Arhīvs - Valsts pārbaudes darbi profesionālās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā

Aktualizēts 2023. gada 10. martā
Publicēts 2022. gada 30. septembrī

2022./2023. mācību gadā turpinās izmaiņu ieviešana valsts pārbaudes darbu kārtošanā profesionālās izglītības iestādēs. Profesionālās vidējās izglītības programmu II un III kursā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, savukārt IV kursā vēl pēdējo gadu audzēkņi kārtos eksāmenus atbilstoši līdzšinējam standartam. IV kursa audzēkņiem vecā parauga eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā notiks 2023. gada martā. II un III kursa audzēkņi jaunā parauga eksāmenus kārtos maijā un jūnijā. Arodizglītības programmu noslēgumā, tāpat kā līdz šim, būs jākārto tikai profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Valsts pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmu II vai III kursā

Profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem, kas mācās II vai III kursā, jau šogad būs jākārto eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos atbilstoši jaunajam standartam. IV kursu audzēkņi pēc jaunā standarta valsts pārbaudījumus kārtos, sākot ar 2023./24. mācību gadu. Valsts pārbaudījumi būs šādi:

1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

2. Valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošajos priekšmetos (ja mācības tiek uzsāktas pēc pamatizglītības ieguves):
     - Latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
     - Svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
     - Matemātikā vismaz vispārīgajā mācību satura apguves līmenī, bet ne zemākā, kā noteikts atbilstošajā izglītības programmas saturā.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Tiem, kas kārtos jaunā parauga eksāmenus, optimālajā līmenī vērtējums nedrīkstēs būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.

Valsts pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmu IV kursā

Lai saņemtu diplomu par vidējās profesionālās izglītības ieguvi, audzēkņiem ir sekmīgi jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens un valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos.

2022./23. gadā IV kursu audzēkņiem vēl pēdējo reizi būs jākārto valsts pārbaudījumi atbilstoši līdzšinējam standartam:

1.  Profesionālās kvalifikācijas eksāmens;

2. Trīs obligātie eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos:
     - Centralizētais eksāmens latviešu valodā;
     - Centralizētais eksāmens svešvalodā;
     - Centralizētais eksāmens matemātikā.

3. Ja audzēknis pats vēlas, piemēram, ja viņam valsts pārbaudījuma rezultāts ir nepieciešams, lai iestātos kādā no augstskolām vai koledžām, tad ir iespēja papildus kārtot vienu vai vairākus izvēles eksāmenus: mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) (izņemot trīs nosauktos obligātos eksāmenus), vai mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvalde vai izglītības iestāde.

Sākot ar 2022./23. mācību gadu, tiks palielināts valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksnis. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%. Tādējādi 2023. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 10% vērtējums, nevis 5% kā līdz šim. Attiecīgi 2024. gadā būs jāiegūst 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.c

Optimālā un vispārējā līmeņa valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā. Tiešsaistes semināra (08.03.2023.) ieraksts un prezentācijas - skatīt VISC interneta vietnē.

Valsts pārbaudījumi arodizglītības programmās

Arodizglītības programmu apguvi gan 2022./23. gadā, gan turpmāk noslēdz valsts pārbaudījums – profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos priekšmetos nav jākārto.

Valsts pārbaudījumu norises laiks

Profesionālās kvalifikācijas noslēguma eksāmenus profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu audzēkņi parasti kārto jūnijā. Savukārt valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajos priekšmetos II un III kursā tiek organizēti vienlaikus un tādā pašā kārtībā kā valsts pārbaudījumi vispārizglītojošajās skolās.

IV kursa audzēkņiem vecā parauga eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā notiks 2023. gada martā, savukārt papildtermiņi tiem, kas attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus pamattermiņā, būs iespēja kārtot eksāmenus aprīlī. Savukārt II un III kursa audzēkņi jaunā parauga eksāmenus kārtos maijā un jūnijā vienlaikus ar vidusskolēniem.

Eksāmenu kārtošana, ja izglītības iestādē priekšmets nav apgūts

Ja izglītojamais vēlas kārtot papildus vienu vai vairākus eksāmenus vispārizglītojošajos priekšmetos, kuri nav iekļauti viņa profesionālās izglītības programmas mācību plānā (piemēram, fizikā, ķīmijā, bioloģijā u.c.), tad ir jāpiesakās eksāmena kārtošanai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) tādā pašā kārtībā, kādā piesakās obligāto valsts pārbaudījumu kārtošanai. Profesionālās izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldības izglītības pārvaldi vai izglītības speciālistu organizēs apvienoto eksāmenu vai iespēju kārtot izvēlēto eksāmenu citā izglītības iestādē.

NB! Lai varētu kārtot eksāmenu, kas nav iekļauts skolas mācību plānā, vispirms ir  jāsaņem vērtējums šajā priekšmetā – tātad ir jāatrod attiecīgā priekšmeta pedagogs savā vai citā izglītības iestādē, vai sertificēts privātprakses pedagogs, kurš var novērtēt audzēkņa apgūtās zināšanas šajā priekšmetā un izlikt atzīmi.

