Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./2021. studiju gadā

Publicēts 2020. gada 23.oktobrī

Jaunas programmas 20202020./2021. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 99 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir plašs un tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā pedagoģija, māksla un kultūra, inženierzinātnes, biotehnoloģijas, lauksaimniecība, medicīna, uzņēmējdarbība, ekonomika, datu drošība, datorzinātnes, vides zinātne u.c.

Šogad īpaši nozīmīgas pārmaiņas ir skārušas skolotāju izglītības jomu – ir pieņemts jauns skolotāju profesionālās kvalifikācijas standarts, kā arī jauni vispārējās un profesionālās izglītības standarti, un atbilstoši šīm pārmaiņām izveidotas pilnīgi jaunas pedagogu izglītības programmas.

Lielu daļu jaunizveidoto programmu augstskolas ir izstrādājušas un īsteno sadarbībā ar citām Latvijas vai ārvalstu augstskolām; daļa programmu ir starptautiski orientētas un tiek īstenotas angļu valodā.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

  • 14 pirmā līmeņa jeb koledžas programmām;
  • 16 bakalaura programmām;
  • 23 profesionālā bakalaura programmām;
  • 17 maģistra programmām;
  • 7 profesionālā maģistra programmām;
  • 10 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām (pēc pamatstudijām);
  • 12 doktora programmām.
Pārmaiņas skolotāju izglītībā

Līdz ar nacionāla līmeņa pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā četras Latvijas augstskolas -  Latvijas Universitāte (LU), Liepājas Universitāte (LiepU),  Daugavpils Universitāte (DU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)  - kopīgi ir izstrādājušas un licencējušas vairākas jaunas  izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmas.  Programmu saturs veidots atbilstoši atbilstoši izglītības reformu projekta “Skola 2030” izvirzītajām prasībām skolotājam, jaunajam mācību saturam un skolotāja profesionālās kvalifikācijas standartam.

2020. gadā augstskolas uzsāk īstenot jaunas programmas pirmsskolas un sākumskolas skolotāju sagatavošanai: konceptuāli jaunu  1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” un bakalaura studiju programmu „Sākumizglītības skolotājs”, kas nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu darbam  sākumskolas  1.-3.klasē, kā arī 4.-6.klasē.  Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” paredz iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītības zinātnēs un skolotāja kvalifikāciju, apgūstot vienu, divu vai vairāku jomu mācību priekšmetu saturu un metodiku, kombinējot mācību jomas pēc studējošā izvēles.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Skolotājs” tiek īstenota sadarbībā ar nodibinājumu „Iespējamā misija”.  Programma nodrošina iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē, kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, iegūt skolotāja kvalifikāciju.

Maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” skolotājiem ir iespēja specializēties četros virzienos: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”. Savukārt programmas garajā modulī “Pedagoģija” var iestāties arī reflektanti, kuru iepriekš iegūtā augstākā izglītība nav pedagoģijas jomā. Tādējādi jaunā maģistra studiju programma, kas tiek īstenota, sadarbojoties četrām augstskolām, ir pilnveides iespēja ne tikai skolotājiem, bet arī citiem izglītības jomas speciālistiem, dažāda līmeņa un nozaru iestāžu vadītājiem, mācību līdzekļu izstrādātājiem un citiem interesentiem.

LU jaunā maģistra studiju programma “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”, sniedz iespēju apgūt gan zināšanas par pedagoģiskajiem procesiem, mācību materiālu un platformu izveidi un mācīšanās psiholoģiju, gan digitālās kompetences, programmēšanu, robotiku, medijpratību, informācijas arhitektūru u.c.

Jaunās starpaugstskolu doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” moduļi tiek īstenoti vairākās augstskolās, tādējādi veicinot doktorantūras studentu iekšējo mobilitāti un palielinot augstskolu pētniecības kapacitāti. Programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos - no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai - Latvijas un starptautiskā mērogā.

