Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā

Aktualizēts 2022. gada 5. oktobrī
Publicēts 2022. gada 30. septembrī

2022./2023. mācību gadā turpinās izmaiņu ieviešana valsts pārbaudes darbu kārtošanā profesionālās izglītības iestādēs. Profesionālās vidējās izglītības programmu II un III kursā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, savukārt IV kursā vēl pēdējo gadu audzēkņi kārtos eksāmenus atbilstoši līdzšinējam standartam. IV kursa audzēkņiem vecā parauga eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā notiks 2023. gada martā. II un III kursa audzēkņi jaunā parauga eksāmenus kārtos maijā un jūnijā. Arodizglītības programmu noslēgumā, tāpat kā līdz šim, būs jākārto tikai profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Valsts pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmu II vai III kursā

Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem, kas mācās II vai III kursā, jau šogad būs jākārto eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos atbilstoši jaunajam standartam. IV kursu audzēkņi pēc jaunā standarta valsts pārbaudījumus kārtos, sākot ar 2023./24. mācību gadu. Valsts pārbaudījumi būs šādi:

1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

2. Valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošajos priekšmetos (ja mācības tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves):
     - Latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
     - Svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
     - Matemātikā vismaz vispārīgajā mācību satura apguves līmenī, bet ne zemākā, kā noteikts atbilstošajā izglītības programmas saturā.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Tiem, kas kārtos jaunā parauga eksāmenus, optimālajā līmenī vērtējums nedrīkstēs būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.

Valsts pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmu IV kursā

Lai saņemtu diplomu par vidējās profesionālās izglītības ieguvi, audzēkņiem ir sekmīgi jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens un valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos.

2022./23. gadā IV kursu audzēkņiem vēl pēdējo reizi būs jākārto valsts pārbaudījumi atbilstoši līdzšinējam standartam:

1.  Profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

2. Trīs obligātie eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos:
     - Centralizētais eksāmens latviešu valodā;
     - Centralizētais eksāmens svešvalodā;
     - Centralizētais eksāmens matemātikā.

3. Ja audzēknis pats vēlas, piemēram, ja viņam valsts pārbaudījuma rezultāts ir nepieciešams, lai iestātos kādā no augstskolām vai koledžām, tad ir iespēja papildus kārtot vienu vai vairākus izvēles eksāmenus: mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) (izņemot trīs nosauktos obligātos eksāmenus), vai mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvalde vai izglītības iestāde.

Sākot ar 2022./23. mācību gadu, tiks palielināts valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksnis. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%. Tādējādi 2023. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 10% vērtējums, nevis 5% kā līdz šim. Attiecīgi 2024. gadā būs jāiegūst 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

Valsts pārbaudījumi arodizglītības programmās

Arodizglītības programmu apguvi gan 2022./23. gadā, gan turpmāk noslēdz valsts pārbaudījums – profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos nav jākārto.

Valsts pārbaudījumu norises laiks

Profesionālās kvalifikācijas noslēguma eksāmenus profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu audzēkņi parasti kārto jūnijā. Savukārt valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos II un III kursā tiek organizēti vienlaikus un tādā pašā kārtībā kā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajās skolās.

IV kursa audzēkņiem vecā parauga eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā notiks 2023. gada martā, savukārt papildtermiņi tiem, kas attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus pamattermiņā, būs iespēja kārtot eksāmenus aprīlī. Savukārt II un III kursa audzēkņi jaunā parauga eksāmenus kārtos maijā un jūnijā vienlaikus ar vidusskolēniem.

Eksāmenu kārtošana, ja izglītības iestādē priekšmets nav apgūts

Ja izglītojamais vēlas kārtot papildus vienu vai vairākus eksāmenus vispārizglītojošajos priekšmetos, kuri nav iekļauti viņa profesionālās izglītības programmas mācību plānā (piemēram, fizikā, ķīmijā, bioloģijā u.c.), tad ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) tādā pašā kārtībā, kādā piesakās obligāto valsts pārbaudījumu kārtošanai. Profesionālās izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldības izglītības pārvaldi vai izglītības speciālistu organizēs apvienoto eksāmenu vai iespēju kārtot izvēlēto eksāmenu citā izglītības iestādē.

