Rīgas Tehniskā universitāte - Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana - Prof. bak. studijas

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-24
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālāis bakalaurs starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaĀrējo sakaru struktūrvienības vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgramma veidota, lai sagatavotu augsta līmeņa speciālistus un struktūrvienību vadītājus starptautisko ekonomisko sakaru organizācijas un vadīšanas jomā. Uzsvars studiju procesā tiek likts uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz jomas specifiku, starptautiskā darba tirgus prasībām, zinātnes sasniegumiem un teorētiskajām zināšanām.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus starptautisko ekonomisko attiecību veidošanas, organizēšanas un vadīšanas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina starptautisko ekonomisko sakaru, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas un ekonomikas jomās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

- spēj analizēt un novērtēt starptautisko ekonomisko, politisko un kultūras vidi, kā arī orientējas un izprot vietējā un starptautiskā tirgus attīstības tendences;
- zina un izprot valsts likumdošanas un normatīvos aktus, kā arī starptautiskos nolīgumus, konvencijas, regulas, u.c. starptautisko darbību reglamentējošos aktus;
- izprot un orientējas Eiropas Savienības struktūrā un politikas pamatvirzienos, kā arī eksporta politikā un attiecību veidošanā starpvalstu līmenī;
- izprot uzņēmuma, valsts vai nevalstiskās institūcijas darbības principus un saimnieciskās darbības rādītājus;
- spēj definēt uzņēmuma, valsts vai nevalstiskās institūcijas ārējo un starptautisko sakaru mērķus un attīstības virzienus, izstrādāt un realizēt starptautiskās sadarbības plānu un virzienus;
- spēj vadīt un līdzdarboties starptautisko sakaru struktūrvienības darbā, kā arī sadarboties ar citām struktūrvienībām un vadību;
- prot iegūt, apstrādāt, analizēt un izmantot informāciju;
- izprot darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un nodrošina to izpildi savu kompetenču ietvaros;
- pārvalda valsts valodu un kompetences ietvaros spēj sazināties vismaz divās svešvalodās;
- spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību starptautisko sakaru jomā;
- spēj identificēt un definēt problēmas, pieņemt pamatotus lēmumus;
- pielieto informāciju tehnoloģijas izvirzīto uzdevumu veikšanai;
- spēj publiski uzstāties un prezentēt sava darba rezultātus, argumentēti aizstāvēt viedokli;
- izprot un darbojas saskaņā ar profesionālās ētikas normām un vispārpieņemtiem etiķetes un saskarsmes principiem.

Karjera

Studiju programmas absolvents var veidot savu karjeru starptautiskās uzņēmējdarbības, tirdzniecības un starptautisku ķēžu (uzņēmumu tīklu) jomā, kā arī dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, gan starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, eksporta un tirdzniecības nodaļās un struktūrvienībās, gan attīstīt un meklēt jaunas tirgus iespējas un sadarbības partnerus visā pasaulē. Tā pat absolventi var veiksmīgi strādāt Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskās organizācijās gan Latvijā, gan ārpus Latvijas Republikas robežām.
Ārējo un starptautisko sakaru struktūrvienības vadītājs un speciālists radoši un inovatīvi plāno un īsteno ārējo un starptautisko sakaru stratēģiju un taktiku atbilstoši savas darba vietas mērķiem; analizē, novērtē un pilnveido starptautisko ekonomisko sakaru jautājumus; plāno, koordinē un pārrauga struktūrvienības darbu; saskaņo savu darbību ar uzņēmuma, valsts vai nevalstiskās institūcijas vadītāju, kā arī sadarbojas ar citu struktūrvienību vadītājiem.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICS?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv