Latvijas Universitāte - Finanšu menedžments - Prof. bak. studijas

Finanšu menedžments
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs finanšu vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaFinanšu ekonomists (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods42343
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2000 EUR gadā (pilna laika), 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas „Finanšu menedžments” mērķis ir sagatavot darbam valsts institūcijās un iestādēs, pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, nevalstiskajās, starptautiskajās organizācijās augsti kvalificētus finanšu ekonomistus, nodrošināt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētisko pamatu un finanšu ekonomista darbam nepieciešamo teorētisko un praktisko zināšanu prasmju un iemaņu apgūšanu.

Minētā mērķa sasniegšanai Programmai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

sagatavot Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū konkurētspējīgus, augsti kvalificētus finanšu ekonomistus;
nodrošināt studiju procesa satura elastīgu pieeju attiecībā uz mainīgu ekonomisko problēmu risināšanas nepieciešamību;
veicināt studentu ekonomisko un radošo domāšanu, atbalstīt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai.
nodrošināt vispārizglītojošo studiju kursu apgūšanu. Tas nodrošina akadēmiskās izglītības iegūšanu, sniedz vispārizglītojošas teorētiskas un metodoloģiskas zināšanas, paredz veidot ekonomikas izziņas prasmes, māca pašizglītoties studiju procesā, kā arī attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas;
nodrošināt nozares teorētisko studiju kursu apgūšanu. Tas nodrošina iespēju apgūt ekonomikas cēloņsakarības makro un mikro līmenī, naudas, kredīta, finanšu jēdzienus un teorētiskos pamatus;
nodrošināt pētnieciskā darba iemaņu apgūšanu, patstāvīgas ekonomiskās domāšanas attīstīšanu;
nodrošināt nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšanu. Tas nodrošina valsts institūcijās un tautsaimniecības nozarēs strādājošam finanšu ekonomistam nepieciešamo specifisko zināšanu un prasmju kopumu;
piedāvāt iespēju apgūt prasmi studiju laikā iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbā un turpināt mūžizglītību pēc studiju pabeigšanas. To panāk, profesionālo studiju laika lielāko daļu (apmēram 2/3) veltot praktiskajām nodarbībām.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas

spēs demonstrēt finanšu ekonomista profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, ekonomikas un finanšu likumsakarību izpratni.

Prasmes

izmantot ekonomikas un finanšu teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē, izvērtēt un salīdzināt ekonomiskās un finanšu darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas, novērtēt uzņēmējdarbības vidi un tās iespējamās izmaiņas, formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni.

Intelektuālās kompetences

izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, risināt profesionālus jautājumus un problēmas, turpināt savu tālāko izglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Akadēmiskās kompetences

izvērtēt un izmantot savā profesionālajā jomā statistiskās un matemātiskās metodes, finanšu problēmu risināšanas praktiskās pieejas, iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un ekonomikas nozares sasniegumus savā praktiskajā darbībā, veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu ekonomikas nozarē.

Praktiskās kompetences

pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas finanšu problēmu risināšanā, risku pārvaldībā, pieņemt un pamatot lēmumus profesionālās kompetences jomā, strādāt patstāvīgi un komandā, izstrādāt un īstenot projektus.

Darba iespējas

Programmas absolventi strādā par ekonomistiem, finanšu menedžeriem, grāmatvežiem valsts institūcijās (Finanšu ministrijā, Valsts kasē, Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas Bankā) un iestādēs, pašvaldību institūcijās, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē (uzņēmumos, komercbankās, apdrošināšanās kompānijās, pensiju, ieguldījumu fondos).

Programmas absolventiem ir plašas iespējas atrast darbu, jo šādi speciālisti ir vienmēr pieprasīti darba tirgū neatkarīgi no ekonomiskās situācijas.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/finansu-menedzments
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv