Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām

Aktualizēts 2021. gada 3. decembrī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ja neviena no zemāk minētajām iestādēm neveic profesionālo novērtēšanu izvēlētajā profesijā, pretendentam jāvēršas IKVD un jālūdz organizēt kvalifikācijas novērtēšanu profesijā kādā no profesionālās izglītības iestādēm.

Eksāmena norises gaita un vērtēšana

Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina pretendentam bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai. Izglītības iestāde organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akreditētā profesionālās izglītības programmā divu mēnešu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.

Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL) (atbilst otrā, trešā vai ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim) apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.

Maksa par eksāmena kārtošanu

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka ar Ministra Kabineta noteikumi Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksas lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības. Maksa par eksāmenu kārtošanu noteikumos noteikta 35 profesionālo tematisko grupu ietvaros.

Iespēja saņemt ES fondu un valsts budžeta kompensāciju

Kopš 2017. gada strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji Valsts izglītības attīstības (VIAA) projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros var saņemt būtisku finansiālu atbalstu eksāmena kārtošanai – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Vairāk par kompensācijas saņemšanu lasiet VIAA sagatavotajā materiālā: Kā pieteikt izmaksu kompensāciju.

Savukārt bezdarbnieki saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedzot savā Nodarbības valsts aģentūras (NVA filiālē) iesniegumu. Vairāk par šo iespēju lasiet NVA mājaslapā.

  Informācija

  MK noteikumi Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci".

  Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

  Informācija par izglītības iestādēm un profesijām NIID.LV sarakstos ir patiesa tās aktualizācijas brīdī. Aktuālo izglītības iestāžu un iegūstamo kvalifikāciju sarakstu (Excel formātā) skatiet IKVD tīmekļvietnē.

   

  NB! Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, var būt izmaiņas kvalifikācijas eksāmenu organizācijā un norisē. Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu informāciju!

   

  Ērtākai informācijas pārlūkošanai saraksti ir sakārtoti divās tabulās:

  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PROFESIJU SARAKSTS


  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PROFESIJAS

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola (7)

  Automehāniķis

  Būvizstrādājumu galdnieks

  Kokapstrādes iekārtu operators

  Konditors

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

  Pavārs

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (5)

  Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

  Bulduru Dārzkopības vidusskola (1) Floristikas speciālists
  Daugavpils Būvniecības tehnikums (12)

  Apdares darbu strādnieks

  Apdares darbu tehniķis

  Arhitektūras tehniķis

  Autoatslēdznieks

  Bruģētājs

  Būvstrādnieks

  Gāzmetinātājs

  Interjera dizaina speciālists

  Krāšņu un kamīnu mūrnieks

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Sausā būves tehniķis

  Sausās būves montētājs

   

  Daugavpils tehnikums (12)

  Automehāniķis

  Datorsistēmu tehniķis

  Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

  Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

  Elektrotehniķis

  Frizieris

  Loģistikas darbinieks

  Lokomotīvju saimniecības tehniķis

  Mašīnbūves tehniķis

  Programmēšanas tehniķis

  Sliežu ceļa saimniecības tehniķis

  Transporta vagonu tehniķis

  Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola (2)

  Konditors

  Pavārs

  Edmunda Veizāna profesionālā deju skola (2)

  Deju kolektīva repetitors hip – hop kultūras deju stilos

  Mūsdienu deju dejotājs hip – hop kultūras deju stilos

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (19)

  Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars

  Kormeistars, kora dziedātājs

  Mūziķis altists

  Mūziķis ērģelnieks, ansambļa vadītājs

  Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis kontrabasists

  Mūziķis pianists, koncertmeistars

  Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis vijolnieks

  Mūziķis vokālists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

  Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs

  Vokālists, kora dziedātājs

  Jelgavas Amatu vidusskola (5)

  Frizieris

  Konditors

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

  Pavāra palīgs

  Pavārs

  Jelgavas Tehnikums (8)

  Apdares darbu strādnieks

  Apdares darbu tehniķis

  Automehāniķis

  Datorsistēmu tehniķis

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Mēbeļu galdnieks

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

   

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (14)

  Auklis

  Automehāniķis

  Konditors

  Loģistikas darbinieks

  Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

  Mēbeļu dizaina speciālists

  Mēbeļu galdnieks

  Pavārs

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Restauratora asistents

  SPA speciālists

  Stila mēbeļu modelētājs

  Tūrisma pakalpojumu konsultants

  Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

  Latvijas Nacionālā bibliotēka (1)

  Bibliotekārs
  Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (1) Aprūpētājs
  Malnavas koledža (3)

  Autoelektriķis

  Automehāniķis

  Lauku īpašumu apsaimniekotājs

  Mācību centrs "BUTS" (18)

  Apdares darbu strādnieks

  Aprūpētājs

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektromontieris

  Elektrotehniķis

  Inženierkomunikāciju montētājs

  Konditora palīgs

  Loģistikas darbinieks

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

  Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

  Pavāra palīgs

  Pavārs

  Rokas lokmetinātājs (MMA)

  Šuvējs

  Šūšanas iekārtu operators

  Tūrisma informācijas konsultants

  Viesmīlis

  Ogres tehnikums (24)

  Apģērba modelētājs

  Biškopis

  Būvizstrādājumu galdnieks

  Būvkonstrukciju montētājs ar specializāciju: Metāla būvkonstrukciju montētājs, Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs, Stikloto būvkonstrukciju montētājs, Koka būvkonstrukciju montētājs

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektronikas tehniķis

  Grāmatvedis

  Interjera noformētājs

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Kokkopis (arborists)

  Kokvedēja automobiļa vadītājs

  Konditors

  Meža mašīnu operators

  Mežsaimniecības tehniķis

  Mēbeļu galdnieks

  Multimediju dizaina speciālists

  Namdaris

  Pavārs

  Spēkratu mehāniķis

  Video operators

  Vides labiekārtotojuma un objektu dizaina speciālists

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  Vizuālās reklāmas noformētājs

  PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" (5)

  Foto dizaina speciālists

  Interjera dizaina speciālists

  Koka izstrādājumu dizaina speciālists

  Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (32)

  Apģērbu dizaina speciālists

  Arhitektūras tehniķis

  Dziedātājs

  Dziedātājs, ansambļa vadītājs

  Foto dizaina speciālists

  Ilustrators

  Interjera dizaina speciālists

  Kormeistars, kora dziedātājs

  Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

  Multimediju dizaina speciālists

  Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis kontrabasists

  Mūziķis kontrabasists, basģitārists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis pianists, koncertmeistars

  Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

  Mūziķis-akordeonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis-altists

  Mūziķis-čellists

  Mūziķis-ģitārists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis-vijolnieks

  Vizuālā tēla stilists

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" (6)

  Grāmatvedis

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Konditors

  Loģistikas darbinieks

  Pavārs

  Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

  PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" (5)

  Baletdejotājs

  Dziedātājs

  Džeza mūziķis

  Ilustrators

  Kormeistars, kora dziedātājs

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (6)

  Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

  Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" (9)

  Automehāniķis

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektronikas tehniķis

  Elektrotehniķis

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Mēbeļu galdnieks

  Programmēšanas tehniķis

  Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

  Telekomunikāciju tehniķis

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" (31)

  Apdares darbu tehniķis

  Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

  Auto virsbūvju remontatslēdznieks

  Automehāniķis

  Būvizstrādājumu galdnieks

  Datorsistēmu tehniķis

  Digitālās drukas operators

  Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

  Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

  Elektrotehniķis

  Grāmatvedis

  Iespieddarbu noformējuma speciālists

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

  Kokapstrādes iekārtu operators

  Komercpakalpojumu darbinieks

  Loģistikas darbinieks

  Lokomotīvju saimniecības tehniķis

  Mašīnbūves tehniķis

  Materiālu ķīmijas tehniķis

  Mēbeļu galdnieks

  Ofseta iespiedējs

  Poligrāfijas ražošanas tehniķis

  Programmēšanas tehniķis

  Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

  Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

  Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

  Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

  Transportlīdzekļu krāsotājs

  Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists)

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" (23)

  Dziedātājs, ansambļa vadītājs

  Kormeistars, kora dziedātājs

  Mūziķi altists

  Mūziķi čellists

  Mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars

  Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs 

  Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs

  Mūziķis mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators

  Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis pianists, koncertmeistars

  Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis vijolnieks

  Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

  Vokālists, kora dziedātājs

  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (1)

  Tēlniecības objektu dizaina speciālists

  Rēzeknes tehnikums (14)

  Apdares darbu strādnieks

  Apdares darbu tehniķis

  Automehāniķis

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektrotehniķis

  Ēku būvtehniķis

  Konditora palīgs

  Konditors

  Mēbeļu galdnieks

  Pavārs

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Programmēšanas tehniķis

  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Rīgas 3. arodskola (7)

  Atslēdznieks

  Lietvedis

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

  Programmēšanas tehniķis

  Rokas lokmetinātājs (MMA)

  Virpotājs

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (8)

  Apģērbu dizaina speciālists

  Interjera dizaina speciālists

  Multimediju dizaina speciālists

  Stila mēbeļu modelētājs

  Tekstilmateriālu dizaina speciālists

  Tēlniecības objektu dizaina speciālists

  Video operators speciālists

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  Rīgas Stila un modes tehnikums (3)

  Foto dizaina speciālists

  Frizieris-stilists

  Vizuālā tēla stilists

  Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (1)

  Loģistikas darbinieks

  Saldus tehnikums (12)

  Ceļu būvtehniķis

  Datorsistēmu tehniķis

  Ēku būvtehniķis

  Frizieris-stilists

  Hidrobūvju būvtehniķis

  Kiberdrošības tehniķis

  Mašīnbūves tehniķis

  Pavārs

  Programmēšanas tehniķis

  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Vizuālā tēla stilists

  Smiltenes tehnikums (10)

  Apavu labotājs

  Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis

  Ceļu būvtehniķis

  Grāmatvedis

  Hidrobūvju būvtehniķis

  Lopkopības tehniķis

  Pavārs

  Šuvējs

  Veterinārārsta asistents

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (2)

  Mūziķis - akordeonists, ansambļa vadītājs

  Mūziķis - eifonists, ansambļa vadītājs

  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (5)

  Apģērbu dizaina speciālists

  Apģērbu modelētājs

  Interjera dizaina speicālists

  Interjera noformētājs

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  Valmieras tehnikums (10)

  Gaļas produktu izgatavotājs

  Grāmatvedis

  Konditora palīgs

  Loģistikas darbinieks

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Mašīnbūves tehniķis

  Mehatronisku sistēmu tehniķis

  Pavāra palīgs

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators

  Valsts policijas koledža (1) Valsts policijas jaunākais inspektors
  Valsts robežsardzes koledža (1) Valsts robežsardzes inspektors

  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (20)

  Frizieris

  Interjera noformētājs

  Komercdarbinieks

  Konditora palīgs

  Konditors

  Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

  Pavāra palīgs

  Pavārs

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

  Restorāna pavārs

  SPA speciālists

  Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

  Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

  Tūrisma pakalpojumu konsultants

  Viesmīlis

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Viesnīcu pakalpojumu speciālists

  Vizuālā tēla stilists

  Ventspils Tehnikums (5)

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektrotehniķis

  Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Mašīnbūves tehniķis

  Rokas lokmetinātājs (MMA)

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (13)

  Apdares darbu tehniķis

  Autoatslēdznieks

  Autodiagnostiķis

  Automehāniķis

  Datorsistēmu tehniķis

  Elektrotehniķis

  Ēku būvtehniķis

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Mēbeļu galdnieks

  Namdaris

  Pavārs

  Programmēšanas tehniķis

  Spēkratu mehāniķis

  Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (1) Restauratora asistents

  PROFESIJAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PĒC TEMATISKAJĀM JOMĀM


