Banku augstskola - Biznesa vadība - Doktora studijas

Biznesa vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-13
Programmas veidsDoktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.09.2027.
Programmas kods51345
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1976 EUR semestrī (maksa ar piemērotu 30% atlaidi) (2024./25.)
 
Programmas aprakstsProgramma sagatavo zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.

Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā. Iespējams izvēlēties studijas latviešu vai angļu valodā.

Tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija).

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē, stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj radīt un attīstīt bāzi, kā arī veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā.

Studiju programmas uzdevumi

1. Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē.
2. Teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.:doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana.
3. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos.

Studiju process

• Studiju programmas obligātie, daļējās izvēles un brīvās izvēles studiju kursi pārstāv galvenās uzņēmējdarbības vadības teorētiskās jomas: stratēģiskā vadīšana, finanšu vadīšana, mārketinga vadīšana, riska vadīšana un krīzes menedžments, kvalitātes vadīšana, vadīšanas ekonomika u.c. studiju priekšmeti;
• Lielāko programmas daļu veido studenta pētnieciskais darbs (publikācijas, piedalīšanās starptautiskās konferencēs un semināros, promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana);
• Studiju programmas didaktiskā koncepcija sakņojas individuālu jaunu zināšanu izstrādē, balstoties uz galveno uzņēmējdarbības jautājumu padziļinātu izpēti problēmorientētos studiju kursos un uz interaktīvo sadarbību;
• Doktorantūras studiju procesa operatīvo un stratēģisko vadību nodrošina Kopējās doktora studiju programmas padome, kurā ir trīs pārstāvji no katras partneraugstskolas un viens studējošo pārstāvis. Padome ne retāk kā reizi divos mēnešos vadības sapulcēs risina operatīvos un stratēģiskos jautājumos, pieņem lēmumus. Padome izskata doktorantu darba atskaites, darba plānojumu kārtējam studiju gadam, promocijas darbu tēmu pieteikumus, kā arī citus programmas norises kvalitatīvos kritērijus;
• Doktora studiju programmas īstenošanas gaitā tiek nodrošināta individuālā pieeja un atgriezeniskā saite ar doktorantiem;
• Studiju process norisinās, pamatā balstoties uz situāciju analīzēm un citiem materiāliem, lai attīstītu studentu teorijas pielietojuma spējas, diskusijas, argumentācijas prasmes, kā arī savu teorētisko atziņu prezentācijas prasmes, analizējot zinātnisko literatūru un nozares praktiskās problēmas;
• Lekcijas tiek organizētas katru otro piektdienu plkst.18:00-21:00 un katru otro sestdienu un svētdienu plkst.10:00-17:15.

Studiju rezultāti

Orientēti uz zinātņu doktoru sagatavošanu un atbilst aktuālajām sabiedrības un tautsaimniecības attīstības prasībām Latvijā:

• Zinātnes nozares „Vadībzinātnes” apakšnozarē „Uzņēmējdarbības vadība” ir nepieciešams sagatavot atbilstošus pētniekus, kas jau doktora izglītības pakāpē ir veidojuši savu pētniecisko kapacitāti, pamatojoties tieši uz Latvijas un starptautiskās uzņēmējdarbības likumsakarībām, vajadzībām un aktuālo problemātiku;
• Speciālistu pētnieku sagatavošana doktora izglītības līmenī atbilst prasībām pēc ciešas augstskolu un saimnieciskās vides sadarbības, izvirzot kopējo mērķi – veicināt uzņēmējdarbības uzplaukumu valstī, spējot analizēt, noteikt un veidot uzņēmējdarbības pamatprocesus, kopējo virzību un rezultātus;
• Kopējā doktora studiju programma ļauj koncentrēt vienā programmā augsti kvalificētu akadēmisko personālu ar specializāciju uzņēmējdarbības vadībā, kā arī piesaistīt doktorantu izglītošanai augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu uzņēmējdarbības teorētiķus un praktiķus;
• Potenciālajiem doktora grāda ieguvējiem tiek nodrošināts jauns sociāli ekonomiskais statuss, kā arī sniegta iespēja indivīda mūžizglītības vajadzību apmierināšanai, atbildot uz sabiedrības prasībām pēc speciālistiem, kas spēj dot radošu ieguldījumu inovatīvas tautsaimniecības vides funkcionēšanā;
• Doktora studiju programmā katrs studējošais kā indivīds var izpaust savu radošo un inovatīvo potenciālu, kas būs topošā pētnieka un/vai biznesa un finanšu nozares profesionāļa izšķirošā pievienotā vērtība.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/biznesa-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā – vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās. Studijām angļu valodā apliecinājums par angļu valodas zināšanām (IELTS 6.5+ vai ekvivalents).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. gadā: lasīt šeit