Rīgas Tehniskā universitāte - Arhitektūra - Bak. studijas

Arhitektūra
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-10
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods43581
 
Ilgums3,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti140
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsBakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju pamata kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpinātu studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm:
* UNESCO/UIA Charter for Architectural Education,
* LR MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
* sniegt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu būvprojektu izstrādes pamatzināšanas;
* sniegt vispārēju ieskatu arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī iepazīstināt ar kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatprincipiem;
* veicināt iemaņu apguvi tēlotājmākslā, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
* sniegt pamatzināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs;
* iepazīstināt ar cilvēku un ēku savstarpējo mijiedarbību, kā arī veicināt izpratni par vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
* veicināt izpratni par arhitekta profesijas un arhitekta darbības nozīmi ilgtspējīgas dzīves telpas veidošanā sabiedrībai, it īpaši par sociālajiem faktoriem;
* iepazīstināt ar pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku projektēšanai;
* sniegt zināšanas par būvkonstrukciju projektēšanu, būvdarbu un inženiertehniskajiem jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu izstrādi;
* iepazīstināt ar būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;
* veicināt prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
* sniegt pamatzināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
* spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu dzīvojamo un monofunkcionālu publisko ēku būvprojektu metus;
* izprot arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatnostādnes;
* pārzina tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti;
* pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas pamatus;
* pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī izprot vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
* pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī arhitekta darbības sociālos faktorus;
* pārzina būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgos principus;
* pārzina būvfizikas pamatus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;
* prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktos definētos ierobežojumus.

Karjera

Arhitekta palīgs. Darbs profesijā bez patstāvīgas prakses tiesībām. Bakalaura studiju programma nodrošina izglītības prasības, kas ietvertas LR profesijas standartā 2161 02 „Arhitekta palīgs”.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ABA?department=26000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Iestājpārbaudījums zīmēšanā – ģeometrisku ķermeņu sarežģītas telpiskas kompozīcijas un cilvēka portreta konstruktīvs zīmējums, kā arī ģeometrisku ķermeņu kompozīcijas telpiska grafiska analīze.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089319; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:info@rtu.lv  www.rtu.lv