  Mākslas

  1. "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"

  Apģērbu dizaina speciālists

  PIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Valmieras dizaina un mākslas vidusskola

  Apģērbu modelētājs

  Ogres tehnikums

  Valmieras dizaina un mākslas vidusskola

  Baletdejotājs PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola
  Baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
  Deju kolektīva repetitors hip – hop kultūras deju stilos Edmunda Veizāna profesionālā deju skola
  Dziedātājs

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola

  Dziedātājs, ansambļa vadītājs

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Džeza mūziķis PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"
  Foto dizaina speciālists

  PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Rīgas Stila un modes tehnikums

  Ilustrators

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"

  Interjera dizaina speciālists

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

  Interjera noformētājs

  Ogres tehnikums

  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

  VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

  Koka izstrādājumu dizaina speciālists PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""
  Kormeistars, kora dziedātājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

  Mēbeļu dizaina speciālists Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Multimediju dizaina speciālists

  Ogres tehnikums

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Mūsdienu deju dejotājs hip – hop kultūras deju stilos Edmunda Veizāna profesionālā deju skola
  Mūziķis akordeonists - ansambļa vadītājs

  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Mūziķis altists

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis čellists

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis eifonists - ansambļa vadītājs

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

  Mūziķis basģitārists - ansambļa vadītājs PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
  Mūziķis ērģelnieks - ansambļa vadītājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis fagotists - ansambļa vadītājs PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
  Mūziķis flautists - ansambļa vadītājs

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis ģitārists - ansambļa vadītājs

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis klarnetists - ansambļa vadītājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis kontrabasists

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Mūziķis kontrabasists, basģitārists, ansambļa vadītājs PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"
  Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
  Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
  Mūziķis obojists - ansambļa vadītājs

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis pianists - ansambļa vadītājs

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis pianists, koncertmeistars

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis saksofonists - ansambļa vadītājs

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis sitaminstrumentālists - ansambļa vadītājs

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis trombonists - ansambļa vadītājs

  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis trompetists - ansambļa vadītājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis tubists - ansambļa vadītājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis vijolnieks - ansambļa vadītājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Mūziķis vokālists, ansambļa vadītājs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
  Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  Stila mēbeļu modelētājs

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

  Tekstilmateriālu dizaina speciālists

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Tēlniecības objektu dizaina speciālists

  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  Video operators

  Ogres tehnikums

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Vides labiekārtotojuma un objektu dizaina speciālists

  Ogres tehnikums

  Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

  Ogres tehnikums

  PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

  Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

  Vizuālās reklāmas noformētājs Ogres tehnikums
  Vokālists, kora dziedātājs

  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola

  PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

  2. "Amatniecība, lietišķā māksla"

  INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES

  3. "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"

  Bibliotekārs

  Latvijas Nacionālā bibliotēka

  Komerczinības un administrēšana

  4. "Vadība un administrēšana"

  Loģistikas darbinieks

  Daugavpils tehnikums

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Mācību centrs "BUTS"

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Valmieras tehnikums

  5. "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"

  Komercdarbinieks

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Komercpakalpojumu darbinieks PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

  Jelgavas Amatu vidusskola

  VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

  Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

  Rēzeknes tehnikums

  Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

  Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  6. "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"

  Finanšu darbinieks PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  Grāmatvedis

  Ogres tehnikums

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Smiltenes tehnikums

  Valmieras tehnikums

  7. "Sekretariāta un biroja darbs"

  Klientu apkalpošanas speciālists

  Jelgavas Tehnikums

  Ogres tehnikums

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Lietvedis

  Rīgas 3. arodskola

  Datorika

  8. "Datorzinātnes, datoru lietošana"

  Datorsistēmu tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Jelgavas Tehnikums

  Mācību centrs "BUTS"

