Arhīvs - Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām

Aktualizēts 2023. gada 13. aprīlī

Ikviens, kurš ir apguvis kādu profesiju darba vidē, neformālajās mācībās vai citur ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ja neviena no zemāk minētajām iestādēm neveic profesionālo novērtēšanu izvēlētajā profesijā, pretendentam jāvēršas IKVD un jālūdz organizēt kvalifikācijas novērtēšanu profesijā kādā no profesionālās izglītības iestādēm.

Eksāmena norises gaita un vērtēšana

Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina pretendentam bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai. Izglītības iestāde organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu akreditētā profesionālās izglītības programmā divu mēnešu laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.

Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par "5 – viduvēji", profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija izsniedz valsts atzītu otrā, trešā vai ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL), kas atbilst otrā, trešā vai ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim, apliecinošu dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtībai.

Maksa par eksāmena kārtošanu

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka ar Ministra Kabineta noteikumi Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksas lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības. Maksa par eksāmenu kārtošanu noteikumos noteikta 35 profesionālo tematisko grupu ietvaros.

Iespēja saņemt ES fondu un valsts budžeta kompensāciju

Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji no 25 gadu vecuma Valsts izglītības attīstības (VIAA) projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros var saņemt būtisku finansiālu atbalstu eksāmena kārtošanai – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Vairāk par kompensācijas saņemšanu lasiet VIAA sagatavotajā materiālā: Kā pieteikt izmaksu kompensāciju.

Projekts ir noslēdzies 31.12.2024.

Savukārt bezdarbnieki var saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, 10 darbdienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedzot savā Nodarbības valsts aģentūras (NVA filiālē) iesniegumu. Vairāk par šo iespēju lasiet NVA mājaslapā.

Informācija

Ministru Kabineta noteikumi Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci" (Tiesību akts zaudējis spēku 2023. gada 1. jūnijā, drīzumā stāsies spēkā jauni MK noteikumi).

Ceļvedis ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.

Informācija par izglītības iestādēm un profesijām NIID.LV sarakstos ir patiesa tās aktualizācijas brīdī. Aktuālo izglītības iestāžu un iegūstamo kvalifikāciju sarakstu (Excel formātā) skatiet IKVD tīmekļvietnē.

 

NB! Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu informāciju par eksāmenu norisi.

 

Ērtākai informācijas pārlūkošanai saraksti ir sakārtoti divās tabulās:

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PROFESIJU SARAKSTS


IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PROFESIJAS

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (7)

Automehāniķis

Būvizstrādājumu galdnieks

Kokapstrādes iekārtu operators

Konditors

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Pavārs

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (20)

Datorsistēmu tehniķis

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

Elektromontieris

Elektrotehniķis

Frizieris

Klientu apkalpošanas speciālists

Konditors

Loģistikas darbinieks

Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Pavāra palīgs

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Šuvējs

Telekomunikāciju tehniķis

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Viesmīlis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jelgavas Mūzikas vidusskola (1) Mūziķis ģitārists
Jelgavas Tehnikums (8)

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Klientu apkalpošanas speciālists

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Mēbeļu galdnieks

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Jēkabpils Agrobiznesa koledža (8)

Apdares darbu tehniķis

Augkopības tehniķis

Datorsistēmu tehniķis

Grāmatvedis

Loģistikas darbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Programmēšanas tehniķis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (14)

Auklis

Automehāniķis

Konditors

Loģistikas darbinieks

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Mēbeļu dizaina speciālists

Mēbeļu galdnieks

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Restauratora asistents

SPA speciālists

Stila mēbeļu modelētājs

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Latgales industriālais tehnikums (24)

Ainavu būvtehniķis

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Augkopības tehniķis

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Bruģētājs

Būvstrādnieks

Ceļu būvtehniķis

Ēku būvtehniķis

Ģeotehniskās izpētes tehniķis

Interjera dizaina speciālists

Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu montētājs

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)

Mašīnbūves tehniķis

Namu pārzinis

Sausā būves tehniķis

Sausās būves montētājs

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Transportlīdzekļu krāsotājs

Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža (1) Aprūpētājs
Liepājas Valsts tehnikums (6)

Datorsistēmu tehniķis

Elektrotehniķis

Grāmatvedis

Klientu apkalpošanas speciālists

Loģistikas darbinieks

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

LLU Malnavas koledža (8)