Mācīties var arī patstāvīgi, izmantojot internetā pieejamos resursus vai apmeklējot augstskolu un citu iestāžu organizētos sagatavošanas kursus, privātprakses pedagogus u.c.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem vispārizglītojošu priekšmetu eksāmeniem, ko kārto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem vispārizglītojošajos priekšmetos

Sākot ar 27.01.2023., no valsts pārbaudījumiem skolēnu var atbrīvot ar ārsta - speciālista vai ārstu konsīlija atzinumu. To paredz jaunie Ministru Kabineta noteikumi Nr.31 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”. Ārsta - speciālista vai ārstu konsīlija atzinums kopā ar iesniegumu izglītības iestādē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz konkrētā mācību gada 1.martam.

Līdz 2022./2023. mācību gada beigām būs derīgi arī ģimenes ārstu izraksti ar ieteikumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījumiem, kas izsniegti saskaņā spēku zaudējušajiem MK noteikumiem Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".

Skolēni, kuri netiks atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, būs tiesīgi saņemt savām speciālajām vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus saskaņā ar noteikumiem par valsts pārbaudījumu norises kārtību un noteikumiem par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

Jaunie noteikumi paredz no valsts pārbaudījumiem atbrīvot arī patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušas personas, kuras atbilstoši Patvēruma likumam iesniegušas patvēruma meklētāja personas dokumenta vai ārzemnieka personas apliecības kopiju, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju vai termiņuzturēšanās atļaujas kopiju un attiecīgajā mācību gadā uzsākuši mācības Latvijas izglītības iestādēs.  

Eksāmenu kārtošana pēc vidējās profesionālās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolā, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar VISC.

CE norise augstskolā tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

2022./2023. gadā CE kārtošanai var pieteikties vienā augstskolā - Latvijas Universitātē. Iepriekšējos gados iespēju kārtot CE pēc vidusskolas piedāvāja četras augstskolas. Eksāmenu kārtošanai jāpiesakās līdz 2022. gada 15. decembrim.

Sertifikātu izsniegšana

2022./2023. mācību gadā pirmo reizi eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā. Tie pieejami Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), vai izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību - 2023. gada 11. jūlijā. Izglītojamiem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību būs pieejami 2023. gada 17. jūlijā. Par katru eksāmenu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Tajā tiks norādīts vērtējumu procentos (nenoapaļoti).

NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

Papildu informācija:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO PRIEKŠMETU VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ


II UN III KURSĀ

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās:

 

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā;

Matemātikā (rakstiski):

vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1.jūnijā;

optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1.jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 1.jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 2.jūnijā;

Svešvalodā:

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

Angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7., 8. jūnijā;

Franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;

Vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā.

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā:

Svešvalodā:

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 21.jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 21.jūnijā;

Matemātikā (rakstiski):

vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 26. jūnijā;

optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 26. jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 26.jūnijā;

augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 27.jūnijā.


IV KURSĀ

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās:

 

Obligātie centralizētie eksāmeni:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

Angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 14. un 15. martā;

Vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 15. martā;

Franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 15.martā

Krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2023. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 16.martā;

Latviešu valodā (rakstiski) - 2023. gada 21. martā;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 24. martā;

Eksāmeni izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētie eksāmeni:

Ķīmijā (rakstiski) - 2023. gada 25. maijā; 

Bioloģijā (rakstiski) - 2023. gada 12. jūnijā;

Fizikā (rakstiski) - 2023. gada 15. jūnijā;

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2023. gada 19. jūnijā;

Eksāmeni:

Informātikā (kombinēti) rakstu daļa - 2023. gada 17. maijā, praktiskā daļa 17.maijā;

Ekonomikā (rakstiski) - 2023. gada 19.maijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski) - 2023. gada 22.maijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2023. gada 9.jūnijā.

Pēc izvēles var kārtot arī vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs (izņemot trīs obligātos eksāmenus), vai mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde – šie eksāmeni tiek kārtoti laikposmā no 2023. gada 17. maija līdz 19. jūnijam. 

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ eksāmenus nevar kārtot noteiktajā laikā:

Obligātie centralizētie eksāmeni: 

Izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2023. gada 11. aprīlī;

Latviešu valodā (rakstiski) - 2023. gada 14. aprīlī;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 18. aprīlī;

Izvēlētajā mācību priekšmetā:

Centralizētie eksāmeni:

Bioloģijā (rakstiski) - 2023. gada 28. jūnijā;

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski)-  2023. gada 3. jūlijā;

Ķīmijā (rakstiski) - 2023. gada 4. jūlijā;

Fizikā (rakstiski) - 2023. gada 6. jūlijā;

Eksāmeni:

Informātikā (kombinēti) - 2023. gada 29. jūnijā;

Ekonomikā (rakstiski) - 2023. gada 5. jūlijā;

Ģeogrāfijā (rakstiski) - 2023. gada 7. jūlijā;

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2023. gada 10. jūlijā.

Ieteikt rakstu