  Ogres tehnikums

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Saldus tehnikums

  Ventspils Tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Kiberdrošības tehniķis Saldus tehnikums

  Programmēšanas tehniķis

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Rīgas 3.arodskola

  Saldus tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Inženierzinātnes un tehnoloģijas

  9. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"

  Autoatslēdznieks

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Autoelektriķis

  Malnavas koledža

  Autodiagnostiķis Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
  Automehāniķis

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Daugavpils tehnikums

  Jelgavas Tehnikums

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Malnavas koledža

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Auto virsbūvju remontatslēdznieks

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis Smiltenes tehnikums
  Kokvedēja automobiļa vadītājs Ogres tehnikums
  Mašīnbūves tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Saldus Tehnikums

  Valmieras tehnikums

  Ventspils Tehnikums

  Mehatronisku sistēmu tehniķis Valmieras tehnikums

  Meža mašīnu operators

  Ogres tehnikums
  Spēkratu mehāniķis

  Ogres tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Transportlīdzekļu krāsotājs PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  10. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"

  Atslēdznieks Rīgas 3. arodskola
  Gāzmetinātājs (OAW)

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Inženierkomunikāciju montētājs Mācību centrs "BUTS"
  Inženierkomunikāciju tehniķis

  Jelgavas tehnikums

  Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

  iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Jelgavas Tehnikums

  Mācību centrs "BUTS"

  Rīgas 3.arodskola

  Valmieras tehnikums

  Ventspils Tehnikums

  Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

  iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Mācību centrs "BUTS"

  Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

  Mācību centrs "BUTS"

  Rīgas 3.arodskola

  Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"
  Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators Valmieras tehnikums
  Rokas lokmetinātājs (MMA)

  Mācību centrs "BUTS"

  Rīgas 3.arodskola

  Ventspils Tehnikums

  Virpotājs Rīgas 3.arodskola

  11. "Enerģētika, elektronika un automātika"

  Atjaunojamās enerģētikas tehniķis PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"
  Elektrotehniķis

  Daugavpils tehnikums

  Mācību centrs "BUTS"

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Ventspils Tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Elektromontieris

  Mācību centrs "BUTS"

  Elektronikas tehniķis

  Ogres tehnikums

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  Telekomunikāciju tehniķis PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  12. "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"

  Materiālu ķīmijas tehniķis PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  13. "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Gaļas produktu izgatavotājs Valmieras tehnikums
  Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Rēzeknes tehnikums

  VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  14. "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Būvizstrādājumu galdnieks

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Ogres tehnikums

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
  Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Kokapstrādes iekārtu operators

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Mēbeļu galdnieks

  Jelgavas Tehnikums

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Ogres tehnikums

  PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  15. "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Šūšanas iekārtu operators Mācību centrs "BUTS"
  Šuvējs

  Mācību centrs "BUTS"

  Smiltenes tehnikums

  Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  16. "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Digitālās drukas operators PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"
  Iespieddarbu noformējuma speciālists PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"
  Ofseta iespiedējs

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Poligrāfijas ražošanas tehniķis

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  17. "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Apavu labotājs Smiltenes tehnikums

  18. "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

  Arhitektūra un būvniecība

  19. "Arhitektūra un pilsētu plānošana"

  Arhitektūras tehniķis

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  PIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  20. "Būvniecība un civilā celtniecība"

  Apdares darbu strādnieks

  Rēzeknes tehnikums

  Jelgavas Tehnikums

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Mācību centrs "BUTS"

  Apdares darbu tehniķis

  Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Jelgavas Tehnikums

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Bruģētājs Daugavpils Būvniecības tehnikums
  Būvkonstrukciju montētājs ar specializāciju: Metāla būvkonstrukciju montētājs, Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs, Stikloto būvkonstrukciju montētājs, Koka būvkonstrukciju montētājs Ogres tehnikums
  Būvstrādnieks Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Ceļu būvtehniķis