Augkopības tehniķis

Autodiagnostiķis

Autoelektriķis

Automehāniķis

Dārzkopis

Finanšu darbinieks

Lauku īpašumu apsaimniekotājs

Lopkopis

Mācību centrs "BUTS" (15)

Apdares darbu strādnieks

Aprūpētājs

Datorsistēmu tehniķis

Elektromontieris

Elektrotehniķis

Ēku būvtehniķis

Grāmatvedis

Inženierkomunikāciju montētājs

Lietvedis

Loģistikas darbinieks

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Viesmīlis

MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA" (4)

Interjera dizaina speciālists

Koka izstrādājumu dizaina speciālists

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola" (6)

Mūziķis ērģelnieks, ansambļa vadītājs

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis vokālists, ansambļa vadītājs

Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" (16)

Apģērbu dizaina speciālists

Arhitektūras tehniķis

Dziedātājs

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

Foto dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

Multimediju dizaina speciālists

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Mūziķis kontrabasists, basģitārists, ansambļa vadītājs

Vizuālā tēla stilists

MIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" (3)

Dziedātājs

Džeza mūziķis

Kormeistars, kora dziedātājs

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (9)

Apģērbu dizainera asistents

Grafikas dizainera asistents

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

Produktu dizainera asistents

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" (23)

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

Kormeistars, kora dziedātājs

Mūziķi altists

Mūziķi čellists

Mūziķis basģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis eifonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis ērģelnieks, koncertmeistars

Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs 

Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs

Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs

Mūziķis mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators

Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs

Mūziķis pianists, koncertmeistars

Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs

Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs

Mūziķis tubists, ansambļa vadītājs

Mūziķis vijolnieks

Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

Vokālists, kora dziedātājs

Ogres tehnikums (24)

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Biškopis

Būvizstrādājumu galdnieks

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Grafikas dizainera asistents

Grāmatvedis

Interjera dizainera asistents

Klientu apkalpošanas speciālists

Kokkopis (arborists)

Kokvedēja automobiļa vadītājs

Konditors

Meža mašīnu operators

Mežsaimniecības tehniķis

Mēbeļu galdnieks

Namdaris

Pavārs

Spēkratu mehāniķis

Video operators

Vides dizainera asistents

Vides labiekārtotojuma un objektu dizaina speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" (8)

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Elektrotehniķis

Mēbeļu galdnieks

Programmēšanas tehniķis

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Telekomunikāciju tehniķis

Profesionālās tālākizglītības centrs "Edmunda Veizāna profesionālā deju skola" (2)

Deju kolektīva repetitors hip – hop kultūras deju stilos

Mūsdienu deju dejotājs hip – hop kultūras deju stilos

Rēzeknes tehnikums (14)

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu tehniķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektrotehniķis

Ēku būvtehniķis

Konditora palīgs

Konditors

Mēbeļu galdnieks

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Rīgas 3. arodskola (5)

Atslēdznieks

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)

Rokas lokmetinātājs (MMA/111)

Virpotājs

Rīgas Celtniecības koledža (4)

Apdares darbu tehniķis

Ēku būvtehniķis

Inženiersistēmu būvtehniķis

Inženiersistēmu montētājs

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (8)

Apģērbu dizaina speciālists

Interjera dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists

Stila mēbeļu modelētājs

Tekstilmateriālu dizaina speciālists

Tēlniecības objektu dizaina speciālists

Video operators

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Rīgas Stila un modes tehnikums (4)

Fotogrāfs

Frizieris-stilists

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Vizuālā tēla stilists

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (1)

Loģistikas darbinieks

Rīgas Valsts tehnikums (31)

Apdares darbu tehniķis

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Auto virsbūvju remontatslēdznieks

Automehāniķis

Būvizstrādājumu galdnieks

Datorsistēmu tehniķis

Digitālās drukas operators

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis

Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis

Elektrotehniķis

Grāmatvedis

Iespieddarbu noformējuma speciālists

Klientu apkalpošanas speciālists

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

Kokapstrādes iekārtu operators

Komercpakalpojumu darbinieks

Loģistikas darbinieks

Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Mašīnbūves tehniķis

Materiālu ķīmijas tehniķis

Mēbeļu galdnieks

Ofseta iespiedējs

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Transportlīdzekļu krāsotājs

Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists)

Saldus tehnikums (12)