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) ir izstrādājusi un licencējusi jaunas studiju programmas topošajiem mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras pedagogiem. Jau 2020./21.gadā studētgribētājiem ir iespēja uzsākt studijas profesionālās bakalaura studiju programmas „Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” apakšprogrammās „Skolotājs mūzikā un kultūras studijās” un „Skolotājs dejā un kultūras studijās”. Savukārt 2021./22. gadā JVLMA plāno uzņemšanu apakšprogrammās „Skolotājs mākslā un kultūras studijās” un „Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās”. Topošie pedagogi tiks aicināti pieteikties arī studijām 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”.

Jaunumi kultūras un mākslas nozarēs

LKA  šajā mācību gadā uzsāk īstenot divas jaunas maģistra studiju programmas – “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”, kura tiek īstenota kopā ar RTU, un “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, kas veidota sadarbībā ar Vidzemes augstskolu.

Licenci ir saņēmusi arī pirmā profesionālā doktora studiju programma Latvijā – JVLMA, LMA un LKA kopīgi veidotā programma “Mākslas”. Uzņemšana jaunajā studiju programmā ar apakšprogrammām “Mūzika un skatuves māksla” (īsteno JVLMA), “Vizuālā māksla un dizains” (īsteno LMA) un “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja” (īsteno LKA) notiks 2021. gada ziemā – dokumentu iesniegšana plānota laikā no 11. līdz 15. janvārim, savukārt iestājpārbaudījumi – no 20. līdz 22. janvārim.

Jaunas programmas lauksaimniecībā, inženierzinātnēs un medicīnā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir izstrādājusi  jaunas studiju programmas ilgtspējīgā lauksaimniecībā, ilgtspējīgā mežsaimniecībā, biosistēmu inženierijā un vides inženierijā, kas tiks īstenotas angļu valodā, dodot iespēju ārvalstu studentiem iegūt augstāko izglītību Latvijā un specializēties studiju virzienos, kas līdz šim LLU un Latvijā īstenoti tikai latviešu valodā. Līdzšinējais LLU studiju programmu piedāvājums tiks paplašināts ar trim jaunām bakalaura programmām “Ilgtspējīga lauksaimniecība”, “Ilgtspējīga mežsaimniecība”, “Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas” un doktora studiju programmu “Vides inženierija”.

Savukārt Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvās topošajiem studentiem jaunas programmas vides inženierzinātnē, kiberdrošībā un dizaina inženierijā. Akadēmisko maģistra studiju programmu „Kiberdrošības inženierija” varēs apgūt angļu valodā. Programmas absolventi spēs veidot kiberdrošības politiku un proaktīvi īstenot kiberdrošības pasākumus. Jaunā starpdisciplinārā profesionālā maģistra studiju programma „Dizaina inženierija” piedāvās specializāciju divos virzienos – dizainā, kā arī apģērbu un  tekstila tehnoloģijā.

RTU uzsāk īstenot arī jaunas akadēmiskās programmas «Vides inženierija» bakalaura, maģistra un doktora līmenī. Bakalaura programmas absolventi iegūs izpratni par vides tehnoloģijām un to attīstību un spēs piedalīties to ieviešanā. Maģistrantūrā tiks piedāvātas divas specializācijas – vides inženierija un bioekonomika.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Biotehnoloģija un bioinženierija», ko RTU īstenos sadarbībā ar LU, sagatavos augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus gēnu inženierijā un vides biotehnoloģijās.

Jaunu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programmu “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” uzsāk īstenot Juridiskā koledža (JK). Programma sagatavos topošos kiberdrošības speciālistus.

Jaunu, aktuālu apakšprogrammu “Mākslīgais intelekts” bakalaura programmas “Datorzinātnes” ietvaros šogad uzsāk īstenot Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (UWE) Bristolē, kas sniegs padziļinātu izpratni mākslīgā intelekta jomā un programmatūru izstrādē, kā arī iespēju četru gadu laikā iegūt divus diplomus.

Arī medicīnas nozarē ir jaunumi – reaģējot uz darba tirgus pieprasījumu un satraucošo epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē, LU ir izveidojusi jaunu, Baltijas reģionā unikālu maģistra programmu “Epidemioloģija un medicīniskā statistika”. Programma sagatavos augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus, kuri pārzina un izstrādā epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem Latvijas un Baltijas veselības sistēmai gan reģionālā, gan valstiskā un starptautiskā līmenī.

