Arhīvs- Jauniešu garantija – iespēja iegūt izglītību un iekļauties darba tirgū

Aktualizēts 2017. gada 27. novembrī
Publicēts 2016. gada 7. decembrī

Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Latvijā Jauniešu garantijas programmu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Kam domāti Jauniešu garantijas pasākumi?

Jauniešu garantijas mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri vēlas apgūt profesiju un atrast darbu.

  1. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem divas reizes gadā – vasarā un ziemā – iestāties un uzsākt mācīties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kurās 1 vai 1,5 gada laikā iespējams apgūt tautsaimniecībā noderīgu profesiju. Sekmīgi beidzot programmu, jaunietis iegūst valsts atzītu izglītības dokumentu. VIAA Jauniešu garantijas projekta ietvaros profesiju var apgūt arī tie jaunieši, kuri vienlaikus mācās vakarskolā, iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās, kā arī profesiju ieguvušie jaunieši, ja profesionālā kvalifikācija iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas projektā. Jaunieši var būt reģistrējušies arī NVA kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai tad, ja ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu ar mācībām. Šie jaunieši var atrasties arī bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja bērna kopšanu var savienot ar profesijas apguvi.
  2. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) jaunieši no 15 līdz 29 gadiem var pieteikties karjeras konsultācijām, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem, palīdzībai darba meklēšanā, subsidētajām darba vietām, jauniešu darbnīcām, pirmās darba pieredzes ieguvei pie darba devēja, profesionālās tālākizglītības, pilnveides vai neformālo programmu apguvei u.c. atbalsta pasākumiem.  Lai saņemtu NVA pakalpojumus, jauniešiem ir obligāti jāreģistrējas kādā no NVA filiālēm bezdarbnieka statusā.
  3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. JSPA sadarbībā ar pašvaldībām neaktīvajiem jauniešiem piedāvā regulāru padomdevēju atbalstu un dalību pasākumos prasmju attīstīšanai, īstenojot individuālu pasākumu programmu, t.sk. tai skaitā aroda apguvi pie amata meistara, iesaisti NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Kādas vēl iespējas sniedz Jauniešu garantija?

  1. Apgūstot profesiju kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas projekta ietvaros jaunieši saņem ikmēneša mērķstipendiju 70-115 eiro apmērā, ja ir sekmīgi un nav neattaisnotu kavējumu, kā arī iegūst papildu sertifikātu vai apliecību, ja tādi nepieciešami, lai varētu uzsākt darba gaitas izvēlētajā profesijā. Jaunieši tiek nodrošināti ar mācību līdzekļiem, karjeras atbalsta pasākumiem un profesijas apguvei nepieciešamo inventāru, civiltiesisko apdrošināšanu, obligātajām veselības pārbaudēm, var dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā, kā arī prakses laikā nepieciešamības gadījumā iziet obligāto veselības pārbaudi un saņemt ceļa un naktsmītnes izdevumu kompensāciju.
  2. Jauniešiem pēc reģistrācijas NVA vai Jauniešu garantijas klienta statusa saņemšanas 4 mēnešu laikā tiek piedāvāts kvalitatīvs darba, mācekļa prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājums, tajā skaitā izglītības programmas, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija.
  3. JSPA piedāvā izstrādāt jaunieša individuālā pasākumu programmu, nodrošina speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants); sniedz iespēju piedalīties NVO pasākumos, nometnēs, gūt brīvprātīgā darba pieredzi. Jauniešiem, kuris vēlas iesaistīties projekta "PROTI un DARI!" aktivitātēs, jāgriežas savā pašvaldībā.

 

Kur meklēt plašāku informāciju par Jauniešu garantijas iespējām?

NIID.lv vietnē - raksts par uzņemšanu Jauniešu garantijas programmās: http://www.niid.lv/JGprofesijas2019

VIAA mājas lapā: viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/

NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491

JSPA mājas lapā: jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Ieteikt rakstu