  Saldus tehnikums

  Smiltenes tehnikums

  Ēku būvtehniķis

  Rēzeknes tehnikums

  Saldus tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Guļbūves ēku celtnieks Priekuļu tehnikums
  Hidrobūvju būvtehniķis

  Saldus tehnikums

  Smiltenes tehnikums

  Jumiķis Priekuļu tehnikums
  Krāšņu un kamīnu mūrnieks Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Namdaris

  Ogres tehnikums

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Restauratora asistents

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

  Sausās būves tehniķis Daugavpils Būvniecības tehnikums
  Sausās būves montētājs Daugavpils Būvniecības tehnikums

  Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

  21. "Lauksaimniecība, dārzkopība"

  Biškopis Ogres tehnikums

  Kokkopis (arborists)

  Ogres tehnikums
  Lauku īpašumu apsaimniekotājs Malnavas koledža
  Lopkopības tehniķis Smiltenes tehnikums

  22. "Mežsaimniecība"

  Mežsaimniecības tehniķis

  Ogres tehnikums

  23. "Zivsaimniecība"

  Veterinārija

  24. "Veterinārija"

  Veterinārārsta asistents Smiltenes tehnikums

  Veselības aprūpe

  25. "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"

  26. "Farmācija"

  Sociālā labklājība

  27. "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"

  Aprūpētājs

  Mācību centrs "BUTS"

  Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

  Auklis Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

   Individuālie pakalpojumi

  28. "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"

  Floristikas speciālists SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
  Konditora palīgs

  Mācību centrs "BUTS"

  Rēzeknes tehnikums

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Valmieras tehnikums

  Konditors

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Jelgavas Amatu vidusskola

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Ogres tehnikums

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

  Pavāra palīgs

  Jelgavas Amatu vidusskola

  Mācību centrs "BUTS"

  Valmieras tehnikums

  VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

  Pavārs

  Aizkraukles Profesionālā vidusskola

  Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Jelgavas Amatu vidusskola

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Mācību centrs "BUTS"

  Ogres tehnikums

  PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

  Rēzeknes tehnikums

  Saldus tehnikums

  Smiltenes tehnikums

  VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

  Restorāna pavārs

  VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Jelgavas tehnikums

  Ogres tehnikums

  Rēzeknes tehnikums

  Saldus tehnikums

  Smiltenes tehnikums

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Viesmīlis

  Mācību centrs "BUTS"

  VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Viesu uzņemšanas dienesta speciālists Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Viesnīcu pakalpojumu speciālists

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

   29. "Tūrisma un atpūtas organizācija"

  Tūrisma informācijas konsultants Mācību centrs "BUTS"

  Tūrisma pakalpojumu konsultants

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  30. "Skaistumkopšanas pakalpojumi" 

  Frizieris

  Daugavpils tehnikums

  Jelgavas Amatu vidusskola

  PIKC "Liepājas  Valsts tehnikums"

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Frizieris - stilists

  Saldus tehnikums

  Rīgas Stila un modes tehnikums

  Manikīra un pedikīra speciālists

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  SPA speciālists

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Vizuālā tēla stilists

  PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

  Rīgas Stila un modes tehnikums

  Saldus tehnikums

  VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

  Transporta pakalpojumi 

  31. "Transporta pakalpojumi"

  Dzelzceļa transporta automātikas,

  telemehānikas un sakaru tehniķis

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Dzelzceļa transporta pārvadājumu

  organizācijas un kustības drošības tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Lokomotīvju saimniecības tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

  Daugavpils tehnikums

  PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

  Transporta vagonu tehniķis

  Daugavpils tehnikums
  Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

   Vides aizsardzība

  32. "Vides aizsardzība"

  Civilā un militārā aizsardzība

  33. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Robežapsardze")

  Valsts Robežsardzes inspektors Valsts Robežsardzes koledža

  34. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Policijas darbs")

   
  Valsts policijas jaunākais inspektors Valsts policijas koledža

  35. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

   

  Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

  Saldus tehnikums

   

  Ieteikt rakstu