Tāpat pirmo reizi interesentiem ir iespēja apgūt optometrista asistenta specialitāti. Programmu „Optometrija” īsteno Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK).

Sociālajās un humanitārajās zinātnēs - jaunas programmas visos līmeņos

Banku augstskola (BA) ir izstrādājusi un licencējusi jaunu profesionālā bakalaura studiju programmu “Biznesa procesu vadība” ar iespēju trešajā mācību gadā izvēlēties uzņēmuma, personāla vai mārketinga vadītāja specializāciju.  Savukārt Daugavpils Universitāte (DU) uzsāk īstenot profesionālā bakalaura programmu “Biznesa un finanšu procesi”, kurā varēs apgūt mikro un makroekonomiku, finanšu uzskaiti un vadību, grāmatvedību, uzņēmējdarbību, reģionālo ekonomiku, mārketingu, banku darbību u.c., kā rezultātā absolvents iegūst profesionālā bakalaura grādu ekonomikā un finansista vai uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) bakalaura programma “Biznesa vadība” sagatavos studentus profesionālam, daudzpusīgam darbam uzņēmējdarbības vadības nozarē valsts un privātajā sektorā.

Jaunajā bakalaura studiju programmā “Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība”, kas tiek īstenota angļu valodā un piedāvā specializāciju kādā no trim moduļiem – jaunuzņēmējdarbībā, sociālajā uzņēmējdarbībā vai veselības ekonomikā -, jau šovasar uzņēma Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Jaunā DU īstenotā Profesionālā maģistra studiju programma Viedā ekonomika un inovācijas fokusējas uz teorētiskajos pamatos balstītiem un praktiski orientētiem studiju kursiem finansēs un ekonomikā, kā arī padziļinātām datortehnoloģiju studijām.

Augstskolas izstrādājušas un licencējušas arī jaunas, LR normatīvajam regulējumam atbilstošas studiju programmas topošo psihologu un juristu sagatavošanā. DU īstenos profesionālā maģistra programmu “Psiholoģija”, kuras absolventi iegūs psihologa kvalifikāciju ar iespēju specializēties piedāvā divos virzienos: konsultatīvajā psiholoģijā un izglītības un skolu psiholoģijā. Savukārt Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir izveidojusi jaunu profesionālā maģistra programmu “Tiesību zinātnes”, kas sagatavos juristus ar specializāciju civiltiesībās vai krimināltiesībās.

No 2020.gada vasaras topošie studenti var pieteikties arī jaunā, inovatīvā starpaugstskolu doktorantūras programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”, kuru īsteno trīs augstskolas: RTA, Ventspils augstskola (VeA) un Vidzemes augstskola (ViA). Kopīgā studiju programma paredz padziļināti apgūt dizaina un vizionāro domāšanu, daudznozaru pieeju, spēju izprast tautsaimniecības attīstību, organizāciju pārvaldību un indivīda uzvedību, pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, attīstīt noturību, lai mērķtiecīgi darbotos pētniecībā un inovāciju īstenošanā uzņēmējdarbībā un ekonomikas viedā izaugsmē.

 


Vēršam uzmanību, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programmu, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 


1. līmeņa (koledžas) profesionālās augstākās izglītības programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamā kvalifikācija

Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība

Juridiskā koledža

Drošības speciālists

Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs

(uzņemšana plānota 2021./22.gadā)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Skolotājs

Optometrija

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Optometrista asistents

Pirmsskolas skolotājs

Daugavpils Universitāte

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitāte

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Bauskas filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Cēsu filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Madonas filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Liepājas Universitāte

Skolotājs

Pirmsskolas skolotājs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Skolotājs


Bakalaura programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Biotehnoloģija un bioinženierija

Latvijas Universitāte

Dabaszinātņu bakalaurs

Biotehnoloģija un bioinženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Dabaszinātņu bakalaurs

Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās

Biznesa vadība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībā un administrēšanā

Datorzinātnes - mākslīgais intelekts (jauna apakšprogramma)

Transporta un sakaru institūts

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs

Ilgtspējīga lauksaimniecība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs lauksaimniecībā