Ceļu būvtehniķis

Datorsistēmu tehniķis

Ēku būvtehniķis

Frizieris-stilists

Hidrobūvju būvtehniķis

Kiberdrošības tehniķis

Mašīnbūves tehniķis

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālā tēla stilists

Smiltenes tehnikums (7)

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis

Dārzkopis

Grāmatvedis

Konditors

Lopkopības tehniķis

Transportbūvju būvtehniķis

Veterinārārsta asistents

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (1)

Mūziķis - eifonists, ansambļa vadītājs

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (5)

Apģērbu dizaina speciālists

Apģērbu modelētājs

Interjera dizaina speicālists

Interjera noformētājs

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Valmieras tehnikums (7)

Grāmatvedis

Loģistikas darbinieks

Mašīnbūves tehniķis

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Valsts policijas koledža (1) Valsts policijas jaunākais inspektors
Valsts robežsardzes koledža (1) Valsts robežsardzes inspektors

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (18)

Frizieris

Interjera noformētājs

Komercdarbinieks

Konditora palīgs

Konditors

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Pavāra palīgs

Pavārs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Restorāna pavārs

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Viesmīlis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Vizuālā tēla stilists

Ventspils Tehnikums (11)

Automehāniķis

Elektrotehniķis

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Mašīnbūves tehniķis

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Restorāna pavārs

Rokas lokmetinātājs (MMA/111)

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (12)

Apdares darbu tehniķis

Autoatslēdznieks

Autodiagnostiķis

Automehāniķis

Datorsistēmu tehniķis

Elektrotehniķis

Klientu apkalpošanas speciālists

Mēbeļu galdnieks

Namdaris

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Spēkratu mehāniķis

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (1) Restauratora asistents

PROFESIJAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PĒC TEMATISKAJĀM JOMĀM


Mākslas

1. "Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains"

Apģērbu dizaina speciālists

MIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valmieras dizaina un mākslas vidusskola

Apģērbu dizainera asistents MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Apģērbu modelētājs

Valmieras dizaina un mākslas vidusskola

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents

Ogres tehnikums

Deju kolektīva repetitors hip – hop kultūras deju stilos Edmunda Veizāna profesionālā deju skola
Dziedātājs

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola

Dziedātājs, ansambļa vadītājs

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Džeza mūziķis MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"
Foto dizaina speciālists

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Fotogrāfs Rīgas Stila un modes tehnikums
Grafikas dizainera asistents

Ogres tehnikums

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Interjera dizaina speciālists

Latgales industriālais tehnikums

MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Interjera dizainera asistents Ogres tehnikums

Interjera noformētājs

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Koka izstrādājumu dizaina speciālists MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""
Kormeistars, kora dziedātājs

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Koka izstrādājumu dizains)

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Tekstilizstrādājumu dizains)

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Metāla izstrādājumu dizains)

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Keramikas izstrādājumu dizains)

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Stikla izstrādājumu dizains)

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Materiālu dizaina speciālists (Ādas izstrādājumu dizains)

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"

Mēbeļu dizaina speciālists Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Multimediju dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Mūsdienu deju dejotājs hip – hop kultūras deju stilos Edmunda Veizāna profesionālā deju skola
Mūziķis altists

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis čellists

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis eifonists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Mūziķis basģitārists - ansambļa vadītājs MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis ērģelnieks - ansambļa vadītājs

MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis fagotists - ansambļa vadītājs MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis flautists - ansambļa vadītājs

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis ģitārists Jelgavas Mūzikas vidusskola
Mūziķis ģitārists - ansambļa vadītājs

MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola"

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis klarnetists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis kontrabasists, basģitārists, ansambļa vadītājs MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"
Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju gaismotājs MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis, mūzikas tehnoloģiju speciālists ar specializāciju skaņu operators MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"
Mūziķis obojists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis pianists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis pianists, koncertmeistars

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis saksofonists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis sitaminstrumentālists - ansambļa vadītājs

MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis trombonists - ansambļa vadītājs

MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola"

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis trompetists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis tubists - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis vijolnieks - ansambļa vadītājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Mūziķis vokālists, ansambļa vadītājs MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola"
Mūziķis, mūzikas teorijas speciālists

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

Produktu dizainera asistents MIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola"
Stila mēbeļu modelētājs

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Tekstilmateriālu dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tēlniecības objektu dizaina speciālists

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs MIKC "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola"

Video operators

Ogres tehnikums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Vides dizainera asistents Ogres tehnikums

