Arhīvs - Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2018./2019. studiju gadā

Publicēts 2018. gada 31. augustā

2018./2019. studiju gadam sākoties, augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 29 jaunas programmas, to skaitā arī apakšprogrammas, liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, reprezentējot tādas nozares kā māksla, humanitārās zinātnes, uzņēmējdarbība, vadība un loģistika, komunikācijas zinātnes, jurisprudence, dabaszinātnes, inženierzinātnes, datorzinātnes u.c. Programmu veidošanas procesā vērā ir ņemtas nozaru attīstības tendences un darba tirgus pieprasījums. Augstskolu un koledžu piedāvājums ir īstenots dažādos studiju līmeņos - papildinājums ir ne tikai pirmā un otrā līmeņa augstākās izglītības programmu klāstā, bet arī doktorantūrā.

Augstskolas piedāvās arī vairākas jaunas, inovatīvas starpdisciplinārās programmas. Piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), gaidot jauno studiju gadu, ir izstrādājusi un licencējusi starpdisciplināru maģistra programmu “Digitālās humanitārās zinātnes”, kurā studenti apgūs ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistītu datu digitalizāciju, apstrādi, analīzi un vizualizāciju. Būs arī starpdisciplināra jauna profesionālā bakalaura studiju programma “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, ko RTU veido un īsteno kopā ar Banku augstskolu (BA). Tajā sagatavos finanšu sistēmu programmatūras izstrādātājus. Savukārt RTU Cēsu filiāle profesionālā bakalaura programmas “Elektrotehnoloģiju datorvadība” ietvaros izstrādājusi starpdisciplināru apakšprogrammu “Lietu internets”. Programma sagatavos speciālistus ar plašām zināšanām un prasmēm elektronikas, programmēšanas, komunikācijas un dizaina jomā.

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas un Datorikas fakultātes kopīgi īstenos jaunu apakšprogrammu “Bioinformātika”. Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu (tādu kā nukleotīdu un aminoskābju virkņu, gēnu ekspresijas un proteīnu struktūru) datorizēto analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei.

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža" (LKK) piedāvā jaunu apakšprogrammu “Datu dizains”, kurā topošie kultūras menedžeri apgūs prasmi vākt, interpretēt , vizualizēt un prezentēt lietišķu informāciju klientam saistošā un saprotamā veidā. LKK šogad uzņem studentus arī jaunā apakšprogrammā “Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā”.

Četras jaunas maģistra līmeņa studiju programmas piedāvā Vid­zemes Augstskola (ViA). Studiju programma “Mediju un informācijas pratība” izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem. Programmā tiks iekļautas stratēģiskās spēles, simulācijas un citas metodes, kas palīdz integrēt teorētisko zināšanu potenciālu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu, praktisku problēmu risināšanā. Līdzīgas inovatīvas metodes tiks izmantotas vēl vienā jaunā starpdisciplinārā maģistra studiju programmā “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība”. Topošajiem maģistriem paredzēta arī jaunā studiju programma “Kiberdrošības inženierija”, kuras ietvaros studentiem būs iespēja pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības risku mazināšanu e-produktos, e-pakalpojumos, informācijas sistēmā vai kibertelpā. Ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu saistīta arī jaunā studiju programma “Virtuālā realitāte un mobilās tehnoloģijas”. Studiju programma sniegs zināšanas par VR/AR tehnoloģijām, to pielietojumu un lomu inovācijās. Studentiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, attīstīt reālas prasmes un kompetences, veicot trīsdimensiju satura pārvaldīšanu, programmēšanu, modelēšanu u.c.

Jaunu, ar virtuālo realitāti saistītu profesionālā bakalaura studiju pro­grammu “Datorspēļu dizains un grafika” izstrādājusi arī Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), kas sagatavos grafikas dizainerus ar specializāciju datorspēļu dizainā un grafikā. Programmas absolventi pratīs izveidot paši savu datorspēli, izstrādāt spēles grafiku un 3D modeļus, kā arī publicēt savu datorspēli dažādās platformās.

Biznesa augstskola “Turība” (BAT) izveidojusi divas jaunas profesionālā bakalaura studiju programmas: “Biznesa loģistikas vadība” un “Starptautiskā finanšu vadība”,  akadēmiskā bakalaura studiju programmu - “Tiesību zinātnes”, kā arī maģistra studiju programmu “Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā”, kas sagatavos darba tirgus prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus cilvēkresursu vadības speciālistus. “Turība” sadarbībā ar Kazimiera Simonavičius universitāti Viļņā izstrādājusi arī jaunu doktora studiju programmu “Tiesību zinātnes”, kurā studijas notiks angļu valodā.  Savukārt profesionālā maģistra programmas ietvaros “Turība” no 2018./19. studiju gada piedāvās  apakšprogrammu “Uzņēmējdarbības vadība izglītības iestāžu vadītājiem”.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) šogad aicina pieteikties starptautiskā maģistra programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”, kurā topošie studenti iegūs kvalitatīvas un darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas bioekonomikā, līderībā, uzņēmuma vadīšanā, finansēs, mārketingā. Savukārt jaunās LLU bakalaura studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas” ietvaros studenti apgūs, kā izstrādāt inovatīvus pārtikas produktus un meklēt risinājumus ražošanā jau ieviesto produktu receptūru un tehnoloģiju pilnveidē.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” piedāvā divas jaunas, aktuālas programmas: bakalaura studiju programmu “Jaun­u uzņēmumu izaugsme un finansēšana”, kuras absolventi pārzinās jaun­o uzņēmumu specifiku un pratīs piesaistīt tiem finanšu resursus. Tāpat būs jauna maģistra studiju programma “Lielo datu analīze”, kurā sagatavos speciālistus, kas pārzina apjomīgu datu ieguves, vadības un dažādas analīzes metodes, lai elektroniskās vides un dažādu ierīču savāktos datus varētu izmantot vairāku tautsaimniecības nozaru attīstībai. RISEBA sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU) īstenos jaunu maģistra studiju programmu “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”, kuras ietvaros piedāvās padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā jauno mediju vidēs un audiovizuālajās mākslās. Līdzās tradicionālām mākslas un mediju producēšanas praksēm tiks attīstīta tādu novatorisku formu izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360 grādu video, performances, kultūras analītika un datu vizualizācija.