Ilgtspējīga mežsaimniecība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežsaimniecībā

Psiholoģija

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

Psiholoģija

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

Psiholoģija

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāle

Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā

Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība

Rīgas Stradiņa universitāte

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībā un administrēšanā

Tiesību zinātne

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

Tiesību zinātne

Baltijas Starptautiskā akadēmija

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

Tiesību zinātne

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

Tiesību zinātne

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāle

Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

Vides inženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Inženierzinātņu bakalaurs vides inženierzinātnēs


Profesionālā bakalaura programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Biznesa procesu vadība

Banku augstskola

Profesionālais bakalaurs biznesa vadībā 

Uzņēmuma vadītājs

Biznesa un finanšu procesi

Daugavpils Universitāte

Profesionālais bakalaurs ekonomikā

Finansists/ Uzņēmuma vadītājs

Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitāte

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitātes Bauskas filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitātes Cēsu filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Liepājas Universitāte

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs

Skolotājs

Daugavpils Universitāte

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitāte

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Bauskas filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Cēsu filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Madonas filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Profesionālais bakalaurs izglītības zinātnēs

Skolotājs

Skolotājs

Liepājas Universitāte

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs

Skolotājs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Profesionālais bakalaurs izglītībā

Skolotājs


Maģistra programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Epidemioloģija un medicīniskā statistika

Latvijas Universitāte

Maģistrs veselības zinātnēs

Izglītības zinātnes

Daugavpils Universitāte

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitāte

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Bauskas filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Cēsu filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Madonas filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Liepājas Universitāte

Izglītības zinātņu maģistrs

Izglītības zinātnes

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Izglītības zinātņu maģistrs

Kiberdrošības inženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Inženierzinātņu maģistrs kiberdrošībā

Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija

Latvijas Kultūras akadēmija

Mākslas maģistrs radošajās industrijās

Radošās industrijas un izaugsmes menedžments

Latvijas Kultūras akadēmija

Mākslas maģistrs radošajās industrijās

Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai

Latvijas Universitāte

Izglītības zinātņu maģistrs

Vides inženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Inženierzinātņu maģistrs vides inženierzinātnēs


Profesionālā maģistra programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Dizaina inženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistrs dizaina inženierijā 

 

Līderība un vadība

 Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistrs līderībā un vadībā

 Vadītājs

Psiholoģija

Daugavpils Universitāte

Profesionālais maģistrs psiholoģijā

Psihologs

Tiesību zinātne

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē

Jurists

Tiesību zinātne

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" DAUGAVPILS FILIĀLE

Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē

Jurists

Tiesību zinātne

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" LIEPĀJAS FILIĀLE

Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē

Jurists

Viedā ekonomika un inovācijas

Daugavpils Universitāte

Profesionālais maģistrs ekonomikā

Finanšu analītiķis vai Ekonomists


2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas (pēc pamatstudijām)

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamā kvalifikācija

Skolotājs

Daugavpils Universitāte

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitāte

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Alūksnes filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Bauskas filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Cēsu filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Madonas filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Skolotājs

Skolotājs

Liepājas Universitāte

Skolotājs


Doktora / profesionālā doktora programmas

Programmas nosaukums

Augstākās izglītības iestāde

Iegūstamais grāds

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Ventspils Augstskola

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Vidzemes Augstskola

Zinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)

Izglītības zinātnes

Daugavpils Universitāte

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) izglītības zinātnēs 

Izglītības zinātnes

Latvijas Universitāte

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) izglītības zinātnēs 

Izglītības zinātnes

Liepājas Universitāte

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) izglītības zinātnēs 

Izglītības zinātnes

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Zinātniskais doktora grāds (Ph.D.) izglītības zinātnēs 

Mākslas

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Profesionālais doktora grāds mākslās

Mākslas

Latvijas Mākslas akadēmija

Profesionālais doktora grāds mākslās

Mākslas

Latvijas Mākslas akadēmija

Profesionālais doktora grāds mākslās

Vides inženierija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā

Vides inženierija

Rīgas Tehniskā universitāte

Zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijā un enerģētikā

Ieteikt rakstu