Vides labiekārtotojuma un objektu dizaina speciālists

Ogres tehnikums

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Ogres tehnikums

MIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

Vokālists, kora dziedātājs

MIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola"

2. "Amatniecība, lietišķā māksla"

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES

3. "Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības"

 

 

Komerczinības un administrēšana

4. "Vadība un administrēšana"

Loģistikas darbinieks

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Liepājas Valsts tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas Valsts tehnikums

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Valmieras tehnikums

5. "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma"

Komercdarbinieks

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Komercpakalpojumu darbinieks Rīgas Valsts tehnikums

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Namu pārzinis Latgales industriālais tehnikums

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Liepājas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

VSIA ,,Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Rēzeknes tehnikums

6. "Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi"

Grāmatvedis

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Liepājas Valsts tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Ogres tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Smiltenes tehnikums

Valmieras tehnikums

7. "Sekretariāta un biroja darbs"

Klientu apkalpošanas speciālists

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Jelgavas Tehnikums

Liepājas Valsts tehnikums

Ogres tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Lietvedis

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3. arodskola

Datorika

8. "Datorzinātnes, datoru lietošana"

Datorsistēmu tehniķis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jelgavas Tehnikums

Liepājas Valsts tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Ogres tehnikums

Rīgas Tehniskā koledža

Rīgas Valsts tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Kiberdrošības tehniķis Saldus tehnikums

Programmēšanas tehniķis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Rīgas Tehniskā koledža

Rīgas Valsts tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Rīgas 3. arodskola

Saldus tehnikums

Valmieras tehnikums

Ventspils tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

9. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde"

Autoatslēdznieks

Latgales industriālais tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Autoelektriķis

LLU Malnavas koledža

Autodiagnostiķis

LLU Malnavas koledža

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Automehāniķis

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Latgales industriālais tehnikums

LLU Malnavas koledža

Rēzeknes tehnikums

Rīgas Tehniskā koledža

Rīgas Valsts tehnikums

Ventspils tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Auto virsbūvju remontatslēdznieks

Rīgas Valsts tehnikums

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis Smiltenes tehnikums
Kokvedēja automobiļa vadītājs Ogres tehnikums
Mašīnbūves tehniķis

Latgales industriālais tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Saldus Tehnikums

Valmieras tehnikums

Ventspils Tehnikums

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Valmieras tehnikums

Ventspils Tehnikums

Meža mašīnu operators

Ogres tehnikums
Spēkratu mehāniķis

Ogres tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Transportlīdzekļu krāsotājs

Latgales industriālais tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

10. "Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde metināšanas jomā"

Atslēdznieks Rīgas 3. arodskola
Inženierkomunikāciju montētājs Mācību centrs "BUTS"
Inženiersistēmu montētājs

Latgales industriālais tehnikums

Rīgas Celtniecības koledža

Inženiersistēmu būvtehniķis

Latgales industriālais tehnikums

Rīgas Celtniecības koledža

Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Jelgavas Tehnikums

Latgales industriālais tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3.arodskola

Ventspils Tehnikums

Lokmetinātajs metināšanā ar mehanizēto

iekārtu inertās gāzes vidē (MIG/131)

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Mācību centrs "BUTS"

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)

Latgales industriālais tehnikums

Liepājas Valsts tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3.arodskola

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs Rīgas Tehniskā koledža
Rokas lokmetinātājs (MMA/111)

Mācību centrs "BUTS"

Rīgas 3.arodskola

Ventspils Tehnikums

Virpotājs Rīgas 3.arodskola

11. "Enerģētika, elektronika un automātika"

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis Rīgas Valsts tehnikums
Elektrotehniķis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Liepājas Valsts tehnikums

Rīgas Tehniskā koledža

Rīgas Valsts tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Ventspils Tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Elektromontieris

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Elektronikas tehniķis

Ogres tehnikums

Rīgas Tehniskā koledža

Telekomunikāciju tehniķis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Tehniskā koledža

12. "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija"

Materiālu ķīmijas tehniķis Rīgas Valsts tehnikums

13. "Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Valmieras tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

14. "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Būvizstrādājumu galdnieks

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Ogres tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

Rīgas Valsts tehnikums

Kokapstrādes iekārtu operators

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Rīgas Valsts tehnikums

Mēbeļu galdnieks

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

Rīgas Tehniskā koledža

Rīgas Valsts tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

15. "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Šuvējs Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Rīgas Stila un modes tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists

Rīgas Valsts tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

16. "Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Digitālās drukas operators Rīgas Valsts tehnikums
Iespieddarbu noformējuma speciālists Rīgas Valsts tehnikums
Ofseta iespiedējs Rīgas Valsts tehnikums

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Rīgas Valsts tehnikums

17. "Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

18. "Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana"

Arhitektūra un būvniecība

19. "Arhitektūra un pilsētu plānošana"

Ainavu būvtehniķis Latgales industriālais tehnikums
Arhitektūras tehniķis

MIKC "Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

20. "Būvniecība un civilā celtniecība"

Apdares darbu strādnieks

Jelgavas Tehnikums

Latgales industriālais tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rēzeknes tehnikums

Apdares darbu tehniķis

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jelgavas Tehnikums

Latgales industriālais tehnikums

Rīgas Celtniecības koledža

Rīgas Valsts tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Bruģētājs Latgales industriālais tehnikums
Būvstrādnieks Latgales industriālais tehnikums

Ceļu būvtehniķis

Latgales industriālais tehnikums

Saldus tehnikums

Ēku būvtehniķis

Latgales industriālais tehnikums

Liepājas Valsts tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

Ģeotehniskās izpētes tehniķis Latgales industriālais tehnikums
Hidrobūvju būvtehniķis

Saldus tehnikums

Krāšņu un kamīnu mūrnieks Latgales industriālais tehnikums

Namdaris

Ogres tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Restauratora asistents

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sausās būves tehniķis Latgales industriālais tehnikums
Sausās būves montētājs Latgales industriālais tehnikums
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Latgales industriālais tehnikums
Transportbūvju būvtehniķis Smiltenes tehnikums

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

21. "Lauksaimniecība, dārzkopība"

Augkopības tehniķis

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Latgales industriālais tehnikums

LLU Malnavas koledža

Biškopis Ogres tehnikums
Dārzkopis

LLU Malnavas koledža

Smiltenes tehnikums

Kokkopis (arborists)

Ogres tehnikums
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis Latgales industriālais tehnikums
Lauku īpašumu apsaimniekotājs LLU Malnavas koledža
Lopkopis LLU Malnavas koledža

22. "Mežsaimniecība"

Mežsaimniecības tehniķis

Ogres tehnikums

23. "Zivsaimniecība"

Veterinārija

24. "Veterinārija"

Veterinārārsta asistents Smiltenes tehnikums

Veselības aprūpe

25. "Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība"

26. "Farmācija"

Sociālā labklājība

27. "Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība"

Aprūpētājs

Mācību centrs "BUTS"

LU Rīgas 1. medicīnas koledža

Auklis

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

 Individuālie pakalpojumi

28. "Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi"

Konditora palīgs

Rēzeknes tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Konditors

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Smiltenes tehnikums

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Pavāra palīgs

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Pavārs

Aizkraukles Profesionālā vidusskola

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ogres tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Valmieras tehnikums

Ventspils tehnikums

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

Restorāna pavārs

Ventspils tehnikums

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jelgavas Tehnikums

Ogres tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Saldus tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesmīlis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Mācību centrs "BUTS"

VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Ventspils tehnikums

 29. "Tūrisma un atpūtas organizācija"

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Ventspils tehnikums

30. "Skaistumkopšanas pakalpojumi" 

Frizieris

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Frizieris - stilists

Saldus tehnikums

Rīgas Stila un modes tehnikums

SPA speciālists

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Vizuālā tēla stilists

MIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola"

Rīgas Stila un modes tehnikums

Saldus tehnikums

VSIA "Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

Transporta pakalpojumi 

31. "Transporta pakalpojumi"

Dzelzceļa transporta automātikas,

telemehānikas un sakaru tehniķis

Rīgas Valsts tehnikums

Dzelzceļa transporta pārvadājumu

organizācijas un kustības drošības tehniķis

Rīgas Valsts tehnikums
Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) Rīgas Valsts tehnikums

 Vides aizsardzība

32. "Vides aizsardzība"

Civilā un militārā aizsardzība

33. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Robežapsardze")

Valsts Robežsardzes inspektors Valsts Robežsardzes koledža

34. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Policijas darbs")

 
Valsts policijas jaunākais inspektors Valsts policijas koledža

35. "Personu un īpašuma aizsardzība" (izglītības programmas kopa "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība")

 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

Saldus tehnikums

 

Ieteikt rakstu