NB! Lai varētu kārtot eksāmenu, kas nav iekļauts skolas mācību plānā, vispirms ir  jāsaņem vērtējums šajā priekšmetā – tātad ir jāatrod attiecīgā priekšmeta pedagogs savā vai citā izglītības iestādē, vai sertificēts privātprakses pedagogs, kurš var novērtēt audzēkņa apgūtās zināšanas šajā priekšmetā un izlikt atzīmi.

Mācīties var arī patstāvīgi, izmantojot internetā pieejamos resursus vai apmeklējot augstskolu un citu iestāžu organizētos sagatavošanas kursus, privātprakses pedagogus u.c.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem vispārizglītojošu priekšmetu eksāmeniem, ko kārto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem vispārizglītojošajos priekšmetos

Sākot ar 2022./23. gadu, atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas varēs saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu.

Lai saņemtu atbrīvojumu, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista - psihiatra, neirologa, hematoonkologa, - vai ārstu konsilija atzinums. Tāpat atbrīvojumu var saņemt skolēni, kuri valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā vai ambulatori pēc stacionāra. Šajā gadījumā ir jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa ar informāciju par skolēna atrašanos stacionārā vai atzinums ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ.

Eksāmenu kārtošana pēc vidējās profesionālās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC):

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Eksāmenu kārtošanai jāpiesakās, iesniedzot augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi.

Informācija par pieteikšanās termiņiem tiks precizēta!

Sertifikātu izsniegšana

2022./2023. mācību gadā sertifikāti par vidējo izglītību būs pieejami Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) elektroniskā formātā. Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Vērtējumi tiks izteikti procentos (nenoapaļoti).

Sertifikāti būs pieejami VIIS sistēmā 2023. gada 10. jūlijā. Tie, kas kārtos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems  17. jūlijā.

NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

Papildu informācija:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO PRIEKŠMETU VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ


II UN III KURSĀ

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās:

 

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā;

Matemātikā (rakstiski):

vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1.jūnijā;

optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1.jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 1.jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 2.jūnijā;

Svešvalodā:

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

Angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7., 8. jūnijā;

Franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;

Vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā.

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā:

Svešvalodā:

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 21.jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 21.jūnijā;

Matemātikā (rakstiski):

vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 26. jūnijā;

optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 26. jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 26.jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 27.jūnijā.


IV KURSĀ

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās:

 

Obligātie centralizētie eksāmeni:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

Angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 14. un 15. martā;

Vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 15. martā;

Franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 15.martā

Krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 16.martā;

Latviešu valodā (rakstiski) - 2023. gada 21. martā;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 24. martā;

Eksāmeni izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētie eksāmeni:

Ķīmijā (rakstiski) - 2023. gada 25. maijā; 

Bioloģijā (rakstiski) - 2023. gada 12. jūnijā;

Fizikā (rakstiski) - 2023. gada 15. jūnijā;

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2023. gada 19. jūnijā;

Eksāmeni:

Informātikā (kombinēti) rakstu daļa - 2023. gada 17. maijā, praktiskā daļa 17.maijā;

Ekonomikā (rakstiski) - 2023. gada 19.maijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski) - 2023. gada 22.maijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2023. gada 9.jūnijā.

Pēc izvēles var kārtot arī vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs (izņemot trīs obligātos eksāmenus), vai mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde – šie eksāmeni tiek kārtoti laikposmā no 2023. gada 17. maija līdz 19. jūnijam. 

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā:

Obligātie centralizētie eksāmeni: 

Izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2023. gada 11. aprīlī;

Latviešu valodā (rakstiski) - 2023. gada 14. aprīlī;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 18. aprīlī;

Izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētie eksāmeni:

Bioloģijā (rakstiski) - 2023. gada 28. jūnijā;

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski)-  2023. gada 3. jūlijā;

Ķīmijā (rakstiski) - 2023. gada 4. jūlijā;

Fizikā (rakstiski) - 2023. gada 6. jūlijā;

Eksāmeni:

Informātikā (kombinēti) - 2023. gada 29. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski) - 2023. gada 5. jūlijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski) - 2023. gada 7. jūlijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2023. gada 10. jūlijā.

Ieteikt rakstu