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir izstrādājis un licencējis jaunu profesionālā maģistra programmu "Aviācijas vadība”, kura sniedz absolventiem iespēju veidot starptautisku profesionālo karjeru tādos ar aviācijas nozari saistītos uzņēmējdarbības virzienos kā gaisa kuģu pasažieru un aviācijas kravu pārvadājumi, lidostu, lidsabiedrību, gaisa kuģu tehniskās apkopes, un citu ar nozari saistīto uzņēmumu vadība.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) uzņem jaunā 1. līmeņa jeb koledžas programmā “Tiesību zinātnes”, kura sagatavos jurista palīgus. Programmas ietvaros būs iespēja papildus specializēties kādā no tiesību jomām: Eiropas tiesības, krimināltiesības, darba un sociālās tiesības, komerctiesības, nekustamā īpašuma tiesības, mediācija, publiskās tiesības.


Vēršam uzmanību uz to, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


1. līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Laikmetīgā deja - Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

 

Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā

Mākslas institūciju pārvaldība - Datu dizains

Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

 

Kultūras menedžeris ar specializāciju datu dizainā

Tiesību zinātne

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

 

Jurista palīgs

 

 

 

 

Bakalaura programmas

Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

 

Pārtikas kvalitāte un inovācijas

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē

 

Tiesību zinātnes

Biznesa augstskola Turība

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnēs

 

 

 

 

 

Profesionālā bakalaura programmas

Biznesa loģistikas vadība

Biznesa augstskola Turība

Profesionālais bakalaurs uzņēmuma vadībā

Uzņēmuma vadītājs

Datorspēļu dizains un grafika

Ekonomikas un kultūras augstskola

Profesionālais bakalaurs dizainā (ar specializāciju datorspēļu dizainā)

Grafikas dizainers

Elektronikas inženierija

Ventspils Augstskola

Profesionālais bakalaurs elektronikā

Elektronikas inženieris

Elektrotehnoloģiju datorvadība

Jauna apakšprogramma: Lietu internets

Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

Profesionālais bakalaurs elektrotehnikā

Elektroinženieris

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Banku augstskola

un

Rīgas Tehniskā universitāte (kopīgā programma)

Profesionālais bakalaurs datorsistēmās

Programmēšanas inženieris

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Mehatronika

Vidzemes Augstskola

Profesionālais bakalaurs mehatronikā

Mehatronikas inženieris

Starptautiskā finanšu vadība

Biznesa augstskola Turība

Profesionālais bakalaurs uzņēmuma vadībā

Uzņēmuma vadītājs

 

 

 

 

Maģistra programmas

Audiovizuālā un skatuves māksla

Latvijas Kultūras akadēmija

Humanitāro zinātņu maģistrs audiovizuālajā un skatuves mākslā

 

Bioloģija

Datorzinātnes

Jauna starpdisciplināra apakšprogramma: Bioinformātika

Latvijas Universitāte

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

 

Digitālās humanitārās zinātnes

Rīgas Tehniskā universitāte

Inženierzinātņu maģistrs digitālajās humanitārajās zinātnēs

 

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Un

Liepājas Universitāte (kopīgā programma)

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā

 

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē

 

Lielo datu analīze

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Sociālo zinātņu maģistrs

 

Mediju un informācijas pratība

Vidzemes Augstskola

Sociālo zinātņu maģistrs komunikācijas zinātnē

 

 

 

 

 

 

Profesionālā maģistra programmas

Aviācijas vadība

Transporta un sakaru institūts

Profesionālais maģistrs aviācijas vadībā

Transporta uzņēmuma vadītājs

Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā

Biznesa augstskola Turība

Profesionālais maģistrs uzņēmuma vadībā

Uzņēmuma vadītājs

Kiberdrošības inženierija

Vidzemes Augstskola

Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijās

 

Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība

Vidzemes Augstskola

Profesionālais maģistrs sabiedrības pārvaldībā

Sabiedrības pārvaldes vadītājs

Uzņēmējdarbības vadība izglītības iestāžu vadītājiem

Biznesa augstskola Turība

Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas

Vidzemes Augstskola

Profesionālais maģistrs virtuālajā realitātē un viedajās tehnoloģijās

 

       

Doktora programmas

Juridiskā zinātne

Biznesa augstskola Turība

Doktora zinātniskais grāds juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.)

 

Vadībzinātne

Rīgas Stradiņa universitāte

Vadībzinātnes doktors

 

 

Lasiet arī: Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā

Ieteikt rakstu