Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra un profesionālās kvalifikācijas līmeņi

Atjaunots 2021. gada 12. oktobrī

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI) ir astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. LKI ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI). Savukārt profesionālās kvalifikācijas līmeņi (PKL) ir teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu. PKL aptver tikai profesionālo izglītību, kuras rezultātā tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija.

Tādējādi LKI attiecas gan uz vispārējo, gan profesionālo izglītību, savukārt PKL  - tikai uz profesionālo izglītību.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) reglamentē Izglītības likums. Likumā noteiktie LKI līmeņi ir šādi:

1) pirmais LKI līmenis - spēja uzrādīt elementāras zināšanas un izmantot tās elementāru praktisku uzdevumu veikšanai speciālista uzraudzībā;

2) otrais LKI līmenis - spēja uzrādīt pamatzināšanas un izmantot tās vienkāršu praktisku uzdevumu veikšanai konkrētā jomā daļēji patstāvīgi speciālista uzraudzībā;

3) trešais LKI līmenis - spēja uzrādīt vispārējas zināšanas un izmantot tās dažādu uzdevumu veikšanai nemainīgā un stabilā vidē, uzņemoties atbildību par darba rezultātu;

4) ceturtais LKI līmenis - spēja uzrādīt vispusīgas zināšanas un patstāvīgi plānot un organizēt darbu attiecīgajā jomā, uzņemoties atbildību, strādājot individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;

5) piektais LKI līmenis - spēja uzrādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai jomai atbilstošas zināšanas; spēja izmantot analītisku pieeju praktisku problēmu risināšanai attiecīgajā profesijā mainīgā vidē; spēja izprast savas darbības jomu plašākā sociālajā kontekstā, piedalīties attiecīgās nozares attīstīšanā, izvērtēt savu un citu cilvēku darbību;

6) sestais LKI līmenis - spēja uzrādīt pamata un specializētas zināšanas nozarē un izmantot tās profesionālas, mākslinieciskas, inovatīvas vai pētnieciskas darbības veikšanai; spēja izmantot zinātnisku pieeju problēmu risināšanai, uzņemties atbildību un iniciatīvu; spēja pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos apstākļos;

7) septītais LKI līmenis - spēja uzrādīt padziļinātas un plašas zināšanas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā; spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes pētnieciskas, mākslinieciskas vai augsti kvalificētas profesionālas darbības veikšanai mainīgos apstākļos; spēja patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā;

8) astotais LKI līmenis - spēja uzrādīt plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes; spēja parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē; spēja patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju un īstenot apjomīgus zinātniskus projektus; spēja, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus.

Profesionālās kvalifikācijas līmeņi

PKL ir noteikti Profesionālās izglītības likumā. Atbilstoši likumā noteiktajam PKL ir šādi:

1) pirmais PKL - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā (atbilst otrajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

2) otrais PKL - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

3) trešais PKL - paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

4) ceturtais PKL - teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu (atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

5) piektais PKL - noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē (atbilst sestajam un septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim).

Profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem

Profesionālās izglītības likums nosaka PKL atbilstību LKI līmeņiem:

  • 1. PLK - atbilst LKI 2. līmenim;
  • 2. PKL - atbilst LKI 3. līmenim;
  • 3. PKL - atbilst LKI 4. līmenim;
  • 4. PKL - atbilst LKI 5. līmenim;
  • 5. PKL - atbilst LKI 6. un 7. līmenim.

Plašāka informācija par LKI līmeņiem pieejama Latvijas kvalifikācijas datubāzes tīmekļa vietnē.

 

Latvijas formālās izglītības dokumenti un LKI/ PKL līmeņi


Izglītības dokumenti

LKI līmenis

PKL līmenis

Pamatizglītības pakāpe

Apliecība par vispārējo pamatizglītību (speciālās izglītības programmas skolēniem ar (smagiem) garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem)

1.

-

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

2.

-

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

2

1.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (pamatizglītības pakāpē)

2.

1.

Vidējās izglītības pakāpe

Atestāts par arodizglītību (daļējas vidējās izglītības pakāpē)

3.

2.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (daļējas vidējās izglītības (arodizglītības) pakāpē) 3. 2.
Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 4.  
Diploms par profesionālo vidējo izglītību 4. 3.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (vidējās izglītības pakāpē)

4.

3.

Augstākās izglītības pakāpe
Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms (koledžas izglītība, studiju ilgums pilna laika studijās 2-3 gadi) 5. 4.

Bakalaura diploms

6.

-

Profesionālā bakalaura diploms

6.

5.

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (studiju ilgums pilna laika studijās - vismaz 4 gadi)

6.

5.

Maģistra diploms

7.

-

Profesionālā maģistra diploms

7.

5.

Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums - vismaz 5 gadi)

7.

5.

Doktora diploms

8.

-

Profesionālā doktora diploms mākslās

8.

-

Normatīvie akti

Izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Augstskolu likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.322 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

Ministru kabineta noteikumi Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti

Ministru kabineta noteikumi Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus

 

Ieteikt rakstu