Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā

Aktualizēts 2022. gada 6. oktobrī
Publicēts 2022. gada 29. septembrī

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. 9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai jāpiesakās līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts. Sertifikātus, sākot ar šo mācību gadu, skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

Informatīvā semināra "Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā" tiešraides ierakstu un prezentāciju lūdzam skatīt VISC interneta vietnē.

Valsts pārbaudes darbi pamatskolā

3. un 6. klasē, līdzīgi kā iepriekšējos gados, būs jākārto diagnosticējošie darbi, kas nebūs obligāti. Plānotais norises laiks ir 2023. gada februāris - marts. Iegūtais vērtējums neietekmēs ne semestra, ne gada vērtējumu.

Tiek plānots, ka 9. klases skolēniem būs jākārto jauns starpdisciplinārs diagnosticējošais (monitoringa) valsts pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs. Plānotais norises laiks ir 2023. gada aprīļa pēdējā nedēļa.

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu vai franču). Krievu valodā, sākot ar 2022./2023. mācību gadu, eksāmenu nevarēs kārtot. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos. 9. klases skolēni valsts pārbaudījumus kārtos maijā un jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā

2022./2023. mācību gadā visi vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darbus atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

  • latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);
  • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);
  • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
  • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

Skolēni varēs jau 11. klasē kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Nepieciešamības gadījumā būs iespēja šos eksāmenus kārtot atkārtoti 12. klasē. Savukārt 12. klases skolēniem būs jānokārto vismaz divi eksāmeni augstākajā līmenī no 14 piedāvātajām izvēlēm. Eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks maijā un jūnijā.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.

Skolēni piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai no 1. novembra līdz 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

Sākot ar 2022./23. mācību gadu, tiks palielināts valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksnis. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%. Tādējādi 2023. gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 10% vērtējums, nevis 5% kā līdz šim. Attiecīgi 2024. gadā būs jāiegūst 15%, savukārt 2025. gadā - 20%.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības, sporta sacensību vai neparedzētu apstākļu dēļ - nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Sākot ar 2022./23. gadu, atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas varēs saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu.

Lai saņemtu atbrīvojumu, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista - psihiatra, neirologa, hematoonkologa, - vai ārstu konsilija atzinums. Tāpat atbrīvojumu var saņemt skolēni, kuri valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā vai ambulatori pēc stacionāra. Šajā gadījumā ir jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa ar informāciju par skolēna atrašanos stacionārā vai atzinums ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ.

Centralizēto eksāmenu kārtošana pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kas jau ieguvušas diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus, ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC):

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Eksāmenu kārtošanai jāpiesakās, iesniedzot augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi.

Informācija par pieteikšanās termiņiem vēl tiks precizēta!

Centralizēto eksāmenu kārtošana, ja iepriekšējos gados vidējā izglītība nav iegūta

Ja iepriekšējos mācību gados vidējā izglītība nav iegūta, tad, lai 2022./2023. gadā un turpmāk varētu saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, izglītojamajiem būs jāapgūst visi tie priekšmeti, kas iekļauti izglītības programmā, un jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

  • Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
  • Valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
  • Valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
  • Ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātajos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.
Sertifikātu izsniegšana

2022./2023. mācību gadā sertifikāti par pamatizglītību un par vidējo izglītību būs pieejami Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS) elektroniskā formātā. Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts. Vērtējumi tiks izteikti procentos (nenoapaļoti).

Sertifikāti par pamatizglītību būs pieejami VIIS sistēmā 2023. gada 21. jūnijā. Savukārt vidusskolu absolventi varēs saņemt sertifikātus 2023. gada 10. jūlijā, bet tie, kas kārtos eksāmenus papildtermiņā - 17. jūlijā.

Papildu informācija:

 


NB! Informācija ir aktuāla raksta publicēšanas brīdī. Izmaiņu gadījumā raksta saturs tiks papildināts!

 

VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ


PAMATSKOLĀ - 9. klasē

Centralizētie eksāmeni notiek:

Vienā svešvalodā, pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):   

- Angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26. maijā;

- Vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā; 

- Franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;

Latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29., 30. maijā, 1. un 2. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski) –  2023. gada 14. jūnijā;

Vienā svešvalodā, pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

- Angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā;

- Vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā; 

- Franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16.jūnijā, mutvārdu daļa – 16.jūnijā.


VIDUSSKOLĀ  - 11. klasē (optimālajā līmenī) un 12. klasē (augstākajā un/ vai optimālajā līmenī)

Centralizētie eksāmeni notiek:

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā;

Programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;

Sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

Ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, praktiskā daļa – 23. maijā;

Ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

Dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 29. maijā;

Matemātikā (rakstiski):

- optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1.jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 1.jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 2.jūnijā;

Svešvalodā: 

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

Angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7., 8. jūnijā;

Franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;

Vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;

Krievu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 9. jūnijā;

Bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 12. jūnijā, praktiskā daļa – 13. jūnijā;

Kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;

Fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. jūnijā, praktiskā daļa – 16. jūnijā.

Vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Svešvalodā:

Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Krievu valodā  (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

Otrajā svešvalodā, ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. jūlijā;

Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 21.jūnijā;

Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 21.jūnijā;

Kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 22. jūnijā;

Matemātikā (rakstiski):

- optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 26. jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2.daļa) – 2023. gada 26.jūnijā;

- augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4.daļa) – 2023. gada 27.jūnijā;

Bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;

Programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 29. jūnijā.

Dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;

Vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā;

Ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 4. jūlijā;

Sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 5. jūlijā;

Fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 6. jūlijā;

Ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 7. jūlijā.

Ieteikt rakstu