iekļauti ārzemju viesdocētāji akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros.

Studentu profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināšanas nostiprina praktizējoties dizaina uzņēmumos, izmantojot arī ERASMUS+ piedāvātās iespējas gan studējot, gan izejot praksi ārzemēs.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

prot parādīt mākslas zinātnei un interjera dizainera profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni;
prot demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mākslas un interjera dizainera lomu estētiskas vides problēmu risināšanā, un konkurētspējīgas valsts attīstībā;
prot parādīt mākslas zinātnes un attiecīgās profesionālās interjera dizaina jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes mākslā, arhitektūrā, dizainā, interjera dizainā un radniecīgo nozaru teorijā, spēj plānot un īstenot funkcionālas un augstvērtīgi estētiskas telpiskās vides izveidi;
spēt veikt kompleksu, ar dzīvojamās, sabiedriskās un multifunkcionālās vides projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi;
spēj patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību mākslas un dizaina darbības jomā;
spēj argumentēti izskaidrot mākslas zinātņu teorijas, pētījumu rezultātus un savus personīgos uzskatus;
spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mākslas zinātnēs un interjera dizainera profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar profesionāliem dizaineriem, gan arhitektiem un pasūtītājiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem;
prot patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi;
spēj parādīt zinātnisku pieeju mākslas un dizaina problēmu risināšanā;
spēj darboties dažādu kultūru vide;
prot uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo dizainerdarbību, strādājot uzņēmumos arhitektu un dizaineru komandā;
spēj pieņemt lēmumus dizainera profesionālās kompetences ietvaros un rast radošus risinājumus interjera dizainera darbā.

Kompetences

prot patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot dizainerdarbības procesa pilnveidei;
prot formulēt un kritiski analizēt problēmas mākslas jomā un interjera dizainera profesionālajā darbībā;
spēj pieņemt lēmumus interjera dizaina problēmu risinājumos, tos argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli;
prot demonstrēt izpratni par dizainera profesionālo ētiku;
spēj izprast un analizēt mākslas, arhitektūras un dizaina, interjera dizaina jēdzienus, teorijas, kritērijus un dizaina politikas aktualitātes;
prot izvērtēt savas dizainera darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties mākslas jomas attīstības procesā.
Programmas mājaslapahttps://www.rta.lv/studiju-programmas/interjera-dizains
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība. Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.
Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2023./2024. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv